Visitor

Monday, November 28, 2011

STIGMA

"Stigma"ito ay isang Uri ng kakaibang mystesismong karanasan na kung saan ang nakakaranas nito ay nagkakaroon ng kakaibang pangyayari sa kanyang katawan gaya ng pagkakaroon ng pasa at mga sugat sa katawan na hindi gumagaling ayon sa Simbahang katoliko ito daw pakikibahagi sa mga tiniis ni Cristo nung ipako sia sa Krus.Ito ba ay GIFT o isang SUMPA 
en.wikipedia.org/wiki/Stigmata

"Mula sa makapal na bayan ay nagsisidaing ang mga tao at ang kaluluwa ng may SUGAT ay humihiyaw gayon may hindi inaaring mangmang ang Dios ito'y sa mga nangag hihimagsik laban sa Liwanag.(Job 24:12-13) 

"Dahil sa SUGAT ng anak na babae ng aking Bayan ay nasasakitan ako;akoy luksa ;akoy natitigilan wala bagang balsamo sa Galaad ?wala bagang mangagamot doon bakit nga hindi gumagaling ang anak na babae ng aking bayan.(Jer.8:21-22) 


"Ang anak na dalaga ng aking bayan ay nasira ng malaking pagsira na may totoong mabigat na sugat.(Jer.14:17)

"Mga sugat at kasiraang puri ang tatamuhin niya at ang kaniyang kapintasan ay hindi mapapawi.(Kaw.6:33)


"At sila'y namumusong sa Dios dahil sa kanilang hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa.(Apoc.15:11)

Saturday, November 26, 2011

ROSARYO AT ESCAPULARYO AGIMAT NG MGA KATOLIKOAng Paggamit ng "Rosary Beads"ay matagal ng kaugalian ng mga HINDU at BUDHIESTA ito ay kanilang ginagamit sa Kanilang mga meditasyon bilang bahagi ng pang relihiyon na kasangkapan sa pakikipag-unayan sa mga dios sa mga budhiesta ito ay tinatawag na "JUZU" a traditional tool used to count the number of times a MANTRA is whilst meditating. sa mga Muslim tinatawag itong "TASBI"


"Kung ang KASAMAAN ay SUMAIYONG KAMAY ILAYO mo.."(Job 11:14)

Tasbi:(Muslim Rosary)

Juzu (Budhist Rosary)


BUDHA BEDS

Dito hinango ni Domengo ( Domenic) ang konsepto ng Rosaryo ito ay kinopya nya sa mga kaugalian ng mga Budhiest Monks na ng maglaon ay naging bahagi at kasangkapan ng Iglesia Katolika sa Pananalangin sa kay Maria.Ito ba ay Biblical.Hindi natin mabasa sa Banal na kasulatan na ang Panginoong Jesu Cristo at ang kanyang mga Apostol ay gumamit nito o ginamit man lang nito ng mga unang Kristiano.

Matagal na ito binabala sa Banal na Kasulatan na may may mga TAO TITIWALA sa mga WALANG KABULUHANG BAGAY.Ito ang dahilan na marami sa kinagisnan nating simbahan ang tumitiwala sa sa kapangyarihan ng Rosaryo at eskapularyo na ayon sa kanila kasangkapan daw ang mga ito ng pagliligtas ng Dios."Kayong NANGAGALAK sa isang bagay na WALANG KABULUHAN na nangagsasabi di baga kami ay nagtaglay para sa amin ng mga SUNGAY sa pamamagitan ng aming sariling kalakasan.(Amos 6:13)

Walang dumadaing ng katuwiran at WALANG nanananggalang ng katotohanan SILAY NAGSISITIWALA sa WALANG KABULUHAN.(Isa.59:4,I Sam.12:21)

"Ito ang iyong kapalaran ang bahagi ng sukat sa iyo na mula sa akin sabi ng Panginoon iyong nilimot ako at TUMIWALA KA SA KABULAANAN.(Jer.13:25,Jer.2:5)

maraming Tao nagtitiwala sa kapangyarihan ng Rosaryo "Tinatawag itong Rosaryo sa MGA TALI NG KAMATAYAN o TALI NG SHEOL.(Awit 18:4-5) sapagkat ang binibitin sa KRUS ay isinumpa MAMATAY. na Ito ay nagsilbing TALI sa leeg ng mga katoliko sa anyo Kuwentas o Amuleto.(Isa.3:20)

