PEDRO HALIGING BUHAY NA BATO SA BAHAY NG DIOS

Ngayon Na tumbok natin na hindi si apostol Pedro ang Batong pinagtayuan ng Iglesia kundi ang ating Panginoong Jesu Cristo ngayon anong uri ng bato si Pedro sa Loob ng Templo ng Dios sa espiritu .


"Na kayoy magsilapit sa sakaniya na batong buhay ...kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay naitatayong bahay naukol sa espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal ,upang maghandog ng hain na ukol sa espiritu na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo.(1 Ped.2:4-5)

Inuri po ang Apostol Pedro na isang Batong Buhay na naitatayong bahay ukol sa espiritu.

Si apostol Pedro ay HALIGI ng TEMPLO ng DIOs sa Espiritu

"At nangmakita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe ,ni Santiago at ni Cepas (pedro)at ni Juan sila na mga Inaring HALIGI ,upang kami ay magsiparoon sa mga Gentil at sila'y sa pagtutuli.(Gal.2:9)

Tinawag rin silang Kinasasaligan sa Iglesia.(efe.2:20)

Comments

Post a Comment

Popular Posts