Visitor

Wednesday, April 20, 2011

EASTER SUNDAY HANGO SA KAUGALIANG PAGANO

Easter sunday" ayon sa mga Katoliko ito ang pagdiriwang nila ng Pagbangon ng Panginoon Jesu Cristo mula sa mga Patay na lalong kilala sa tinatawag na "Ressurection" ang ganitong uri ng pagdiriwang ay nahaluan ng mga paganong kaugalian .tulad na lamang sa pangalan ng Celebrasyon na tinawag "EASTER SUNDAY" saan ba ito hanggo at bakit easter ang tawag sa pagkabuhay ng panginoon.

"ISHTAR=Was the Great Mother ,the Pagan Goddess of fertility and the Queen of Heaven.

Ishatar (Asrarte to the Greek ,Ashtoreth to Jewish pagan) interest us not only analogue of the Egyptian "ISIS" and prototype of the Greecian "APHRODITE" and the Romans "VENUS"but the formal benefiaciary of One of the Babylonian custom.Evaer native woman is Obliged once in her life ,to sit in the Temple of Venus (Easter) and have Intercourse with some stranger.(Story of Civilization pp.235,244-245 )

The Origin of the EASTER EGG is based on the Fertility lore of Indo-Europeans races the egg to them was a symbol of SRING.(Handbook of Christian Fiest and Customs, pp.233 Francis Weiser)

Egg were Hung up in the Egyptian temple's bunsen calls attention to the mundane egg emblem of generative life ,proceeding from the mouth of Great god of Egypt.The mystic egg of Babylon .hatching the ."VENUS "Isthar fell from heaven to the Euphrates.Dyed Egg were sacred Easter offering in Egypt as they are still in China and Europe.(Egyptian Belief and Modern Thought .pp.211-212)

Dito makikita natin yong salitang "EASTER" hanggo pala ito sa diosa ng mga pagano na si "ISHTAR" na lalong kilala rin sa diosang si "ASHTAROTH"

"And they forsook the LORD ,and served Ba'al and ASHTAROTH.And the anger of the Lord was Hot againtst Israel.."(Judges 2:13-14)

"Which Solomon the King of Israel had builed for ASHTORETH the abomination of the Zidonians..."(2 King's 23:13)

Ang paglilingkod sa diosang ASHTAROTH ay kinapopootan ng Dios ng Langit kahit ang mga kaugalian sa mga paglilingkod sa mga ito.

Gaya ng "Easter eggs"Makakain ba ng walang asin ang matabang ?o mayroon bang lasa ang Puti ng isang ITLOG .Tinatanggihang hipuin ng aking kaluluwa ang mga karumaldumal na pagkain sa akin.(Job 6:6-7) kaya sa mga araw din yan mayroong celebrasyon na mga Katoliko ng "Easter egg Hunt at easter rabbit Hunt.

Easter rabbit"Ang mga koneho y hayop na mahina gayon may nagsisigawa sila ng kanilang bahay sa malaking bato "(Kaw.30:26)

"At ang KONEHO ,sapagkat ngumunguya datapuwat walang HATI ang paa KARUMALDUMAL nga sa Inyo.(Lev.11:5) Ang "Easter Rabbit ay hango rin sa pagsambang pagano sa sinaunang paniniwala ng mga pagano ang Koneho ay "Symbol ng Fertility " sa kapistahan ni Ishtar

Tuesday, April 19, 2011

HOLY WEEK NG MGA KATOLIKO PATAY ANG DIOS

Sa panahon na tinatawag "Holy Week"ang mga katoliko ay nagtitika sa panahong ito mayroon silang mga pag diriwang un biblical kasama dyan prusisyon ng mga Imahen at rebulto,ang pagbabasa ng pasyon,senakulo at pagpepinetinsiyaIsa rin sa nakakatuwang pagdiriwang nila ay kamatayan ng Cristo sa panahon iyan ayon sa kanila sa araw na yan ay patay ang Dios .kaya mayroon silang rebulto na Jesus na pinaglalamayan na kung saan makikilamay ka doon at hahalik sa nakahigang Cristo na patay .

