PAG-AANTANDA NG KRUS SA ANTI -CRISTO

Malimit makikita natin sa mga taong katoliko ay ang pag-aantanda ng Krus (sign of the cross) sa pasimula ng kanilang pananalagin ,tuwing tatapat sa simbahan ,tuwing may naalala o tuwing kinakabahan ?Ano ang pag-aantanda ng krus at bakit nag-aatanda ng krus ang mga taong katoliko ito ba ay biblical .Ngayon pag-aralan natin ang pagpaantanda ng krus (sign of the cross)Ayon sa aklat katoliko na ang pamagat ay :"Siya ang inyong Pakinggan "Ang aral katoliko" na isinulat ni Enrique Demond (p.11)"Ang tanda ng santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko ,ang paraang ginagawa sa paggamit ng santa cruz ay dalawa ;ang mag antanda at ang mag krus ,ang pag-aantanda ay paggawa ng tatlong cruz nang hinlalaki ng kanyang kamay ,ang una 'y sa noo.(p.11)Ngayon ang pag-aantanda ba ng krus (sign of the Cross) ay inutos ng Panginoon Jesus o mga Apostol ito ang ating mababasa sa isang aklat katoliko na ang pamagat ."Ang Pananampalataya ng ating mga ninuno " na isinulat ni James Cardinal Gibbons (p.10)"...kinukrusan namin ang aming mga noo ,ang gawang ito'y tunay ngang di inuutos nang tahasan ng kasulatan ,datapuwat inuutos ng tradisyon ..."(p.10)Ngayon inamin mismo ng aklat katoliko na ang pag-aantanda ng krus ay hindi tahasang inuutos ng banal na kasulatan kundi naayon ito sa tradisyon ng mga tao.(mark 7:8) Hindi man lang ito itinuro ng Panginoong Jesu Cristo o ng kanyang mga apostol ang pag-aantanda ng krus ay isang katha na kinatha lamang pagkatapus mamatay ang mga apostol na ipinasuk sa simbahan na hango naman ito sa mga kaugaliang pagano.


Ngayon sa Biblea kaninong tanda itong (sign of the cross)

"further proof of it's pagan originis the recorded of the vestal virgins of pagan rome having the cross hanging necklace ,and the egyptian doing it too,as a early as the 15 th century B.C.E the budhiest ,and numerous other sects of india also used the sign of the cross as a mark on thier followers "heads" the cross thus widely worshipped ,or regarded as a emblem ,was the unequivocal symbol of Bacchus the Babylonian god .

reference: "Come out my of Her my people" by C.J Koster (p.13)

"If there arise among you a prophet or a dremer of dreams ,and giveth thee a SIGN or a wonders ,And the SIGN or the wonders come to pass ,whereof he spake unto thee,saying ,let us go after other gods ,which thou hast not known and let us serve them.(Deut. 13:1-2)

ito palang mga bulaang propeta magpapakita pala ito ng TANDA o (sign) para makapanlinlang

"For there shall arise false christ,and false prophets ,and shall shew great SIGN and wonders insomuch that ,if it were possible they shall deceive the very elect.(Mat.24:24)

Anong tanda itong ipapakita ng bulaang Cristo at bulaang propeta.

"Who foils the SIGN OF FALSE PROPHET and makes fols of diviners whom overhrow the learning of the wise and turn it into non sense.(Isa.44:25)


"Even him whose coming is after the working of Satan with all power and SIGN and lying wonders.(2 Thes.2:9)

Tanda pala ito ng BULAANG PROPETA na ang kanyang paggawa ay paggawa ni Satanas.

Ang Cross ay tanda ng Paggawa ni Satanas o tanda ng mga tumatalikod sa panampalataya sa Panginoong Jesu Cristo (Heb.6:6,Apoc.11:8) Ito ang kinasangkapan ni satanas para ilagay ang Panginoong Jesu Cristo sa hayag na kahihiyan sa ibabaw ng krus. na mga nagpapasan ng krus ng kasamaan. ang Cross ang tanda ng Anti cristo.