"Ang larawang inanyuan na binubo ng mangbububo at binabalot ng ginto ng platero at binubuan ng pilak na KWENTAS.(Isa.40:19)

Ito ang Naging Rule ng ROSARYO at ESKAPULARYO sa mga kababayan nating KATOLIKO naging TALI ito upang tumigas ang kanilang mga leeg sa pagsunod sa SALITA ng Dios.(Neh.9:29,Isa.48:4)

"Kaya't kapalalua'y gaya ng KUWINTAS sa kanilang LEEG..."ang panaginip sa pagkagising sa gayon Oh Panginoon Paggumising ka iyong hamakin ang kanilang LARAWAN.(Awit 73:6,20)

"Ang Panginoon ay Matuwid kaniyang PINUTOL ang mga PANALI ng masama.(Awit 129:4)

"On that day God will end the bondage of his people .He will break the slave-yoke off their neck,and destroy it as decreed.(Isa.10:27 LB)

Magpagpag ka ng alabok ,ikaw ay bumangon umupo ka sa iyong luklukan Oh Jerusalem MAGKALAG ka ng MGA TALI ng iyong leeg Oh bihag na anak na babae ng Sion.(Isa.52:2)

Na nagtitiwala sa mga karumaldumal na bagay .(Ezek.11:21,Job 14:4)Ito mga BAGAY NA MARUMI sa Paningin ng Panginoon  na hindi marapat Mahipo.(2 Cor.6:17)

Noon pa man ay hinula na ang pagkakaroon nito ang (Rosaryo ) sa kahulugan nito ay "HARDEN o HALAMANAN ng ROSAS (Garden of Rose) tinatawag rin ito Garland of Priest of Jupiter.(Acts 14:13)

"Bayan na minumungkahi akong palagi ng mukhaan na NAGHAHAIN sa mga HALAMANAN (Rose garden)at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga laryo.(Isa.65:3)


"...at kayo'y mangalilito dahil sa MGA HALAMANAN na inyong pinili.(Isa.1:29) 

Noon pa man ang mga Pagano ay naghahain ng kamangyan ito ang mga panalangin.(Apoc.5:8) sa HARDEN ng ROSAS kaya noon pa man may "prayer or Novena na sa rosaryo dito hinango ng simbahan ang debosyon sa rosaryo.

Bukod dito Hinula na rin ang debosyon ukol sa berhen ng Carmelo (Our Lady of Mt. Carmel)o debosyon sa eskapularyo.

"At bagaman sila'y magsipagtago sa tuktok ng CARMELO aking hahanapin at sila mula roon atbagaman sila'y magsikubli sa aking paningin sa gitna ng dagat mula roo'y uutusan ko ang ahas at tutukain niyaon sila.(Amos 9:3)

"Kaniyang sinasaway ang dagat at tinutuyo ang lahat ng ilog ang basan ay nanlalata ang CARMELO at ang bulaklak ng libano ay nalalanta.(Nahum 1:4,Isa.33:9)

"...Aking babaliin ang busog at ang tabak at patitigilin ko ang pagbabaka sa lupain at akin silang pahihingaing tiwasay .(Oseas 2:18)

Ang busog na sumisimbolo sa escapularyo at ang Tabak na kumakatawan sa rosaryo ay babaliin sa araw ng paghihiganti ng Dios sa kanyang mga kaaway.

