Visitor

Monday, December 29, 2014

THE BIBLICAL GIANT


The Giants have been around since time began; they are first described in the Bible in the book of Genesis (6:1-4)1. Originally, giants appear to have been regarded positively, often considered as heroes, particularly by the non-Hebrew population. After the great Flood, giants remained present in the scriptural texts, but their good reputation had waned in the eyes of the Hebrews, and they often tended to be seen as the enemy, often fighting in armies. Giants lived together as a number of separate races, before and after the Flood. The exact relations between different families of giants are a little unclear. For example, the Nephilim (Numbers 13:32-33), appear to be present before and after the flood. The Emites, the Ammonites (or Anakites) and the Rephaim (Deuteronomy 2:10-11), existed after the Flood and appear to be separate entities although the chronicler often uses the phrase ‘like’ suggesting they had a similar phenotype. The Anakim seem to be derived from the Nephilim. The Rephaim although similar to the Nephilim, appear to be distinct from them with respect to family lineage. Deuteronomy 2.21 states the Rephaim were largely subdued by the Ammonites which ‘dwelt in their stead’ One of the most prominent Rephaim was Og, King of Bashan, who slept in ‘a bedstead of iron; nine cubits was the length, and four cubits the breadth of it’ (Deuteronomy 3:11). A cubit was the distance from the elbow to the fingertips. He appears to be one of the last survivors of the Rephaim. A race of giants implies a hereditary element and the origins of some names may indicate the genetic pathway involved. The Hebrew word anaq may mean necklace (Proverbs 1:9), or possibly goitre. This could suggest hyperthyroidism, possibly due to underlying pituitary gland, or other endocrine, dysfunction.

Gigantism, also known as giantism (from Greek γίγας gigas, "giant", plural γίγαντες gigantes), is a condition characterized by excessive growth and height significantly above average. In humans, this condition is caused by over-production of growth hormone in childhood resulting in persons between 2.13 m (7 feet or 84 inches) and 2.74 m (9 feet or 108 inches) in height.

The term is typically applied to those whose height is not just in the upper 1% of the population but several standard deviations above mean for persons of the same sex, age, and ethnic ancestry. The term is seldom applied to those who are simply "tall" or "above average" whose heights appear to be the healthy result of normal genetics and nutrition. Gigantism is usually caused by a tumor on the pituitary gland of the brain. It causes growth of the hands, face, and feet. In some cases the condition can be passed on genetically through a mutated gene.

Other names somewhat obsolete for this pathology are hypersoma (Greek: hyper over the normal level; soma body) and somatomegaly (Greek; soma body, genitive somatos of the body; megas, gen. megalou great). In the past, while many of them were social outcasts because of their height, some (usually unintentionally) found employment in Friedrich Wilhelm I's famous Potsdam Giants regiment.

Many of those who have been identified with gigantism have suffered from multiple health issues involving their circulatory or skeletal system.

Hypersecretion of growth hormone causes gigantism in children and acromegaly in adults. Evaluation of growth hormone hypersecretion cannot be excluded with a single normal GH level due to diurnal variation. However, a random blood sample showing markedly elevated GH is adequate for diagnosis of GH hypersecretion. Additionally, a high-normal GH level that fails to suppress with administration of glucose is also sufficient for a diagnosis of GH hypersecretion.

Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) is an excellent test for evaluation of GH hypersecretion. It does not undergo diurnal variation and will thus be consistently elevated in GH hypersecretion and therefore patients with gigantism. A single normal IGF-1 value will reliably exclude GH hypersecretion.

Reports of gigantism exist throughout history, with some nations and tribes taller than others. The giants of Crete are listed in various historic sources, beginning with Titan, a Greek mythological giant, and including Gigantus, after whom giants and gigantism are named.Rhodes is another island where giants were said to have lived, with the Colossus of Rhodes, a giant statue of a giant patron god Helios.Goliath, a giant mentioned in the Bible, was a Philistine warrior who was slain by David in a battle between the Israelites and the Philistines. A member of Goliath's family is also recorded as having six fingers on each hand and six toes on each foot.

