Visitor

Thursday, February 27, 2014

Earth: Little More Than a Speck of Dust

"To the Lord the nations are nothing,
no more than a drop of water;
the distant islands are as light as dust...."Do you not know?
Were you not told long ago?
Have you not heard how the world began?[Isaiah 40:15,21]


We humans live on a relatively small planet named Earth that is part of a solar system consisting of a medium-sized star that we call the Sun. Besides Earth, there are seven planets in our solar system. Our solar system is part of a galaxy that we call the Milky Way. Our galaxy consists of more than two hundred billion stars and their planets. There are more than a hundred billion galaxies in our expanding, 156 billion-light years wide universe, which would suggest that there are trillions of stars, planets, and moons.


Obviously, these numbers are only extremely rough estimates. We will never know exactly how many galaxies, stars, planets, and other celestial bodies there are in the universe. But the fact that we are talking about hundreds of billions should be sufficient to amaze us and overwhelm the capacity of our minds to even begin to comprehend the vastness of creation. Consider the possibility that there may be more than one universe. Entertain the notion that there might be many parallel universes.

Now, try to imagine the Earth from the perspective of outer space. Visualize it quietly orbiting the Sun. Visualize the Sun and our solar system tucked away among billions of other stars and their solar systems within our galaxy. Stretch your imagination further and try to visualize our galaxy among a seemingly endless mass of billions of other galaxies.

If you think of the Earth within the context of the universe(s), it is difficult to cling to any certainty you may have about the significance or uniqueness of our planet, and thus the degree of specialness we like to attribute to its inhabitants. It is not only that the Earth gets lost in the numbers, it is that our beautiful planet in reality is no more than a spec of dust in the universe.

High-Energy X-ray View of 'Hand of God'
High-Energy X-ray View of 'Hand of God'

"O LORD, our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens..."When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained; [Psalms 8:1,3]


Can you see the shape of a hand in this new X-ray image? The hand might look like an X-ray from the doctor's office, but it is actually a cloud of material ejected from a star that exploded. NASA's Nuclear Spectroscopic Telescope Array, or NuSTAR, has imaged the structure in high-energy X-rays for the first time, shown in blue. Lower-energy X-ray light previously detected by NASA's Chandra X-ray Observatory is shown in green and red.

Nicknamed the "Hand of God," this object is called a pulsar wind nebula. It's powered by the leftover, dense core of a star that blew up in a supernova explosion. The stellar corpse, called PSR B1509-58, or B1509 for short, is a pulsar: it rapidly spins around, seven times per second, firing out a particle wind into the material around it -- material that was ejected in the star's explosion. These particles are interacting with magnetic fields around the material, causing it to glow with X-rays. The result is a cloud that, in previous images, looked like an open hand. The pulsar itself can't be seen in this picture, but is located near the bright white spot.

One of the big mysteries of this object is whether the pulsar particles are interacting with the material in a specific way to make it look like a hand, or if the material is in fact shaped like a hand.

To whom can the holy God be compared?
Is there anyone else like him?
Look up at the sky!
Who created the stars you see?..."[Isaiah 40:25-26]NuSTAR's view is providing new clues to the puzzle. The hand actually shrinks in the NuSTAR image, looking more like a fist, as indicated by the blue color. The northern region, where the fingers are located, shrinks more than the southern part, where a jet lies, implying the two areas are physically different.


The red cloud at the end of the finger region is a different structure, called RCW 89. Astronomers think the pulsar's wind is heating the cloud, causing it to glow with lower-energy X-ray light.

In this image, X-ray light seen by Chandra with energy ranges of 0.5 to 2 kiloelectron volts (keV) and 2 to 4 keV is shown in red and green, respectively, while X-ray light detected by NuSTAR in the higher-energy range of 7 to 25 keV is blue.

Wednesday, February 26, 2014

ANO ANG IBIG SABIHIN NG PANGINOONG JESUS NA ANG ESPIRITU WALANG LAMAN AT MGA BUTO
May isang Nagtanong sa atin kung Ano daw ang Ibig sabihin ng sinabi ni Kristo na ang espiritu ay walang laman at mga buto?Patunay ba ito na hindi si Dios si Kristo?Totoo ba na espiritu na tinutukoy ng talata ay ang Dios? Totoo bang na ang Dios hindi pwede makita ng mata.


Ngayon ating isa-isahing sasagutin:Una alamin natin Ano ba ang kalagayan ng tunay na Dios.

Ito ang sagot ng Banal na Kasulatan;

"Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. (Juan 4:24)

Ang kalagayan ng Dios ay Espiritu kaya ang nagsisisamba sa Dios kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan dahil ang Dios ay espiritu.

Ngayon Kontradiksyon ba ito sa sinabi ng Panginoon Jesu kristo na ang espiritu ay walang laman at buto gaya ng sa kanya. na ibig sabihin ng Panginoon na siya ay may laman at mga buto samantala ang espiritu ay walang laman at buto. ito talata na kanilang ginamit.

"At sila'y nagsitindig sa oras ding yaon, at nangagbalik sa Jerusalem, at naratnang nangagkakatipon ang labingisa, at ang kanilang mga kasama. Na nangagsasabi, Tunay na nagbangong muli ang Panginoon, at napakita kay Simon, At isinaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan, at kung paanong siya'y nakilala nila nang pagputolputulin ang tinapay.At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo. Datapuwa't sila'y kinilabutan, at nangahintakutan, at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu.At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangagugulumihanan? at bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka't ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang mga paa. (Luc.24:33-40) 

Una hindi ito tumutukoy sa Dios lamang sa dahilan hindi lang Dios ang may kalagayang espiritu kundi maging ang mga Anghel ng Dios ay nasa kalagayang espiritu rin .(Heb.1:7,14)maging mga karumaldumal na espiritu o mga demonyo ito nasa kalagayang espiritu rin.(Mat.12:43-45,Apoc.16:14) 

At ng panahong sinabi ito ng Panginoon Jesu Kristo ang Panginoon ay nasa kalagayan nasa maluwalhating katawang maka-langit o katawang ukol sa espiritu.(1 Cor.15:40,44) kaya nga Kahit sa silid na sarado ay tumatagos ang panginoon.(Juan 20:19) ito ang katawan ukol sa espiritu may Laman at Buto ito na hindi tulad sa laman at mga buto ng karaniwang tao. ito ay katawan at buto na gaya sa Panginoon.(Fil.3:20-21).ito rin ang katawan na taglay ng mga anghel.(Luc.20:36,Mat.22:30) 

Tinaglay ito ng Panginoon Jesus ng mabuhay siya mag uli sa mga patay. na pinatay sa laman ngunit binuhay sa espiritu.(1 Ped.3:18)kaya sinabi ng Panginoon na may laman siya at mga buto na tinutukoy niyang laman at mga buto ay hindi karaniwang laman at buto kundi laman at buto na ukol sa espiritu. 

