Visitor

Saturday, February 26, 2011

TITULO NG MGA SASERDOTE NI BAAL

Ang mga saserdote o Pari sa Iglesia Katolika ay may ibat-ibang titulo o katawagan na ginagamit para dakilain at purihin sila ng mga tao.

"Sapagkat iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kay sa kauwalhatian sa Dios.(John 12:43)

May mga tao talaga na gusto sa sarii ay MALUWALHATI sila ng ibang mga tao kahalintulad ng mga taong ito ay mga Fariseong mapaimbabaw na gusto sa sarili ay pagpugayan sila sa mga tao.

"Sa Aba ninyong mga fariseo !sapagkat inyong inibig ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan.(Luc.11:43)

Kaya pag naglakad ito naka sutana pa ito at gusto nila pupugayan sila sa maraming tao.

"Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may MAHABANG DAMIT ,at iniibig nila ang silay pagpugayan sa mga pamilihan ,at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga ,at ang mga pangulong dako sa mga pigingan.(Luc.20:46)

Para mapugayan sila ng mga Tao kumatha sila ng mga titulo para maitulad nila ang kanilang karangalan tulad sa Dios maging pangalan at titulo na ukol lamang sa Dios ginamit nila.(2 tes.2:4)

"Sapagkat silay nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at GINAGAMIT ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan.(Awit 139:20) isa sa mga titulo o Pangalan ng Dios na ginagamit ng mga kaaway ay ang titulo ng pagiging Panginoon.(Amos 5:8)

Mon Senior=means "My LORD" ang salitang "Mon Senior" ay katawagan o titulo na itinatawag sa isang Pari na kahulugan nito ay "PANGINOON KO"ito ay titulo paglapastangan sa Panginoon sapagkat may isa lamang tayong panginoon.

"Ni Huwag kayong patawag na MGA PANGINOON ;sapagkat iisa ang inyong Panginoon sa makatuwid baga'y ang Cristo.(Mat.23:10)

Ang pagpapatawag ng PANGINOON ay kaugalian ng mga Gentil o Pagano kaya tinuturuan ng Panginoong Jesus huwag natin tularan ang kaugalian ng mga Gentil o mga pagano.

"At kaniyang sinabi sa kanila Ang mga hari ng mga Gentil ay NAPAPANGINOON sa kanila ;at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala.Datapuwa't sa inyo hindi ganon kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa bata ;at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod.(Luc.22:25-26)

Ang Ministro ng Dios tinuturuan na huwag maging Pagkapanginoon sa mga pinangangasiwaan sa loob ng kawan .(1 Ped.5:2-3)

Oh Panginoon naming Dios ang ibang mga panginoon (Mon senior),bukod sa iyo ay naglalagay ng pagkapanginoon sa amin;ngunit ikaw lamang ang babanggitin namin sa pangalan.Sila'y patay ,silay hindi mabubuhay ;silay namatay ,sila'y hindi na babangon ;kaya 't iyong dinalaw at sinira sila at pinawi mo ang lahat na alaala sa kanila.(Isa 26:13-14)


May isang Panginoon lamang ang mga Kristiano.(1 cor.12:5,Efe.4:5) ito ang Panginoon Jesus.(1 cor.8:6) sia ang "mon Senior"..."And Thomas answered and said unto him ,MY LORD (MON SENIOR) and my GOd.(John 20:28) Kung dalawang Panginoon hindi na mabuti maraming panginoon pa kaya.(mat.6:24)

Sa Iglesia Katolika maraming silang panginoon na tinatawag mapa sa langit at mapa sa lupa marami silang "Mon Senior"(1 Cor.8:5)

Cardinal=means "Chief or Principal "Princes" o pangulo ito ay titulo ni Cristo na Pangulo ng Iglesia.(Efeso 5:23) titulo rin ito ng Panginoong Dios na Pangulo sa lahat ng Kaharian ng mga Bansa.(2 Cro.20:6)

"Put not your trust in Princes.."(Psalms 146:3)

"Which non of the Princes of the World knew. for had they know it they would not have crucified the Lord of Glory.(1 cor.2:8)

"...Hindi ko na sila iibigin lahat nilang prinsipe ay mapagsalansang.(Oseas 9:15)

Si Satanas mismo tinawag sa kasulatan na "Princes of the World"(John 14:30,2 Cor.4:4)

Arch-Bishop=Bishop is Biblical.(1 Tim3:1) wala sa bible ang na titulo na Arch bishop

Reverend= Ito ay katawagang ginamit lamang sa Dios

"He sent redemption unto his people ;he hath commanded his covenant for ever ;HOLY and REVEREND is his name.(Psalms 111:9)

"All the king's servant ,that were in king's gate bowed ,and reverenced Haman;for the king had so command concerning him .but Mordecai bowed not ,nor did him reverence.(Esther 3:2)

Maraming Titulo na ginagamit ang mga Pari sa Iglesia katolika na ninakaw lamang sa Titulo o sa pangalan na para lamang sa DIos.

Kahit ang Pagkapari o Holy Order ay inalis na ng Dios .(Heb.7:12) pinalitan ng mga kaloob ng pagtawag sa ministeryo.(Efe.4:11)

"...Kayo'y naghalal ng mga saserdote na ayon sa kaugalian ng mga bayan ng ibang mga lupain na anopat sinomang naparoroon upang tumalaga sa pamamagitan ng isang guyang baka ,at pitong lalaking tupa ,yo'y maaaring saserdote sa mga yaon na hindi mga dios.(2 Cro.13:9)

Na hinalal na mga SASERDOTE ni BAAL.(2 king's 11:18) ito ang kahalintulad ng mga Paring Katoliko na hinalal lamang sa mga seminaryo.

Friday, February 25, 2011

PAPA SA ROMA HINDI NAGKAKAMALI

Ang "Papal Infallibility" o di pagkakamali ng papa sa Roma ayon sa aral na ito ang papa sa roma ay hindi nagkakamali pagdating sa pagbibigay ng aral sa panampalataya o mga dogma at usapin sa mga payong pang-moral.Ang aral na ito ay ipinahayag sa konselyo Vaticano nuong "July 8,1870"sa pamamagitan ni pope Pius IX ito bang aral na ito ay biblical.

Ngayon titignan natin sa Liwanag ng kasulatan ano ang masasabi ng salita ng Dios tungkol sa aral o dogma na ito.

Una itinuturo ng kasulatan na..."Walang matuwid na gumagawa ng mabuti ang hindi nagkakasala.(Ecle.7:20) sapagkat walang tao ang di nagkasala.(2 cro.6:36,Rom.5:12,rom.3:23)

Dito makikita natin na kahit ang gumagawa ng matuwid o ang gumagawa ng mabuti ay nagkakasala o nagkakamali at kung sinomang magsabi na siya ay hindi nagkakasala o nagkakamali ay ginagawa nyang sinungaling ang Dios at ang kanyang salita ay wala sa atin.(1 John 1:10) sa kasaysayan maraming banal na tao na naglingkod sa Dios ang kinasumpungan ng pagkakasala o pagkakamali kahit sa mga apostol ng panginoon Jesus ay may mga nalihis ng landas gaya ni Judas Iscariote na ipinagkanulo kanyang ang Panginoon at ni Apostol Pedro na ikinatwa ang kanyang Panginoon.

Kaya ang hindi pagkakamali ng papa sa Roma isa lamang kathang aral na walang batayan sa salita ng Dios sa Banal na kasulatan.

Mula ng pasimula maraming natala na lingkod ng Dios ang nagkamali maging ito ay panampalataya o moral si Noe na Patriarca na sinugo ng Dios upang iligtas ang lahi ng sangkatauhan sa delubyo ng baha ay nagkasala sa moral nung malasing sa Alak.(Gen.9:20-24)

Si Moses na naging Leader ng israel at Propeta ay nagkamali sa harap ng Dios kaya nag-alab ang poot ng Dios sa kanya.(Exo.4:13-14) kahit si propeta Aaron at propetisa Miriam ay nagkamali o nagkasala sa harap ng Dios ng matukso silang ibuyo ang israel sa pagsamba sa Hindi tunay na Dios.(Exo.32:1-8,Num.12:1-16)

Maging ang haring Si David ay kinasumpungan ng kasalanan ng pakikiapid sa Asawa ni Uria.(1 sam.11:1-13)

Maging ang pinaka matalino sa kanyang panahon na si haring Solomon ay nagkamali at nailigaw ng kanyang mga asawa sa paglilingkod sa Dios.(1 King's 11:1-11)

Maging ang propeta Micheas ay minali ang pangitain ng Dios sa kanya sa harap ni Josaphat na hari.(2 Cro.18:22-27)

Dito makikita natin na maging mga tanyag na Tao ng Dios at Propeta ng Dios ay hindi nakaligtas sa pagkakasala at pagkakamali .

Ngayon Itong kinikilala nilang kauna-unahang Papa sa Roma na si San Pedro ay maraming pagkakataon nagkulang ng panampalataya.(Mat.14:22-33) nakapagpanungayaw.(Mat.26:69-74) at naka ilang uit na ikinaila ang Panginoong jesus.(mat.26:74) at nakapag isip ng bagay ng tao.(Mat.16:23) at dahil sa mga kahinaan ito ng apostol Pedro sinaway siya ng mukhaan ng apostol Pablo.(Gal. 2:11-14).