Friday, December 12, 2014

DIOS PINARUSAHAN NG TAOAng Tanong ni Aya Gila Delna: Kw ang mahina ang utak sinasayang mo LNG utak mo sa walang kwentang paniniwala my dios ba na di kaya ipag tanggol ang sarili kong dios yang naipako sa crush kyo pa kaya na alipin Nya ang Kayang pagtangol sarili nga dika yang pag tanggol pinarusahan siya ng kanyang nilikha na dapat siya ang magparusa?Ito ay isang tanong ng isang Muslim na atin bibigyan kasagutan? Ang tanong MAY DIOS BA NA HINDI NIYA KAYA IPAGTANGGOL ANG KANYANG SARILI NG IPAKU SIYA SA KRUS AT BAKIT SIYA PINARUSAHAN NG KANYANG NILIKHA?Ito ay isang tanong ng taong nagdududa sa pagka-Dios ng ating Panginoong Jesu Kristo na kailangan para maging DIOS ka kailangan mo ipagtanggol ang iyong sarili.ito ay pananaw ng isang makitid ang utak na hindi nag iisip at hindi pinag iisipan ang kanyang sinasabi! Ano po ang ibig kung sabihin.


Hindi dahil hindi ipinagtanggol o iniligtas ni Kristo ang kanyang sarili sa pagka- paku sa krus ay mag magbigay na tayo ng pasya na HINDI SIYA TUNAY NA DIOS?

mali? Ang ganitong paghatol ?Ngayon Alamin natin Bakit kailangan Mamatay ng ANAK NG DIOS sa ibabaw ng krus at bakit hindi niya iniligtas ang kanyang sarili.

Itong Paratang ng Mga Muslim ay matagal ng ito isinusumbat ng mga Kaaway ni Kristo bago ito ginamit na pangkutya ng mga Muslim sa pagka -dios ni Kristo.

Ito ang sabi ng mga Judio sa Panginooong Jesu Kristo na siyay nakabayubay sa ibabawng krus:

"At nangagsasabi, Ikaw na igigiba mo ang templo, at sa tatlong araw ay iyong itatayo, iyong iligtas ang sarili mo: kung ikaw ay Anak ng Dios, ay bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang paglibak sa kaniya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng matatanda, na nagsipagsabi, Nagligtas siya sa mga iba; sa kaniyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang Hari ng Israel; bumaba siya ngayon sa krus, at tayo'y magsisisampalataya sa kaniya. Nananalig siya sa Dios; iligtas niya siya ngayon, kung siya'y iniibig: sapagka't sinabi niya, Ako'y Anak ng Dios. (Mateo 27:40-43).

Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ito nagyari para matupad ang mga naunang kasulatan na ipinahayag sa mga propeta.

At siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret; upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta,.."(Mateo 2:23)

Kaya ito ay magaganap ayon sa itinakda ng Dios ng kanyang paunang kaalaman na kanyang ipinahayag na magaganap sa kanyang mga propeta na itong Cristo o Mesiyas na ANAK ng DIOS na nagkatawang tao.(Juan 1:1-3,14,18,Isaias 9:6,Fil.2:5-7) ay magbabata ng hirap sa ibabaw ng krus at mamatay at muling magbaangon sa mga patay sapagkat ito ay panukla ng Ama sa kanyang Anak.(Isaias 53:1-12,Awit 22:1,16,Awit 49:15,Zac.12:10).