Ito ngayon ang napagkamalian ng mga INC 1914 akala nila ay ordinaryong laman at buto ito. pero hindi ito karaniwang laman at buto ito ay laman at mga buto na katawang ukol sa espiritu. 

At ito ay pwedi makita at pwedi mahipo sapagkat ang kalagayang espiritu ng mga anghel ay kahalintulad nito. 

At ang isang Anghel na espiritu ay pwedi makita at pwedi mahipo kung naisin nilang magpakita at magpahipo.(Gen.18:1-8,Gen.32:22-30,Hukom 13:3-21,Luc.1:11-13,26-30)maraming tagpo sa loob ng Banal na kasulatan na ang mga anghel na espiritu ay nagpapakita sa mga tao o mga lingkod ng Dios.

Kaya kung pwedi magpakita ang anghel na espiritu pwedi rin magpakita ang Panginoon at ang patunay maraming mga pagkakataon o tagpo na nagpakita ang Dios sa kanyang mga lingkod.(Gen.35:7,9)

halimbawa ang Panginoon nagpakita sa Patriarkang si Abraham.

" At nang si Abram ay may siyam na pu't siyam na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram, at sa kaniya'y nagsabi, Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat lumakad ka sa harapan ko, at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatirapa si Abram: at ang Dios ay nakipagusap sa kaniya, na sinasabi, Tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasaiyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan; sapagka't ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa; at magbubuhat sa iyo ang mga hari.At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Dios, at ng iyong binhi, pagkamatay mo. (Genesis 17:1-7)

Nagpakita rin ang Panginoong Dios kay Propeta Moses nakita ni Moses ang LIKOD NG DIOS ngunit hindi ang mukha.

"At kaniyang sinabi, Hindi mo makikita ang aking mukha: sapagka't hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. At sinabi ng Panginoon, Narito, may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng batong iyan: At mangyayari, na samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumadaan, na aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan: At aking aalisin ang aking kamay, at iyong makikita ang aking likod: datapuwa't ang aking mukha ay hindi makikita.(Exo.33:20-23)

Nagpakita ang Panginoon kay Solomon.

"Nang gabing yaon ay napakita ang Dios kay Salomon, at nagsabi sa kaniya, Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Salomon sa Dios, Ikaw ay nagpakita ng malaking kagandahang loob kay David na aking ama, at ginawa mo akong hari na kahalili niya. (2 Cro.1:7-8) 

Ngayon ito ba ay Kontradiksyon sa sinabi ng Panginoon Jesu Cristo na walang taong may nakakita kailan man sa Dios.

"Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. (Juan 1:18)

Hindi po!!!! 

Sapagkat ang nakita ni Abraham ,ni propeta Moses at ni Solomon ay Hindi ang Dios Ama sapagkat ang Anyo ng Dios  AMA ay hindi pa nakita ng sinomang Tao.(Juan 5:37) kundi ang nakita nila ay ang  Panginoong Jesu Kristo ang Anak ng Dios na buhay.(Dan.3:25) na nuon pa man ay espiritong gumagabay na at nagtuturo sa mga Propeta ng Dios ng una. 

"Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. (1 Ped.1:10-11) 

Dito maliwanag kahit sa panahon ng mga mga magulang hanggang sa panahon ng mga propeta ang Panginoong Jesu Kristo ay nagpapakita na at nagtuturo sa mga lingkod ng Dios si Amang Abraham nakita niya ang araw ng Panginoon at natuwa. 

Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw; at nakita niya, at natuwa.Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limangpung taon, at nakita mo si Abraham?Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. (Juan 8:56-58) 

Si Kristo ang AKO NGA na ang araw ay nakita ni Abraham at siya ay natuwa na ang ARAW ay mula ng magkaroon ng araw. 

Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas....."Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil?Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel,..."(Isaias 43:10-11,13-14) 

na dumating ang Panahon na isinugo ito ng Ama sa sanlibutan.(Juan 3:16)upang sa pagkahayag ng Anak ng Dios ay mawasak ang gawa ng diablo.(1Juan 3:8) 

"... ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama.(Gal.4:6) 

Dito maliwana bago magkatawang tao ang Anak ng Dios.(Juan 1:1-3,14,Fil.2:6-7,1Tim.3:16) ito ay nasa kalagayang espiritu gaya ng Dios sapagkat ang Dios ay espiritu,gayon din ang Anak.(Juan 4:23-24)

Ang patunay pinaghanda siya ng Ama ng Katawan ng pumarito siya sa sanlibutan.at inihanda ang kanyang Daan ng isang Tinig na sumisigaw sa ilang na walang iba kundi si Juan Bautista.(Mat.3:1-3) 

Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo;(Heb.10:5) 

Sapagka't ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas.(Mateo 3:3) 

At ng maipaghanda ng katawan at inihanda rin ang kanyang Daan para sa kanyang pagkakatawang tao na mabubuo sa sinapupunan ng isang dalaga: 

"As thou knowest not what is the way of the SPIRIT, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child:(Eccle.11:5) 

Na Ipinanganak ng isang dalaga na ang kanyang pangalan ay tatawagin Immanuel na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Dios sapagkat Tunay na Anak ng Dios na buhay ay Sumasa atin.(Juan 1:18,14)o nagkatawag tao ang Bugtong na Anak ng Dios na siya ang sinag ng kaluwalhatian ng Ama ,ang Larawan ng kanyang pagka -Dios.(Hebreo 1:2-3) 

"Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.(Isaiah 7:14) 

And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.(Mateo 1:21-23) 

Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.(Isaias 9:6) 

Monday, February 24, 2014

EARLY INVENTIONKey -Greek "Kies"as shutting a lock[Matthew 16:19]


The earliest known lock and key device was discovered in the ruins of Nineveh, the capital of ancient Assyria. Locks such as this were later developed into the Egyptian wooden pin lock, which consisted of a bolt, door fixture, and key. When the key was inserted, pins within the fixture were lifted out drilled holes within the bolt, allowing it to move. When the key was removed, the pins fell part-way into the bolt, preventing movement. The warded lockwas also present from antiquity and remains the most recognizable lock and key design in the Western world. The first all-metal lock appeared between the years 870 and 900, and are attributed to the English craftsmen. It is also said that the key was invented by Theodore of Samos in the 6th century BC.

