Visitor

Sunday, November 28, 2010

BINYAG-BUHOS o LUBOG

Paano ba ang pagsasagawa ng Bautismo ito ba ay BUHOS tulad ng isinasagawa ng iglesia katolika kung saan ang kadidato sa binyag ay binubuhusan ang ulo ng tubig bilang pagtanggap nya ng bautismo ito ba ay Biblical o isang aral na kinatha lamang ng iglesia katolika na walang basihan sa biblea ,o ang binyag ay LUBOG tulad ng ginawa ni Juan Bautista sa mga taong kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan.

Baptism (Greek word "baptizo"means "IMMERSING" is derived as "Dip,plunge,or immerse"

kaya kung kung kukunin natin ang salitang ugat na pinangalingan ng salitang ito na 'baptizo"nangangahulugan ito ng paglubog kung saan ang binabautismuhanay inilulubog sa tubig.ang mga unang mga alagad ay nagbabautismo sa pamamagitan ng paglulubog ng binabautismuhan sa tubig. kasi ang ang binabautismuhan ay ipinapanganak ng tubig at Espiritu.(Juan 3:5)

kaya ng bautismuhan ni San Juan ang ating panginoong jesu cristo ay nilubog nya ito sa tubig sa ilog ng Jordan

"At ng Mabautismuhan si Jesus ,pagkadakay UMAHON sa tubig ..."(Mat.3:16)

dyan makikita natin na nung bautismuhan ang Panginoong jesus ay UMAHON sia sa TUBIG kasi inilubog sia.

Ang patunay na Lubog ang Bautismong sinasagawa ng mga alagad nangangailangan ito ng "maraming tubig"

"At bumabautismo rin naman ni Juan sa Enon na malapit sa salim,sapagkat dooy MARAMING TUBIG .at silay nagsiparoon ,at nangabautismuhan.(Juan 3:23)

Kahawig rin ang BAUTISMO ng paglilibing.(Rom.6:3-4)

Ang INILILIBING binabaun sa lupa ayon sa kaugalian.(1 sam.31:12-13)

Ang sinomang hindi INILILIBINING o binabaun ay pagkain ng uwak.(Jer.16:4, Mat.24:28)

kaya hindi kataka taka na ang binautismuhan sa buhos ay pagkain lang ng uwak kasi hindi sila nailibing ,ang bautismo na sinasagawa ng iglesia Katolika ay hindi biblical kundi utos lamang ng tao pinalitan nila ang utos ng Dios ng utos ng tao.(Mar.7:6-7) binago nila ang salita ng buhay na Dios.(Jer.23:36)

Saturday, November 27, 2010

KUMPISAL

Ang Pangungumpisal sa PARI ito ba ay Biblecal ,isa ito sa aral ng iglesia katolika na ang lahat ng mga mananampalatayang katoliko ay inuubliga na magpahayag o magumpisal ng kanilang mga kasalanan sa harap ng isang pari .

At ang mga pari naman ang magbibigay sa kanila ng kapatawaran !may karapatan bang magpatawad ang Pari!kanino ba natin dapat ikumpisal ang ating mga kasalanan .

"Sila'y nagpapakatapang sa masamang akala ;silay nagsasangusapan ng paglalagay ng lihim na silo ;sinasabi nila ,sinong makakakita ?silay nagsisipagsiyasat ng mga kasamaan ;Aming naganap ,sabi nila ang masikap na pagsiyasat ;At ang pagiisip ,at ang puso ay malalim.(Awit 64:5-6)

"Huwag mong sumpain ang hari ,huwag sa iyong pagiisip ,at huwag mong sumpain ang mayaman sa iyong silid na tulugan sapagkat  isang ibon sa himpapawid ay magdadala ng tinig ,at ang may mga pakpak ay magsasaysay ng bagay.(Ecle.10:20)

Ganyan ang ginagawa ng mga pari sa mga mananampalatayang katoliko sa pamamagitan ng KUMPISAL ay nasisiyasat nila ang puso at pag iisip ng mga tao kaya nga dahil sa KUMPISAL na yan nalaman ng mga kastila ang balak na pag-aklas ng mga pilipino

kaya ang lingkod ng Dios dapat mag ingat

"Huwag kayong magsitiwala sa kalapit bahay ;huwag kayong magkatiwala sa kaibigan ,ingatan mo ang mga pinto ng iyong bibig sa kaniya na humihiga sa inyong sinapupunan.(mikas7:5,Jer.9:4-6)

pag may nagsabi narito nasa SILID o silid kumpisalan huwag kayong maniwala.(Mat.24:25-26)

kasi nasa KAPANGYARIHAN ng DIOs ang PAGPAPATAWAd ng KASALANAN

"...Sino ang makakapagpatawad ng kasalanan ,kundi ang Dios lamang?(Luc.5:21,Dan.9:9)