At ito ay natupad :

At sinabi niya sa kanila, Oh mga taong haling, at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta! Hindi baga kinakailangang si Cristo ay maghirap ng mga bagay na ito, at pumasok sa kaniyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan...."At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Nang magkagayo'y binuksan niya ang kanilang mga pagiisip, upang mapagunawa nila ang mga kasulatan; At sinabi niya sa kanila, Ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghirap ang Cristo, at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw; At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. (Luc.24:25-27,44-47)

At kamatayan na ito ay nagdala ng kaligtasan sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng marami at kaligtasan sa galit ng Dios.

Sapagka't ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. (Mateo 26:28)

Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya. Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay; At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo.(Roma 5:8-11).

Ang hirap o pagbabata ni Kristo na naranasan ay isang BIYAYA NG DIOS at AWA NG DIOS AMA sa tao.

Tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga kapanglawan; gayon ma'y ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Dios, at dinalamhati. Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo..."Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya: at tungkol sa kaniyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya...." sapagka't kaniyang idinulot ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan, at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang: gayon ma'y dinala niya ang kasalanan ng marami, at namagitan sa mga mananalangsang.(Isaias 53:4-5,8,12)

Na bagamat ay DIOS o ANAK NG DIOS AMA.(1Juan 5:20,Juan 1:18) ay natutunan niyang Sumunod hanggang sa kamatayan sa krus ng kanyang LAMAN...."Sapagka't si Cristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Dios; siyang pinatay sa laman,.."(1Ped.3:18)


Nawa'y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus.Kahit siya'y likas at tunay na Diyos,hindi niya ipinagpilitang manatiling a kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos,at naging katulad ng isang alipin.Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao.At nang si Cristo'y maging tao,nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan,maging ito man ay kamatayan sa krus.(Fil.2:6-8 MBB).sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas gumagaling din sa mababa.(Awit 138:6).

Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? (Hebreo 9:14)

katuparan ito ng hula na may mga taong inuusig  ang Dios.(Job 19:22) natupad ang pag uusig na ito sa pag-uusig sa ANAK NG DIOS na nagkatawang tao.(Juan 11:31-33)pinahintulot ng Dios na mangyari ito para masubok siya ng mga tao.


"...at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo,.."(Malakias 3:10)

Natupad ang kasulatan ..."Oh ikaw na pag-asa ng Israel na Tagapagligtas sa kaniya  sa panahon ng kabagabagan ,bakit ka magiging parang nakikipamayan sa lupain ,at parang gala na lumiliko na nagparaan ng gabi?Bakit magiging parang taong natigilan ,parang makapangyarihan na hindi makapagligtas ?gayon man ikaw ,Oh Panginoon ,ay nasa gitna namin ,at kami ay tinatawag sa iyong pangalan ;huwag mo kaming iwan.(Jeremias 14:8-9)

Tuesday, December 9, 2014

Osama bin Laden DEATH"...And when the wicked die, there is joyful shouting.(Proverbs 11:10)

The Prophecy about  the DEATH of WICKED MAN:Osama bin Laden
Osama bin Laden was killed in Pakistan on May 2, 2011CRUSADE ON SELF DEFENSE OF FAITH


"for the battle is not yours, but God's."2 Chronicles 20:15..".."For the LORD your God is he that goeth with you, to fight for you against your enemies, to save you.(Deut.20:4)

 In the Old Testament God sends HIS  people into war:

"Then the Lord spoke to Moses in the plains of Moab by the Jordan opposite Jericho, saying,  "Speak to the sons of Israel and say to them, "When you cross over the Jordan into the land of Canaan, 52 then you shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their figured stones, and destroy all their molten images and demolish all their high places; 53 and you shall take possession of the land and live in it, for I have given the land to you to possess it." (Num. 33:50-53).

In fact, God uses war as a means of disciplining nations.
"I sent a plague among you after the manner of Egypt; I slew your young men by the sword along with your captured horses, And I made the stench of your camp rise up in your nostrils; Yet you have not returned to Me, declares the Lord." (Amos 4:10).

Also, the Lord is called a warrior.
"The Lord is a warrior; The Lord is His name. "Pharaoh's chariots and his army He has cast into the sea; And the choicest of his officers are drowned in the Red Sea." (Exodus 15:3-4).