Kaya kauna-unahang papa na sinasabi nila na si San Pedro ay hindi "Infallible" sa kanyang sarili mismo.

"Datapuwat ng makita ni Simon Pedro ,ay nagpatirapa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi LUMAYO ka sa akin ,sapagkat AKOY TAONG MAKASALANAN ,oh Panginoon.(Luke 5:8)

 • Kahit ang apostol Pablo mismo umamin na kahit sia ay hindi "infallible"..."Sapagkat ano nga ang inyong kinahuli sa ibang mga iglesia kundi ang ako'y hindi naging pasanin ninyo ?ipagpatawad ninyo sa akin ang KAMALIANG ito.(2 Cor.12:13) kahit si Apostol Pablo aminado na may mga kahinaan sia sa Laman .(Rom.7:14-21)

kaya Soma Total ang aral ukol sa di pagkakamali ng papa sa roma ay isang Hidwang aral at Hindi biblical eh kung mga propeta at apostol ay nagkakamali ang papa sa roma pa na wala naman sa kalingkingan ng mga Tao ng Dios at ng mga propeta at Apostol ng Dios ang magsabi na hindi siya nagkakamali.

 • Tanging ang Dios .(Job 34:10-12,Awit 5:4,Heb.6:10) at ang kanyang Anak na si Jesu cristo lamang ang infallible.(Heb.4:15,1 Ped.2:22,2 cor.5:21)

Thursday, February 24, 2011

TRADISYON UTOS NG MGA TAO

Isa "Authority "o source ng panampalatayang katoliko ay ang tradisyon "Tradition" ito ay aral katoliko na nagmula sa mga salin-saling sabi daw ng mga mga magulang sa panampalataya ng una.at karamihan sa aral o katuruang katoliko ay nakabatay sa Salin-saling sabi o tradisyon ngayon pag-aralan natin anu ba ang masasabi ng Banal na kasulatan ukol sa tinatawag na Tradisyon ito ba ay nakabatay sa Turo ng ating Panginoong Jesu Cristo o sa mga Apostol at mga propeta.(2 Ped.3:2,Efe.3:5) Ang tradisyon ba ay pundasyon ng panampalataya.

Ngayon Unang tanung Ano sabi ng Panginoong Jesu cristo ukol sa Tradisyon

Ganito ang ating mababasa sa (Marcos 7:8-9)..."For laying aside the Commandment of God ,ye hold the TRADITION OF MEN,as the washing of pots and cups;and many other such like things ye do.And he said unto them ,Full well ye reject the COMMANDMENT OF GOD that ye may keep your own TRADITION".

Dito makikita natin may mga tao na nilisan ang mga utos ng Dios at pinanghawakan ang Tradisyon ng mga tao sabi ng Dios itinakwil ninyo ang mga utos ng Dios upang maganap ninyo ang iyong mga sariling tradisyon ito masamang naibubunga ng panghahawak sa tradisyon nagbubunga ito ng pagtakwil o paglisan sa utos ng Dios nagbubunga rin ang panghahawak sa tradisyon sa paglabag ng Utos ng Dios.

"But he answered and said unto them ,why do ye also transgress the Commandment of God by your TRADITION.(Mat.15:3)

At dahil sa pagsunod sa Tradisyon nawawalang kabuluhan ang Utos ng Dios..."And honour not this father or his mother ,he shall be free ,thus have made the Commandment of God of none effect by your TRADITION.(Mat.15:6)

Nawawalan kabuluhan ang Utos ng Dios dahil sa tradisyon sapagkat ang Tradisyon ay pawang utos lamang ng mga tao.

"Ang bayang ito 'y iginagalang ako ng kanilang mga labi Datapuwat ang kanilang puso ay malayo sa akin .Datapuwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng ng mga tao."(Mat.15:8-9,Mar.7:6-7,Isa.29:13)

Kaya ang mga ALAGAD ni Cristo nilabag nila ang TRADISYON hindi nila ito pinanghawakan bagkus kanilang Sinuway.

"Why do thy disciples transgress the TRADITION of the elder?(Mat.15:2)

Dahil dito pinapaingat ng Apostol Pablo ang mga alagad sa maling naibubunga ng panghahawak sa tradisyon..."Beware lest any man spoil your through philosophy and vain deceit after TRADITION of Men ,after the rudiment of the world,and not after Christ.(Col.2:8)

At ang panghahawak sa tradisyon ay pagpapaalipin sa utos ng mga tao.(Gal.4:9) na mga kathang ginawang mainam.(2 Ped.1:16) o Inembento lamang.(Ecle 7:29) na ang pagsunod sa mga ito ay naglalayo sa atin sa Dios.(efe.2:2)

"Ang Ephraim ay napighati siya'y nadikdik sa kahatulan,sapagkat siya'y nasiyahang lumakad ng ayon sa utos ng tao.(Oseas 5:11)

"Na huwag makinig sa mga KATHA NG MGA JUDIO at sa mga Utos ng mga TAO na nangagsisisinsay sa katotohanan.(Tito.1:14)

Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masamang pita;at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga ,at mga ibabaling sa katha.(2 Tim.4:3-4)

Noon pa man pinagpauna ng apostol Pablo na may magsisibaling sa mga katha at ihihiwalay ang kanilang mga tainga sa katotohanan kaya ating mga masusumpungan karamihan sa Dogma o aral ng Iglesia katolika ay galing sa Katha o tradisyon ng tao lamang.(2 king's 17:19) sa pagsusumakit maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios.(rom.10:3)

Ngayon para matiyak ng Tao na UTOS ng Dios ang kanyang pinanghahawakan dapat ito ay nakasalig sa Aklat ng Kautusan ng Dios.

"Ngayon yumaon ka ,isulat mo harap nila sa isang tapyas na bato,at ititik mo sa isang AKLAT upang manatili sa panahong darating na walang hanggan.(Isa.30:8)

At itong nakatitik sa aklat na MGA UTOS ng Dios ito ang babasahin sa mga lalaki at babae at mga bata at taga ibang lupa upang kanilang pag-aralan at magkaroon sila ng takot sa Panginoon at kanilang isagawa ang lahat ng Utos.(Deut.31:11-12,Mat.28:20) na walang dagdag at walang bawas.(Deut.12:32)

Sapagkat ang hindi pagkaalam ng KASULATAN ay nagiging dahilan ng pagkakamali o pagkaligaw..."Ngunit sumagot at sinabi sa kanila .NANGAGKAKAMALI kayo sa hindi ninyo PAGKAALAM NG MGA KASULATAN ,ni ng kapangyarihan man ng Dios.(Mat.22:29)

At paghigit sa mga bagay na nangasusulat ay pagpapalalo.(1 cor.4:6) tinuturuan tayo na mangatutoto tayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat sapagkat ang nangasusulat ng una ay isinulat sa ikatututo natin upang sa pagtitiis nat pag-aliw ng KASULATAN ay mangagkaroon tayo ng pag-asa.(Rom.15:4) ang Pag-asa sa buhay na Walang hanggan.(Tito 1:2) kaya sapat na ang nasusulat para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.(Juan 20:31,Luc.10:25-28)

Listahan ng Tradisyon ng Simbahan na hindi ayon sa aral ng evangelio?

www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Roman%20Catcholicism/catcholic_heresies-a_list.htm

Tuesday, February 22, 2011

GERRY VALENZUELA SUPER HERO NI BELTRAN UMATRAS SA DEBATE

Nung mga nakaraang buwan Inilabas ng kampo ng Mga Catcholic faith defenders at Defensories Fidei ang kanilang Pambato na si Gerry Valenzuela na naghahamon sa Debate sa panig ng mga MCGI at ang hamong ito ay mababasa natin sa Blog ni Immanuel Beltran .

(Http://angdaanngkatotohanan.blogspot.com/2010/12/debate-ni-mcgi-vice-presiding-minister.html) na sa hamong ito nakasaad ang paghamon nila sa ating vice Presiding minister na si kapatid na Daniel Rason

Bilang tugon sa Hamon nila nagpost tayo sa kanilang Blog ng Pagtanggap sa Hamon..specially itong maliit ninyong Lingkod ay tumugon sa hamon na ito na haharapin ko yang Gerry Valenzuela nila sa isang maginoong Debate dyan sa luneta.ngunit hindi na -ipost ni Beltran itong Hamon natin pero may sagot si Beltran sa atin sa pagtanggap sa hamon nila na ating mababasa rin sa kanilang blog na patunay na talagang alam nya na tinanggap natin ang hamon nya sa Debate (http://angdaanngkatotohanan.blogspot.com/2011/01/isang-bagong-taon-isang-daan-mahigit-na.html)

Ngayon dahil hinamon tayo tawagan itong Brod nya Gerry Valenzuela tinawagan natin pero walang may sumasagot sa kanilang number na ibinigay (09158277043) pero hindi pa rin tayo huminto sa pag contact sa taong ito sa pamamagitan ng pag txt sa numero na kanilang ibinigay hanggang nung mga nakaraang araw may natanggap tayong messsage sa numero na kanilang ibinigay at ang nagtxt sa atin ay nagpakilalang si Gerry Valenzuela at ganito ang kanyang mensahe sa atin.