Affluent Romans often kept their valuables in secure boxes within their households, and wore the keys as rings on their fingers. The practice had two benefits: It kept the key handy at all times, while signaling that the wearer was wealthy and important enough to have money and jewelry worth securing.Money -Greek "denarion a denarius (or ten asses) -- pence, penny(-worth).[Matthew 22:19-21]
The earliest places of storage were thought to be money-boxes containments ( θΗΕΑΤΡΟΕ -) made similar to the construction of a bee-hive,as of the Mycenae tombs of 1550–1500 BC.

An early type of money were cattle, which were used as such from between 9000 to 6000 BCE onwards (Davies 1996 & 1999)Both the animal and the manure produced were valuable; animals are recorded as being used as payment as in Roman law where fines were paid in oxen and sheep (Rollin 1836) and within the Iliad and Odyssey, attesting to a value c.850–800 BCE (Evans & Schmalensee 2005).

It has long been assumed that metals, where available, were favored for use as proto-money over such commodities as cattle, cowry shells, or salt, because metals are at once durable, portable, and easily divisible.The use of gold as proto-money has been traced back to the fourth millennium BC when the Egyptians used gold bars of a set weight as a medium of exchange,as had been done earlier in Mesopotamia with silver bars.

The first mention of the use of money within the Bible is within the book "Genesis" in reference to criteria of the circumcision of a bought slave. Later, the Cave of Machpelah is purchased (withargentum) by Abraham, during a period dated as being the beginning of the twentieth century B.C.E., some-time recent to 1900 B.C.E. (after 1985). The currency was also in use amongst the Philistine people of the same time-period.

The shekel was an ancient unit used in Mesopotamia around 3000 BC to define both a specific weight of barley and equivalent amounts of materials such as silver, bronze and copper. The use of a single unit to define both mass and currency was a similar concept to the British pound, which was originally defined as a one pound mass of silver.

A description of how trade proceeded includes for sales the dividing (clipping) of an amount from a weight of something corresponding to the perceived value of the purchase. Of this the ancient Greek term was Κέρờς. From this one might understand the development of how coinage was imagined from the small metallic clippings (of silver) resulting from trade exchanges. The word used in Thucydides writings History for money is chremata, translated in some contexts as "goods" or "property", although with a wider ranging possible applicable usage, having a definite meaning "valuable things".

The first gold coins of the Grecian age were struck in Lydia at a time approximated to the year 700 B.C.E. The talent in use during the periods of Grecian history both before and during the time of the life of Homer, weighed between 8.42 and 8.75 grammes. (p. 3 – Seltman)

WinePresses  [Matthew 21:33]
While the exact origins of winemaking (and, thus, of pressing grapes) are not known, most archaeologists believe that it originated somewhere in theTranscaucasia between the Black and Caspian Seas in the land that now includes the modern countries of Russia, Georgia, Armenia, Azerbaijan,Turkey and Iran. There are stories in the Imeretin Valley (in what is now Krasnodar Krai, Russia) dating to between 7000-5000 BC of early winemaking using hollowed out logs that they would fill with grapes, tread with their feet and then scoop the juice and crushed grape remains into jars to ferment. In the 17th century, French traveller Sir Jean Chardin would describe a similar practice still in use thousands of years later in Georgia.

The earliest evidence of deliberate winemaking is from excavation at sites like Areni-1 winery in what is now the Vayots Dzor Province of Armenia. This site, dating back to around 4000 BC included a trough that measured about 3 by 3 1/2 feet and included a drain that went into a 2 feet long vat that could contain about 14-15 gallons (52-57 liters) of wine.The carbon dating of these sites (and earlier sites at Çatalhöyük and Neolithic B sites inJordan) are based on left over grape pips (seeds) and while they provide solid evidence of wine making, they don't necessarily provide evidence of how the wine was made and if the modern concept of pressing (i.e. extracting juice from the skins and separating it from the skins and seeds) was used.

A 1st century AD wine pressing trough from the Old City of Jerusalem.
Winemaking in ancient Egypt probably used people's feet for crushing and pressing the grapes, but tomb paintings excavated at Thebes showed that the ancient Egyptians developed some innovations to their wine presses-such as the use of long bars hanging over the treading basins and straps that the workers could hold onto while treading. Hieroglyph and paintings also showed the Egyptians by at least by the 18th Dynasty (c. 1550-c. 1292 BC) were also using a type of cloth "sack press" where grapes or skins left over from treading would be twisted and squeezed by a tourniquet to release the juice. A modified version of this sack press had the sack hung between two large poles with workers holding each pole. After the grapes were loaded into the sack, the workers would walk in opposite directions, squeezing the grapes in the bag and capturing the juice in a vat underneath the bag.[5] This early wine press not only had the benefit of exerting more pressure on the skins and extracting more juice than treading but the cloth also acted an early form of filtering the wine.


Millstones or mill stones are stones used in grist mills, for grinding wheat or other grains.[Matthew 18:6]

Millstones come in pairs. The base or bedstone is stationary. Above the bedstone is the turning runner stone which actually does the grinding. The runner stone spins above the stationary bedstone creating the "scissoring" or grinding action of the stones. A runner stone is generally slightly concave, while the bedstone is slightly convex. This helps to channel the ground flour to the outer edges of the stones where it can be gathered up.

The runner stone is supported by a cross-shaped metal piece (rind or rynd) fixed to a "mace head" topping the main shaft or spindle leading to the driving mechanism of the mill (wind, water (including tide) or other means).

JESUS MENTION THE PRINCIPLES OF CAMERA ON HIS LORD PRAYERA camera is an optical instrument that records images that can be stored directly, transmitted to another location, or both. These images may be stillphotographs or moving images such as videos or movies. The term camera comes from the word camera obscura (Latin for "dark chamber"), an early mechanism for projecting images. The modern camera evolved from the camera obscura. The functioning of camera is very similar to the functioning of the human eye.