From this we can easily conclude that going to war is not a sin, that is, if it complies with the biblical instructions of self-defense and protection of the innocent.

Furthermore, Christians are instructed to be in subjection to the governing authorities whose establishment is from God. This establishment has the right to declare war and to punish its citizenry--even by capital punishment.

"Let every person be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore he who resists authority has opposed the ordinance of God; and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. 3 For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same; for it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid; for it does not bear the sword for nothing; for it is a minister of God, an avenger who brings wrath upon the one who practices evil." (Rom. 13:1-4).

"Submit yourselves for the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority, or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the praise of those who do right." (1 Peter 2:13-14).

Finally, notice that some soldiers approached John the Baptist and inquired about repentance. John did not tell them to stop being soldiers but to do their jobs properly--honestly.
"And some soldiers were questioning him, saying, "And what about us, what shall we do?" And he said to them, "Do not take money from anyone by force, or accuse anyone falsely, and be content with your wages." (Luke 3:14).

From all of this, we can see that going to war is not wrong it itself and that a Christian can go to war under the right circumstances.


We are to preserve life, this is a principle carried over from the Old Testament. The use of physical force to protect or defend another is not an alternative but a command.

We protect our children from drug dealers and pedophiles and all other sort of lowlifes. We lock our doors of our homes. We are to be vigilant against evil and take precautions to prevent it. We will keep our car keys on our person, we do not leave them in the ignition switch saying I have trust. We do what we can so we do not become sick. We do preventative measures for our safety.

If we watch someone steal something and do not speak up or we know of a crime we could prevent, we are complicit to the crime. To watch an act of cruelty to children without trying to intervene is morally inexcusable. To permit a murder to take place when we could have done something to prevent it is ethically wrong. If we fail to use force to protect another whom is confronted with evil we are in fact failing to show love toward them. It would instead be sin to sit by idly and watch another harm physical harm perpetrated on them when it can be avoided or prevented by force. Not resisting evil is a sin of omission, and a sin of omission can bring the same result as one committing evil. Any man who refuses to protect his wife and children against a violent intruder fails in his moral obligation.

Is violence never a justified act? What of self-defense? Do we stand by and watch someone being abused or physically threatened with harm?

We are to pursue peace, but tolerance, finding compromise condoning criminal activity or withholding punishment does not lead to peace. It is the greatest act of love to sacrifice your life to protect the innocent, to defend their freedom against oppressors when they can’t. Self-sacrifice is part of the definition of agape? But what about sacrificing one self for the enemy? This is what Jesus did. We were all enemies before we became friends.

If one believes killing is one and the same as murder, then no one would be allowed to us deadly force, even in defense to save lives. The Bible prohibits murder, but not in using killing against a hostile enemy; neither is the ownership and use of weapons are not prohibited. There were times when it became necessary for Israel to fight or go into captivity. The other exception is when God decided to punish Israel for their disobedience and told them to go into captivity so they would live.

In Gen.14 Abraham rescued lot by a battle when he was forcefully taken. Israel battled against her enemies in Deut.20:1, 29:7, Joshua 11:15 the battle of Jericho,vs.20, Joshua 12. In Numbers 35:17 it explains by having the intention to kill, murderers were to be put to death. In Deut. 16:18-19 they were commanded to cast out all their enemies. Killing is different than murder. Murder is senseless and for selfish reasons, while killing is to protect and preserve life.

