Visitor

Sunday, June 30, 2013

MAY STO NINO BA SA LANGIT

STO NiNo o (Bata) ba ang Kristo na Umakyat sa langit? Hindi

Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon, na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, Hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon, na itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapamahalaan. Datapuwa't tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo: at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas; at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit; Na nangagsabi naman, Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit.(Mga Gawa 1:6-11)

Sto Nino (bata) ba ang Naka -upo na Kristo sa kanan ng Dios Ama sa Langit ?Hindi Intonses "Walang Sto Nino sa Langit ?

DRINK WATER
Thursday, June 27, 2013

ROARING SOUND PROPHETIC EVENT OF 2ND COMING OF THE LORD


http://www.youtube.com/watch?v=ULjVkQvsBn4


And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars; and upon the earth distress of nations, by reason of the confusion of the roaring of the sea, and of the waves:(Luke 21:25)

For we know that every creature groaneth and travaileth in pain, even till now.(Romans 8:22)
SKY QUAKES:

In astrophysics, a spacequake (sky quakes) is a temblor in the Earth's magnetic field. Though occurring in space, the effects of a spacequake can reach the surface of the Earth in the form ofelectromagnetic reverberations. The total energy in a spacequake can rival that of a magnitude 5 or 6 earthquake.

Spacequakes are measured using a magnetometer and displayed with a magnetogram.
The precursors for a spacequake were discovered by THEMIS in 2007, and were first reported in April 2010 in a publication in the Geophysical Research Letters.


And immediately after the tribulation of those days, the sun shall be darkened and the moon shall not give her light and the stars shall fall from heaven and the powers of heaven shall be moved.(Matthew 24:29)

The pillars of heaven tremble, and dread at his beck.(Job 26:11)

Whose voice then moved the earth; but now he promiseth, saying: Yet once more: and I will move, not only the earth, but heaven also.(Hebrew 12:26)

At their presence the earth hath trembled, the heavens are moved: the sun and moon are darkened, and the stars have withdrawn their shining.(Joel 2:10)

Saturday, June 22, 2013

CHICAGO BULLSPsalms 22:12

Viewing the King James Version. Click to switch to 1611 King James Version of Psalms 22:12.

Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me round.How many championships does the Chicago Bulls NBA basketball franchise have?

The Chicago Bulls NBA basketball franchise has the following statistics:
All-time Wins: 1,818
All-time Losses: 1,757
All-time Winning Percentage: 50.9%
Total Championships: 6
Championship Year(s): 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998
NBA Conference Titles: 6
Conference Title Year(s): 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998
Playoff Appearances: 29
Division Titles: 7

Thursday, June 6, 2013

DINUGUAN
Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan;(Hebreo 1:1-2)

Ibat-ibang yugto ng panahon pero iisa ang Mensahe:"Huwag Kakain ng dugo"

Panahon ng Magulang:

Nguni't ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin.(Gen.9:4)

Panahon ng Bayang Israel:
At huwag kayong kakain sa anomang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop.Sinomang taong kumain ng alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong yaon.(Lev.7:26-27)

Magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng inyong lahi, sa lahat ng inyong tahanan na hindi kayo kakain ng taba ni dugo man.(Lev.3:7)


Huwag mo lamang kakanin ang dugo niyaon; iyong ibubuhos sa ibabaw ng lupa na parang tubig.(Deut.15:23)


At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan.Sapagka't ang buhay ng laman ay nasa dugo; at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa: sapagka't ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sinoman sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo.At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain; ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa.Sapagka't tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, Huwag kayong kakain ng dugo ng anomang laman: sapagka't ang buhay ng buong laman ay ang kaniyang dugo: sinomang kumain niyan ay ihihiwalay.(Lev.17:10-14)

Panahon ng mga Propeta:
Kaya't buhay ako, sabi ng Panginoong Dios, aking itatalaga ka sa dugo, at ang dugo ay hahabol sa iyo: yamang hindi mo kinapootan ang dugo, kaya't matatalaga ka sa dugo.(Ezek.35:6)

Panahon ng mga Apostol o panahong Kristiano:

Dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain yaong sa mga Gentil ay nangagbabalik-loob sa Dios;Kundi sumulat tayo sa kanila, na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa diosdiosan, at sa pakikiapid, at sa binigti, at sa dugo.(Mga Gawa 15:19-20)

Sapagka't minagaling ng Espiritu Santo, at namin, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan:Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga diosdiosan, at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid; kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo.(Mga Gawa 15:28-29)

At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran.(Heb.9:22)

Wednesday, June 5, 2013

SI APOSTOL PEDRO AT SI MANALO
Si Eduardo Manalo ng INC 1914 nagpapaluhod sa tao samantala ang tunay na sugo ng Dios na si Apostol Pedro

"At nangyari, na pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio, at nagpatirapa sa kaniyang paanan, at siya'y sinamba. Datapuwa't itinindig siya ni Pedro, na sinasabi, Magtindig ka; ako man ay tao rin. (Mga Gawa 10:25-26)