ANg Dios Lamang ang nagpapatawad(Awit 32:1-2,Heb.10;17)
Ngayon dahil sia ang nagpapatawad sa kanya tayo dapat magkumpisal ng ating mga kasalanan.

"Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ,ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan ,at tayoy lilinisin sa lahat ng ating kalikuan.(1 Juan 1:9)

"Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli ;aking sinabi ,AKING IKUKUMPISAL ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan.(Awit 32:5)

dyan mababasa natin na ang mga Lingkod ng Dios ay nangungumpisal sa Dios mismo.(Dan.8:4-5) at hindi sa pari kasi alam nila ang Dios lamang ang magpapatawad ng kanilang kasalanan.

"Ano ang tao upang maging malinis?at siyang ipinanganak ng babae upang siyay maging matuwid?(Job 15:14)

Ang Dios lang ang makakagawa sa tao na maging malinis at maging matuwid.

Thursday, November 25, 2010

ROSARY

Ang Rosaryo ba ay biblical ,ang rosaryo ay isang anyong pananalangin na kung saan inulit-ulit ito ng mga katoliko sa pagsasambitla ng Aba Ginoong Maria at Ama namin ,ito ay isang panalangin na debosyon kay Maria na itinuro ni Domenggo nung mga 12 century na tinanggap ng simbahang Katoliko .


                          
Isang Budhiesta Na nanalangin na gumagamit ng Beds na katulad sa Rosaryo ng mga Katoliko

Sa Liwanag ba ng Salita ng Dios pinapahintuloy ba ng Panginoong Jesus na ang kanyang mga Alagad ay manalangin ng PAULIT-ULIT?

"Jesus said.."but when YOU PRAY ,use NOT VAIN REPETITIONS,as the pagans do;for they think that they shall be heard for thier much speaking.(Mat.6:7)

Ang PANANALANGIN palang PAULIT-ULIT ay ISANG walang KABULUHAN na gawain ng mga PAGANO na hindi dapat tularan ng mga ALAGAD.(1 kings 18:27-29)

Ito ay anyo ng PAGPAPAKUNWARI na nanalangin ng mahaba.(Luc.20:46-47)

"Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang inyong mga puso na magsalita ng anomang bagay sa harap ng Dios;sapagkat ang Dios ay nasa Langit ,at ikaw ay nasa lupa pakauntiin mo ang inyong salita.(Ecle 5:20)

Kaya dyan mababasa natin na tinuturuan tayo ng Dios na huwag paulit-ulit kaya pakauntiin natin ang ating mga salita huwag tayo dadaing ng paulit-ulit.(Isa.1:15) kasi hindi naman bingi ang Dios.(Isa.59:1) kasi bago natin hingin ito ALAM nya na.(Mat.6:8)


Anomang salita na walang kabuluhan lumabas sa ating bibig ipagsusulit natin yan sa araw ng paghuhukom.(Mat.12:36)"Kung paano ang aso na bumabalik sa kaniyang suka,gayon ang MANGMANG na UMUULIT ng kaniyang KAMANGMANGAN.(kaw.26:11)Dyan maliwanag na Mangmang ang tawag sa UMUULIT ng kanyang kamangmangan at ang pananalangin ng paulit-ulit ay isang kamangmangan kasi hindi naman bingi ang DIos .(Awit 94:9) bago pa natin hinggin nakikita ng Dios ang ating mga pangangailangan.(Awit 11:4,Kaw.15:3) at bago pa natin sabihin nasisiyasat niya na ito.(Awit 139:1-4)

Kanino nga ninyo itutulad ang Dios? o anong wangis ang iwawangis ninyo sa kaniya? Ang larawang inanyuan na binubo ng mangbububo, at binabalot ng ginto ng platero, at binubuan ng mga pilak na kuwintas. (Isaias 40:18-19)


Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom, at uhaw, at kahubaran, at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay: at lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal ka niya.(Deut.28:48)

