CELIBACY at ABSTAIN FROM MEAT ARAL NG DEMONYO

Ngayon pag-aralan na naman natin kung kanino natupad ang aral ng Demonyo na isang tatak ng panampalataya ayon sa Ulat ni San Pablo Apostol.
"Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang ibay magsisitalikod sa panampalataya ,at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na henerohan ang kanilang mga sarili ng budhi ng waring bakal na nagbabaga .(1 Tim.4:1-2)

Sabi ni San Pablo may mga Tatalikod sa panampalataya at makikinig sa sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo?Ngayon ano itong aral ng Demonio na pakikinggan ng mga tumalikod sa panampalataya."Forbidding to Marry ,and commanding to Abstain from meats,which God hath created to be recieved with thanksgiving of them which believe and know the truth .(1 Tim.4:3 kJV)

Ang aral ng Demonyo ay kanyang Ipagbabawal ang pag-aasawa at Ipalalayo ang pagkain ng Karne (Abstain from meats)Ngayon kanino natupad ang aral ng Demonyo na pagbabawal ng asawa!

"The Celibacy it became obligatory for all priest in the west in the 12 century at the first Lateran council (1123 A.D) second lateran Council (1139 A.D),and the Council of Trent (1545-1564 A.D)"

Celibacy has its origin in pagan practices .Pagan priest in the past castrated themselves so that they could be free from stain of sex in order to serve the people better as mediator between the people and the god .

The Idea of priestly celibacy for the Church developed gradually .Initially there were many married priest who were recquired to abstain from conjugal relationship with thier wives before attending to the mass because sex has been pictured as an unclean act.catcholic theologians such as st.Agustine ,Jerome,Cyril of Jerusalem,Ambrose and others wrote about the need of priest to act celibate even they were not already celibate .several council were convened starting in the 5th century to tackle the essue .Roman Synod of 402 called by Pope Innocent I (401-417 A.D) passes the Canon Law #3 requiring bishop ,priest and deacons to be unmarried it was not strictly enforced ,as there were just too many married priest .Others council called such as the synodof Aries in (443 A.D)synod of Clermont in (535 A.D)and Synod of Orleans in (538 A.D)were not as strict.They called married priest to discontinues the conjugal relationships without banning marriege for them.The wives treated like sister than wives .The Synod oF Tours (567 A.D) adviced them againts living together to avoid conjugal relatioship .it called on others clerics to act as guardians againts bishop from having carnalknowledge with thier sister the bishop were placed under surveillance at all hours.This was Adopted under the synod of Toledo in (633 A.D).

Reference:"Eunuchs for the kingdom of heaven "By Ranke Heinemann"1990.(ibid 100,102-103)

Kaya itong Priestly Celibasy aral ito na pinatupad ng Iglesia Katolika na kung saan ang nagpapari ay hindi pinahihintulutan na mag-asawa.ito ang isa katuparan ng Hula pagkatapus mamatay ang mga apostol bumangon ang ganitong aral sa iglesia na binuo sa pamamagitan ng Konsilyo na Utos lamang ng mga Tao.(Oseas 5:11) na kung saan kahit ang mga babaing katoliko na pumapasok sa pagiging madre ay hindi nag-aasawa.(Awit 78:63)

Bukod sa Pagbabawal ng Pag-aasawa ng mga pari sa pamamagitan ng "Law of celibasy" na inimbento ng simbahan na aral ano pa ang isang Aral ng demonyo.

Ang paglayo sa pagkain ng karne(Abstain from meat)

Ganito ang Turo sa isang aklat katoliko.

"What do we mean by Abstinence?

=By Abstinence we mean that we may not eat FLESH MEAT and anything containing meat.

Who must abstain from MEAT on the days of Abstinence
?

=All catcholic from age of fourteen must abstain from meat on the days of abstinence..."

Reference:The Commandments p.173 st paul publiationNgayon dyan natin makikita na aral ng Demonyo na kinatuparan ay ang Iglesia katolika sapagkat cia ang nagpapatupad ng aral na ito .

Ngayon sa Biblea ba Bawal ba mag-asawa ang PARI at OBispo na naglilingkod sa templo ng Dios.

1 Tim.3:1-2 "Ang Obispo dapat isa Lamang Asawa.

1 Cor.9:5-6 "Ang Ilan sa mga Apostol may asawa.si Apostol Pedro may biyanang babae.(Mat.8:14) at ilan sa mga apostol may mga anak.(Mat.19:29)

Lev.21:13 "pinapahintulutan ang pari na mag-asawa ng isang dalagang malinis.

At maraming Propeta ng Dios may asawa isa dyan si Moses.(Exo.2:21)

At Doon naman sa pag ilag sa karne sa mga Pistang Pangilin o mga araw na itinakda ng iglesia katolika gaya ng mahal na araw o sa panahon ipinaku ang panginoong Jesus

Kung titignan natin sa mga araw na yan nagpakain pa ang Panginoon ng corderong pang Paskua sa kanyang mga alagad.(Mat.26:17-18) hindi niya pinagbawal ang pag-layo sa karne sa araw na yon bagkus nagpakain pa sia sa alagad ng karne ng cordero.walang tuwirang utos ang panginoon  sa panahong iyon na mag "abstain sa meat"sapagkat ang sinoman ay huwag humatol tungkol sa pagkain o pag inum o tungkol sa kapistahan.(Col.2:16)Palibhasa mga palatuntunan lamang na ukol sa laman gaya ng pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis.(Heb.9:10)sapagkat ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginum.(Rom.14:17)


Kaya sa dalawang aral ng Iglesia katolika na pagbabawal sa pag-aasawa ng mga pari at pag -ilag sa pagkain ng lamang kati sa araw na pangilin ito ang katuparan ng aral ng demonyo na matagal na hinula ni apostol pablo na magaganap sa mga tatalikod sa panampalataya.

Comments

Popular Posts