"Ah sinful nation ,a people LADEN with INIQUITY..."(Isa.1:4)

Ano'pat ang bawat katoliko ay kanyang tinatandaan ng krus mula sa pagka binyag sa sanggol ay tinatandaan ng krus


"Silay nagpipisan silay nagsisikubli kanilang TINATANDAAN...."(Awit 56:6)


"At ang lahat ,maliliit at malalaki ,at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng ISANG TANDA sa kanilang KANANG KAMAY o sa NOO ;At nang huwag makabibili o makapagbibili ang sinoman kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan.(Apoc.13:16-17)


pansinin natin ang Anti Cristo ay magtatanda ng ISANG TANDA (Mark) sa kanang kamay o sa Noo na siyang tanda ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan .


Ang hayop ito ay tumutukoy sa ISANG TAO.(Apo.13:18,2 Ped.2:12)

May bilang ng Pangalan ang Taong ito na Tulad sa Dios.(2 Tes.2:4)

Siya Ang AMa .(Mat.23:9)

Siya ang Anak.(2 Tes.2:3)

Siya ang Espiritu.(1 tim.4:1)


Nagpapatawag siyang Ama, siya rin ang Anak ng kapahamakan at siya rin ang espiritung mapanghikayat na may dala ng aral ng demonyo.

Pangalawa ang TANDA o (MARK) sa Hebrew ay "TAW" ang hugis ng "TAW "ay broken cross"

Diba ito ang tinatanda sa taong katoliko ang "cross" sa kanang kamay o sa noo.

kaya ayon sa aklat katoliko na ang pamagat ay "Passion Candaba" na isinulat ni Aniceto dela Merced


"Ipag-uutos magQuintal sa Noo o sa canang camay sucat pagcacaQuilanlan na sila nga i campong tunay nitong Anti cristong Hunghang."(p.207)


Ngayon Ano ang Babala ng Dios sa mga taong may Tanda ng Cross sa kanang kamay o sa noo.

"Ye shall not make any cuttings in your flesh for dead ,nor MARKS (taw) upon you:I am the Lord.(Lev.19:28)

"At ang aking puso ay nagpadayang lihim at HINAGKAN ng aking BIBIG ang aking Kamay.(Job 31:27)

"kung ang kasamaan ay sumaiyong kamay ,ILAYO mo..."(Job 11:14)

Comments

 1. http://mcgi-pantas.blogspot.com/2010/11/kumpisal.html

  Brother, sabi kasi nila, ang mga pari nila ay successors ng mga apostol at binigyan ng power to forgive sins kaya dapat gawin nila yung ginawa ng mga apostol(John 20:23)

  at magagawa ito kapag nangumpisal sa mga pari ang mga may kasalanan.

  kung hindi po ito ang tamang paraan para gawin yung John 20:23

  1) Paano ginagawa ng mga apostol ito kapag kapwa taga I.D.?

  2) Paano naman ginagawa kapag hindi Cristiano?

  kasi sa John 20:23 ay kahit sino eh.

  pakisagot alang alang sa mga makakakita at nagsusuri.

  Huling tanong,kung hindi krus ang simbolo ng Cristianismong tunay na nasa Bibliya, Eh ano po? isda po ba o what?

  ReplyDelete
 2. Brother, make a new topic kung may pagkakataon kayong gawin ito refuting Biblical basis na walang naisulat na mga aral ng DIOS.

  batayan nila ay ito at irefute mo:

  1) 1 Tesalonica 2:15 (sa pamamagitan ng SALITA)

  2) 2 John 3:12

  3) John 21:25 (yung mga ginawa ay mga aral daw yun)

  4) Dahilan na: Jannes and Jambres are the names of two of the chief magi of Pharaoh. Their names are not mentioned in the OT, but were preserved by Sacred Tradition. (kaya daw may di naisulat na mga aral ng DIOS na biglang nasabi ng apostol)

  kaya raw yung mga aral Katoliko na gawa lang sa Konsejo ay kasama doon.

  ReplyDelete
 3. Alam naman natin na Alimuom lang naman yang Kahalili ng mga apostol ang kanilang papa ngayon doon sa John 20:23 ang binigyan ng karapan magpatawad ay ang mga Apostol na hiningahan ng Dios nagagawa yang pagpapatawad sa pamamagitan ng Bautismo hindi sa pamamagitan ng kumpisal.(Acts 2:38)

  Ngayon ang tanung mo paano nagagawa ang pagpapatawad kung kapatid ang nagkakasala.nagagawa ito sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa pinagkasalahang kapatid.(San.5:16,mat.5:23-24)

  ngayon pag hindi naman kapatid nagagawa ito doon sa sinasabi nating bautismo sa pagsisi sa ikapagpapatawad ng kasalanan.(Acts 22:16)

  ReplyDelete
 4. Cgi bro gawan natin yan ng article!

