SANTA CLAUSE o SANTANAS

Ngayon pag-aralan naman kung sino ba si SANTA CLAUSE ang pag iral ba ng taong ito ay biblical ?Ano ang malalim na misteryo nakabalot sa katauhan ni santa Clause.Ayon sa ulat ang "Santa claus"ay mula sa isang Obispo ng Myra na si "St. Nicholas of Myra"na nabuhay nung (4Th Century) St. Nicholas was a greek bishop of Myra na nasa daku ng bansang Turkey.

AT ayon naman sa ibang ulat si santa clause ay isang "figure" ng dios ng mga paganong Aliman na si "Oden"
According naman sa (Longer Encyclopedia World History)..." SANTA"was a common name for Nimrod throught Asia Minor this was also same "fire god"who come down the Chimneys of ancient pagan 's and they same fire god to whom infant were burned and eaten in human sacrifice among those who were once god's people.
Ngayon makikita natin na ang origen pala ng "Santa Claus" na ito ay pagan origen.

Ngayon titignan natin ang Diwa ni "santa clause"sa biblical na pamantayan kung ano ang misteryo na napaloob sa katauhang ito. isang matabang lalaki na nakadamit ng mapulang kasuutan na may mahabang balbas at may dala ng mga supot ng regalo at nakasakay sa isang karo.

Sino si "santa claus" sa pamantayang biblico

1).Isang Nilalang na nakasout ng mapulang kasuutan ,

"...Bagaman ikaw ay nanamit ng mainam na damit na MAPULA..."(Jer.4:30)

"At ang ibang tanda na ay nakita sa langit .narito ang isang malaking dragong MAPULA,na may pitong ulo at sangpung sungay ,at sa kaniyang mga ulo 'y may pitong Diadema.(Apoc.12:3) na ito ay tumutukoy kay SATANAS na dumaya sa boung sanlibutan .(Apoc.12:9)

Na ang PULA ay sumisimbolo sa kasalanan na TILA MAPULA.(Isa.1:18)

na kanyang Dinaya ang boung sanlibutan na nag-aanyong anghel ng kaliwanagan.(2 Cor.11:14) at umaalok sa tao ng REGALO upang siyay Sambahin

"Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas ,at ipimalas sa kaniya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan ,at ang kaluwalhatian nila;At sinabi niya sa kaniya ,lahat ng mga bagay na ito ay IBIBIGAY ko sa iyo ,kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako.(Mat.4:8-9)

kaya itong "GIft Giver" na katangian ni Santa claus ito ay hayag na katangian ni satanas para maka pangdaya.kasi sa katunayan ang Dios lamang ang GIVER.(Awit 104:27-28,San.1:17) ito ginagaya ni satanas para maka pandaya

2).Matabang Anyo

"Silay nagsisitaba ,silay makintab oo,silay nagsisihigit sa mga paggawa ng kasamaan ,hindi nila ipinakikilaban ang usapang usap ng ulila upang silay guminhawa ;at ang matuwid ng mapagkailangan ay hindi hinatulan.(Jer.5:28)

".....but I will destroy the fat and the strong; I will feed them with judgment.(Ezek.34:16)

4)Tumatawa

Tungkol sa TAWA itoy ULOL.(Ecle.2:2)
"Let them be desolate for a reward of their shame that say unto me,AHA,AHA.(Psalms.40:15) ang tawa ng mangmang.(Ecl3siastes 7:6)

5).Nakasakay sa KARO"...and burned the CHARIOTS of the SUN with FIRE.(2 Kings 23:11)

6)Hindi Dumadaan sa Pintuan kundi sa CHEMINIYA.

"Katotohanan ,katotohanang sinasabi ko sa inyo ,ang pumapasok sa HINDI PINTUAN ng kulungan ng mga tupa KUNDI UMAAKYAT sa IBANG DAAN,ang gayon ay TULISAN at MAGNANAKAW.(Juan 10:1)

7)May DALANG MALAKING SUPOT" Tayoy makakasumpong ng lahat na mahalaga pag-aari ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam.Ikaw ay makipagsapalaran sa gitna namin magkaroon tayo lahat ng isang SUPOT.(Kaw.1:13-14)

8).Nagmula sa North Pole!

"How art thou fallen from heaven ,o Lucifer ,son of morning !how art thou cut dawn to the ground ,which dist weaken the nations!For thou hast said in thine heart ;I will ascend into heaven ,I will exalt my throne above the stars of God;I will sit also upon mount of the congregation ,in the north.(Isa.14:12-13)

9)Nagpaparoot parito sa Lupa at nagmamanhik manaog.(Job 1:17)Dyan hayag na makikita natin ito palang santa claus na tinatawag ay isang mandarayang diablo na nakalambong sa katauhan ni Santa clause.

"Siya ,na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may boung kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan.(2 Tes.2:9)

katawagan palang "santa claus"panloloko na kung lalaki si santa clause dapat ang itawag sa kanya ay "santo claus" lalaki tawagin mo sa katawagang pambabae.

Comments

Popular Posts