"...upang mula sa sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Dios na buhay ,na gumawa ng Langit ,at lupa at ng lahat ng nasa mga yaon.(Gawa 14:15)

"...Gaano katagal iibigin ninyo ang WALANG KABULUHAN at hahanap ng kabulaanan.(Awit 4:2) 

"At sinabi sa kanila ,itakuwil ng bawat isa sa inyo ang mga bagay bagay na kasuklamsuklam sa kaniyang mga mata at huwag kayong mangahawa sa mga diosdiosan ng egipto ako ang Panginoon ninyong Dios.(Ezek.20:7)

Monday, November 14, 2011

SINO ANG BUMUBUO SA DIOS NA "ECHAD"


Ngayon tatalakayin natin ang IISANG DIOS sino-sino ang bumubuo sa IISANG DIOS!
Tayo ay sumasampalataya ng may IISANG DIOS lamang na LUMIKHA ng mga  Langit at Lupa at LAHAT ng BAGAY na ating nakikita at hindi nakikita siya  ang "DIOS  na MANLALANG" 

Itinuturo ng Banal na kasulatan na may IISANG "ECHAD" na DIOS lamang.

"Ngayon  ang isang tagapamagitan ay hindi tagamagitan ng iisa ;datapuwat ang DIOS ay IISA."(Gal.3:20)

Kaya dito maliwanag na may IISANG DIOS lamang na itinuturo!...  
 "Shema Yisrael ADONAI Eloheinu adonai ECHAD.(Deut.6:4)

IISANG PANGINOON "ADONAI ECHAD" lamang.

"At sinabi sa kanila ni Jesus bakit mo tinatawag mo akong mabuti?walang mabuti kundi ISA lamang ang Dios.(Mar.10:18)

Ngayon SINO itong Dios na IISA o (ECHAD)?

Ito ang tinatawag na "KA-DIOSAN" o "GODHEAD"

For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:(Romans 1:20)


Na ito ang "AMA" ang ANAK "JESU- CRISTO at ang BANAL NA ESPIRITU 

"Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:(Matthew 28:19)

"At ang panaling "tatlong ikid" ay hindi napapatid na madali.(Ecle.4:12)

Ito ang "ONE GOD" o "ONE LORD" o "ECHAD" sa Hebrew at "HEN" or "HEIS" sa Greek.
Echad has a spectrum of meanings in the Hebrew Bible. To say it means"compound unity"


"Echad" Hebrew word, "echad" which is used most often as a unified one, a corporate one, and sometimes as numeric oneness. For example, when God said in Genesis 2:24 "the two shall become one [echad] flesh" it is the same word for "one" that was used in Deut 6:4.

"At ang mga filesteo ay nangatatakot ,sapagkat kanilang sinabi ang DIOS ay pumasok sa kampamento..."Sa  Aba natin! Sino ang magliligtas sa atin sa kamay ng MAKAPANGYARIHANG MGA DIOS na ito?ito ang MGA DIOS na nanakit sa mga taga Egipto ng sari-saring salot.(1 Sam.4:7-8)

Sino ang IISANG DIOS (ECHAD) Ito ang "MAKAPANGYARIHANG MGA DIOS" na nagparusa sa Egipto nung ILABAS ni Moses ang bayang Israel sa pagkaalipin ng Egipto.ito rin ang Dios na pinaglingkuran ng Bayang ISRAEL ang "DIOS NG MGA DIOS AT PANGINOON NG MGA PANGINOON


"Sapagkat ang PANGINOON ninyong DIOS ay siyang DIOS NG MGA DIOS at PANGINOON ng MGA PANGINOON siyang DAKILANG DIOS.."(Deut.10:17)

IISANG DIOS ngunit DIOS NG MGA DIOS at PANGINOON NG MGA PANGINOON.

Ano ang katunayan na ITONG IISANG DIOS AY DIOS NG MGA DIOS AT PANGINOON NG MGA PANGINOON?

