PEDRO PINAGKATIWALA ang SUSI at ang KAWAN

Ngayon tatalakayin natin ang talata na ginagamit ng mga defensor katoliko ukol sa pagiging kahalili daw ni Pedro sa Ating Panginoong Jesu Cristo at ang pagiging papa daw nito sa Roma .Ang unang Talata na ginagamit nila ay ang talata ng John 21:15-17 sa talatang ito inutusan ng Panginoong Jesu Cristo ang Apostol Pedro ng makatlong ulit na pakainin ang kanyang mga tupa .

Sa talatang yan wala pong binanggit na ginawang kahalilili ni Cristo ang Apostol Pedro kung ating lalaliman ang pag aaral ng talata na yan ay isang paalala sa tungkulin na inatang ng Panginoong Jesu Cristo kay apostol Pedro

Ibig lamang paalahanan ng Panginoong Jesu Cristo ang Apostol Pedro kasi sa tagpo na yan nakalimutan ng Apostol Pedro ang kanyang Tungkulin na kung saan matapus mapaku sa krus at malibing ang Panginoong Jesu Cristo ay Bumalik ang Apostol Pedro sa kanya dating ginagawa Ito yong PANGINGISDA.(John 21:1-6)

Makatlong pinaalahanan ng Panginoon Jesu Cristo ang Apostol Pedro sa tagpong ito ..."na sinasabi ni Jesus kay Simon Pedro INIIBIG mo baga ako ...Alam ng Panginoon na sa tagpong ito ay nanlamig ang pag ibig ng apostol Pedro.(Mat.24:12) at kanyang iniwan ang kanyang unang pag ibig.(Apoc.2:4) kaya pinaalala nya ito sa kanya
na ang tungkulin ng pagkahirang sa kanya ay nakakatalaga sa pagpapakain ng mga tupa ng Panginoon.(Mat.24:45)

Actually hindi lang kay Apostol Pedro inatang ang PAGPAPAKAIN ng MGA TUPA ng PANGINOON kundi ito ay inatang rin sa iba pa nyang kasamahan.

"Ingatan ninyo ang ang inyong sarili ,at ang boung kawan na sa kanilay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga Obispo ,upang PAKAININ ninyo ang IGLESIA NG DIOS na binili niya ng kaniyang sariling DUGO.(Acts 2O:28)

Nayon ang isa pang talata na ginagamit ng mga defensor Katoliko para patunayan ang kanilang pag-angkin sa pagiging kahalili daw ni Pedro ay ang Mateo 16:19 na ibinigay kay Pedro ang SUSI ng kaharian ng Langit na ang sabi ano mang iyong tatalian sa Lupa at tatalian sa langit at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit .

May nabasa ba tayong ginawang kahalili si Pedro "WALA" at talaga namang binigyan si Pedro ng MGA SUSI ng kaharian ang isa dyan ay ang Susi ng karunungan.(Luc.11:52) na karunungang magtali at magkalag alam naman natin ang pinantatali ito ay ang UTOS .(Rom.7:2,Kaw.7:2-3) sa Kawaan at sa Katotohanan.(Kaw.3:3)

Ang sugo ng Dios ang nakagagawa nito na itali at kalagan ang isang Tao.kaya hindi kataka-taka kung bigyan ng Panginoon ng mga Susi ng kaharian si apostol Pedro kasi Apostol cia ng Panginoon .(2 Ped.1:1)

Dyan makikita natin na walang batayan at mahina ang mga Argumento ng mga defensor Katoliko una hindi naman nila mabasa na ginawang kahalili si Apostol Pedro ng ating Panginoong Jesu Cristo.

Comments

Popular Posts