Visitor

Thursday, June 30, 2011

MARIA INAKYAT SA LANGIT KATAWAN AT KALULUWA TOTOO BA ITO

Isa sa malaganap na paniniwala sa Iglesia Katolika ay ang Pag-akyat kay Maria Katawan at kaluluwa sa Langit ayon sa aral na ito inakyat daw si Maria sa langit nung panahon malapit na cia mamatay.Ito ba ay Biblical mayroon kayang nakatala sa Biblea na inakyat si Maria na Ina ni Jesus sa Langit.

Kung ang Banal na kasulatan ang ating sasanguniin walang may nakatala na inakyat si Maria sa langit na both katawan at kaluluwa (Both body n soul) ito ay isang katha lamang sa Iglesia Katolika na ang basihan ay tradisyon ng tao.


Ang kathang ito ay katha ng mala demonyong kaisipan ng mga pari na naghahangad na itulad si Maria sa Panginoong jesu Cristo na ng mangabuhay na magmuli sa patay ay umakyat sa Langit.(Col.3:1) ang kinathang aral na ito ay kaisipan ni satanas at isang lisyang panampalataya.

Sa katotohanan ang Maria na Ina ng ating Panginoong Jesu Cristo ay namatay na gaya ng karaniwang tao.(Heb.9:27)

Paanong mangyari na iaakyat si maria sa langit na katawan at kaluluwa kung ang ang Laman at dugo ay hindi makakapasok sa Kaharian ng Dios Sa Langit.

"Sinasabi ko nga ito,mga kapatid na ang laman at ang Dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan.(1 Cor.15:50)

sa Banal na kasulatan ang LAMAN AT DUGO ay hindi makakapasok sa KAHARIAN NG DIOS sa LANGIT kaya imposible na inakyat si Maria na katawan at kaluluwa sa langit.kasi bago manahin ng tao ang KAHARIAN ng DIOs kailangan munang itong katawan nating may KASIRAAN ay Palitan ng katawan na walang Kasiraan duon palang magiging ganap ang ating katawan para makapasok sa Langit.(1 Cor.15:51-54,Heb.11:39-40) at ito ay magaganap sa muling pagkabuhay ng mga patay at upang silay huwag maging sakdal na BUKOD sa atin.(Heb.11:40)

Ngayon kung hindi si Maria ang Umakyat sa Langit sino ito!

"At sinabi mo sa iyong sarili ako'y sasampa sa LANGIT aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituiin ng Dios, at akoy uupo sa bundok ng kapisanan .sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan .ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap akoy magiging gaya ng Kataastaasan.(Isa.14:13-14)

Si Satanas ang manlilinlang na na paroot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog.(Job 1:7)

Bagaman ang kaniyang karilagan ay napaiilanglang hanggang sa LANGIT at ang kaniyang ULO ay Umaabot hanggang sa mga ALAPAAP gayon may matutunaw siya magpakailanman.na gaya ng kaniyang dumi silang nangakikita sa kaniya ay mangagsasabi nasaan siya.(Job 20:6-7)

Ang Panginoong Jesu cristo Lamang ang UMAKYAT sa LANGIT nung First Century.(Juan 3:13) walang may nakatala na bukod sa Panginoong Jesu Cristo ay may inakyat pang iba.

Ang mala Demonyong kaisipang inakyat si Maria sa langit both body and soul ay kinatha lamang ng Iglesia katolika na kanilang KASAMAANG KATHA ay UMABOT HANGGANG LANGIT.

"...sapagkat ang Aming mga KASAMAAN ay nagsilala sa Aming Ulo ,at ang aming SALA ay UMABOT hanggang LANGIT.(Ezra 9:6) na ang kanilang bibig ay sa mga LaNGIT at ang kanilang dila lumalakad sa lupa.(Awit 37:8-9)

Ganito kinatha ng mga paring katoliko ang aral na Inakyat si Maria sa Langit Both body and soul isang aral na walang basihan sa Banal na kasulatan.

Sunday, June 12, 2011

MARIA TAGAPAGLIGTAS

Isa sa Pangunahing aral ng iglesia katolika ay ang pagiging "Co-redemptrix" ni Maria na ina ni Jesus ito ba ay biblical saan matatagpuan na si Maria ay isang panibagong tagapagligtas sa mga mananampalataya .pinipilit ng mga defensor katoliko ang pagiging bahagi ni Maria sa pagliligtas ng sangkatauhan .ayon sa kanila malaki daw ang papel ng Ina ni Jesus sa Pagliligtas .Ngayon sa Biblea si Maria ba nangangailangan ng TAGAPAGLIGTAS o sia ay isa ring TAGAPAGLIGTAS.