"At sinabi ng DIOS ,lalangin NATIN ang tao sa ATING larawan ,ayon sa ATING WANGIS..."(Gen.1:26)

Ito palang IISANG DIOS na MANLALANG may MGA KA-NATIN na MANLALANG rin AT IISA ANG MGA ITO SA LARAWAN AT WANGIS.(Gen.1:26)

"At sinabi ng Panginoong DIOS narito't ang tao'y naging isa sa ATIN na nakakakilalan ng mabuti at ng masama..."(Gen.3:22)

"At sinabi ng PANGINOON ,narito ,silay iisang bayan at silang lahat ay may isang wika.at ito ang kanilang pinasimulang gawin at ngayon nga'y walang makakasawata sa anomang kanilang balaking gawin.HALI KAYO !TAYO'y bumaba at diyan din ay ATING guluhin ang kanilang wika.."(Gen.10:6-7)

Kaya NOON pa man sa MATANDANG TIPAN mababanaag na natin ang IISANG DIOS ay may MGA KA-NATIN na KAMANLALANG at KAISA nya sa LARAWAN at WANGIS

"At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang AMIN.(Isa.6:8)

At sa Bagong Tipan ng Suguin ng Dios ang kanyang Anak sa lupa ng magkatawang tao ito.(Juan 1:1,14,18) Itinuro nyo at ipinahayag sa Mga tao na ang Mag Ka- natin  na mga Manlalang  ay ang AMA ,ang ANAK (Jesu Cristo) at ANG BANAL NA ESPIRITU.


"Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa PANGALAN ng AMA at ng ANAK at ng BANAL na ESPIRITU.(Mat.28:19)

"At Biyaya ng PANGINOONG JESU CRISTO at ang Pagibig ng DIOS at ang pakikipisan ng SANTONG ESPIRITU ay sumainyong nawang lahat.(2 Cor.13:14)Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid alangalang sa PANGINOON natin JESU CRISTO ,at sa PAG-IBIG NG ESPIRITU,na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong MGA pananalangin sa DIOS (AMA) patungkol sa akin.(Rom.15:30)

Dito makikita natin na ang IISANG DIOS na tinutukoy na MAG -KANATIN sa genesis ay BINUBUO ng AMA ng ANAK at Ng BANAL NA ESPIRITU makikita natin ang PRESENCE ng Tatlong ITO ng Bautismuhan ang ANAK NG DIOS (Jesu Cristo ) ni Juan Bautista sa ILOG ng Jordan nandoon ang AMA ,ang Presence ng ESPIRITU  SANTO na Nanaog mula sa Langit at ang ANAK .(Mat 3:16-17)"Manalangin sa ESPIRITU SANTO,manatili sa pagibig ng DIOS (AMA) at umasa sa awa ng ating PANGINOONG JESU CRISTO .(Judas 20-21)

Iisa rin ang TATLO sa kalagayan ng Pagiging ESPIRITU

Ang Ama Espiritu.(Juan 4:23) ang Anak ay Espiritu na nagbibigay buhay.(1 Cor.15:45) at Ang BANAL NA ESPIRITU.(Juan 14:26) at ANG DIOS AY ESPIRITU.(Juan 4:24)

Iisa rin sila sa Pagiging PANGINOON (Kyrios)

Ang Ama Panginoon.(Luc.10:21) ang Anak Panginoon.(luc.2:11,2 Cor.1:2) at BANAL na  Espiritu ay Panginoon .(2 Cor.3:17)

Iisa rin sila sa pagiging Tunay na Dios (Theou)

Ang AMa tunay na Dios.(Juan 17:1-3) ang Anak Tunay na Dios.(1 Juan 5:20) at Banal na Espiritu Tunay na Dios.(Gaw.5:3-4,Heb.3:7-11)

Iisa rin sila sa Pagiging Manlalang.

Ang Ama ay Manlalang.(Mal.2:10) ang Anak Manlalang.(Gawa 3:15,Juan 1:1-2) at Ang Banal Espiritu ay manlalang.(Job 33:4,Awit 104:30)

Ang Ama ay mabuti (Mark.10:18) ang Anak ay mabuti.(John 10:14) ang Espiritu Santo ay mabuti.(Psalms 143:10)

Ang IISANG Dios na dapat sambahin.(Mat.4:10) ay Ang AMA.(Juan 4:23,Mat.6:9,Efe.4:14) ang ANAK.(Fil.2:10-11,1Ped.3:15,Mat.28:16-17) at ang BANAL na Espiritu.(Fil.3:3,Isa.30:1)

Ito ang IISANG DIOS ..."At sinabi ni Jesus AKO at ang AMA ay IISA.(Juan 10:30) ang AMA, ANAK ,at ang BANAL na ESPIRITU ay ang IISANG DIOS , ang IISANG PANGINOON at ang IISANG ESPIRITU.