But whenever you pray, go into your CHAMBER, close the door (eye), and pray to your Father who is hidden. And your Father who sees from the hidden place will reward you.[Matthew 6:6]

When you close your eyes the CHAMBER is in total Darkness -camera obscura means "DARK CHAMBER" same like our eyes ...camera work with the light of the visible spectrum ...camera is optical device which create a single image of an object or sense record it on an electronic sensor or photographic film.


[Matthew 6:22]
The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.


A camera may work with the light of the visible spectrum or with other portions of the electromagnetic spectrum A still camera is an optical device which creates a single image of an object or scene, and records it on an electronic sensor or photographic film. All cameras use the same basic design: light enters an enclosed box through a converging lens and an image is recorded on a light-sensitive medium. A shutter mechanism controls the length of time that light can enter the camera. Most photographic cameras have functions that allow a person to view the scene to be recorded, allow for a desired part of the scene to be in focus, and to control the exposure so that it is not too bright or too dim. A data display, often a liquid crystal display (LCD), permits the user to view settings such as film speed, exposure, and shutter speed.

VegetarianismAnd God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.[Gen.1:29-30]

Vegetarianism is the practice of abstaining from the consumption of meat – red meat, poultry, seafood and the flesh of any other animal; it may also include abstention from by-products of animal slaughter.

"He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man: that he may bring forth food out of the earth; And wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man's heart.[Psalms 104:14-15]

Vegetarianism can be adopted for different reasons. Many object to eating meat out of respect for sentient life. Such ethical motivations have been codified under various religious beliefs, along with the concept of animal rights. Other motivations for vegetarianism are health-related, political,environmental, cultural, aesthetic or economic. There are varieties of the diet as well: an ovo-vegetarian diet includes eggs but not dairy products, alacto-vegetarian diet includes dairy products but not eggs, and an ovo-lacto vegetarian diet includes both eggs and dairy products. A vegan, or strict vegetarian, diet excludes all animal products, including eggs, dairy, beeswax and honey. Some vegans also avoid animal products such as leather for clothing and goose-fat for shoe polish.

Various packaged or processed foods, including cake, cookies, candies, chocolate, yogurt and marshmallows, often contain unfamiliar animal ingredients, and may be a special concern for vegetarians due to the likelihood of such additions.Often, products are reviewed by vegetarians for animal-derived ingredients prior to purchase or consumption.Vegetarians vary in their feelings regarding these ingredients, however. For example, while some vegetarians may be unaware of animal-derived rennet's role in the usual production of cheese and may therefore unknowingly consume the product, other vegetarians may not take issue with its consumption.

Sunday, February 23, 2014

INTERNETAnd The Lord Said ...."But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.(Daniel 12:4)

The Bible Prophecy about the time of the end the knowledge shall be increased the Invention of Internet is one of the prophetic fulfilment the knowledge of Information shall increased.

Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart? [Job 38:36]

A concept of Internet that carries an extensive range of information resources and services "by putting knowledge and wisdom in inward parts who hath understanding to the heart.

The Internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard Internet protocol suite (TCP/IP) to serve several billion users worldwide. It is a network of networks that consists of millions of private, public, academic, business, and government networks, of local to global scope, that are linked by a broad array of electronic, wireless, and optical networking technologies. The Internet carries an extensive range of information resources and services, such as the inter-linked hypertext documents of the World Wide Web (WWW), the infrastructure to support email, and peer-to-peer networks.

Most traditional communications media including telephone, music, film, and television are being reshaped or redefined by the Internet, giving birth to new services such as voice over Internet Protocol (VoIP) and Internet Protocol television (IPTV). Newspaper, book, and other print publishing are adapting to website technology, or are reshaped into blogging and web feeds. The Internet has enabled and accelerated new forms of human interactions through instant messaging, Internet forums, and social networking. Online shopping has boomed both for major retail outlets and smallartisans and traders. Business-to-business and financial services on the Internet affect supply chains across entire industries.

"..kept the matter in mind.(Gen.37:11)

The origins of the Internet reach back to research commissioned by the United States government in the 1960s to build robust, fault-tolerant communication via computer networks. While this work, together with work in the United Kingdom and France, led to important precursor networks, they were not the Internet. There is no consensus on the exact date when the modern Internet came into being, but sometime in the early to mid-1980s is considered reasonable.

CORNER ROCK OF THE EARTH AND IMAGINARY LINES AROUND THE EARTH


Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding. Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it? Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof; [Job 38:4-6]

1. Three MAIN layers
a. Core: metallic, made of iron & nickel
b. Mantle: semi-solid rock
c. Crust: rigid, brittle, & thin layer of rock

2. Mantle
a. Lower mantle
i. a.k.a., mesosphere
ii. 2100 km thick
iii. Hot, semi-solid rock
iv. Consistency of hot asphalt

b. Upper mantle
i. Composed of two parts
1. Asthenosphere is semi-solid or 'plastic' and is ~700 km thick
2. Uppermost part of the mantle is solid and ~100 km thick

In geography, latitude (φ) is a geographic coordinate that specifies the north-south position of a point on the Earth's surface. Latitude is an angle (defined below) which ranges from 0° at the Equator to 90° (North or South) at the poles. Lines of constant latitude, or parallels, run east–west as circles parallel to the equator. Latitude is used together with longitude to specify the precise location of features on the surface of the Earth. 

Imaginary lines around the earth

the Antarctic Circle

an imaginary line around the Earth at the south pole

the Arctic Circle

an imaginary line around the Earth near the north pole

the date linethe international date line

the equatoran imaginary line that goes round the Earth and divides it into the northern and southern hemispheres

equatorialnear the equator, or typical of conditions near the equator

the international date linean imaginary line in the Pacific Ocean going from north to south that divides the world into two parts so that the date in the eastern halfis one day earlier than the date in the western half. The international date line is often simply called the date line.

latitudethe distance of a point on the Earth from the equator (=the imaginary line around the middle of the Earth), measured in degrees northor south

longitudethe distance east or west of the Greenwich meridian (=an imaginary line from the top of the Earth to the bottom), measured in degreesand minutes. Latitude is the distance north or south of the equator.

longitudinalrelating to or measured in longitude

meridianone of the imaginary lines that goes around the Earth from the North Pole to the South Pole. These are used for measuring position,time etc.

parallel


an imaginary line around the Earth at a fixed distance from the equator

tropic


one of the two imaginary lines around the Earth on either side of the equator. The Tropic of Cancer is 23° 26’ north of it and the Tropicof Capricorn is 23° 26’ south of it.


