Visitor

Monday, June 29, 2015

GAY RIGHT KARUMALDUMAL SA PANGINOON


Ano ba ang pananaw ng Biblia sa Kabaklaan? Totoo ba na Hinula na ng Biblia nuon  ang paglaganap nito sa ating Panahon.

Nauuso ngayon ang tinatawag na "GAY RIGHT" nariyan ang pagnanasa ng mga "LGBT" na magkaroon ng pantay na pagtrato sa lipunan kaya isinusulong nila ang "same sex marriage " ito ang pag-aasawa o pagkakasal ng lalaki sa lalaki at babae sa babae na kung titignan natin sa Batas ng Dios ito ay gawaing immoral o hindi sang-ayon sa kalooban ng Dios .

at hindi RIGHT ang ano mang gawaing masama  o Immoral na gawain sapagkat ang RIGHT DAPAT naka batay ito sa RIGHTEOUSNESS NG DIOS.

Kaya ang Kalayaan man ay hindi dapat maabuso sa kalayawan at Kalaswaan o Kabastosan.

Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin..."Sapagka't kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan; huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan, upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pagibig ay mangaglingkuran kayo. (Galacia 5:1,13)


Kaya itong "GAY RIGHT " hindi ito matatawag na "Human RIGHT "

Kasi ang "Human RIGHT " dapat nakasalig ito sa pagsunod sa UTOS NG DIOS sapagkat iyan ang katungkulan ng TAO

Ito ang wakas ng bagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakot sa Dios, at sundin mo ang kaniyang mga utos; sapagka't ito ang buong katungkulan ng tao. (Eclesiastes.12:13).

At ang UTOS ay Maliwanag.

Huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga. (Levitico 18:22)


Ang SAME SEX ay isang KARUMALDUMAL na gawain .

At ang Gumagawa nito ay karapatdapat sa KAMATAYAN?


At kung ang isang lalake ay sumiping sa kapuwa lalake, na gaya ng pagsiping sa babae: ay kapuwa sila nagkasala ng karumaldumal: sila'y papatayin na walang pagsala: mabububo ang kanilang dugo sa kanila. (Levitico 20:13)

Kahit nga magsuot ka lang ng damit na hindi ukol sa iyong kasarian ay karumaldumal sa Panginoon.

Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalake, ni ang lalake ay magsusuot ng pananamit ng babae; sapagka't sinomang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Dios. (Deuteronomio 22:5)

Mas lalo na yong makipagtalik ka sa kapwa mo lalake o sa kapwa mo babae  o lalo masama ay ang mag-asawa ka ng kapwa mo kasarian o same sex marriage.

Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. (Hebreo 13:4)

matatawag ba natin marangal na pagaasawa ang ikasal mo ang kapwa lalaki o kapwa babae hindi ito marangal kundi ito ay kahihiyan o kabastosan.

Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang dios ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nagiisip ng mga bagay na ukol sa lupa. (Filipos 3:19)

Sapagkat ito ay Tuwirang pagpapalit ng katotohanan sa kasinungalingan na may mahahalay na pita. 

Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Dios sa mga mahahalay na pita: sapagka't pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo: At gayon din naman ang mga lalake, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalake sa mga kapuwa lalake, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat; ..."Na, bagama't nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon.(Roma 1:25-28,32)

Kaya itong US COURT naging Kunsintedor sa mga kabaklaan ng bakla na pinapayagan pa ang mga nagsisigawa ng mga yaon.

na ang masama ginawang mabuti at ang  mabuti ay ginawang masama at ang liwanag ay inaring dilim at ang mapait ay inaring matamis.

Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti; na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim; na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait! (Isaias 5:20)

At ito ay Hinula na nuon ng ating Panginoon Jesu Kristo na ito ay magaganap sa kanyang muling pagpaparito na kung saan sa araw na yaon ay matutulad sa panahon ng Sodoma at Gomora na ginunaw ng Dios dahil sa Kabaklaan.

At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng Anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangagaasawa, at sila'y pinapagaasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw, at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapuwa't nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat: Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang Anak ng tao ay mahayag.(Lucas 17:26-30)


Sa Araw na yaon sila'y nangagaasawa (same sex marriage) at silay pinagpagaasawa (ito ang legalization ng same sex marriage ng estado ) na kung saan gaya sa panahon ni Lot sa sodoma na kung saan laganap ang kabaklaan o pagtatalik ng ng magka uring kasarian ay ginunaw ng Dios ito ganun din ang mangyayari sa araw na ang ANAK NG TAO o ang ating Panginoong JESUS ay mahayag.


lakip nito sa ARAW na yaon ang KASAMAAN NG TAO  ay LALAGO at darating ang panahong mapanganib.

Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, Walang katutubong pagibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; Na may anyo ng kabanalan, datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagka't sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay, at binibihag ang babaing haling na lipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, Na laging nagsisipagaral, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. ..."Datapuwa't ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya. (2 Timoteo 3:1-7,13)

Poot ng Dios ang naghihintay sa mga ganitong gawain sa ARAW ng PAGHUHUKOM.Sapagka't ang poot ng Dios ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan;(Roma 1:18)


At ang gumagawa nito ay hindi magmamana ng Kaharian ng Dios sa langit.

O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Dios. (1 Corinto 6:9-10)


No To Gay Right 

No To Same sex Marriage 

Death to LGBT

Thursday, June 4, 2015

(FACTS) RIVERS OF OIL
Does the LORD take delight in thousands of rams, In ten thousand rivers of oil? Shall I present my firstborn for my rebellious acts, The fruit of my body for the sin of my soul?-Micah 6:7


The Niger Delta is the delta of the Niger River at the Gulf of Guinea on the Atlantic Ocean in Nigeria.