Co -Eternal at Co Exist ..."ANg AMa.(Isa.63:16,1 Tim.6:16-17) ang ANAK.(Mikas 5:2) at BANAL na ESPIRITU.(Heb.9:14)

Ang Kamanlalang ng Dios AMA sa pasimula ay ang VERBO.(John 1:1-2) at ang BANAL na ESPIRITU.(Gen.1:1-2)  ito ang bumubuo sa IISANG DIOS .


Nang isugo ng Ama ang Anak sa Lupa si Kristo ang naging Dios sa Lupa.mayroon Dios sa Langit mayroong Dios sa Lupa? dalawang Dios ito.


I want you to swear by the LORD, the God of heaven and the God of earth, ..":(Genesis 24:3)

Dalawa rin ang Panginoon?

Of David. A psalm. The LORD (YHWH)  says to my lord (YHWH): "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet."(Psalms 110:1)

Sa langit mayroong MGA HARI ?


Kasuklamsuklam sa mga hari na gumawa ng kasamaan: sapagka't ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katuwiran. Mga matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari; at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. (Kawikaan 16:12-13)

Ang Panginoong Dios at ang Kaban ng kanyang kalalasan?

Bumangon ka, Oh Panginoon, sa iyong pahingahang dako: ikaw, at ang kaban ng iyong kalakasan. (Awit 132:8)Si Kristo ang Kaban ng kanyang kalakasan.(1Cor.1:24,Heb.4:16).

Ngayon ang Tanong ILAN ANG DIOS?

May "Echad" o UNIFIED ONE NA DIOS.(Deut.6:4,Gal.3:20) na Magka-NATIN sa larawan at wangis.(Gen.1:26) na binubuo ng AMA ng ANAK at ng BANAL NA ESPIRITU.(Mat.28:19) ang AMA ay TUNAY.(Juan 17:1-3) ang ANAK ay TUNAY.(1Juan 5:20) at ang ESPIRITU SANTO ay TUNAY.(Gawa 5:3-4,Heb.3:7-11).

Sa Templo ng Dios naruon ang LAHAT NA TINATAWAG NA DIOS o SINASAMBA na kung saan sasalansang o lalaban ang ANTI-KRISTO.

Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa LAHAT NA TINATAWAG NA DIOS (samakatuwid ang AMA,ang ANAK at ang BANAL NA ESPIRITU) o SINASAMBA ; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. (2 Tesalonica 2:3-4)

Dito maliwanag na sa Templo ng Dios na siyang IGLESIA.(Efe.2:19-22) hindi lang ang Ama ang tinatawag na Dios kundi Bukod sa Ama ay mayroon pang tinatawag na Dios o sinasamba at ito nga ay ang  ANAK at ang BANAL NA ESPIRITU na kung saan ang ANTI-KRISTO ay sasalansang laban dito.

Saturday, November 12, 2011

TRINIDAD "TRINITY"BIBLICAL BA

Isang katanugan ang bumabangon ukol sa "Trinity " ito ba ay Biblical!

Una yong salitang "TRINIDAD o TRINITY "ay hindi masusumpungan sa loob ng Banal na kasulatan ito kinatha lamang ng simbahan hindi rin ito itinuro ng mga propeta o ng Mga apostol ng ating Panginoong Jesu Cristo.

Ayon sa Definasyon nito "Trinity "refer to God three Divine person "The FATHER,SON and HOLY SPIRIT" are distinct yet co-exist ,co-eternal,co-equal,and cosubstantial. 

kaya ayon mismo definasyon nito ang Trinidad ay binubuo ng tatlong persona ng Dios na "Co exist, Co eternal at CO-EQUAL,at CO-substantial.