LIGHT DWELLETH


"Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof, [Job 38:19]

Light originates as single photons, or particle/waves having zero mass, no electric charge, and an indefinite lifetime. Photons are emitted by electrons as they lose orbital energy around their atom. The expendable orbital energy is transferred to the electron either when it is bumped by an atom or when it is struck by another photon. Before being excited to a highter electron shell, the electron is in the lowest possible shell, or ground state.

light is nothing more than electromagnetic waves which can be sensed by our eyes. it came from lanterns! when you give energy to a material (a lamp filament for instance), i.e. heat it, electrons of its atoms get energy and travel to a higher level of energy(orbit). but in this state, atom is unstable so the raised electrons come back to their original orbit which has a lower level of energy. this energy difference(between two orbits) is emitted by an electromagnetic wave which sometimes is visible light.

MAN INVENTION OF SPACECRAFT[Proverbs 23:5]
"... For riches certainly build themselves wings; they fly away as an eagle toward the heavens

Man  Build a wings that they fly away as an eagle toward the heavens ,this is  Biblical Prophecy of man invention of spacecraft 

In January 1946, the U.S. outer space research program was started with captured V-2 rockets. A V-2 panel of representatives of interested agencies was formed, and more than 60 rockets were fired before the supply was finally exhausted. On March 15, the first American built V-2 rocket was static-fired at the White Sands Proving Grounds.

The first American-built rocket to leave the earth's atmosphere (the WAC) was launched on March 22nd. It was launched from White Sands, and attained 50 miles of altitude.

The U.S. Army began a program to develop two stage rockets. This resulted in the WAC Corporal as the 2nd stage of a V-2. On October 24th, a V-2 with a motion picture camera was launched. It recorded images from 65 miles above the earth, covering 40,000 square miles. On December 17th, the first night-flight of a V-2 occurred. It achieved a record making 116 miles of altitude, and velocity of 3600 mph.

German rocket engineers arrived in Russia to begin work with Soviet rocket research groups. Sergei Korolev built rockets using technology from the V-2.

A spacecraft (or spaceship) is a vehicle, vessel or machine designed to fly in outer space. Spacecraft are used for a variety of purposes, includingcommunications, earth observation, meteorology, navigation, planetary exploration and transportation of humans and cargo.

On a sub-orbital spaceflight, a spacecraft enters space and then returns to the surface, without having gone into an orbit. For orbital spaceflights, spacecraft enter closed orbits around the Earth or around other celestial bodies. Spacecraft used for human spaceflight carry people on board as crew or passengers from start or on orbit (space stations) only, while those used for robotic space missions operate either autonomously or telerobotically.Robotic spacecraft used to support scientific research are space probes. Robotic spacecraft that remain in orbit around a planetary body are artificialsatellites. Only a handful of interstellar probes, such as Pioneer 10 and 11, Voyager 1 and 2, and New Horizons, are currently on trajectories that leave our Solar System.

Orbital spacecraft may be recoverable or not. By method of reentry to Earth they may be divided in non-winged space capsules and wingedspaceplanes.

Currently, only twenty-four nations have spaceflight technology: Russia (Roscosmos, the Russian Space Forces), the United States (NASA, the US Air Force, SpaceX (a U.S private aerospace company)), the member states of the European Space Agency, the People's Republic of China (China National Space Administration), Japan (Japan Aerospace Exploration Agency), and India (Indian Space Research Organisation).

MYRRH-CALAMUS -ALOES-PERFUMES THE ART OF FIRST CHEMIST


Moreover the LORD spake unto Moses, saying,Take thou also unto thee principal spices, of pure myrrh five hundred shekels, and of sweet cinnamon half so much, even two hundred and fifty shekels, and of sweet calamus two hundred and fifty shekels, And of cassia five hundred shekels, after the shekel of the sanctuary, and of oil olive an hin: And thou shalt make it an oil of holy ointment, an ointment compound after the art of the apothecary: it shall be an holy anointing oil.(Exudos 30:22-25)
And when they were come into the house, they saw the young child with Maryhis mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.(Matthew 2:11)

And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about an hundred pound weight.(John 19:31)

Myrrh is a resin that comes from trees belonging to the genusCommiphora - which grow in Northern Africa and the Middle East.

The sap like substance, which has a unique sweet and smoky aroma, has a wide range of uses.

Myrrh is mainly used:
as a fragrance
for embalming
to flavor food products
for its potential therapeutic properties

This Medical News Today article provides details on Myrrh's potential health benefits as well as some possible side effects and precautions.

The essential oil has been part of medical practice in traditional therapies for millennia.

The word myrrh comes from the Arabic word "murr" which translates into "bitter".

In Ancient Egypt myrrh was used to treat hay fever and herpes. The ancient Greeks used it as an antiseptic for soldiers to clean up battle wounds - myrrh was commonly carried into the battlefield.

Myrrh is mentioned in the New Testament as one of the three gifts the three wise men brought to Jesus when he was born (Gold, Frankincense and Myrrh).
Myrrh's potential health benefits


A vial of myrrh essential oil.

Modern scientific research is beginning to find evidence suggesting that Myrrh may offer some health benefits. However, it is important to note that many of these claims require further studies.

Possible benefits of myrrh include:

Antioxidant benefits - a study published in the prestigious journal Food and Chemical Toxicology found that myrrh (Commiphora molmol) emulsion was able to protect against lead (PbAc)-induced hepatotoxicity.

The authors of the study concluded that myrrh (Commiphora molmol) emulsion is a "powerful antioxidant" that can "protect against PbAc-induced hepatic oxidative damage and immunotoxicity by reducing lipid peroxidation and enhancing the antioxidant and immune defense mechanisms."1

Anticancer properties - a group of Chinese researchers revealed that extracts and compounds from Commiphora myrrha resin may be effective against human gynecologic cancer cells.2 Their findings were published in the Journal of Medicinal Plants Research.