"This coming sun day magkta tyo sa luneta 8pm iset natin ang debate."

sent:21.02.11...8:11pm

received:21.02.11...8:12pm

Bilang tugon sa Txt ni Gerry valenzuela tinanggap natin ang kanyang gusto ang sabi natin sa kanya payag kami at maganda 2:00 p.m ng hapon ay masimulan natin ito pero ipinilit pa rin ni Gerry ang 8:pm na paguusap kaya wala din tayo nagawa at muli siya natin pinagbigyan sa hiling nya..

Pero pagkalipas ng ilang oras nagtxt si Gerry Valenzuela sa atin na umuurong siya sa debate ganito ang ating mababasa sa kanyang txt sa atin.

"Hwag na natin ituloy,we can be friend bro."

Sent:22.02.11...5:09 pm

received:22.02.11...5:10 pm

Dito makikita natin na umurong si Gerry Valenzuela na pambato ni beltran O.P (onggoy sa Pilipinas )sa isang maginoong talakayan sa panig natin at sa kanila isang bagay lang napatunayan natin sa hamon nila ito ay sa Bunganga lang at hindi naman kakasa pag pinatulan at ito'y hayagan na yang mga naghahamon sa atin ay hindi naman talaga lalaban gaya ni Gerry Valenzuela na pinagyabang pa ni Beltran O.P (Onggoy sa Pilipinas) na Opesyal daw na Debater nila.yon pala Dummy lang na panakot sa PALAYAN ..

Ito ang mga Felisteo sa ating panahon na naghahamon sa HUKBO NG DIOS

"At nagsalita si David sa mga lalaking nakatayo sa siping niya ,na nagsasabi ,Ano ang gagawin sa lalaking makapatay sa Filisteong ito,at mag alis sa ISRAEL ng kadustaang ito?sapagkat sinong Filisteong ito na HINDI TULI na siya'y HUMAHAMON sa MGA HUKBO NG BUHAY na DIOS.(1 Sam.17:26)


Naghahamon itong mga di TULI sa Hukbo ng DIOS pero ang nangyari ay NAGSISIURONG sa pakikipaglaban naging parang mga BABAE eh di NA-BAKLA nga.

"Ang mga makapangyarihan ng Babilonia ay NAGSISIURONG sa pakikipaglaban ,silay nanatili sa kanilang katibayan ;ang kanilang kapangyarihan ay nanglulupaypay silay'y naging parang MGA BABAE ang mga kaniyang dako ay sinilaban ang kaniyang mga halang ay nabali.(Jer.51:30)

Dahil UMURONG AT NA-BAKLA ito ang nagyari sa kanila..."Silang nangapopoot sa iyo ay MABIBIHISAN NG PAGKAPAHIYA.at ang Tolda ng masama ay mawawala.(Job 8:22)

"Silay mangapahiya nawa at mangatulig na magkakasama na nagsisiusig ng aking kaluluwa upang ipahamak sila'y naway mangapaurong at mangagdala ng kasiraang puri..."(Awit 40:14)

Friday, February 18, 2011

EUKARISTIYA NG MGA KATOLIKO BULAANG CRISTO

Dahil sa paniniwala na ang "Ostea" na sinusubo at ang alak na iniinum ay tunay na laman at dugo ni Cristo naniniwala ang mga Katoliko na ang tinatanggap nilang Ostea at Alak sa misa ay si Cristo mismo ito ay mababasa natin sa kanilang aklat na ang pamagat ay (My Catholic Faith sa page.42) ay may ganitong mababasa.

"THe priest place a Host on tongue.The Host seems to be a LITTLE FLAT PIECE of WHITE BREAD ,but it is not.It is JESUS LIVING true..."(page 42)

Sino daw ang tinatanggap nilang Ostea "si Jesus daw ang Buhay na Totoo"


kaya saan mang nagmimesa ang pari at may tinatanggap na Ostea ang mga katoliko si Cristo mismo ang Ostea na yan...kaya dito malinaw na makikita natin may ipinapakilalang bagong Jesus ang mga Katoliko na sa anyo ng Maliit na puting tinapay na ayon sa kanila "TUNAY NA KRISTO"


Ngayon Ano ang Babala ng Panginoong Jesus tungkol sa Pagbangon ng mga Bulaang Cristo na magpakilala na sila ang tunay na Kristo..."Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan ,na magsisipagsasabi ,ako ang Cristo at ililigaw ang marami...sapaagkat may magsisilitaw na mga bulaang cristo ,at mga bulaang propeta ,at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan ;anopat ililigaw kung maari pati ang mga hirang.(Mat.24:5,24)


"Sapagkat kung yaong paparito ay mangaral ng ibang Jesus ,na hindi namin ipinangaral ,o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap ,o ibang evangelio na hindi ninyo tinanggap ,ay mabuting pagtiisan ninyo.(2 Cor.11:4)


Matagal na itong pinagpauna ng banal na kasulatan na may babangon na mga bulaang cristo o mangangaral ng ibang JESUS at ito ay natupad sa Iglesia Katolika na kung saan ipinangngaral nila ang ibang Jesus na sa anyo ng TINAPAY na tinatanggap nila sa Misa.


"Silay gumagala dahil sa TINAPAY ,na nagsasabi Nasaan?kaniyang nalalaman na ang araw ng kadiliman ay handa sa kaniyang kamay.(Job 15:23)


May mga Tao na gumagala dahil sa TINAPAY na nagsasabi Nasaan? Diba ganito ang masasaksihan natin sa maraming katoliko na gumagala Tuwing Linggo para hanapin ang Tinapay o Ostea sa misa sa paniniwala na ang pagtanggap sa ostea ay pagtanggap sa Kristo.


Ngayon ano ang masasabi ng Panginoong Jesus Tungkol sa naghahanap ng Tinapay na ito.


"Kung ang kanyang mga anak ay dumami ,ay para sa tabak at ang kanyang LAHI ay hindi mabubusog ng TINAPAY.(Job 27:14)


May nabubusog ba ng tinapay na ito tayo ang saksi maraming katoliko ang kumakain nito hanggang ngayon gutom sa katuwiran ng Dios.(Amos 8:11) hindi ito nakakabusog ng kaluluwa.(Kaw.13:25)


kaya sabi ng Panginoon..."Huwag mong kanin ang TINAPAY nya na may MASAMANG MATA...Sapagkat silay nagsisikain ng TINAPAY ng KASAMAAN ;at nagsisiinum ng ALAK ng karahasan.(Kaw.4:17) Tinatawag rin ito na TINAPAY NG KASINUNGALINGAN o maruming tinapay na tulad sa isang kasuklamsuklam na Laman na pumapasok sa bibig.(Ezek.4:13-14) at Saro ng mga Demonyo.(1 Cor.10:21,Apoc.17:4)


"Tinapay ng Kasinungalingan ay matamis sa tao...o sa isang putol na tinapay"(Kaw.20:17,Kaw.28:21)


kaya ang sabi ng Panginoon ..."Huwag kang kumain ng tinapay ng mga tao.(Ezek.24:17,1 Kings 13:9)
 • "At siya'y nagdala ng kagutom sa lupain ;kanyang binali ang boung TUNGKOD na TINAPAY .(Awit 105:16)

  "At aking niyapakan ang mga bayan sa aking galit ,at nilango ko sila sa aking kapusukan at ibinubo sa lupa ang kanilang DUGONG BUHAY.(Isa.63:6)
 • BoldNa kung saan sa tungkod na tinapay na ito ay nagsisangguni ang kanyang bayan upang humingi ng payo na kanilang ipinagkasala sa Panginoon.(Oseas 4:12).at sa isang putol na tinapay na kanilang sinamba ...ang pagasamba sa Tinapay o "Ostea" ay hayag na makikita sa pagsamba ng mga katoliko sa paniniwala na ang kapirasong putol na tinapay na kanilang sinasamba ay si Cristo na sa anyo ng tinapay kaya sa Iglesia katoliko ang ganitong debosyon sa euchristiya ay itinuturing na pagsamba kay Cristo.
 • Ang mga anak ay namumulot ng kahoy at ang mga AMA (pari) nangagpapaningas ng apoy at ang mga babae ay nangagmamasang masa upang igawa ng mga TINAPAY (ostea)ang reina ng Langit at upang magbuhos ng mga handog na ALAK sa ibang mga dios upang kanilang mungkahiin ako sa galit.(Jer.7:18)
Nang magkagayo'y sinabi niya sa akin tingnan mo,ibinigay ko sa sa inyo 'y DUMI ng baka na kahalili ng DUMI ng tao at iyong ihahanda ang iyong tinapay sa ibabaw niyaon.(Ezek.4:15)

Hindi kayo kumain ng tinapay, ni uminom ng alak o inuming nakalalasing: upang inyong makilala na ako ang Panginoon ninyong Dios. (Deut.29:6)

Thursday, February 17, 2011

EUKARISTIYA TUNAY NA LAMAN AT DUGO NI CRISTO

Itong Aral ukol sa eukaristiya isang masalimuot na aral ng Iglesia katolika ito'y ukol sa paniniwala na ang tinapay o (Ostea) na kinakain at alak (Vino) na iniinum ng isang pari sa mesa ay tunay na laman at dugo ni Cristo sa pamamagitan ng tinatawag nilang "Transubstantiation"

Ngayon ano ba ang tinatawag na Eukaristiya

ito ang ating matutunghayan sa isang aklat katoliko na ang pamagat ay (Our Victory through Christ prepared by daughter of St. Paul under the direction of Rev.James Alberione )sa page.23 ay ganito ang ating mababasa

"What is the Holy Eucharist?