Kung ganon sa mismong kahulugan ng Trinity ito ay DIOS na PANTAY-PANTAY at WALANG PAGKAKAUNGUSAN"


Si THEOPHILUS OF ANTIOCH nuong (170 A.D) ang kauna-unang gumamit salitang  "Treas" si TERTULLIAN ginamit ang salitang TRINITAS "TRINITY"nuong 3rd Century para tukuyin ang TATLONG PERSONA ng Dios at Ipinagtibay ang Aral ukol sa trinidad ng simbahan nuong (325 A.D) sa kaunaunahang Konselyo ng  Nicaea o "Council of Nicaea.

Una Naniniwala tayo na ang "GOD HEAD" o KA-DIOSAN ay binubuo ng AMA,ANAK at BANAL NA ESPIRITU.(Mat.28:19) na Tunay na IISa sa Pagka Dios.(Juan 10:30,1Cor.12:4-6) ONE-SUBSTANCE.(Gen.3:22)

Ang Hindi natin matanggap ukol sa Ka-Diosan ay ang Pagka Pantay ng AMA,ANAK at BANAL na ESPIRITU sa KADAKILAAN at KAPANGYARIHAN ito salungat sa sinasabi ng banal na kasulatan.

Ito  ang Patotoo ng Ating Panginoong Jesu Cristo:


"...Ako'y pasasa AMA sapagkat ang AMA ay LALONG DAKILA KAY SA AKIN.(Juan 14:28)


Dito niliwanag ng ANAK o ng ating PANGINOONG JESUS na HINDI nya KAPANTAY ang Ama sa kadakilaan bagkus ang sinabi nya LALONG DAKILA ang AMA sa KANYA.


inulit ito ng PANGINOON nung sabihin nyang ang AMA ay LALONG DAKILA sa LAHAT"Ang Aking Ama,na sa kanila ay nagbigay sa akin ay LALONG DAKILA SA LAHAT.(Juan 10:29)


Kung Paano hindi DAKILA ang alipin sa kaniyang PANGINOON ganun din naman HINDI DAKILA ang ISINUGO sa NAGSUGO sa kanya.(Juan 13:16) ang ANAK (JESUS KRISTO) ay ISINUGO Ng AMA .(Juan 17:3) samakatuwid DAKILA ang AMA sa KANYANG ISINUGO na ANAK.Isinusugo din ng AMA ang kanyang BANAL NA ESPIRITU.(Juan 14:26,Awit 104:30)dito maliwanag din DAKILA din ang AMA sa KANYANG BANAL na ESPIRITU na ISINUGO.

ISinugo naman ng ANAK ang BANAL na ESPIRITU.(Juan 15:26)Samakatuwid DAKILA naman ang ANAK sa BANAL na ESPIRITU.

Kaya itong MAT.28:19 ito ay "RANK" ng KADIOSAN  sa KADAKILAAN at KAPANGYARIHAN LAGING NAUUNA ANG AMA na SINUSUNDAN ng ANAK at sinusundan naman ng BANAL NA ESPIRITU."...At ang PANGULO ni CRISTO ay ang Dios (Ama) .(1 Cor.11:3)


Sino ang kinikila ng ating PANGINOONG JESUS na kanyang PANGULO ang DIOS AMa.

"Sapagkat kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. datapuwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko ay maliwanag na itinatangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya.at kung ang lahat ng mga bagay mapasuko na sa kaniya kung magkagayo'y ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng bagay sa kaniya upang ang DIOS ay maging sa lahat sa lahat.(1 Cor.15:27-28) 

Kung mapasuko na ang lahat ng bagay sa ILALIM ng ANAK ang Anak naman ay Susuko sa AMA upang ang Dios ay maging sa lahat sa lahat dito makikita atin kahit ang Anak ay susuko sa ILALIM ng AMA.


Hindi rin makakagawa ang ANAK sa kanyang sarili maliban makita nyang gawin ng AMa.