"Ganito ang patotoo ng tunay na Maria "At sinabi ni Maria ,dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon .at nagalak ang aking espiritu sa DIOS NA AKING TAGAPAGLIGTAS.(Luc.1:46-47)

Aminado ang Tunay na Maria sia mismo nangangailangan ng TAGAPAGLIGTAS at ayon sa kanya ang DIOS ang Tagapagligtas.

"Ako samakatuwid baga'y ako ang Panginoon at liban sa akin WALANG TAGAPAGLIGTAS(Isa.43:11) isang GANAP na DIOS na TAGAPAGLIGTAS.(Isa.45:21)

Gayon may Ako ang Panginoon mong Dios mula sa lupaing ng egipto ;at WALA kang nakikilalang DIOS kundi Ako,AT LIBAN sa akin ay WALANG TAGAPAGLIGTAS.(Oseas 13:4)

Ayon sa Panginoong DIOs walang Tagapagligtas maliban sa kaniya...kaya walang tinatawag na CO-redemtrix "ang pagliligtas ay UKOL lamang sa Panginoon.(Awit 3:8) dahil Dios ang Panginoong Jesu cristo.(1 john 5:20) siya ay Dios na Tagapagligtas.(Luc.2:11,2 Ped.1:1,tito 2:13)na ang ibig ang Lahat ng Tao ay mangaligtas at mangakaalam ng katotohanan.(1 tim.2:3-4)

Walang Co-redemtrix na sinasabi sa bible ..."This is what The lord says- your REDEEMER The Holy One of Israel .(isa.43:14)

"This is what The Lord says-Israel 's King and REDEEMER ,the Lord almighty ,I'am the first ;and I'am the last .apart from me there is no God.(Isa.44:6)

Kaya ang Aral na "CO-redemtrix si Maria ay isa kathang aral at unbiblical. Hindi kailangan ng CO-redemtrix kasi malakas ang Dios na Manunubos...."yet thier REDEEMER is STRONG.(Jer.50:34)

"....At WALANG TAONG magliligtas sa inyo.(deut.28:29)

"...Akoy sumusugat ,at Ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay.(deut.32:39,Oseas 2:10)

Dito maliwanag na WALANG TAONG magliligtas kundi ang Pagliligtas ay ukol lamang sa Panginoon.

Ang iglesia Katolika ay kumatha ng mga Tagapagligtas na hindi nakakapagligtas..."...Silay walang kaalaman na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan at nagsisidalangin sa dios na HINDI MAKAPAGLILIGTAS.(Isa.45:20)

Gumawa sila ng Larawan ni Maria na kanilang Dinadalanginan na hindi makapagliligtas ...sa kanila na sila naging mga mangmang sa unawa ...na nagtitiwala sa TAO na WALANG SAKLOLO.(Awit 146:3)na ang tulong ay walang kabuluhan.(Awit 60:11) kaya ng TUNAY nA SAKLOLO ng matuwid ay ang Panginoon...sia ang PERPETUAL HELP na tunay.

"ititingingin ko ang aking mga mata sa mga bundok saan baga mangagaling ang aking SAKLOLO ?ang SAKLOLO sa akin ay nangagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa (Awit 121:1-2)

At sa kanino mang iba ay walang Kaligtasan sapagkat walang ibang Pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao ,na sukat nating ikaliligts.(Acts 4:12)

Sa pangalan lamang ng Panginoong Jesu Cristo matatagpuan ang kaligtasan at ang tumatawag sa Panginoon ay maliligtas.(Acts 2:21)

"Sumasakaniya ay ISANG KAMAY NA LAMAN (TAO) ;ngunit sumasaatin ay ang Panginoong nating DIOS upang tulungan tayo.(1 Cro.32:8)

Dahil sa Pagtatanyag ng mga Katoliko na Co-redemtrix din si Maria may Tanung ang Dios?

"Bakit nang akoy naparito ay walang tao?ako'y tumawag ay walang sumagot ?naging maiksi na baga ang aking kamay na hindi makatubos?o WALA AKONG KAPANGYARIHANG MAKAPAGLIGTAS..."(Isa.50:2)


Ito rin ang Tanung natin sa KANILA hindi naba kaya ng Dios na MAGLIGTAS at kailangan pa ng TULONG ni MARIA