Despite a current lack of scientific evidence, many people use myrrh for treating:
CoughAsthma
Indigestion
Ulcers
Sore throat
Congestion
Hemorrhoids
Joint pain
Side effects and precautions

People are advised not to consume high amounts of myrrh as it can potentially cause severe heart irregularities, according to a study published in the journal Phytotherapy Research3.

In addition, people who have sensitive skin may develop allergic contact dermatitis. The finding was reported in a study published in Contact Dermatitis.4

Women who are pregnant should avoid taking myrrh by mouth as it may be a cause of miscarriage.

Side effects of Myrrh may include:
Making a fever worse
Heart Problems
Lowering blood pressure
Uterine bleeding


CHEMISTRY:

And thou shalt make it an oil of holy ointment, an ointment compound after the art of the apothecary:(Exodus 30:25)

Apothecary /əˈpɒθɨkəri/ is a historical name for a medical professional who formulates and dispenses materia medica to physicians, surgeons and patients— a role now served by a pharmacist (or a chemist or dispensing chemist) and some caregivers.

In addition to pharmacy responsibilities, the apothecary offered general medical advice and a range of services that are now performed solely by other specialist practitioners, such as surgery and midwifery. Apothecaries often operated through a retail shop which, in addition to ingredients for medicines, sold tobacco and patent medicines.

In its investigation of herbal and chemical ingredients, the work of an apothecary may be regarded as a precursor of the modern sciences of chemistry andpharmacology, prior to the formulation of the scientific method.
PERFUMES:
New International Version
As dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor.(Ecle.10:1)

Oil and perfume rejoice the heart; So doth the sweetness of a man's friend [that cometh] of hearty counsel.(Prov.27:9 ASV)

Calamus:
Sweet flag has a very long history of medicinal use in Chinese and Indian herbal traditions. The leaves, stems, and roots are used in various Siddhaand Ayurvedic medicines. It is widely employed in modern herbal medicine as its sedative, laxative, diuretic, and carminative properties. It is used in Ayurveda to counter the side effects of all hallucinogens. Sweet Flag, known as "Rat Root" is one of the most widely and frequently used herbal medicines amongst the Chipewyan people.

Aloe:
The medicinal uses of aloe vera are amazing, as the benefits of aloe vera remedies are truly significant. Aloe vera is well-loved by many, and a famed household plant. This plant is incredibly diverse in its uses. I invite you to come find out why you should consider having this wonderful, succulent plant in your home too.


Amazing benefits of aloe vera

I remember it well. There I was, walking out of a coffee shop in Ashland, Oregon so many years ago on a crisp fall morning with a very hot cup of tea in my hand. It was my right hand and I am right hand dominant. I stopped to look up at the azure sky, gazing at the clouds for a moment. In that moment as I saw clouds turn into soft creatures and I imagined myself floating along with them a skate boarder skidded right into me.

It threw me off balance and my very hot cup of tea splashed all over my hand. I could feel the first few layers of my skin sting immediately. I had just gotten a second degree burn. To this day, I still have the faintest light brown color on my right hand from this burn. If it weren't for the medicinal uses of aloe vera to soothe my skin immediately (from inside the coffee shop!), it could've been much worse.

There are as many benefits as there are medicinal uses of aloe vera. The gel that is found on the inside of this plant is cooling and soothing for all sorts of things from burns, cuts, stings, bruises and rashes to welts, itching, blisters, infections, and abrasions. Here are some other incredible benefits and medicinal uses of aloe vera:
Aloe vera is good for irritated or inflamed skin.
Aloe vera helps repair your skin from the most tender of wounds.
Aloe vera helps speed the process of healing to burns and other wounds.
Aloe vera is hydrating, rejuvenating and toning for your skin.
Aloe vera moisturizes and softens your skin.

Imagine never having to go to the grocery store to buy aloe vera remedies when you can grow it as a house plant and get it fresh anytime you need it! You end up saving money, time, reduce packaging and resources, and you get this direct and immediate connection with the aloe vera plant right at your fingertips. Often there are commercial products available in grocery stores and other places with aloe vera in it. The disadvantage to using products like these is that there are often artificial additives that aren't needed. All you need is the plant itself to receive the benefits of the medicinal uses of aloe vera.

There's something else that's missing here. It's connection. By having aloe vera available right on hand to use when you need it for immediate relief or for making your own goods, you create an important and necessary connection. Having aloe vera right on hand calls you forward into having a greater awareness of taking care of yourself and knowing how to respond to your health needs. I think of aloe vera like one of my most prized allies. I not only get companionship, beauty and aesthetics right around me from the aloe, I get medicinal uses of aloe vera anytime I need them.

A friend of mine once gave me an aloe vera plant and said to me, "Jeannine, you just never know when you'll need to use it." She was right. And one day my toddler son just barely touched our wood stove with the tips of his little fingers and got a really bad burn. Aloe vera remedies came to the rescue. After applying aloe vera directly and then making an aloe vera wash as well, his fingertips cooled down quickly, the healing began, and it helped him to calm down.

Lastly, you get to be up close and personal with the aloe vera plant knowing that it's a fairly easy plant to grow and take care of. You get the satisfaction of learning how to bring immediate relief in painful moments like getting a burn and you also get the total fulfillment of learning how to use aloe vera in everyday life to nourish and support your health and well-being in many different ways. All this from the incredible medicinal uses of aloe vera!
Medicinal uses of aloe vera

Aloe vera is very versatile. It's your immediate assistant for relieving burns from sun exposure, chemical burns, or burns from a fire. It's even used in the burn units of some hospitals! However, beyond the emergencies and immediate medicinal uses of aloe vera, it can be added to other ingredients to make soap, facial toners, facial scrubs and masks, after shave, mists, lip balm, salve, tinctures, washes, creams and astringents. One of my favorite ways to use aloe vera is to drink its juice. It's incredibly cleansing and has a really tasty punchy flavor!

Want to soften and condition your hair and get it clean without stripping it of its protective oils? Aloe vera remedies come in the form of shampoos that make your hair naturally sparkle. When combined with other plants and oils for this particular use, the medicinal uses of aloe vera truly shine (no pun intended)! Aloe vera gel has a 4.3 pH that makes it wonderful for shampoos and lotions.

One of the other medicinal uses of aloe vera is that it contains aloin, the brown gel which is focused near the blades of the leaf. Aloin is a natural sunscreen protectant from sun exposure. Speaking of skin, there are many aloe vera remedies that are good for all skin types from oily to dry.