"The Holy Eucharist is a sacrament and sacrifice ;in it our savior Jesus Christ ,body blood and divinity ,under the appearance of bread and wine is contained ,offered and received.(p.23)

Ano daw ang "Eukaristiya" ito daw ay sakramento at sakripisyo ng ating Panginoong Jesus ito daw ay katawan,dugo,at kabanalan ng ating Panginoong Jesu Cristo sa anyo ng tinapay at alak na inihahandog at tinatanggap sa mesa ng mga katoliko.

kaya sa paniniwala nila ang kinakain nilang (ostea) ay tunay na katawan ni Cristo "(Flesh of Christ) at ang alak na iniinum ay tunay na dugo ni Cristo (real blood of Christ) ngayon ito bang paniniwalang ito ay biblical? Totoo ba na tunay na katawan at dugo ni Cristo sa anyong tinapay at alak ang tinatanggap ng mga katoliko sa eucharistiya.
 • It was until around (831 A.D) when an abbot of the monastery of Corbie name PAchasius Rodbertus reassoned out in his book "Of the Body and Blood of the Lord"how the element were really transformed unto body and blood of Christ.
 • Transubtantiation was first time the term use was by "Hildebert of Tours.
 • On Council of trent 1546 was adopted by the Church as there offecial Doctrines.

  May ginagamit na talata sa Bagong tipan ang mga katoliko na kanilang pinagkamalian ukol sa aral na ito.

  nung nagtatag ang Panginoong Jesu cristo ng Banal na hapunan kasama ang kanyang mga apostol ay ganito ang sabi ng Panginoon...."At samantalang sila'y nagsisikain ,ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala ,at pinagputl-putol ,at ibinigay sa mga alagad at sinabi ,kunin ninyo ,kanin ninyo ito ang aking katawan.at dumampot siya ng isang saro,at nagpaslamat ,at ibinigay sa kanila ,na nagsasabi ,magsiinom kayong lahat diyan;sapagkat ito ang aking dugo ng tipan ,na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad sa kasalanan.(Mat.26:26-28,Mar.14:22-24,Luc.22:19-20)

  Kung pag-aralan natin ang mga sinabi ni Jesus nagtuturo ang ating Panginoon ng Aral sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng mga halimbawa na ginamit ang tinapay at alak ...ganito ang paraan ng pagtuturo ng Panginoon gumagamit na mga bagay pero ang pinapatungkulan ay kanyang sarili.

  "Halimbawa nito ay ang Templo sa Jerusalem na sinabi ng Panginoon na Igiba ninyo ang Templo na ito ,at aking itatayo sa tatlong araw sa pangyayaring iyon nag-akala ang mga judio na templong igigiba ay ang leteral na templo na itinuro ng Panginoon pero ang hindi nila alam ang tinutukoy ng Panginoon na Templo ay ang kanyang katawan mismo.(juan 2:14-21)

  Nangangahulugan ba ito na yong templo na itinuro ng Panginoon na leteral na templo ay ang tunay na katawan ng Panginoon....o nagturo ang Panginoon ng bagay na ginawang halimbawa lamang ang templo na leteral para maituro nya ang tunay na templo na syang kanyang katawan na mamatay at muling ibabangon sa ikatlong araw.

  ganito kasi ang paraan ng pagtuturo ng Panginoon gumagamit ng mga halimbawa sa lupa para ituro ang bagay na nauukol sa langit.

  "Kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit.(Juan 3:12)

  Ito ang pinagkamalian ng mga katoliko nung marinig nila ito nag-akala na sila na yong sinabi ni Jesus na tinapay na kanyang katawan at alak na sinabi ng Panginoon na kanyang dugo ay tunay na katawan at dugo ni Cristo kaya nag-akala sila na Ostea na tinatanggap nila sa misa at ang alak ay tunay na katawan at dugo ni Cristo. mahilig kasi mag leteral ang mga katoliko sa kanilang nababasa .

  Hindi ibig sabihin ng Panginoon na siya ang Puno ng Ubas ay leteral na syang puno ng ubas.(Juan 15:1) ginamit ng Panginoon ang ubas para maging Simbolo ...ganon din nung sabihin ng Panginoon Kanin ninyo ang tinapay sapagkat ito ay aking katawan at ang alak sapagkat ito ay aking dugo ginawang halimbawa lamang ito ng Panginoon para maituro ang tunay na laman at dugo nya ...sabi pa nga ng Panginoon ang kanyang dugo ay nabuhos sa marami sa ikapapatawad ng kasalanan...Ang nabuhos na dugo sa Ibabaw ng Krus ay ang dugo na letral ng Panginoon hindi ang ALAK...ang alak nabuhos sa bunganga ng lasenggero..diba...(Kaw.23:29-35)...walang alak na nabuhos sa ibabaw ng krus na naging sanhi ng kapatawaran ng marami...ang nabuhos dugo ni Cristo.(1 Ped.1:19)...kung alak na leteral ang tinutukoy ni apostol Pablo na sa sarong ating iinuman bakit sinabi nya sa (Roma 14:21) na mabuti ay huwag ng UMINOM ng ALAK

  Ngayon ginagamit nila ang (John 6:53-58) na ang kumain ng laman at Dugo ng Panginoon ay may buhay na walang Hanggan ...kung titignan natin ang kontexto ng talata nung sabihin ito ng Panginoon ang tagpong ito "Hindi nagbabanal na hapunan ang Panginoon...at lalong walang tinapay at alak na hawak ang Panginoon.

  Ngayon nung sabihin ba ng Pangininoon ..."Maliban inyong KANIN ang laman ng Anak ng tao at INUMIN ang kanyang DUGO,ay wala kayong buhay sa inyong sarili..."nanangahulugan ba ito ng Leteral na PAGKAIN at leteral na PAG-iNum...Mayroon PAG-KAIN na hindi nangangailangan ng leteral na kakainin mo.(Juan 4:32-34)...Pagkain na kay Jesus ang Sundin ang kalooban ng nagsugo sa kanya.... at mayroong pag-INUM na hindi nangangailangan ng leteral na PAG-INUM.(Mat.5:6,Juan 4:14)....ang sinomang nauuhaw sa katuwiran ay iinum nito...

  Ngayon ang sinalita ng Panginoong Jesus sa (John 6:53-58)ay hindi leteral kundi espiritwal.

  "Ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anomang pinakikinabang ang mga SALITANG SINALITA ko sa inyo ay pawang ESPIRITU at pawang buhay.(John 6:63)


  bukod sa (John 6:53-58) ginagamit din nila ang (1 Cor.11:24-25)...Ito rin isa mga talata na ipinagkamali ng unawa ng mga katoliko...kung babasahin natin ang kontexto ng talata makikita natin iba at mali ang kanilang unawa sa Kontexto...una sinabi ng apostol Pablo..."Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa sa inyo;ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay...pansinin nyo sabi ng Apostol Pablo may Tinanggap siya sa Panginoon na siya rin namang ibinibigay nya...alamin natin na nung isagawa ng Panginoong Jesu cristo ang pagbabanal na hapunan ay hindi pa po kasama sa labindalawang alagad si Apostol Pablo ...pero ayon sa Apostol Pablo may tinanggap sya sa Panginoon...natitiyak natin na hindi ang leteral na tinapay at leteral na saro ang tinanggap nya....kasi paano nya tatanggapin "WALA" naman siya nung gabing iyon.

  Ngayon dahil HALIMBAWA lamang ang TINAPAY at ALAK.(1 cor.10:6) sa talagang Tunay na laman at dugo ni Cristo.Ang bawat halimbawa nito ay nagtuturo sa atin na ating pahalagahan ang kanyang katawan na siyang IGlesia.(Col.1:18) ang Dugo ng Tipan na nabuhos para sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan.(Mat.26:28) na sa pakikipagkaisa nating ito ating INAALAALA.(1 cor.11:24)at inihahayag ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya.(1 cor.11:26) ang Tipang walang Hanggan.(1 cro.16:15)

  "Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala ,hindi baga siyang pakikipagkaisa sa DUGO ni Cristo ?Ang tinapay na ating pinagputol-putol ,hindi baga siyang pakikipagkaisa sa KATAWAN NI CRISTO.(1 cor.10:16)

  At itong katawan na ito ay ang iisang Tinapay...."Bagamat tayo 'y marami ay IISA LAMANG TINAPAY,IISANG KATAWAN ;sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang TINAPAY.(1 Cor.10:17)

  Pansinin ninyo na IISANG TINAPAY lamang at yong iisang tinapay yon din ang IISANG KATAWAN.(Efe.4:4) na kung saan tayo nakikibahagi sa isang tinapay...eh sa katoliko maraming tinapay eh di hindi nga leteral na tinapay ito ...kundi ito ay tumutukoy sa isang katawan na ang bawat isa ay samang-samang mga sangkap.(1 Cor.12:27) at ito ang katawan ni cristo na siyang Iglesia (col.1:18) na itinulad sa tinapay.(Awit 14:4)at si Cristo mismo ang tinapay na bumabang galing langit .(Juan 6:51) samantala itong tinapay na pinagpirapiraso ng mga katoliko galing sa panaderia...at ang masama pa pagdating sa alak (vino) pari nlang ang nakikibahagi na umiinum nito na ito ay tuwirang pagsalungat sa sinabi ni Cristo....na sinabi magsiinum kayong lahat dyan.(Mat.26:27)


  Ang Dios ay Tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa Pakikisama sa kanyang anak na si Jesu cristo na ating Panginoon.(1 Cor.1:9) at bawat tinawag at may pakikipagkaisa sa pamamagitan ng KATAWAN ni Cristo.(Col.3:15) na siyang IGLESIA.(Col.1:18) sa pamamagitan ng evangelio tayo'y nakakabahagi.(efe.3:6)


  Masaklap ang sinapit ng Cristo ng mga Katoliko nung kanilang kainin ito?