Wednesday, November 24, 2010

PANANALANGIN kay Maria at sa MGa SANTO na NAMATAY ay PAKIKIPAG-USAP sa PATAY

Ang Pananalangin sa kay Maria at sa mga Santo na matagal ng patay ay pakikipag -usap sa mga patay na ang kaugaliang ito ay ginagawa ng mga katoliko na kung saan tumatawag sila at dumadaing kay Maria at sa mga Santo. na ito ay tuwirang pagsalungat sa salita ng Dios na huwag sumangguni sa patay.
"At pagka kanilang sasabihin sa inyo hanapin ninyo silang nakikipagsangunian sa masamang espiritu at sa manghuhula ,na nagsisihuni at nagsisibulong ;hindi ba marapat sa sangunian ng bayan angkanilang Dios?dahil baga sa buhay ay sasangguni sila sa mga patay.(Isa.8:19)

Huwag makakasumpong sa inyo ng sinomang nagparaan sa apy ng ng kanilang anak na lalaki o babae,o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin oengkantador o manggagaway .O engkantador ng ahas ,o nakikipag sangunian sa masamang espiritu o SUMASANGGUNI sa PATAY.(Deut.18:10-11)

"At kaniyang pinaraan ang kanyang anak sa apoy ,at nagpamahiin at nagsanay ng panghuhula at NAKIPAGSANGUNIAN sa MASAMANG ESPIRITU ,at sa mga mahiko siyay gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng PAnginoon upang mungkahiin siya sa galit.(2 King's 21:6)

Bakit tayo Sasanguni sa Mga SANTO o kay Maria hindi naman sila Magliligtas sa Atin kahit Dumaing Pa tayo sa kanila hindi nila tayo maririnig sapagkat silay ay mga patay na.

"Sila'y patay ,silay hindi mabubuhay ,silay namatay silay hindi babangon kayat inyong dinalaw at sinira sila at pinawi mo ang lahat na alaala sa kanila.(Isa.26:14)

"Bagaman si Noe ,si Daniel ,at si Job ay nangandoon ,buhay ako sabi ng Panginoong DIos HINDI SILA MANGAGLILIGTAS ng mga anak na lalake o babae man ang kanila lamang ILILIGTAS ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran.(Ezek.14:20)sapagkat hahatulan ng Dios ang may sala at wala siyang aariing walang sala.(Exo.34:7)

Kita mo HIndi sila Magliligtas Actually kahit nga si Amang ABraham ng Humingi sa kanya ng saklolo ang Mayamang Hangal sa Hades ng PAgdurusa hindi man lang ito sumaklolo para ibsan ang kahirapan ng mayamang hangal.(Luc.16:22-26)


At ang pagtakas ay mapapawi sa matulin; at ang malakas ay hindi makaaasa sa kaniyang kalakasan; ni ang makapangyarihan man ay makapagliligtas sa sarili;(Amos 2:14)
At sa pananalangin sa Dios hindi kailangan mamagitan si Maria o sino mang santo o santa para dinggin ang panalangin walang padreno -padreno sa langit at walang palakasan doon walang nilalang na pwede dumikta o pumigil sa gusto gawin ng Dios wala siyang sinasangguning nilalang.(Acts 11:17)

God is not partial to princes and does not favor the rich over the poor, for they are all the work of His hands.(Job 34:19 Holman Christian Standard Bible)

Gaya ng ating mababasa..."Sapagkat sino ang nakakaalam ng pagiisip ng Panginoon?o sino ang KANYANG NAGING KASANGGUNI.(Roma 11:34)

"Narito ,ang Dios ay gumagawa ng mainam sa kaniyang kapangyarihan ;sinong tagapagturo ang gaya niya?Sinong nagguhit sa kaniya ng kaniyang daan?O SINONG MAKAPAGSASABI ,IKAW ay gumawa ng kalikuan?(Job 36:22-23)

"Oo,mula ng magkaroon ng araw ay ako nga ,at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay ;akoy GAGAWA ,at SINONG PIPIGIL.(Isa.43:13)

Ngayon tinuturuan tayo na manalangin o dumaing sa pangalan ng Panginoong Jesu Cristo hindi sa Anomang pangalan ,hindi sa pangalan ni Maria o sa pangalan ng sino mang mga santo o santa kundi sa pangalan ng Panginoong Jesu Cristo.