40 Ways To Use Aloe Vera

Topical Aloe Uses

1. Pamper yourself to a soothing body rub. Slice aloe leaves lengthwise and use the inner sides as a biodegradable body scrub in the shower.

2. Treat burns from minor mishaps in the kitchen—from grease splatters or hot utensils.

3. For more major kitchen mishaps like a scald, mix some aloe gel and vitamin E oil into a little jar for a homemade burn healer.

4. Banish black and blue bruises by swapping on the good goo.

5. Soothe and heal sunburns the feel-good way. Aloe contains cooling properties similar to menthol.

6. Take the sting or itch out of insect bites.

7. Reduce tissue damage from frostbite.

8. Alleviate mysterious rashes.

9. Make feet baby soft with an exfoliating foot mask by mixing together a half cup of oatmeal, a half cup of corn meal, four tbsp. of aloe vera gel and a half cup of unscented body lotion.

10. Help heal herpes outbreaks.

11. Fight Athlete's Foot.

12. Swab over blisters for quick relief.

13. Use as an antidote to allergic skin reactions.

14. Replace creams and lotions as a general moisturizer for dry skin. Aloe is fast absorbing!

15. Prevent pesky pimples and treat acne.

16. Soothe Psoriasis.

17. Prevent scarring and stretch marks.

18. Help rid of Rosacea.

19. Shrink warts.

20. Reverse signs of aging skin and wrinkles. Cleopatra did!

21. Help eliminate Eczema.

22. Brighten skin. Aloe can decrease pigmentation and dark spots.

23. Make skin new again with an exfoliating, organic sugar scrub by mixing together two tbsp. of aloe vera, 2 tbsp. of organic brown sugar and 1 tsp. of organic lemon juice.

24. For rougher patches mix together an organic salt skin scrub using two cups of sea salt, one cup of aloe vera, one cup of organic coconut oil and two tbsp. of local, organic honey.

25. Speed up hair growth by massaging aloe into the scalp, letting it sit for 30 minutes, and rinsing.

26. Reduce hair dandruff by mixing aloe vera juice with coconut milk and wheat germ oil. Massage into scalp and rinse.

27. Replace aloe with conditioner for silkier, smoother hair.

28. Remove eye makeup.

29. Treat minor vaginal irritations.

29. Treat minor vaginal irritations.

30. Drink aloe vera juice to relieve gastrointestinal disorders like indigestion.

31. Sip it to aid in elimination. Many times, it's recommended for its laxative effects.

32. Take a swig to reduce symptoms of irritable bowel syndrome including bloating and discomfort.

33. Take aloe orally to relieve heartburn, arthritis and rheumatism pain.

34. Boil leaves in a pan of water and breathe in the vapor to alleviate asthma.

35. Drink to lower blood sugar levels—especially for diabetics.

36. Strengthen gums and promote strong, healthy teeth by taking orally or use toothpaste with aloe vera ingredients.

37. Drink to help ease congestion, stomach ulcers, colitis, hemorrhoids, urinary tract infections and prostate problems.

38. Take orally to reduce cholesterol and triglycerides for a healthy heart.

39. Sip to minimize inflammation and infection of the eye and ear.

40. Toast to its general detoxifier and health boosting qualities!

Cassia:
Cassia bark yields from 1 to 2 per cent of volatile oil, somewhat resembling that of cinnamon. It should be kept from the light in well-stoppered, ambercoloured bottles. It is cheaper and more abundant than the Ceylon variety, and is the only official oil of Cinnamon in the United States Pharmacopoeia and German Pharmacopoeia. It is imported from Canton and Singapore. Its value depends on the percentage of cinnamic aldehyde which it contains. It is heavier, less liquid, and congeals more quickly than the Ceylon oil.

There are also found in it cinnamyl acetate, cinnamic acid, phenylpropyl acetate and orthocumaric aldehyde, tannic acid and starch.

Ceylon cinnamon, if tested with one or two drops of tincture of iodine to a fluid ounce of a decoction of the powder, is but little affected, while with Cassia a deep blueblack colour is produced. The cheaper kinds of Cassia can be distinguished by the greater quantity of mucilage, which can be extracted by cold water.

Eighty pounds of the freshly-prepared bark yield about 2.5 oz. of the lighter of the two oils produced, and 5 5 of the heavier.

An oil was formerly obtained by distilling the leaves after maceration in sea water, and this was imported into Great Britain.

---Medicinal Action and Uses---Stomachic, carminative, mildly astringent, said to be emmenagogue and capable of decreasing the secretion of milk. The tincture is useful in uterine haemorrhage and menorrhagia, the doses of 1 drachm being given every 5, 10 or 20 minutes as required. It is chiefly used to assist and flavour other drugs, being helpful in diarrhoea, nausea, vomiting, and to relieve flatulence.

The oil is a powerful germicide, but being very irritant is rarely used in medicine for this purpose. It is a strong local stimulant, sometimes prescribed in gastro-dynia, flatulent colic, and gastric debility.

---Dosages---Of oil, 1 to 3 minims. Of powder, 10 to 20 grains.

---Poisons and Antidotes---It was found that 6 drachms of the oil would kill a moderately sized dog in five hours, and 2 drachms in forty hours, inflammation of the gastro-intestinal mucous membrane being observed.

---Other Species, Substitutes and Adulterations---The powder cinnamon is often adulterated with sugar, ground walnut shells, galanga rhizome, etc.

The oil sometimes contains resin, petroleum, or oil of Cloves. Saigon cinnamon was recognized by the United States Pharmacopoeia in 1890. It comes from French Cochin-China, its botanical origin being uncertain. It is also known as Annam Cinnamon, China Cinnamon, and God's Cinnamon.

For the LORD thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills; A land of wheat, and barley, and vines, and fig trees, and pomegranates; a land of oil olive, and honey;(Deut.8:7-8)


Pomegranates:
The pomegranate tree is useful in many ways and almost every part is useful in one way or other.
The bark of the branches and decoction of the roots which contain an alkaloid pellatrierine and tannic acid is a highly useful medicine to get rid of helminthes, the intestinal parasite worms in the human intestine. This decoction is reported to be effective also in the treatment of tuberculosis. It is also employed in the control of dysentery and diarrhea.

Pomegranate seeds are rich in oil, which have hormone producing effects and stimulate estrogen hormone. It is also used to prepare cosmetics and moisturizing body lotion.