  "Hindi pa ba ninyo nalalaman ,na ang anomang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa Tiyan at INILALABAS sa DAANAN ng DUMI.(mat.15:17).

   Ito ba ang magiging anyo ng Cristo ng mga katoliko na gawa sa Harena matapus dumaan sa proseso ng degistion sa loob ng tiyan.

  Kayo na ang mag isip kung saan tumuloy ang kanilang Cristo...Matapus lumabas sa Daanan ng Dumi...Ang author kasi ng "Transubstantiation"ay ang diablo

   Ang huling hantungan ng Cristo ng mga Katoliko matapus dumaan sa daanan ng dumi!

  Makikita natin dito na sinubuk ng diablo ang Pangnoong Jesus na gawing tinapay ang bato...."At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya ,kung ikaw ang Anak ng Dios ,ay ipaguutos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay.(mat.4:3)

  Pero sinagot ng Panginoon ang Diablo..."Nasusulat Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao ,kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Dios.(Mat.4:4)...eh katoliko sapagkain nila ng Ostea akala nila buhay na walang hanggan na yon pero sa panginoon hindi lamang sa Tinapay mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Dios.

  Ang katawan ng ating Panginoong Jesu Cristo ay matagal ng maluwalhati na inakyat sa Langit na nakaupo sa kanan ng Dios.(Col.3:1) paano mangyari na ang kanyang katawan ay pinagpira-piraso pa dito sa lupa.


 • Eh kung totoo ito na tunay na laman at dugo ni Cristo ang kanilang kinakain ito isang uri ng cannibalismo..."Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang KANIN ang aking LAMAN ang aking mga kaaway at aking mga kaalit ,sila'y nangatisod at nangarapa.(Awit 27:2)...at halimaw na uhaw sa dugo(Apoc.17:6)

  "Ang mga kalumbayan nila ay dadami na nangaghahandog sa IBang DIOs at kanilang INUMING HANDOG NA DUGO ay hindi ko ihahandog ni sasambitin man ang kanilang mga pangalan sa aking mga labi.(Awit 16:4)

  "sapagkat sila'y nagkasala ng pangangalunya ,at dugo sa kanilang kamay  at sa kanilang mga diosdiosan ay nagsisamba.(Ezek.23:37)

  "Inyong hinatulan, inyong pinatay ang matuwid; hindi niya kayo nilalabanan.(San.5:6)

  Ginawan ninyo ako ng malaking kalapastanganan sa harap ng aking bayan sa pamamagitan ng kaunting harina at ng durog na tinapay. Sa pamamagitan ng inyong pagsasabi ng kasinungalingan sa mga mahilig makinig ng kasinungalingan, pinapatay ninyo ang dapat mabuhay at binubuhay ang dapat mamatay."(Ezek.13:19)

  Ito ang Nagyayari sa Eukaristiya ng mga Katoliko ang kanilang mga PARI gumigiray sa alak ng kalasingan.

  Gayon man ang mga ito ay gumigiray dahil sa alak, at dahil sa matapang na alak ay pahapayhapay; ang saserdote at ang propeta ay gumigiray dahil sa matapang na alak, sila'y nangasakmal ng alak, sila'y pahapayhapay dahil sa matapang na alak: sila'y nangamamali sa pangitain, sila'y nangatitisod sa paghatol.Sapagka't lahat ng mga dulang ay puno ng suka, at ng karumihan, na anopa't walang dakong malinis. Kanino siya magtuturo ng kaalaman? at kanino niya ipatatalastas ang balita? silang nangalayo sa gatas, at nangahiwalay sa suso?.(Isaias 28:7-9)

  Sunday, February 13, 2011

  MISA SA KATOLIKO PAGSASAKRIPISYO KAY CRISTO

  Ito ang ating Paksa "Misa (Holy Mass) sa katoliko pagsasakripisyo kay Cristo .marami sa mga kababayan nating katoliko ay hindi alam ang aral na ito ...marahil marami sa nakikibahagi sa "Misa" hindi alam na may nagaganap na pagsasakripisyo sa pamamagitan ng anyo ng tinapay at alak sa pamamagitan ng isang Pari o obispo na nagsasagawa nito ...at marahil marami ang hindi alam na sa sakripisyo sa misa ang "victim" ay ang ating Panginoong Jesu Cristo ...nangangahulugan ito na si Cristo ang sacripisyo sa misa.  Sa matandang tipan ang isang hinahandog o sinasakripisyo ay pinapatay gaya ng ginagawa sa israel ang tupang sacripisyo ay pinapatay upang ihandog sa Dios.ngayon ano ba ang aral ng Iglesia Katolica tungkol sa sacripisyo na ginagawa nila sa "Misa"

  Ito ay mababasa natin sa kanilang aklat na ang pamagat (Our Victory through Christ p.23 prepared by daughter of St. Paul under Direction of Rev.James Alberione ,S.S.P..S.T.D)

  "What is Mass?

  Ans.The Mass is a SACRIFICE of the new law in which Christ through the ministry of the priest ,offer himselp to God in an bloody manner under the appearances of bread and wine.(p.23)

  Ayon sa aklat katoliko tahasang inaamin nila na ang "Misa" ay isang Pagsasakripisyo o Paghahandog at naisasagawa ito sa pamamagitan ng isang pari na nangangasiwa sa "Misa"sa anyo ng tinapay at alak.kaya tuwing may misa na isinasagawa may sacripisyo na nagaganap .kaya kung araw-araw at oras -oras mag mimisa ang pari ay may pagsasakripisyo silang ginagawa kay Cristo ...ngayon isip-isipin mo na lang kung ilang pari kaya tuwing linggo -linggo at nagmimisa isama mupa ang misa sa binyag ,kasal,libing at misa sa Fiesta naka ilang bisis kaya isakripisyo si Cristo sa boung taon...naka ilang ulit kaya isakripisyo sa isang araw ...o nakaka ilang ulit kaya isakripisyo si Cristo sa isang linggo.

  • Ang isa pa sa mapapansin natin sa aral na ito ayon sa kanila ang inihahandog na tinapay at alak ay si Cristo at ang naghahandog ay si Cristo rin sa katauhan ng isang Pari.

  Kaya ang aral na ito ay isang masalimoot na aral .Ito ba ay sang ayon sa Banal na kasulatan ...Kulang pa ba ang sakripisyo sa krus ng ating Panginoong Jesu Cristo na kailangan pa siyang ulit-ulitin na isasakripisyo. hayaan natin ang banal na kasulatan ang sumagot sa mga bagay na ito.

  "Siya'y gaya ng tupa na dinadala sa patayan At kung paanong hindi umimik ang cordero sa harap ng mangugupit sa kaniya gayon din hindi niya binubuka ang kanyang bibig.(Acts 8:32)

  "...yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios ,at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan.(Heb.6:6)

  Ganito ang ginagawa ng Iglesia Katolika sa ating Panginoo tuwing nagsasagawa sila ng tinatawag na "Misa" o (Holy Mass) kanilang muli ipinapapako sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios ,at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan.

  "Gayon may sapagkat sa gawang ito'y iyong binibigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ng Panginoon upang magsipanungayaw..."(2 Sam.12:14)

  "Sapagkat ang pangalan ng Dios ay nalalait ng mga Gentil ..."(Rom.2:24)

  na anopat sa "misa"nagbububo sila ng dugo..."At iyong sabihin ,Ganito ang sabi ng Panginoong Dios ,Bayang nagbububo ng dugo sa gitna niya na ang kaniyang panahon ay darating at gumagawa ng mga diosdiosan laban sa kanyang sarili ,upang mapahamak siya.(Ezek.22:3) anopat ang kanilang mga kamay ay puno ng dugo.(Isa.1:15)

  na kung saan ang kanilang mga saserdote o pari ay natigmak ng dugo ang kanilang mga kasuotan..."Dahil nga sa mga kasalanan ng kaniyang mga propeta at sa kasamaan ng kaniyang mga saserdote na nagbububo ng dugo ng mga ganap sa gitna niya.Sila'y nagsisikapa sa mga lansangan na parang mga bulag ,silay nangadumihan ng DUGO na anopa't hindi mahipo ng mga tao ang kanilang mga suot.(Pan.4:13-14)

  Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips.(Psalms 16:4)
  "Hanggang kailan maghahaka kayo ng masama laban sa isang tao upang patayin siya ninyong lahat ,na gaya ng pader na tumagilid ,o bakod na nabubuwal?Sila'y nagsisisangguni lamang upang ibasak siya sa kaniyang karilagan ,silay nagsisibasbas ng kanilang bibig ,ngunit nanganunumpa sa loob.(Awit 62:3-4)

  "At sumagot ang boung bayan at nagsasabi Mapasa amin ang kaniyang DUGO ,at sa aming mga anak.(Mat.27:25)

  Kaya sa "Misa"tiwalang tiwala ang mga katoliko na ang kanilang sinasakripisyo ay ang ating Panginoong Jesu Cristo at silay nagsisibasbas ng kanilang bibig ngunit nanganunumpa sa loob na nagsisipagsabi mapasa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak.