It is a very densely populated region sometimes called the Oil Rivers because it was once a major producer ofpalm oil. The area was the British Oil Rivers Protectorate from 1885 until 1893, when it was expanded and became the Niger Coast Protectorate. The delta is an oil-rich region, and has been the centre of international controversy over devastating pollution and ecocide, kleptocracy (notably by the Abacha regime), and human rights violations in which Royal Dutch Shell has been implicated.

The Niger Delta, as now defined officially by the Nigerian government, extends over about 70,000 km² and makes up 7.5% of Nigeria's land mass. Historically and cartographically, it consists of present day Bayelsa, Delta, andRivers States. In 2000, however, Obasanjo's regime included Abia, Akwa-Ibom, Cross River State, Edo, Imo andOndo States in the region. Some 31 million people of more than 40 ethnic groups including the Bini, Efik, Esan,Ibibio, Igbo, Annang, Oron, Ijaw, Itsekiri, Yoruba, Isoko, Urhobo, Ukwuani, and Kalabari, are among the inhabitants in the Niger Delta, speaking about 250 different dialects.

The Niger Delta, and the "South South Zone", which includes Akwa Ibom State, Bayelsa State, Cross River State,Delta State, Edo State and Rivers State are two different entities. While the Niger Delta is the oil-producing region the Nigerian South South is a geo-political zone.

ANG DIOS AY IISA


Ano ang Ka-isahan ng Dios at saan Iisa ang Ama ,Anak at Espiritu Santo?

Itinuturo ng Biblia na may Ama-Anak at Banal na Espiritu?


Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: (Mateo 28:19)


Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, at ang pagibig ng Dios (Ama), at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.(2 Corinto 13:14)

Ang Anak o ang ating Panginoong Jesu Kristo ay nagbuhat sa Ama.(Juan 16:27) ang pinanganak ng laman ay laman nga ngunit ang pinanganak ng Espiritu ay espiritu nga.(Juan 3:6) sapagkat ang Dios ay espiritu.(Juan 4:24)

At Dios na espiritu ay may Anak .

Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan, at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman? (Kawikaan 30:4)

Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita. (Awit 2:7)

Dahil Espiritu ang nanganak natural espiritu din ang Anak.

At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios (Ama) ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. (Galacia 4:6)

Ngayon ang Banal na Espiritu ay nagbuhat rin ito sa Ama.(Juan 15:26)

Ito ngayon tinatawag na "Godhead" o Pagka-Dios"?

For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:-Romans 1:20

Ang pagka-Dios Binubuo ito ng Magka-larawan at wangis na kung tawagin sa Hebreo ay "ELOHIM".

Nang pasimula ay nilikha ng Dios (Elohim) ang langit at ang lupa. .."At sinabi ng Dios (Elohim), Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis: at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawa't umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. (Genesis 1:1,26)


-Elohim (Hebrew: אֱלֹהִים) is a grammatically singular or plural noun for "god" or "gods" in both modern and ancient Hebrew language.When used of the true God, "Elohim" denotes what is called by linguists a plural of majesty, honor, or fullness. That is, he is GOD in the fullest sense of the word. He is "GOD of gods" or literally, "ELOHIM of elohim" (Deut 10:17; Ps 136:2).

Kaya itong "Elohim " ay ang Dios ng mga dios" ngayon ang tanong sino itong Dios ng mga dios.


Ito ay ang Ama...."Sapagka't ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham, at hindi kami kilala ng Israel: ikaw, Oh Panginoon, ay aming Ama, aming Manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. (Isaias 63:16)

At sino naman ang mga dios na kasama ng Ama?

Ito naman ang Anak .(Juan 1:1-3,18,Apoc.3:14) at ang Banal na Espiritu.(Gen.1:1-2,Awit 104:30). na tunay na Iisa sila sa larawan at wangis.(Genesis 1:26)

Iisa rin sila sa "kagalagayan " sa kulukyal na salita "iisang substance" sila ang Ama ay Espiritu.(Juan 4:28-29) ang Anak ay  espiritu .(1Cor.15:45) at ang Banal na Espiritu natural espiritu rin kaya nga Espiritu Santo ang tawag.(Juan 14:26)

Iisa rin ang tatlo sa kalooban.(Juan 6:38,Juan 14:26)

Iisa rin ang tatlo sa "katangian "sa Pagka Banal ang Ama ay Banal .(1Ped.1:16) ang Anak ay Banal.(Gawa 3:14) ang Espiritu ay Banal.(Juan 14:26) ang Ama ay Matuwid.(awit 25:8) ang Anak ay matuwid.(Gawa 3:14,1Juan 2:1) at ang Banal na Espiritu ay matuwid.(Awit 51:10-11) ang Ama ay mabuti.(awit 145:19,25:8) ang Anak ay mabuti.(Gawa 3;14,Juan 10:11) at ang Espiritu Santo ay Mabuti.(Awit 143:10)

At higit sa lahat iisa sila sa pagiging tunay na Dios?

Ang Ama ay Tunay.(Juan 17:1-3) ang Anak ay Tunay .(1Juan 5:20,2Ped.1:1,Heb.1:8) at ang Banal na Espiritu ay Tunay.(Gawa 5:1-4,Heb.3:7-11) na tunay na Iisa "echad" Unified One na Dios.(Gen.3:22,Juan 10:30)