Powder prepared from rind is used as a tooth powder and also as medicine a cosmetic industries. Rind powder is excellent source of beta-carotene, potassium, phosphorous and calcium. The powder contains 16.5% polyphenols and 5.35% mineral matter.

Decoction of the flowers is used to relieve oral and throat inflammation.

Pomegranate fruit juice makes an excellent drink which contains potassium, phosphorous and calcium as well as micronutrients like iron, manganese, zinc and copper. The juice stimulates appetite and is used in treatment of stomach disorders. It is a good painkiller. The fruit juice is beneficial for dry coughs, provides relief in urinary disorders and can be used to wash wounds and ulcers. It is well known as an excellent treatment for anemia.

Pomegranate fruit has a high content of riboflavin, the B2 vitamin that normalizes the nervous system and is used against radiation sickness.

Medicinal properties:

Pomegranate is a poly-vitamin, a unique fruit plant producing a wide spectrum of biologically active substances espescially important in our present-day polluted environment. It helps in preventing the harmful effects of radioactive substances by producing biologically active substances. Russians, after the deadly Chernobyl tragedy, used pomegranates to reduce the effect of radioactive substances. In order to maintain the health and energy levels of astronomers, submariners and coal miners, they often consume pomegranate juice regularly.

Pomegranate is loaded with tannins, anthocyanins, polyphenolics and antioxidant vitamins, A, E and C, all of which have a health effect on the body. These elements work together to benefit the arteries, plus it keeps the cardiovascular system healthy which is the chief health benefit of Pomogranate. It has also been found to increase levels of nitric oxide, which improve blood flow to the heart, reduce arterial plaque, reduce systolic blood pressure and help in curing erectile dysfunction.

Other benefits include preventing premature aging, stroke, arthritis, Alzheimer's and even cancer.

Medicinal uses:

Diarrhea:

The skin of the fruit is valuable in the treatment of diarrhea. About 20g of the skin and 3g of cloves or cinnamon should be boiled well in about 250ml of water. After cooling the patient should drink 30-40ml of the liquid thrice a day for few days.

Hoarseness or loss of voice:
Boil 20g of the skin and 2-3g of alum in 250ml of water. Use the liquid for gargling.

Stomachache:
Sprinkle a little salt and pepper on the fresh seeds and eat.

Hyperacidity:The peel of the fruit should be dried and powdered and taken in doses of 5-10g, twice or thrice a day.

Poor appetite and digestive disorders:
Make regular use of the pure juice of the fruit. Also use it for simple colitis where colon is inflamed, characterized by colicky pain and constipation or diarrhea. The juice is an excellent remedy in dysentery, inflammation and ulceration of the lower part of the colon, characterized by pain and diarrhea with bloody stools and mucus.

Nausea and morning sickness:
For nausea and morning sickness characterized by excessive secretion of bile, a tablespoon of the fresh juice mixed with an equal quantity of honey is an effective remedy.

Intestinal worms:
The bark of the pomegranate tree is highly toxic to intestinal worms. Boil the bark of a 2-inch long root bit in a cup of water and drink it three times a day to relieve the parasites.

Fever:
Mix a pinch of saffron powder to a glass of juice. The beverage is very useful in fevers and it keeps away thirst felt during fever.

Skin irritation caused by intestinal worms:
Anal itching is a key symptom indicating the presence of intestinal worms. It is often caused by parasites in the intestines that go to the anal area to lay their eggs causing local itching. Roast the skin of the pomegranate until it is dark brown and brittle. Crush the powder to a fine texture. Mix with a little edible oil and apply over the anus.

Teeth and gum disorder: 
Regular use of toothpowder of the rind helps in prevention and curing tooth decay and gum disease. It cleans the teeth, leaving them sparkling white. To make the powder, dry the rind in the sun until it is brittle and grind it. Mix the powder with a little fine black pepper and store in a jar. Use it everyday with a toothbrush or apply and rub with the finger. 

Bleeding piles:
Take about 10g of the skin of the sour variety of the fruit and boil in about 250ml of water. Sweeten with sugar and drink in the morning and evening hours.

Saturday, February 22, 2014

‘It was miraculous’: Doctors save man’s severed hand by grafting it to his ankle


Doctors have successfully reattached a man's severed hand after it was attached to his ankle for a month.

On November 10, Xiao Wei's right hand was severed due to an accident at work.

He said: 'I was just shocked and frozen at the spot, until co-workers unplugged the machine and retrieved my hand and took me to the hospital.'


It is Possible ...YES....2,000 yrs ago is already revealed in the Bible..The part were broken off might be graffed in.

"And if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert graffed in among them, and with them partakest of the root and fatness of the olive tree; ..."Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be graffed in. [Romans 11:17,19]


A Chinese man who had his right hand severed in a work accident had it attached to his ankle for a month to keep it alive
A Chinese man who had his right hand severed in a work accident had it attached to his ankle for a month to keep it alive
Commenting on the case, Mr Wei's doctor said: 'His injury was severe.


Commenting on the case, Mr Wei's doctor said: 'His injury was severe. Besides ripping injuries, his arm was also flattened. We had to clear and treat his injuries before taking on the hand reattachment surgery'

At his local hospital in Changde, in China's Hunan province, doctors said they were unable to save his hand.

But they suggested that doctors at the larger regional hospital may be able to help.

Mr Wei said: 'I am still young, and I couldn't imagine life without a right hand.'

Seven hours after the incident, he arrived at the other hospital in Changsha.

Doctors here were hopeful they could re-attach the hand, but not right away. So, in order to stop the severed hand from dying, they attached it to his ankle.
Mr Wei said: 'I am still young, and I couldn't imagine life without a right hand'
Mr Wei said: 'I am still young, and I couldn't imagine life without a right hand'
While he will need to undergo several other operations, doctors are confident Mr Wei will regain full use of his reattached handWhile he will need to undergo several other operations, doctors are confident Mr Wei will regain full use of his reattached hand

One of them explained: 'His injury was severe. Besides ripping injuries, his arm was also flattened. 

'We had to clear and treat his injuries before taking on the hand reattachment surgery.'

Nearly a month after his hand was severed, Xiao had recovered enough to undergo re-attachment surgery.

While he will need to undergo several other operations, doctors are confident he will regain full use of his hand again.