  Ngayon ang tanung kailangan pa ba ulit-ulitin ang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Jesu Cristo sa pamamagitan ng sakripisyo sa "Misa"

  "At gayon din naman si Cristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan,sa ikaliligtas ng mga nagsisipalataya.(Heb.9:28)

  Minsan laman inihandog si Cristo upang dalhin ang kasalanan ng marami at ang paghahandog ni Cristo na minsan yon ay sapat at sakdal na hindi marapat ulit-ulitin.

  "Ngunit siya nang makaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman,ay umupo sa kanan ng Dios.(Heb.10:12)

  "Ngunit pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo,na hindi gawa ng mga kamay ,sa makatuwid bagay hindi sa paglalang na ito,at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng kambing at ng mga bulong baka kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo ay pumasok na MINSAN MAGPAKAILAN MAN sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan.(Heb.9:11-12,Rom.6:10)

  "Na hindi NANGANGAILANGAN ARAW-ARAW na MAGHANDOG ng HAIN na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-una patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan;sapagkat ito'y ginawa niyang MINSAN magpaikailan man nang kaniyang ihandog ang kaniyang sarili....ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak na SAKDAL magpakailan man.(Heb.7:27-28)

  "Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging -banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Cristo na Minsan magpakailan man.(Heb.10:10)

  "At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay WALA nang PAGHAHANDOG na pa tungkol sa kasalanan.(Heb.10:18) at dahil dito wala nang hain pang natitira pa tungkol sa mga kasalanan.(Heb.10:26)

  Dito makikita natin ang sakripisyo na tinapus sa ibabaw ng krus ng ating Panginoong Jesus ay sapat na yon sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan na hindi na kailangang ulit-ulitin ang bagay na kanya ng tinapus sa ibabaw ng krus.(Juan 19:30)sapagkat yon ay MINSAN lang at MAGPAKAILAN MAN.

  Kaya Ano masasabi ng kasulatan sa Misa "o Holy Mass" na isinasagawa ng katoliko.

  "At sa katotohanan ang bawat saserdote na ARAW-ARAW ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na MADALAS ng gayon ding mga HAIN ,na hindi MAKAALIS kailan pa man ng mga KASALANAN.(Heb.10:11)

  Sapagkat HAIN at HANDOG ay hindi nya ibig at hain patungkol sa kasalanan ay hindi nya kinaluluguran.(Heb.10:5-6)at hindi nya Hinihingi.(Awit 40:6) sapagkat maigi ang pagsunod kay sa Hain.(1 sam.15:22)at habag ang ibig ko at hindi HAIN.(Mat.19:13,Oseas 6:6)sapagkat ang mga gayong HAIN ay hindi tinatanggap ng Panginoon.(Oseas 8:13)

  "Nang kayo'y nagsidating na pakita sa harap ko ,sinong humihingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking kalooban? Huwag na kayong magdala ng WALANG KABULUHANG HAIN..."(Isa.1:12-13,Oseas 4:19)

  "Iganagalang ng anak ang kaniyang Ama ,at ng alila ang kaniyang panginoon ;kung ako nga'y Ama ,saan nandoon ang aking dangal ?at kung ako'y panginoon ,saan nandoon ang takot sa akin?sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo,Oh mga saserdote ,na nagsisihamak ng aking Pangalan,at inyong sinasabi Sa ano namin hinahamak ang iyong Pangalan.Kayo'y nangaghahandog ng karumaldumal na HAIN sa aking dambana At inyong sinabi ,Sa ano namin nilapastangan ka?sa inyong sinasabi ,ang dulang ng Panginoon ay hamak.(Mal.1:6-7) Sapagkat Ang Paghahain ay Inalis na.(Dan.12:11)

  "Ang HAIN ng MASAMA ay kasuklamsukam sa Panginoon..."(Kaw.15:8)
  • "...Ang kanilang mga HAIN ay magiging sa kanila 'y parang TINAPAY ng NANGAGLUKSA ;lahat ng magsikain niyaon ay mangapapahamak ;sapagkat ang kanilang tinapay ay parang sa kanilang ipagkakagana hindi papasok sa bahay ng Panginoon.(Oseas 9:4)
  • What say I then ?That the Idol is anything or what that which is offered in SACRIFICE to idol is any thing?But I say ,that the thing which the gentiles sacrifice ,they SACRIFICE to the DEVIL and not to God..."(1 Cor.10:19-20)
  Ang tinuturo sa atin na gawin nating Sakripisyo o HAIN sa Dios ay hindi ang ating Panginoong Jesu- cristo kundi ang ating Mga sarili ang IHAIN natin sa Dios na siya nating Karampatang pagsamba sa kanya.
  "I beseech you therefore ,brethren ,by the mercies of God ,that ye present YOUR BODIES a living SACRIFICE ,HOLY ,acceptable unto God ,which is your reasonable service.(Romans 12:1)
  "...But yield YOURSELVES unto God,as those that are alive from the dead ,and your members as iNSTRUMENTS of RIGTEOUSNESS unto God.(Romans 6:13)

  Wednesday, February 9, 2011

  VALENTINE'S DAY SA PAGANO

  Tinatawag ito ng mga katoliko na kaarawan ng MGA PUSO o mas lalong kilala sa katawagang "VALENTINE's DAY" tuwing sasapit ang "Feb.14" Saan ba nagsimula ang valentine's day ...totoo ba na ito ay kapistahan hango sa kapistahang pagano na "Lupercalia" bakit ito napasama sa kapistahan na pinagdiriwang ng mga kristiano.  Ang "Valentine's Day" ay hango sa kapistahang pagano na "Lupercalia" na ng malaon ay nai-adopt ng Iglesia katolika bilang bahagi ng kapistahang kristiano.

  "Lupercalia"In ancient Rome "lupercalia" was a festival of purity and Firtility which began on the ides of february 15th to became in spring with some cleaning ,celebrate to honor roman god of agriculture and also pay homage to Romulus and Remus the wolf suckling founder of the Great Empire.

  Member of the luperci order of roman priest ,would go to the fabled cave where Rumulus and Remus were raised by thier she WOLF in order sacrifice a goat (for Fertility)and a dog (for purification)then boy would slice the goat hide into strips ,dif them into the sacrificial bloodand slap women's butts,and assorted crops with the bloody strips,apparently making everyone fertile.then all the young women in town would put thier names in a giant Urn and bachelor would reach thier hand in and be faired for one year with whatever names they chose ,the matches frequently ended in marriages.

  At ayon naman sa isang aklat na (The Decline and fall of Roman Empire by Edward Gibbons Chapter 36,Part:03)ay may ganitong sinasabi.

  "Yet the vestiges of supertition were not alsolutely obliterated ,and the festival of Lupercalia ,whose origin had preceded the foundation of Rome ,was still celebrated under the reign of Anthemius.'

  After the conversion of the Emperial city (Rome) the christian still continued ,in the month of February ,the annual celebration of lupercalia to which they ascribed a secret and mysterious influwence on the genial power of the animal and vegetable world.(C.36,P.03)

  twenty four years after the death of Emperor Anthemius a Christianized form of the lupercalia festival was officially adopted by the Church (Catcholic church) as a day to honor a saint-Saint valentine.

  On (496 A.D) Pope Gelasius declared February 14 "St. Valentine's day"

  Tinatawag rin ito na ARAW NG MGA PUSO sa dahilan ito ang araw ng mga magkasintahan kaya sinisimbolo ng "PUSO" ang araw na ito.