Jesus said;

"And in that day ye shall ask me nothing .verily ,verily ,I say unto you .Whatsoever ye shall ask the Father in my NAME ,he will give it you.(John 16:23)

Si Maria at mga santo na nabuhay ng Una ay matagal na silang mga patay.(Heb.9:27)at ang patay ay wala ng Nalalaman sa mga nangyayari sa ilalim ng Araw.(Ecle. 9:5) hindi dapat naglalagak ang tao ng kanyang tiwala sa tao kundi mabuti na manganlong sa Panginoon.(Awit 118:8-9)

Kahit ang Panginoong Dios ay nagtuturo sa atin na huwag tayong magtiwala sa mga santo o maglagak ng ating mga tiwala sa kanila.

"If God places NO TRUST in his HOLY ONES.(Job 15:15)

Tuesday, November 23, 2010

PANANALANGIN sa PATAY 'PRAYER to the DEAD Person "

Isa sa Mga kaugalian ng mga Katoliko ang Ipanalangain ang mga yumaon o mga Patay ito ba ay BIBLical?

May Maitulong pa ba ang Buhay sa sa mga Patay o ang mga patay sa buhay. itoang Paksa na ating pag-aaralan .

Unang Tanung natin may KABATIRAN pa ba ang isang namatay sa mga NANGYAYARI.

Sapagkat nalalaman ng mga buhay ;na silay mangamamatay :ngunit HINDI NALALAMAN ng PATAY ang anomang bagay ni mayroon pa mansilang kagantihan ;sapagkatang ALAALA sa kanila ay NAKALIMUTAN .Maging ang kanilang pag-ibig gaya ngkanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay NAWALA ngayon .na wala na man silang anomang bahagi pa na magpakailanman sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw.(Ecle.9:5-6)HINDI na pala NALALAMan ng PATAY ang mga Bagay pagkatapus malagutan ng HININGA .Ngayon MATUWID bang IPANALANGIN ang PATAY !"....May KASALANANG IKAKAMATAY ;hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo.(1 Juan 5:16)Dito makikita natin sa KASALANANG ikamamatay hindi na ipinahintulot naihingi pa ito ng TAWAD sa DIOS lalo ang PATAY physical.Magbuntong hininga ka ngunit HUWAG mong tangisan ang patay itali mo ang pugong mo sa ulo ,at isuot mo ang iyong mga panyapak sa iyong paa na huwag mong takpan ang mga labi at huwag kang kumin ng tinapay ng mga tao.(Ezek.24:17,Jer.16:5,Luc.7:12-13)Actually ng MAMATAY ang ANAK ni DAVID hindi nya na ito ipinanalangin sa Dios na iligtas ang kaluluwa.(2 Sam.12:19-23) sapagkat sa libingan ang patay ay hindi na magtatamo o makakaasa ng katotohanan ng Awa ng Dios.(Isa.38:18)"sabi ni David.."At samantala ang bata'y buhay pa ,akoy nag-aayuno at umiiyak sapagkat akingsinabi sino ang nakakaalam kung maawa sa akin ang Panginoon na anopat ang bata 'y mabuhay .ngunit ngayon patay na siya bakit pa ako magaayuno ?mababalik ko pa ba siya?Ako,y paroroon sa kanya ngunit siya,y hindi na babalik sa akin."WAla nang kabuluhan na ipanalangin mupa ang patay kasi hindi muna ito matutulungan.hahatulan ang PATAY ayon sa kanyang SARILING GAWA.(Mat.16:27,Apoc.20:13) hindi siya hahatulan sa ginawa ng mga taong  buhay para sa kanya.

"Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalaysa katuwiran at gumawa ng kasamaan ,at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklamsuklam na ginawa ng masamang tao ,mabubuhaybaga siya ?WALANG aalalahanin sa kaniyang matuwid na gawa na kaniyang ginawa:sa kaniyang pagsalansang na kaniyang isinalansang at sa kaniyang kasalanan na kaniyang ipinagkasala ,sa mga yaon mamatay siya....Pagka ang matuwid ay humiwalay sa kaniyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan ,at kinamatayan sa kaniyang nagawa ay mamatay siya.Muli pagka ang masama ay humiwalay sa kaniyang kasamaan na kanyang nagawa at gumawa ng tapat at matuwid ,kaniyang ililigtas na buhay ang kaniyang kaluluwa .(Ezek.18:24-27)