The Israelites had to take possession of the Promised Land by conquest. They engaged themselves in continued bloody wars with the Canaanite tribes. Except in the case of Jericho and Ai, the war did not become aggressive until after the death of Joshua. Up until then the attack was always first made by the Canaanites. Israel was employed by God to sweep them away off the face of the earth. They were relentless enemies. Israel always had a regimented army, they had Compulsory service in1 Samuel 14:52, there were Captains of fifties 2 Kings 1:9; Isaiah 3:3, Captains of hundreds Numbers 31:14,48; 2 Kings 11:15; 1 Chronicles 28:1; 2 Chronicles 25:5, Commander-in-chief 1 Samuel 14:50; 2 Samuel 2:8; 8:16; 17:25; 19:13; 20:23. Generals of corps and divisions Numbers 2:3,31; 1 Chronicles 27:1-22; 2 Chronicles 17:12-19 Captains of thousands Numbers 31:14,48; 1 Samuel 17:18; 1 Chronicles 28:1; 2 Chronicles 25:5. It is for this reason they have survived as a people even to today.


"How could God be called 'good' if He forbade His people to protect their wives from ravishment and strangulation by drunken marauders, or to resist invaders who have come to pick up their children and dash out their brains against the wall? No policy would give freer rein to wickedness and crime than a complete surrender of the right of self-defense on the part of the law-abiding members of society. No more effective way of promoting the cause of Satan and the powers of hell could be devised than depriving law-abiding citizens of all right of self-defense. It is hard to imagine how any deity could be thought 'good' who would ordain such a policy of supine surrender to evil as that advocated by pacifism. All possibility of an ordered society would be removed on the abolition of any sort of police force. No nation could retain its liberty or preserve the lives of its citizens if it were prevented from maintaining any sort of army for its defense. It is therefore incumbent on a 'good God' to include the right of self-defense as the prerogative of His people. He would not be good at all if He were to turn the world over to the horrors of unbridled cruelty perpetrated by violent and bloody criminals or the unchecked aggression of invading armies.

Not only is a proper and responsible policy of self-defense taught by Scripture from Genesis to Revelation, but there were occasions when God even commissioned His people to carry out judgment on corrupt and degenerate heathen nations and the complete extermination of cities like Jericho (cf. the article on "Was Joshua justified in exterminating the population of Jericho?" in connection with Joshua 6:21). The rules of war laid down in Deuteronomy 20 represented a control of justice, fairness, and kindness in the use of the sword, and, as such, they truly did reflect the goodness of God.

Special hardship conditions were defined as a ground for excusing individual soldiers from military duty until those conditions were cleared up (Deuteronomy 20:5-7). Even those who had no such excuse but were simply afraid and reluctant to fight were likewise allowed to go home (Deuteronomy 20:8). Unlike the heathen armies, who might attack a city without giving it an opportunity to surrender on terms (cf. 1 Samuel 11:2-3, 30:1-2), the armies of Israel were required to grant a city an opportunity to surrender without bloodshed and enter into vassalage to the Hebrews before proceeding to a full-scale siege and destruction. Even then, the women and children were to be spared from death and were to be cared for by their captors (Deuteronomy 20:14). Only in the case of the degenerate and depraved inhabitants of the Promised Land of Canaan itself was there to be total destruction; a failure to carry this out would certainly result in the undermining of the moral and spiritual standards of Israelite society, according to Deuteronomy 20:16-18. (This corrupting influence was later apparent in the period of the judges (Judges 2:2-3, 11-15)"

I think Archer makes some very good points. When we look at war in the Bible, such as the verses in Deuteronomy, they are actually defensive in nature and not offensive. These areas of the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites and Jebusites were morally corrupt and would have destroyed the Israelis, if left alive. God did not set the Israelis to conquer other nations this way. If you will notice, He didn't say now after that go into Asia, Europe, and Africa and take those ones out too. There has always been a buffer zone around the country of Israel because this land was promised to them by God. In order to keep the borders clean from attack and moral corruption they had to defend themselves. Hence, the creation of a buffer zone. It should be noted that the Israelis were to make peace before they went into battle, as well (Deuteronomy 20:10).

God allowed his people's  to form a Army to protect his people and go to battle.(Num.1:1-34,Num.31:1-54,Deut.20:1-20)