  Ang tinutukoy mo bang janes at jambres bro ay ang nasa 2 Tim.3:8 Hindi naman aral yan bro kundi pangalan ng tao na nagsilaban kay Moses

  Hindi po tradisyonang nagturo sa kanila nyan kundi HOLY SPIRIT.(John 14:26)

  ReplyDelete
 5. Ang tanung mo kung anu ang simbolo ng kristianismo ang simbolo bro ng Kristianismo ay kalinisan at kabanalan.(2 Tim.2:19)

  Hindi po Isda.(Deut.4:18)yang naniniwala sa isda naniniwala yan sa horoscope kita mo sa horoscope may isda hehehehehe

  ReplyDelete
 6. Doon sa unang mong katanungan yong pagiging kahalili ng kanilang papa ito ay katha aral at sa ang nasa John 2O:23 ang mga apostol dyan ang binigyan ng karapatan magpatawad ng kasalanan nagagawa yan sa pamamagitan ng bautismo sa pagsisi ng kasalanan.(Acts 2:38)

  kaya ang sabi magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan.(Acts 22:16)kaya doon sa bautismo kapatid natatanggap ng tao ang pagpapatawad ng kasalanan at ang banal na espiritu santo.

  ReplyDelete
 7. Tama, katunayang hindi kumpisal sa pari yung Juan 20:23 ay di naman inutusan ni Pedro si Simon magikero na mangumpisal kahit naging Cristiano siya.

  Gawa 8:13 "At si Simon man ay naniwala rin: at nang mabautismuhan na, ay nanatili siyang kasama ni Felipe; at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya.

  Gawa 8:18 Nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi,

  19 Na sinasabi, Bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito, upang sinomang patungan ko ng aking mga kamay, ay tumanggap ng Espiritu Santo.

  20 Datapuwa't sinabi sa kaniya ni Pedro, Ang iyong salapi'y mapahamak na kasama mo, sapagka't inisip mong tamuhin ang kaloob ng Dios sa pamamagitan ng salapi.

  21 Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito: sapagka't ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Dios.

  22 Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito, at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pagiisip ng iyong puso.

  23 Sapagka't nakikita kong ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at sa tali ng katampalasanan.

  24 At sumagot si Simon at sinabi, Ipanalangin ninyo ako sa Panginoon, upang huwag mangyari sa akin ang alin mang bagay sa mga sinasabi ninyo."

  Kita nung nagkasala si Simon ay hindi sinabi ni Pedro na Unang Papa ng Simbahan para sa kanila na Pumunta ka sa isang tagong lugar at ikumpisal mo sa akin para mapatawad ka ng DIOS sa pamamagitan ko.

  P.S. walang defensor Katoliko na nakaligtas sa ganitong bersikulo nung ginagamit ko ito.

  ReplyDelete
 8. Brod, ano puwedeng isymbol sa kalinisan at kabanalan o idodrowing na symbol?

  walis ba? vacuum cleaner.

  tinatanong ko sa iyo kung ano ang drawn symbol ng 1st Century Christianity kung hindi krus o isda.

  ReplyDelete
 9. Alam mo kasi bro nung ang christianity sa roma ay nahaluan ng paniniwalang pagano hindi lang isda ang ginuhit nila nahaluan ito ng pamahiing pagano naging simbolo rin nila ang Pea cook dahil sa pamamahiin na ang laman ng pea cook ay simisimbolo ng Immortality .

  Kung tignan natin mula sa first Century christianity wala silang ginuhit lumitaw lamang mga guhit na ito ng 2nd to 3rd century na kaya walang kinalaman dyan ang talagang mga unang alagad ni Cristo.

  ReplyDelete
 10. Wala tayong may mabasa sa Biblea na may anyo na ginuhit ang mga alagad ng panginoon jesu Cristo sa banal na kasulatan .

  Pero kung ang itatanung mo sa akin may mga simbolo ba nagpapahiwatig na biblical na kahulugan sa kasulatan .

  marami tayong mga simbolo na makikita una ang isa dyan ay ang Cordero,Puno ng Ubas,DOve para sa Holy spirit ,Anchor ,etch. mababanaag natin ang mga simbolo na yan sa Bible.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts