Visitor

Friday, September 23, 2011

HUWAD NA MARIA MAY KAHANGAHANGANG KASINUNGALINGANNoong 1531 nagpakita kay Juan Diego ng Mexico ang "So called Mary " na isang Buntis na nakadamit gaya isang babaing Indian.---SO IBIG SABIHIN BUNTIS SI MARIA NUONG 1531?ANG TANONG SINO ANG PINAGBUBUNTIS NI MARIA NUONG 1531 KANYANG APPARATION KAY JUAN DIEGO.

But Juan Diego's experience on Tepeyac Hill changed all that.

The image of the pregnant, dark-skinned woman who called herself "she who crushes the serpent" instantly appealed to the natives. She was one of their own. In the days after the image miraculously appeared, the indigenous peoples traveled to see this sign from heaven.

The Bishop built a temporary shrine on Tepeyac Hill where the image could be venerated, and on Dec. 26, 1531, just two weeks after the apparitions, the image was brought to the Shrine in procession.

-Marian Helper (Mary Ann Sullivan's work has been published by the BBC in England, St. Anthony Messenger, National Catholic Register, and Our Sunday Visitor. She teaches writing at Franklin Pierce College in Portsmouth, NH.


Noong 1214 nagpakita na man ang "SO Called Mary kay Dominic De Guzman na May Tangang Sanggol na bata ----SO KUNG GANON 1214  NANGANAK ULI SI MARIA ? ANG TANONG SINO ANG SANGGOL NA TANGAN NI MARIA NUONG 1214 ---BUMALIK BA ULI SI JESUS SA PAGKA SANGGOL --O IBANG SANGGOL ITO NA ANAK NI MARIA NA PINANGANAK LANG NUONG 1214

Noong 1798 nagpakita naman ang So- Called Mary sa Lavang Vietnan na may tangang sanggol.ITO 1798 NA SANGGOL PA RIN YONG TANGAN NI MARIA NA SANGGOL NUONG 1214 MUKHANG DI LUMAKI ANG SANGGOL AT NUONG 1531 MAY PINAGBUBUNTIS ULI SI MARIA NG MAGPAKITA ITO KAY JUAN DIEGO SA MEXICO.

an apparition of Mary holding Jesus Christ as a child. Mary was accompanied by two angels -- one at each of her sides. She was wearing the traditional Vietnamese ao dai dress, a long cape, and a simple crown.

-Saint Mary's Appearance in La Vang, Vietnam
What Happened During the Virgin Mary's Famous Apparition in La Vang, Vietnam?By Whitney Hopler

"Panginginig ay humawak sa kanila roon ,gaya ng sa ISANG BABAE sa PAGDARAMDAM .(Awit 48:6,Jer.6:24)

ANG MALAKING KATANUNGAN SINONG SANGGOL NA TANGAN NI MARIA NUONG 1214 AT 1798?

AT SINO ANG SANGGOL NA PINAGBUBUNTIS NI MARIA NUONG 1531 NG MAGPAKITA ITO KAY JUAN DIEGO SA MEXICO.

Monday, September 19, 2011

BAHAY KALAKAL -LUNGGA NG MGA TULISAN AT MAGNANAKAW

Bahay -kalakal ito ang tawag sa Iglesia na kung saan ang bawat aral ay pinababayaran ,bawat serbisyo sa sacremento ay may katumbas na upa at bayad na ginagawang kalakal ang pagrerelihiyon.

"At nagsidating sila sa jerusalem at pumasok siya sa templo at nagsimulang itaboy ang nangagbibili at nagsisibili sa loob ng templo at ginulo ang mga dulang ng nangagpapalit ng salapi at ang mga upuan ng nangagbibili ng mga kalapati.(Mar.11:15)

Isa sa tanda ng isang Bahay kalakal ay NANGAGBIBILI at NAGSISIBILI  kasi dako na ito ibinibinta at pinagbibili ang bawat aral at sacramento.ang binyag,kasal,misa,kahat libing may BAYAD.

"Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang SALITA ng Dios...'(2 cor.2:17)

Kaya Marami talagang mga Ministro at pari kinakalakal ang salita ng Dios sinasangkalan ang biblea para kumita.

"na silay sa Di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan ,upang KALAKALIN ang lahat ng karumihan ng boung kasakiman.(efe.4:19)

"...na nagsisispag-akala na ang kabanalan ay malaking kapakinabangan.(1 tim.6:6)

Kaya mga ito ay nagrerelihiyon dahil sa pakinabang na kung saan kinakalakal ang karumihan ng boung kasakiman para lamang sa pansariling pakinabang na hindi nagsipaglingkod sa cristong Panginoon kundi sa kanilang tiyan.(Rom.16:18)

"ang mga pangulo nila'y nagsisihatol dahil sa suhol ,at ang mga saserdote niya nangagtuturo dahil sa upa ,at ang mga propeta nioya'y nanghuhula dahil sa salapi ,gayon ma'y sila'y sasandal sa panginoon at mangagsasabi ,hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin?walang kasamaan darating sa akin.(mikas 3:11)

Mga upahan ang mga ganitong mga ministro tumatakas dahil sila ay upahan .(John 10:13)

Tolda ng Suhulan .(job 15:34) at yungib ng mga tulisan.(Mat.21:13)

Ngunit ang tunay na sa Dios hindi kinakalakal ang salita ng Dios.

"...tinanggap ninyong WALANG BAYAD ay ibigay ninyong WALANG BAYAD.(mat.10:8)

"Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili ,oo,karunungan at Turo aT pag -uunawa.(Kaw.23:23)

"Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mangataas dahil sa IPINGARAL KO SA INYO NA WALANG BAYAD ANG EVANGELIO.(2 cor.11:7)

mayroon namang mga pastor ang membro ay pinapalimos sa mga kalsada at sa loob ng mga bus.

"Magsilaboy nawa ang kanilang mga anak at MANGAGPALIMOS at hanapin nila ang kanilang pagkain sa kanilang mga dakong guho.(Awit 109:10)

Friday, September 16, 2011

FIESTA NG MGA PATAY (ALL SOULS DAY)

Nov.1 "isa ito sa kapistahan ipinagdadaos ng mga kababayan nating mga katoliko ang "Fiesta ng  mga patay "na lalong kilala sa tawag na "ALL-SOULS DAY" ito ba ay Biblical .Ito ay hango sa kapistahang PAGANO na "Festival of SAMHAIN"

Noun pa man binabala ng Panginoon ang mga ganitong gawain ng mga mapag-paimbabaw...

"Sa aba ninyo ,mga esskriba at mga Fareseo ,MGA MAPAGPAIMBABAW ! sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga PROPETA ,at inyong ginayakan ng mga libingan ng mga matuwid at sinasabi ninyo,kung kami sana ang nangabubuhay nang mga kaarawan ng aming mga magulang Disi'y hindi kami nangakaramay nila sa dugo ng mga propeta.

Sa Aba ninyo mga eskriba at mga fareseo ,mga mapagpaimbabaw sapakat tulad kayo ng mga libingang pinaputi ,na may anyong maganda sa labas ,datapuwat sa loob puno ng mga BUTO ng mga patay na tao ,at ng lahat na karumaldumal.(Mat.23:29-30,27)

Sa kasaysayan naganap ito sa Iglesia Katolika na kung saan  sa kasaysayan marami silang mga pinapatay na MATUWID sa pamamagitan ng Inquisation ngunit badang huli ginawa nilang mga santo at martyr ng kanilang simbahan isa dyan ay ang santo nilang si JOAN OF ARC na kung saan pinasunog ng simbahan dahil pinaratangang erihi ngunit ng maglaon ginawang santo ng simbahang katoliko.

Ang ALL SOUL DAY ay kapistahan ng Iglesia Katolika na kanilang pinagdidiriwang tuwing Nov.1 sa araw na ito inaalala nila ang kanilang mga yumaon sa pamamagitan ng mga pananalangin o Dasal at pamesa sa kaluluwa ng mga patay .ito rin ang panahon ginagayakan nila ang mga Libingan ng kanilang mga mahal sa buhay .

"Na nauupo sa GITNA NG MGA LIBINGAN ,at tumitigil sa mga lihim na daku na kumakain ng laman ng baboy ,at ang sabaw ng kasuklamsuklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan.(Isa.65:4)

"Silay nangakikilakip naman sa DIOSDIOSANG BAAL PEOR at nagsisikain ng mga HAIN sa mga patay.(awit 106:28)

kaya sa araw na ioto naghahain ng mga pagkain ang mga katoliko sa kanilang mga yumao.kaya sa nagluluto ang mga bawat sambahayan katoliko ng mga pagkain ukol sa kanilang mga patay.

Nariyan rin ang pagpapabindisyon ng "aqua vendeta" sa mga libingan sa halaga ng salapi.(Pan.5:4)at pamesa sa patay  na kung saan naghahandog sila ng INSENSO.(2 kings 17:11)

Ito rin ang panahon na maraming katoliko ang nakikipagsanggunian sa mga patay na isang karumaldumal na gawain sa harap ng Panginoon.(Deut.18:10-12)

"Hindi ko kinain  sa aking pagluluksa ,na inilabas ko nang akoy marumi ,ni ibinigay ko upang gamitin sa PATAY ,aking dininig ang tinig ng Panginoon kong Dios aking ginawa ayon sa boung iniutos mo sa akin.(Deut.26:14)

kaya ang mga lingkod ng Dios ay hindi nakikibahagi sa mga gawaing ito sapagkat ang pakikibahagi sa mga ito ay nakakapagparumi sa kanyang kaluluwa ..."Ang makahipo ng bangkay ng sinomang tao ay magiging marumi na pitong araw ..."at sinomang humipo ng luwal na parang ,ng alin mang pinatay ng tabak ,o ng bangkay ,o ng BUTO ng tao ,o ng LIBINGAN ay magiging marumi pitong araw.(Bil.29:11,16 ) 

Ito rin ang KAPISTAHAN NG MGA UWAK...."Saan man naroon ang bangkay ay doon mangagkakatripon ang mga uwak.(mat.24:28)

"Maging bitag aT PATIBONG sana ang kanilang pagpipista isang katitisuran at parusa sa kanila...(Rom.11:9 MBB)

"Keep me from waiting to do wrong and from joining evil people to their wickedness may i never take part in their FEAST.(Psalms.141:4 MBB)

"Silay nangatakda sa SHEOL na parang kawan KAMATAYAN magiging PASTOR sa kanila...(Awit 49:14) Sapagkat ang DIABLO ang may PAGHAHARI sa KAMATAYAN.(Heb.2:14)

"Ang Patay ay HINDI PUMUPURI sa PANGINOON.(Awit 115:17)

At ano mang DASAL na kanilang Ipagpatungkol sa Patay ay magiging karumaldumal sa harap ng Panginoon.(Awit 80:4)


Thursday, September 8, 2011

APPARATION NI MARIA

Ang diablo ay mapanlinlang nagpapangggap na anghel ng kaliwanagan psara makapangdaya ng mga tao sa mga lumipas na panahon  maraming panlilinlang ang ginawa ng Diablo para dayain ang tao at ilayo ang tao sa Dios nariyan ang pagpapanggap ng Diablo o SATANAS sa pamamagitan ng mga "APPARATION "para linlangin ang Tao ginagamit ng Diablo ang pagbabalat kayo sa pamamagitan ng paggamit ng mga TAONG malapit sa Dios isa dyan ay ang pagbabalat kayo sa ANYO ni Maria na ina ng ating Panginoong Jesu Cristo makikita natin ang pagbabalat kayo na ito sa mga Apparation ng "SO CALLED MARY" sa fatimah, sa Lordes,sa Garabandal,at sa marami pang dako ng mundo.
Paano binabala ang pagbalalat kayo ng Diablo?

"Then the cover of lead was raised ,and there in the basket sat WOMAN !He said this is WICKEDNESS...(Zac.5:7-8)

Noon pa man ay Hinula ng Banal na kasulatan ang paglitaw ng kasamaang ito sa ANYO ng isang babae (WOMAN) na kung saan nagbabalat kayo sa kanyuan ni Mary 

"And No wonder ,for SATAN himself MASQUERADES as ANGEL OF LIGHT.(2 Cor.11:14) at ang layunin ng SATANAS ay upang DUMAYA ng mga Bansa sa apat na sulok ng lupa.(Apoc.20:7-8)

"ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu ,na sa mga HULING PANAHON ang ibay magsisitalikod sa panampalataya at mangakikinig sa mga ESPIRITUNG MAPANGHIKAYAT at sa mga aral ng mga Demonyo.(1 Tim.4:1) sa DAkong kaitaasan.(Eph.6:12)Ito ang ESPIRITU na gumagawa sa mga anak ng pagsuway.(Efe.2:2)

Para makapangdaya ay mag-aanyong Maria sia at magpapakita ng mga HIMALA at kababalaghan para dayain ang mga Tao.

"For false christ and false prophets will appear ang perform great SIGN and MIRACLES to Deceive  even the elect if that were possible.(mat.24;24)

At si'yay gumagawa ng DAKILANG Tanda ,na ano pat makapagpapababa ng kahit apoy mula sa Langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao.(Apoc.13:13)

"Siya na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni SATANAS na may boung kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan.(2 Tes.2:9)

dito makikita natin Gagawa ang Diablo ng mga kahangahangang kasinungalingan para makapanlinlang mag aanyong TUPA ngunit LOBONG maninila.

at magkakaroon sia ng mga VISSIONARIES  na makikipagsanggunian sa kanya.

"at kaniyang pinaraan ang kaniyang anak sa apoy at nagpamahiin ,at nagsanay sa panghuhula at sa  NAKIKIPAGSANGUNIAN SA MASASAMANG ESPIRITU, at sa mga mahiko ,siya'y gumagawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya sa galit.(2 Hari 21:6)

lilitaw sa Gitna natin ang mga MAPANAGINIPIN ng mga panaginip at kaniyang bigyan ka ng mga tanda o kababalaghan at Hikayatin ang marami na sumunod sa ibang dios ay huwag tayong maniwala sa mga taong ito.(deut.13:1-3)

bagkos Gibain natin ang kanilang (Groto) na pinagsasambahan 

"Tunay na gibain ninyo ang lahat ng dako ,na pinaglilingkuran sa kanilang dios ng mga bansa inyong aariin sa ibabaw ng mataas na bundok ,at sa ibabaw ng mga burol ,at sa ilalim ng bawat kahoy na sariwa.(deut.12:2)

Itong "So called Mary" na ito ay Kinokopya ang apparation ng Dios sa mababang punong kahoy sa kay Moses.(Exo.3:1-6) ang anyo nito ay ang apparation ng SO CALLED mary sa Fatima kung saan nagpakita cia sa itaas ng mababang puno.ito hayagan na kahit ang Dios ay gusto gayahin ng diablo.