  "The HEART is deceitful above all things ,and desperately wicked ;who can know it"(Jer.17:9)
  "Ang masamang bayang ito ,na ayaw makinig ng mga salita ko,na lumakad ayon sa katigasan ng kanilang PUSO ,at yumayaong sumusunod sa ibang mga dios upang paglingkuran at upang sambahin ay magiging gaya ng pamigkis ito,na hindi mapapakinabangan sa anoman.(Jer.13:10)

  Ngayon ito bang kaugalian ng mga pagano na ina-dopt ng Iglesia katolika sa celebrasyon ng Valentine's day ano ang masasabi ng banal na kasulatan sa mga bagay na ito.
  "Ang aking bayan ay humingi ng payo sa kanilang tungkod ,at at ang kanilang tungkod ay nagpapahayag sa kanila ;sapagkat ang PAGPAPATUTOT ay nagligaw sa kanila ,at sila'y NAGPATUTOT ,at nagsihiwalay sa kanilang Dios.Sila'y nangaghahain sa mga taluktok ng mga bundok at nagsusunog ng kamangyan sa mga burol ,sa ilalim ng encina at ng mga alamo at ng mga roble sapagkat ang mga lilim ng mga yaon ay mabuti ;kayat ang iyong mga anak na babae ay nagpatutot at at ang iyong mga manugang na babae ay nangangalunya.Hindi ko parurusahan ang inyong mga anak na babae pagka silay nagpatutot ni ang inyong mga manugang na babae man pagka sila'y nangangalunya sapagkat ang mga lalake sa kanilang sarili ay nagsiyaon kasama ng mga patutot at silay nangaghahain na kasama ng mga patutot :at ang BAYAN na hindi NAKAKAALAM ay NAWAWASAK.(Oseas 4:12-14)

  "At ikaw ,pagka ikaw ay napahamak ,anong iyong gagawin?Bagaman ikaw ay nanamit ng ng mainam na damit na mapula ,bagaman ikaw ay gumagayak ng kagayakang ginto ,bagaman iyong pinalalaki ang iyong mga mata ng pinta ,sa walang kabuluhan nagpakaganda ka ;hinahamak ka ng mga mangingibig sa iyo ,pinagsisikapan nila ang iyong buhay.(Jer.4:30)
  • "At aking dadalawin sa kanya ang MGA KAARAWAN ng mga BAAL (Lupercalia)na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan nang siyay nagpaparaya ng kaniyang mga hikaw at mga hiyas ,at sumusunod sa mga mangingibig sa kaniya ,at kinalilimutan ako sabi ng Panginoon.(Oseas 2:13)

  "Hindi sila titiisin ng kanilang mga gawain na manunumbalik sa kanilang Dios sapagkat ang espiritu ng pagpapatutot ay nasa loob nila ,at hindi nila nakikilala ang Panginoon.(Oseas 5:4)

  "At akoy tumingin sa mga musmos Ako'y nagmasid sa mga kabataan sa may kabataang walang bait ,na dumaraan sa lansangan malapit sa kaniyang sulok at siya'y yumaon sa daan na patungo sa bahay ;sa pagtakip silim sa kinagabihan ng araw sa katanghalian ng gabi ,at sa kadiliman .At narito ,doo'y nasasalubong niya ang isang babae na nakagayak ng tila patutot ,at tuso sa puso siyay madaldal at matigas ang ulo ang kaniyang mga paa ay hindi nagsisitahan sa kaniyang bahay :ngayo'y nasa mga lansangan siya mamaya 'y nasa mga luwal na dako siya at nag-aabang sa bawat sulok gayon hinahawakan niya siya at hinahagkan siya at may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kanya ;MGA HAIN NA MGA HANDOG TUNGKOL SA KAPAYAPAAN ay sa akin sa ARAW na ITO ay tinupad ko ang aking mga panata ,kaya't lumabas ako upang salubungin ka hinanap kong masikap ang iyong mukha ,at nasumpungan kita .Aking nilatag ang aking higaan na may coltsong may burda na yari sa guhit-guhit na kayong lana sa egipto.at aking pinabanguhan ang aking higaan ng mira ,mga oleo,at sinamomo ,Parito ka tayoy 'y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan magpakasaya tayo sa mga pagsisintahan .(Kaw. 7:7-18)

  Diba sa ganitong paraan pinagdidiriwang ng mga katoliko ang "Valentine's Day "kaya nga malimit tuwing sasapit ang araw na yan puno ang mga hotel at lodge sa magkakasintahan

  Ang mga Anak na babae ng ibang dios.(Mal.2:11) ay nagsisipag-asawa at pinapagasawa.(Luc.20:34,Mat.24:38)...kaya sa mga araw ding ito maraming katoliko ang kinakasal.

  Ngayon mahigpit po ang tagubilin ng Panginoon sa kanyang bayan na huwag makibahagi sa pagdiriwang ng mga pagano.

  "Ganito ang sabi ng Panginoon .Huwag kayong matuto ng lakad ng mga Bansa..."(Jer.10:2)

  "Huwag kayong makibahagi sa kanila.(Efe.5:7) kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.(Rom.12:2) sa Ganito tinuruan tayo ng Dios na huwag makibahagi sa ganitong mga pagdiriwang ng mga pagano sapagkat ang mga ganitong pagdiriwang ay naghihiwalay sa ating mga anak na lalake at babae sa Dios para maglingkod sa ibang dios.(Deut.7:4)

  MAY TAO NABA SA LANGIT

  May tao naba sa Langit...totoo ba pagkamatay ng tao aakyat agad sa langit ang kaluluwa ng isang patay? at kung ito ay masama ay agad-agad itatapon ang kanyang kaluluwa sa Dagat-dagatang apoy o Impyerno?ito ang isa sa paniniwala ng mga katolika na ating pag-aaralan kung ito ba ay kasang-ayon sa Banal na kasulatan.

  Ngayon pagkamatay ba ng taong BANAL agad-agad bang iaakyat ang kanyang kaluluwa sa langit upang gantimpalaan ng paraiso...totoo ba may mga tao na sa langit.


  Kung may nakakaalam ko ano ang naroon sa langit walang iba kundi ang anak ng Dios o ang ating Panginoong Jesu Cristo na nagmula sa langit.(Juan 6:38) ayon sa Panginoong Jesus may umakyat naba sa langit.


  Ito ang sagot ng Panginoong Jesus..."And NO MAN hath ascended up to heaven,but he that came down to heaven ,even the son of man which is in heaven.(John 3:13)


  Ayon sa Panginoong Jesu Cristo "WALANG TAONG UMAKYAT sa LANGIT" ilang libong taon na namatay ang mga banal sa matandang tipan ,ang mga propeta ang mga Patriarca sa matandang tipan ay nangamatay pero nung dumating ang Panginoong Jesu Cristo itinuro nya na WALA PANG TAO sa langit.Si Cristo ang Dakilang Guro ang nagpatotoo nito.


  Dahil WALA pang tao na may umakyat sa langit WALA RING TAO na may nakakita sa DIOS.(John 1:18)

  Pinatunayan din ito alagad ng Panginoong Jesu Cristo na si Juan na WALANG TAO sa langit.


  "And NO MAN in heaven..."(Rev.5:3)  Maging ang ang Patriarkang si David na isang taong banal.(Awit 86:2) ayon sa kasulatan na itinala ng evangelistang si Lucas ay hindi umakyat sa langit.


  "Sapagkat hindi UMAKYAT si David sa mga Langit ;...Mga kapatid ,malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David ,na siyay namatay at inilibing ,at nasa atin ang kaniyang libingan hanggang sa araw na ito.(Acts 2:34,29) 

  • At si David ay natulog na kasama ng kanyang magulang ,at inilibing sa bayan ni david.(1 Kings 2:10) kung inakyat na sa langit ang magulang ni David bakit nung mamatay si David nakasama nya pa sa libingan ang mga magulang niya.
  Dito ipinakita ng evangelistang si Lucas na ang mga namatay ay hanggang ngayon ay nasa mga libingan pa hindi pa sila inaakyat sa langit makakasama ng mga patay ang mga magulang na nauna ng namatay .

  "At si Joachaz ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang..."(2 Kings 13:9)  kita mo ng Mamatay si Joachaz inilibing at doon sa libingan inabot pa nya ang mga magulang na matagal ng patay ganon din si Azarias


  "At si Azarias ay natulog na kasama ng kaniyang magulang at inilibing nila siya na kasama ng kanyang magulang sa bayan ni David.."(2 Kings 15:7)


  Kung ang kaluluwa ng patay ay agad-agad iniaakyat sa langit bakit inabot pa ng mga taong ito ang kanilang mga magulang na nauna ng namatay sa libingan kaya dito palang sa mga talatang ito napapatunayan natin na mali ang katuruan na mayroong temporal Judgement na tinatawag itong mga katuruan ito ay isang lisyang katuruan na itinuro na noon ni Himeneo.(2 Tim.2:16-18)

  Ngayon itong pagkabuhay na mag uli sa mga patay ay hindi pa nagaganap magaganap ito sa pagkabuhay ng mga ganap na tao doon lang matatamo ng tao ang ganti ng Dios sa kanyang mga gawa.


  "At magiging mapalad ka:sapagkat wala silang sukat ikagaganti sa iyo ;sapagkat gagantihan sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap.(Luc.14:14)  kahit nga ang panahon ng pag-ganti ng Dios sa mga anghel na suwail ay hindi pa agad ipinataw ng Dios kundi ito ay naghihintay ng takdang panahon .  "At narito silay nagsisigaw na nagagsasabi .Anong aming ipakikialam sa iyo ;ikaw na anak ng Dios ?naparito ka baga upang kami 'y iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan?(Mat.8:29) ang kapanahunan para hatulan ang matuwid at ang masama.(Ecle.3:17) at ito ang araw ng paghuhukom.