Sapagkat sa LIBINGAN hindi na magpapakita ang DIOs ng KAGANDAHANG LOOB.(Awit 88:11-12)bagkus paghuhukom.(Heb.9:27) at ang pag-asa ay mawawala.(Kaw.10:28)

"Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga pangulo, ni sa anak man ng tao, na walang pagsaklolo. Ang hininga niya ay pumapanaw, siya'y nanunumbalik sa kaniyang pagkalupa; sa araw ding yaon ay mawawala ang kaniyang pagiisip.(Awit 146:3-4)

Monday, November 22, 2010

PAGSAMBA at PANANALANGIN kanino DAPAT IUKOL NG TAO

ANg Pagsamba ay Ukol Lamang sa Dios.(Mat.4:10) sa kanya lamang Dapat SASAMBa ang Tao at MAglilingkod.(Apoc.22:9,Awit 95:6)


Sa kabila na may mga Tao na sumasamba sa mga Hindi tunay na dios "diosdiosan".(Jer.3:9) sa kahoy , bato at Ginto na may mga tainga ngunit hindi nakakarinig( ,AWit 115:6,Jer.10:14,Dan.5:4) sa ganang mga tunay na LINGKOd ng DIos sa DIOs LAmang SASAMBA sila.(Josue 24:15)

At Dahil Dito sa Kanya rin Dapat Ukol Panalangin ."Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay ;kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng PANANALANGIN at DAING na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga KAHILINGAN sa DIOS.(Fil.4:6)kanino po natin ipakilala ang ating mga kahilingan sa DIOSSapagkat ang DIOS ang TUMUTUGON ng ating mga kahilingan.(Awit 34:15,Awit 65:2)Sa DIOS lamang tayo dapat manalangin.(Awit 77:1-3)at angTumatawag sa Panginoon ay Maliligtas.(Acts 2:21) ang mga lingkod ng Dios ng una sa Dios mismo dumadaing (1 king's 8:28-29) maging ang mga propeta at mga banal na tao nung una sa Dios mismo nanalangin hindi sa mga santo at santa (Hukom 6:36,hukom 16:28,1King's 18:36-37,deut.9:25-26,1 cro.4:10,2 king's 19:15-16,20:3,1 King's 8:26,2 sam.7:18-19)
Ngayon ang Panalangin sa harap ng IMAHEN o REBULTO " Diosdiosan ay" Walang Kabuluhan.(1Cor 8:4)

"At ang labis niyaon ay ginawa niyang dios ,sa makatuwid bagay kaniyang larawan inanyuan ;kaniyang pinagpapatirapaan at sinamba ,at DINADALANGINAN at nagsasabi , ILIGTAS mo ako sapagkat ikaw ay aking dios.(Isa.44:17)

Ang kanilang Panalangin ay Kasuklamsuklam. (Job 35:13,Kaw.21:27)

Ngayon ang PANANALANGIN sa MGA SANTO o "banal" ay Hindi BIBLECAL

Kasi mismo ang mga BANAL na TAO ay NANALANGIN sa DIOs .(Awit 32:6)kung sila mismo DUMADALANGIN sa DIos bakit tayo HIHINGI ng Tulong sa kanila .(Awit 60:11)

"Na inihayag ang kaniyang Anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga Gentil pagkarakaa'y HINDI AKO SUMANGUNI SA LAMAN AT SA DUGO.(Gal.1:16)Dyan makikita natin na Hindi SUMASANGUNI ang LINGKOD ng DIos sa TAO o sa LAman o dugo.

Sa Biblea si Maria na ina ng Panginoong Jesus kasama ang mga banal Nanalangin sa DIos.(Acts 1:13-14) pero ang nakakatuwa ngayon may mga tao nanalangin kay Maria tulad ng ginagawa ng mga kababayan natin Katoliko na tumatawag sa Pangalan ni Maria para sa kanya idulog ang kanilang mga daing.

Tumatawag sila sa mga taong hindi makakarinig sa kanila o makakasaklolo sa kanila.(Awit 146:3)

Ang Tunay na Lingkod ng Dios tinuruan ng Panginoong Jesus na MANALANGIN sa DIOS sa Langit .(Mat.6:9) ang mga tunay na MGA BANAL sa DIOS pumupuri hindi sila ang pinupurihan.(Awit 145:10)