"...Hindi makagagawa ang ANAK ng anomang sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama.(Juan 5:19)Kahit sa kalooban nagpapasakop ang ANAk sa KAGUSTUHAN ng AMA.(Mat.26:39)Kahit sa pagdidisisyon kung Sino ang papaupuin sa kanan at sa kaliwa ng ANAk sa Kaharian sa Langit ay AMa ang nagpapasya hindi ang Anak.(Mat.20:23)Ang AMa ay ALMIGHTY GOD.(2 Cor.6:18)ang ANAK naman ay MIGHTY GOD.(Isa.9:6) Dito makikita natin na MAKAPANGYARIHAN sa LAHAT ANG AMA .(Gen.17:1)


Ang AMA tinatawag na DIOS na KATAAS-TAASAN.(Awit 57:2,Awit 97:9)ang ANAk naman at tinatawag na ANAK NG KATAAS-TAASANG DIOS.(Luc.1:31-32) at BANAL NA ESPIRITU ay tinatawag naman KAPANGYARIHAN NG KATAAS-TAASAN.(Lucas 1:35)


May ALAM ang AMa na hindi ALAM ng ANAK!


"Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit ,kahit ang ANAK kundi ang AMa lamang.(Mat.24:36)

Ang Dios AMa ay WALANG KAGAYA sa kanyang KADAKILAAN at KAPANGYARIHAN.(2 Sam.7:22,1  kings 8:23,Jer.10:6) Wala siyang may Nakikilalang IBA na MAS DAKILA at Mas MAKAPANGYARIHAN kay sa KANYA .(Isa.44:8,2 Sam.7:22) hindi pantay ang kadakilaan at Kapangyarihan ng Ama sa Anak mas lalong makapangyarihan at dakila ang Ama sa Anak at Banal na espiritu ito ay makikita natin ang pagkakasunod sunod ng ranggo ng tatlo na kung saan Una ang AMA, at sinundan ng ANAK at ng BANAL NA ESPIRITU.(Mat.28:19) kaya ang AMA ay ang KATAAS-TAASANG DIOS.(Gen.14:19) ang salitang KATAAS-TAASAN ay nangangahulugan ng BAHAGAN ng KAPANGYARIHAN na nakakataas sa Iba.


Sapagka't ang Panginoon (o AMa) ay dakilang Dios, at dakilang Hari sa lahat ng mga dios (samakatuwid bagay sa aNAK at sa Espiritu Santo), (Awit 95:3)

Thursday, November 10, 2011

HALLOWEEN

Isa sa mga Pagdiriwang ng mga kababayan natin tuwing sasapit ang tinatawag na "ALL SOULS" day ay ang "Halloween"kaya mayroon silang dinadadaos na mga "halloween party" kung  saan nagsusuot sila ng mga nakakatakot na anyo ,ginagawa nilang katatakutan ang pagdiriwang na ito bida sa panahon na ito ay mga HALIMAW, mga MALIGNO ,at mga KAMPON NG KADILIMAN sa pagdaraos na ito.


Isang selebrasyon na PINUPURI ang Deminyo actually ang pinagmulan ng kapistahang ito ay hango sa matamdang kaugalian ng mga paganong "Celtics "sa Ireland sa tinatawag nilang "festival of SAMAHAIN"na kanilang ipinagdiriwang tuwing November 1 ,na kung saan nung maglaon ay kinopya ng simbahan at naipasuk sa mga kapistahang kristiano.

Sa "festival ng Samahain"ang mga paganong "celtics "ay nagsusuot ng mga nakakatakot na anyo ng mga halimaw at ng mga nakakatakot  na nilalang.

Ito ay isang pagdiriwang na taliwas sa prinsepyo na itinuturo ng salita ng Dios. Isang pagdiriwang na lumuluwalhati sa kasamaan at mga gawa ng diablo.

"At nakita kung lumabas sa bibig ng dragon ,at sa bibig ng hayop ,at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong karumaldumal na gaya ng mga palaka sapagkat silay mga espiritu ng mga demonio nagsisigawa  ng mga tanda.(apoc.16:13-14)

Dito makikita natin yong anyo ng nakakatakot na anyo ng demonyo na pumupukaw sa talagang diwa ng TAKOT

niluluwalhati rin sa pagdaraos na ito ang kamatayan.

"Silay nangagtakda sa Sheol na parang kawan :kamatayan ay magiging pastor sa kanila.(Awit 49:14)


bukod sa kamatayan niluluwalhati din sa pagdaraos na ito ang Takot sa mga espiritu o MULTO.