  Dito mababasa natin na may kapanahunan itinakda ang Dios para pahirapan ang mga anghel na nagpakasama at naging mga diablo o naging masasamang espiritu at nung panahon ng Panginoon Jesu Cristo hindi pa iyon nagaganap ...paano magkaroon na ng tao ngayon sa "HELL" kung ang hell ay itinakda na parusahan una-una sa Diablo at sa kanyang mga anghel ibig bang sabihin nito naunang itinapon ng Dios ang tao kay sa Diablo at sa kanyang mga anghel.(Mat.25:41) at hanggang ngayon ang dyablo o ang kanyang mga anghel ay malaya pang gumagala sa lupa ang ibig sabihin nito hindi pa sila itinapon.(1 Ped.5:8) kung diablo ay hindi pa sila itinapon sa HELL paano'ng itatapun ng Dios na nauna ang tao.


  Ngayon kailan magkakaroon ng tao sa Langit ?  Ganito ang sabi ng ating Panginoong Jesu Cristo sa kanyang mga alagad nung nandito pa siya sa lupa na gumaganap ng kanyang Ministry...."Huwag magulimihan ang inyong puso :magsisampalataya kayo saDios ,magsisampalataya naman kayo sa akin.Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan ;kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo ;sapagkat akoy paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan.At kung ako'y pumaroon at kayoy maipaghanda ng kalalagyan ay muling paparito ako,at kayo,y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon kayo naman ay dumoon.(Juan 14:1-3)

  Kailan magkakaroon ng tao sa langit sa Muling pagparito ng ng ating Panginoong Jesu Cristo nung sabihin ito ng Panginoong Jesus mahigit dalawang libo na ang nakaraan at hanggang ngayon sa ating panahon ay hindi pa dumating ang kanyang muling pagparito.ang pagpaparito ng Panginoon ay magaganap sa HULING ARAW sa pagkabuhay ng mga patay.(Juan 11:24)

  Kung may tao na ngayon sa LAngit at nandoon na ang mga TAONG BANAL "Sino pa ang babalikan ni Cristo sa kanyang muling pagparito...kasi ang babalikan ni Cristo na bubuhayin ay ang mga taong Banal kung pagkamatay agad ay dinala na agad-agad ang kanilang kaluluwa sa paraiso "sino pa ang babalikan ni Cristo.

  Babalik kasi Si Cristo para buhayin ang mga patay sa libingan.(Juan 5:28) at sa isang kisap mata bubuhayin ang mga patay at agagawin sila sa alapaap at papalitan ang kanilang lupang katawan ng maluwalhating katawan.(1 Cor.15:51-54,1 Tim.4:15-17) at tayong mga nangabubuhay ay kasama nila aagawin sa alapaap. upang silang ay huwag mabukod sa atin.(Heb.11:40)at naglaan ang Dios ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa lahat ng mga tao na kung saan bawat tao na nabuhay sa ibat-ibang panahon at salit'saling lahi ay sama-samang tatayo sa hukuman ng Dios sa araw na yaon.(Mat.12:41-42) kaya hindi totoo na may temporal judgement pang nagaganap.magaganap ang gantimpala sa buhay na walang hanggan sa muling pagkabuhay ng mga patay.(Rev.11:18)

  Ibig sabihin sabay-sabay hindi mauuna ang iba sa isa.kung nauna na doon sa langit si Pedro at Juan na mga Apostol ng Panginoon lalabas nito nabukod sila sa atin ..ang salita ng DIos silang mga banal na nauna ng namatay sa panampalataya ay huwag maging bukod sa atin.at sa sandaling panahon sila muna ay magpapahinga sa kanilang mga gawa sa libingan at hintayin ang takdang panahon.(Apoc.14:13) hanggang sa maganap ang kanilang bilang na maliligtas.(Apoc.6:11)

  Kaya ang paniniwala na may mga banal na tao na ngayon sa langit ay isang lisyang aral "banal man ay nanamatay ...."Mahalaga sa Paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang banal.(Awit 116:15)ang mga BANAL ay namamatay.(Josue 1:1-2) at pag ang mga banal ay namatay hindi sila buhay kundi patay.(Isaias 38:1)

  At wala sila sa Langit kundi nasa lupa...."Tungkol sa mga banal na nangasa Lupa sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lobos.(Awit 16:3) ito ang mga taong pinapaging banal ng Dios.(Lev.22:16,1 Cor.1:2) hindi ng canonization ng simbahan katolika ,ang Dios mismo ang gumawa sa kanila para maging mga   banal .habang hindi pa nagaganap ang pag-agaw para palitan ang ating katawan ng maluwalhating katawan.(1Cor.15:52-53) ay mananatiling nasa lupa ang mga taong banal.(Mga Gawa 17:26).

  Monday, February 7, 2011

  ANG KALAGAYAN NG PATAY SA LIBINGAN


  Ngayon pag-aralan natin Ano ang nangyayari sa tao sa kaarawan ng kanyang kamatayan...totoo ba pagkatapus mamatay ang tao ang kaluluwa ng tao agad-agad hinahatulan at agad-agad nagmamana ng parusa at gantimpala...totoo ba na hindi namamatay ang kaluluwa ng tao...totoo bang nalalaman ng patay ang nangyayari sa ilalim ng araw o sa daigdig ng mga buhay.

  Ito ngayon ang ating paguusapan...unang tanung Ano ang nangyayari sa tao sa kaarawan ng kanyang kamatayan

  "At ang alabok ay nauuwi sa lupa gaya ng una ,at ang espiritu ay nababalik sa Dios na nagbigay sa kaniya.(Ecle.12:7)

  • ang nangyayari pala sa tao sa kaarawan ng kanyang kamatayan ang kanyang katawang lupa ay nababalik sa lupa at ang espiritu o hininga ng buhay .(Job 33:4,Gen.2:7) ay bumabalik sa Dios na nagbigay nito.
  "...Sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi."(Gen.3:19)at iyong hahanapin sila sila ay mawawala na.(Awit 37:10)

  Ngayon nalalaman ba ng patay ang nangyayari sa ilalim ng araw.

  "Sapagkat nalalaman ng mga buhay ,na silay nangamamatay ngunit hindi nalalaman ng patay ang anomang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan.Maging ang kanilang Pagibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon na wala man silang anomang bahagi pa na magpakailanman sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw.(Ecle.9:5-6)

  Na kung saan ang kanyang alaala ay nahihiwalay sa lupa.(Awit 34:16) sa libingang pupuntahan ng tao ay wala ng gawa ,ni katha man ni kaalaman man ,ni karunungan man.(Ecle.9:10)at silang bumababa sa libingan ay hindi na makakaasa ng katotohanan.(Isa.38:18) at hindi na malalaman o makikita ng patay ang nangyayari sa mga buhay.(Isa.38:10-11)na kung saan doon sa libingan naglilikat ang masama sa pagbagabag at doon nagpapahinga ang pagod at doon ang mga bihag ay nagpapahingang magkakasama na kung saan doon hindi nila naririnig ang tinig ng nagpapaatag,ang mababa at ang mataas ay naroon at ang alipin at laya sa kaniyang panginoon.(Job 3:17-19)

  "...Gayon siyang bumababa sa sheol (libingan)ay hindi na aahon pa .siya ,y hindi na babalik pa sa kanyang bahay ,ni malalaman pa man niya ang kaniyang dako."(Job 7:9-10)

  kaya hindi totoo yong sinasabi nila nagbabalik ang patay at nagmumulto sabi ng salita ng Dios hindi na babalik pa sa kanyang bahay ni malalaman pa man ang niya ang kanyang dako hindi na siya aahon pa o magbabalik pa.(Job 10:21,Job 16:22) gayon ang tao na namamatay hindi siya babangon o magigising hanggang sa dumating ang pagbabago(Job 14:12-14)ito pagbabago ng ating katawan sa maluwalhating katawan sa pagkabuhay na mag uli ng mga patay.(1 Cor.15:51-54)

  Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon .(Awit 115:17) kaya mali yang paniniwala na ang kaluluwa ng patay sa langit ay pumupuri sa Dios kasama ng mga taong banal.Ang kalagayan ng isang patay sa Libingan ay nasa mahimbing na pagtulog o natutulog.(Rom.11:8,Juan 11:11,1Tes.4:14) na naghihintay sa takdang araw ng pagkabuhay ng mga patay.(1Tes.4:15-17) sa huling araw.(Juan 11:24)

  Ngayon totoo ba pagkamatay ng tao hinahatulan Agad-Agad ang tao?

  "Sapagkat ang hatol laban sa Masamang gawa ay HINDI ISINASAGAWA AGAD ,kayat ang puso ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan.(Ecle.8:11) na hindi niya muna pinapansin.(Job 11:10-11)Sapagkat nagtakda sia ng isang araw na kanyang paghuhukom sa mga buhay at patay.(Acts 17:31)

  Ang sunod nating tanung totoo ba ang kaluluwa ng tao ay hindi namamatay?

  "Ang kaluluwang nagkakasala ay mamatay.(Ezek.18:4).

  "At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan ,datapuwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa ;kundi bagkus ang katakutan ninyo ,y yaong makakapuksa sa kaluluwa at katawan sa impierno.(Mat.10:28)namamatay ang kaluluwa dahil sa kasalanan.(Juan 8:24)

  katusuhan ng demonyo ang paniniwala na ang kaluluwa ay hindi namamatay kundi umiiral na buhay .(Gen.3:4)