"Saan man naroon ang BANGKAY ,ay doon mangagkakatipon ang mga uwak.(Mat.24:28)

"Kanilang dinumihan ang aking lupain ng mga BANGKAY ng kanilang karumaldumal na mga bagay ,at kanilang pinuno ang aking mana ng kanilang mg kasuklamsuklam.(Jer.16:18)

itong mga karumaldumal na BANGKAY ang mga karumaldumal na diosdiosan o mga rebulto ng mga huwad na Kristo na gawa sa kahoy at bato.(Jer.3:9)

Sabi ni Jesus "Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay.(Mat.8:22)

kaya gabi ng lamay ng MGA BANGKAY ng HUWAD na Jesus ay nakikilamay ang mga katoliko na pumupunta sa simbahan kasi patay ang kanilang Dios sa tinatawag nilang "BISITA IGLESIA"

"at gayon din nakita ko ang masama na nakalibing ,at nagsidating sa hukay..."(Ecle 8:10)

"Gayon man 'y dadalhin siya sa libingan at magbabantay ang mga tao sa libingan ang mga bugal ng libis ay mamabutihin niya at ang lahat ng tao ay magsisisunod sa kanya gaya ng una sa kaniya na walang bilang .(Job 21:32-33)

"Sa Aba na niya na nagsasabi sa kahoy GUMISING KA ,at sa PIPING BATO BUMANGON ka !magtuturo baga ito!Narito ,nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon.(Hab.2:19)

Kaya sa mga panahon yaon ang mga Katoliko ay nagdiriwang sa kamatayan ng kanilang DIOS ....pero ang mga Lingkod ng Dios ang Kanilang Panginoong dalawang Libong mahigit na mga Taon na bumangon sa kamatayan at pinagtagumpayan ito at nangabuhay na Muli.(1 Cor.15:1-4)

Marami sa mga kababayan nating mga Katoliko ang naghahanap ng BUHAY na Jesus sa gitna ng mga Patay at HUWad na mga Jesus.(Luc.24:5)

Pero sa mga Lingkod ng Dios "Ngunit kaniyang sinabi BUHAY ANG PANGINOON na nakatayo ako sa harap niya .(2 King's 5:16)

"...Buhay ang DIOS mo Oh Dan..."(Amos 8:14) Buhay magpakailanman.(Deut.32:40,Ezek.20:31)

"Ako ang Dios ni Abraham ,ang Dios ni Isaac ,at ang Dios ni Jacob ?ang Dios ay hindi Dios ng MGA PATAY ,kundi ng Mga BUHAY.(Mat.22:32)

"Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang ANAK NG DIOS ,at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan.(Heb.6:6)

"At ginawa nila ang kaniyang LIBINGAN na kasama ng mga MASAMa.(Isa.53:9)

MGA KAUGALIAN SA TINATAWAG NILANG MAHAL NA ARAW

Prusisyon :O pagpapasan ng mga Imahen at Rebulto;

"Oo,silay nangagbibigkis ng mabigat na pasan ,at mahihirap na dalahin at ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao datapuwat ayaw man lamang nilang kilusin ang kanilang daliri.(Mat.23:4)

"Silay dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan ,silay nagsisiupa ng panday ginto at kaniyang ginagawang dios sila'y nangagpapatirapa ,oo,sila'y nagsisisamba PINAPASAN nila silya sa balikat dinadala nila siya at inilalagay siya kaniyang dako,at siya'y nakatayo mula sa kanoyang dako ay hindi makikilos oo may dadaing sa kaniya gayon may hindi siya makasasagot ,o makapagliligtas man sa kaniyang kabagabagan .(Isa.46:6-7)

Ito ang Ginagawa ng mga kababayan nating mga Katoliko sa tinatawag nilang prusisyon ng mga santo o rebulto sa pagdiriwang nila ng mahal na araw pinapasan nila ito at pinaparada sa mga liwasang bayan.

Nagpepenitensiya rin sila na kung saan pinapasama nila ang kanilang mga mukha .

"Bukod dito pagka kayo'y nangagaayuno huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha sapagkat kanilang pinasasama ang mukha nila upang makita ng mga tao..."(Mat.6:16)

Tuesday, April 12, 2011

PENITENSYA SA SEMANA SANTA

Sa panahon ng Tinatawag ng mga Katoliko na semana santa ay may kakaibang pagdiriwang ang simbahang katoliko kung paano ipagdiwang ang pag-alala sa kamatayan at paghihirap ng ating Panginoong Jesu Cristo marami sa mga mananampalatayang katoliko nagsasagawa nito sa pamamagitan ng pagpipinetinsya o pagpapahirap ng katawan sa paniniwala na ito ay nakakatulong para mabawasan ang kanilang mga kasalanan.

Ito ba ay Biblical pinapahintulot ba ng banal na Kasulatan na ating pahirapan ang ating katawan sa layunin ng paglilingkod.

"Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa ,at sa pagpakababa ,at sa PAGPAPAKAHIRAP SA KATAWAN ;ngunit walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman.(Col.2:23)

Ito palang pagpapakahirap sa Katawan sa pamamagitan ng pagpepinitensya na kung saan pinarurusahan ang sariling katawan sa pamamagitan ng pagpalo at pagpapapaku ay isang anyo ng karunungan sa pagsambang kusa na wala anomang kabuhan sa ikalalayaw ng Laman ito ay gawain ng mga pagano na bahagi ng kanilang pagsamba sa kanilang mga baal.(1 kings 18:25-29)

"At silay nagsigawan ng malakas ,at silay nagsipagkudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat ,hanggang sa bumuluwak ang dugo sa kanila."

Ginagawa rin ito sa mga patay dahil sa panahon ng semana santa patay ang dios ng mga katoliko kaya gumagawa rin sila ng ganitong pagpipenitesya tanda ng kanilang paglulukha na siyang kinamuhian ng Dios.

"Huwag ninyong kukudlitan (o susugatan) ang inyong laman dahil sa namatay ..."(Lev.19:28)


17 Lahat ng kamay ay nanghihina at bawat tuhod ay nangangatog. 18 Bawat isa'y nakabalot ng sako, pinaghaharian ng matinding takot. Ang kanilang mga ulo'y naahitan, nakatungo dahil sa laki ng kahihiyan.(Ezek.7:17-18)

Ang papapahirap ng katawan ay isang kaugaliang pagano na minana ng mga katoliko sa panahon ng semana santa na kung saan patay ang kanilang dios. ito rin ay tanda ng taong sinaniban ng masamang espiritu.(Mar.5:5) na kung saan pinahihirapan at sinasaktan ang kanilang katawan.

ang pagpanakit sa katawan ay tinutulan ng apostol Pablo.(Gawa 16:28) bagkus ang Payo niya ay Ingatan ang ating mga sariling katawan at ang Boung kawan.(Acts 20:28) at ang umiibig sa kanyang katawan kumakandili nito.(efe.5:29)

"Watch out for those who do evil things,those DOGS ,those who insist on CUTTING THE BODY.(Phil.3:2 Good news)

"Ngayon nga bakit ninyo tinutukso ang Dios na inyong nilalagyan ng PAMATOK (PASAN) ang batok ng mga alagad na kahit ang ating magulang ni tayo man ay hindi maaring makadala.(Gawa 15:10) ng PASAN .(Neh.13:19)

Kaya wala tayong Krus na pamatok na dapat pasanin na isang anyo ng pagpepinitensiya.(Jer.10:3-4) o kailangan mang magpapaku sa krus .ang huwad na pagpipinetensiya tulad ng paggutom sa sarili ay walang kabuluhan.(isa.58:2-5) kahit mag babasa man tayo ng pasyon sa mga likuang daan at magprusisyon sa mga station of the cross.(Mat.6:5)

Sunday, April 3, 2011

MARIA WALANG HANGGANG BERHIN

Ang Paksa natin ay "Totoo ba na Ina ng ating Panginoon Jesus na Si Maria " ay Walang hanggang berhin At totoo ba si Jesus lang ang Anak ni Maria .Ang usapin ukol sa pagiging Walang hanggang Berhin ni Maria ay matagal ng usapin ng simbahan ang Iglesia Katolika ay naniniwala na si Maria at Jose hindi nagkaroon pagsasama upang bumuo ng anak kaya walang mga kapatid si Jesus sa Laman na anak ni Maria kay Jose.