"Nang magkagayo'y dumaan ang isang MULTO sa aking mulha at ang balahibo ng aking balat ay nanindig.(Job 4:15)

"katakutan at panginginig ay dumating sa akin at tinakpan akong kakilabutan.(Awit 55:5)

Diba ito ang diwa ng ng tinatawag "halloween"...katakutan at panginginig kaya ipinagdaraos ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga nakakatakot na anyo kaya ang buong lupain ay naging libis ng lilim ng kamatayan.(Awit 23:4)

"Baka kayo'y  mangagpakasama at gumawa sa inyo ng MGA LARAWAN na inanyuan wangis ng alin mang larawan na kahawig ng TAO na kahawig ng anomang hayop na nasa lupa ng ibong may pakpak ng umuusad sa lupa o anomang Isda na nasa tubig.(Deut.4:16-18)

"At sinabi niya sa akin ikaw ay pumasok at tignan mo ang mga masamang kasuklamsuklamna kanilang ginagawa rito sa gayo'y pumasok ako at nakita ko at narito ang bawat anyo ng nagsisiusad ng mga bagay at kasuklamsuklam na hayop at lahat ng larawan ng sangbahayan ni israel na naguhit sa pader sa palibot.(Ezek.8:9-10)

Diba ito ang ating masasaksihan tuwing ipinagdadaos ang Halloween makakakita tayo ng mga nakakatakot na anyo ng hayop at mga larawan.

Ngayon paano ba natin iwaksi ang mga bagay na ito!


"datapuwat kung mangagbata kayo ng dahil sa katuwiran ay mapalad kayo at huwag kayong MANGATAKOT sa kanilang pangtakot o huwag kayong mangagulo.(1 Ped.3:14)

"Sapagkat hindi tayo binigyan ng Dios ng ESPIRITu  ng katakutan kundi ng kapangyarihan at ng kahusayan.(2 tim.1:7)

Makikita natin ang tunay na diwa biblico ay Wag dapat matakot sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan bagkus binigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan at kahusayan dahil dito tinuturuan tayo na huwag tayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangang gawa ng kadiliman bagkus at huwag magsiayon sa lakad ng sanlibutan kundi mag-iba sa pamamagitan  ng pag iisip upang mapatunayan kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios na nagsisilayo sa bawat anyo ng masama "Ang Halooween " ay isang uri ng anyo ng masama na sinusunod ng mga taga-sanlibutan kaya pinapayuhan ang mga lingkod ng Dios na huwag tularan ang masama sabagay na ito nahayag ang ANAK NG DIOS upang iwasak ang gawa ng diablo.(1Juan 3:8)

"at Huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangan na gawa ng kadiliman kundi bagkus inyong sawatain.(Efe.5:11)

At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.(Roma 12:2)

Minamahal, huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Dios: ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Dios.(3Juan 11)

Layuan ninyo ang bawa't anyo ng masama.(1 Tes.5:22)
Sa bagay na itoy nahayag ang ANAK ng DIOS upag ang iwasak ang gawa  ng diablo,(1 John 3:8)

Ngayon sino ang dapat katakutan ng mga anak ng Dios na hindi natatakot sa sa mga Gawa ng kadiliman?


"Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan.(kaw.9:10) sia ang dapat katakutan ang Makapangyarihan at KAKILAKILABOT.(Deut.10:17)

At ang pagkatakot sa Panginoon ay pagsunod sa kanyang mga utos.(Ecle.12:13)

"Our FATHER in heaven HALLOWED be your NAME.(Mat.6:9)

kaya "Huwag kayong matakot sa biglang pagkatakot.(Kaw.3:25)

"Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan ng gabi.(awit 91:4-5)

Hindi rin ipinapahintulot ang makipagsangunian sa patay at masamang espiritu.(deut.18:10-12)

" At ang taong magbalik sa INALIHAN ng masang espiritu at sa mga mangkukulam upang manalig sa mga yaon ay itititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon.(Lev.20:6)

"Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan magpapahinga sa KAPISANAN NG PATAY.(Kaw.21:16)