Ito ba ay Biblical hindi nga ba nagtalik si Jose at Maria kahit sila ay mag-asawa? Ano patotoo ng kasulatan ukol sa usaping ito.

Sabi ng Ulat ni Mateo "At hindi NAKILALA siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki ;at tinawag niya ang kaniyang pangalang JESUS.(Mat.1:25)

Samakatuwid hindi nakilala ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak si Jesus therefore nakilala ni Jose si Maria nung maipanganak na si Jesus "Kasi ang katumbas ng NAKILALA ay nagtalik at nagkaanak.(Gen.4:1)...At "Nakilala ni Adam si Eva na kaniyang Asawa at siyay naglihi at ipinanganak si Cain"...kaya katumbas nung NAKILALA ay nagsama bilang mag-asawa na kung saan nagtalik sila at nagkaroon ng mga Anak .

Hindi naman masama na magtalik si Maria at Jose kasi una mag-asawa sila sa Mata ng Dios.(Mat.1:20)at Utos sa mag-asawa ang magkaroon ng mga supling.(Gen.1:28)

At si Jesus Mismo ay tinawag na "FIRSTBORN SON " ibig sabihin siya ang panganay sa mga anak ng kanyang Ina."And knew her not till she had brought forth her FIRSTBORN SON;and called his name JESUS.(Mat.1:25)

Sa ulat ni San Mateo ,Marcos at Lucas,at Juan  binanggit ng apat na  writter na ito ang MGA KAPATID ni JESUS na kasama ng kanyang Ina.(Mat.12:46-50,Mar.3:31-35,Luc.8:19-21,Juan 2:12)

"At may nagsabi sa kaniya ,narito ang iyong Ina at ang iyong MGA KAPATID ay nangakatayo sa labas ,na ibig nilang makausap ka."

Ito ang mga kapatid ni Jesus sa Laman na anak ng kanyang Ina kay Jose ..."Hindi baga ito ang anak ng anluwagi ?hindi baga tinatawag na Maria ang kaniyang Ina ?at Santiago ,at Jose ,at Simon ,at Judas at kaniyang mga kapatid ?At ang kaniyang mga kapatid na babae ,hindi baga silan ahat ay nanga sa atin ?(Mat.13:54-56,Mar.6:1-3)

Nagkaroon din ng mga kapatid si Jesus na ank ng kanyang Ina na hindi naging mga mananampalataya.(Juan 7:3-10) ngunit karamihan sa mga kapatid ni Jesus ay nakasama ng kanilang ina na maging mananampalataya.(Acts 1:14) ang isa dyan ay si Santiago na kapatid ni Jesus.(Gal.1:9)

At sa Hula palang sa matandang tipan ay ipinahayag na ang pagkakaroon ng mga anak ni Maria kay Jesus ..."I became a stranger unto MY BROTHER ,and alien unto my mother CHILDREN .for the zeal of thine house hath eaten me up.(Psalms 69:8-9)

Ang katuparan nito ay ang John 15:25..."kaya dito maliwanag na may mga kapatid si Jesus sa laman na anak ng kanyang Ina na kanyang mga kapatid kaya hindi nanatiling berhin si Maria kasi nagkaroon sia ng mga anak kay Jose.

Ito ang mga kapatid ni Jesus sa Laman na anak ng kanyang Ina kaya hindi totoo na FOREVER VIRGEN si Maria kaya nga ng araw ng paskua nung dumalo si Jesus at ang kanyang Ina sa pagdiriwang ng kapistahang ito ay naiwan si Jesus sa Pag-akala ng kanyang Ina na kasama sia sa karamihan ng kanyang mga kapatid .(Luc.2:41-45)