Visitor

Tuesday, December 28, 2010

(X) HOC SIGNO VINCES

"IN This sign ,you will Conquere (X) In Hoc signo vinces " ito ang tanda na nakita daw ni emperor Constantine the Great sa langit .Alam naman natin bago naging Cristiano si Constantine siya ay isang pagano na sumasamba sa araw nagkaroon daw siya ng pangitain sa langit at nakita nya daw ang "Cross" In Hoc Signo Vinces" na salita .

Ang ganitong pangitain ay kaugalian ng mga pagano .

"Thus saith the Lord ,learn not the way of the heathen (pagans);and be not dismayed at the SIGN OF HEAVEN ;for the heathen are dismayed at them.(Jer.10:2)

Ugali rin ito mga fareseo at saduceo na isang lahing masama na naghanap ng tanda sa langit .

"The pharisees also with the saducees ,and tempting desired him that would shew them SIGN from HEAVEN...A wicked and Adulterous generation seeketh after a SIGN ,and there shall no SIGN be given unto it but the SIGN of the prophet JONAH and he left them and departed.(Mat.16:1-4)

Monday, December 27, 2010

PAG-AANTANDA NG KRUS SA ANTI -CRISTO

Malimit makikita natin sa mga taong katoliko ay ang pag-aantanda ng Krus (sign of the cross) sa pasimula ng kanilang pananalagin ,tuwing tatapat sa simbahan ,tuwing may naalala o tuwing kinakabahan ?Ano ang pag-aantanda ng krus at bakit nag-aatanda ng krus ang mga taong katoliko ito ba ay biblical .Ngayon pag-aralan natin ang pagpaantanda ng krus (sign of the cross)Ayon sa aklat katoliko na ang pamagat ay :"Siya ang inyong Pakinggan "Ang aral katoliko" na isinulat ni Enrique Demond (p.11)"Ang tanda ng santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko ,ang paraang ginagawa sa paggamit ng santa cruz ay dalawa ;ang mag antanda at ang mag krus ,ang pag-aantanda ay paggawa ng tatlong cruz nang hinlalaki ng kanyang kamay ,ang una 'y sa noo.(p.11)Ngayon ang pag-aantanda ba ng krus (sign of the Cross) ay inutos ng Panginoon Jesus o mga Apostol ito ang ating mababasa sa isang aklat katoliko na ang pamagat ."Ang Pananampalataya ng ating mga ninuno " na isinulat ni James Cardinal Gibbons (p.10)"...kinukrusan namin ang aming mga noo ,ang gawang ito'y tunay ngang di inuutos nang tahasan ng kasulatan ,datapuwat inuutos ng tradisyon ..."(p.10)Ngayon inamin mismo ng aklat katoliko na ang pag-aantanda ng krus ay hindi tahasang inuutos ng banal na kasulatan kundi naayon ito sa tradisyon ng mga tao.(mark 7:8) Hindi man lang ito itinuro ng Panginoong Jesu Cristo o ng kanyang mga apostol ang pag-aantanda ng krus ay isang katha na kinatha lamang pagkatapus mamatay ang mga apostol na ipinasuk sa simbahan na hango naman ito sa mga kaugaliang pagano.


Ngayon sa Biblea kaninong tanda itong (sign of the cross)

"further proof of it's pagan originis the recorded of the vestal virgins of pagan rome having the cross hanging necklace ,and the egyptian doing it too,as a early as the 15 th century B.C.E the budhiest ,and numerous other sects of india also used the sign of the cross as a mark on thier followers "heads" the cross thus widely worshipped ,or regarded as a emblem ,was the unequivocal symbol of Bacchus the Babylonian god .

reference: "Come out my of Her my people" by C.J Koster (p.13)

"If there arise among you a prophet or a dremer of dreams ,and giveth thee a SIGN or a wonders ,And the SIGN or the wonders come to pass ,whereof he spake unto thee,saying ,let us go after other gods ,which thou hast not known and let us serve them.(Deut. 13:1-2)

ito palang mga bulaang propeta magpapakita pala ito ng TANDA o (sign) para makapanlinlang

"For there shall arise false christ,and false prophets ,and shall shew great SIGN and wonders insomuch that ,if it were possible they shall deceive the very elect.(Mat.24:24)

Anong tanda itong ipapakita ng bulaang Cristo at bulaang propeta.

"Who foils the SIGN OF FALSE PROPHET and makes fols of diviners whom overhrow the learning of the wise and turn it into non sense.(Isa.44:25)


"Even him whose coming is after the working of Satan with all power and SIGN and lying wonders.(2 Thes.2:9)

Tanda pala ito ng BULAANG PROPETA na ang kanyang paggawa ay paggawa ni Satanas.

Ang Cross ay tanda ng Paggawa ni Satanas o tanda ng mga tumatalikod sa panampalataya sa Panginoong Jesu Cristo (Heb.6:6,Apoc.11:8) Ito ang kinasangkapan ni satanas para ilagay ang Panginoong Jesu Cristo sa hayag na kahihiyan sa ibabaw ng krus. na mga nagpapasan ng krus ng kasamaan. ang Cross ang tanda ng Anti cristo.

"Ah sinful nation ,a people LADEN with INIQUITY..."(Isa.1:4)

Ano'pat ang bawat katoliko ay kanyang tinatandaan ng krus mula sa pagka binyag sa sanggol ay tinatandaan ng krus


"Silay nagpipisan silay nagsisikubli kanilang TINATANDAAN...."(Awit 56:6)


"At ang lahat ,maliliit at malalaki ,at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng ISANG TANDA sa kanilang KANANG KAMAY o sa NOO ;At nang huwag makabibili o makapagbibili ang sinoman kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan.(Apoc.13:16-17)


pansinin natin ang Anti Cristo ay magtatanda ng ISANG TANDA (Mark) sa kanang kamay o sa Noo na siyang tanda ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan .


Ang hayop ito ay tumutukoy sa ISANG TAO.(Apo.13:18,2 Ped.2:12)

May bilang ng Pangalan ang Taong ito na Tulad sa Dios.(2 Tes.2:4)

Siya Ang AMa .(Mat.23:9)

Siya ang Anak.(2 Tes.2:3)

Siya ang Espiritu.(1 tim.4:1)


Nagpapatawag siyang Ama, siya rin ang Anak ng kapahamakan at siya rin ang espiritung mapanghikayat na may dala ng aral ng demonyo.

Pangalawa ang TANDA o (MARK) sa Hebrew ay "TAW" ang hugis ng "TAW "ay broken cross"

Diba ito ang tinatanda sa taong katoliko ang "cross" sa kanang kamay o sa noo.

kaya ayon sa aklat katoliko na ang pamagat ay "Passion Candaba" na isinulat ni Aniceto dela Merced


"Ipag-uutos magQuintal sa Noo o sa canang camay sucat pagcacaQuilanlan na sila nga i campong tunay nitong Anti cristong Hunghang."(p.207)


Ngayon Ano ang Babala ng Dios sa mga taong may Tanda ng Cross sa kanang kamay o sa noo.

"Ye shall not make any cuttings in your flesh for dead ,nor MARKS (taw) upon you:I am the Lord.(Lev.19:28)

"At ang aking puso ay nagpadayang lihim at HINAGKAN ng aking BIBIG ang aking Kamay.(Job 31:27)

"kung ang kasamaan ay sumaiyong kamay ,ILAYO mo..."(Job 11:14)

Sunday, December 26, 2010

KRUS ng KATOLIKO sa KAAWAY

Pag-aaralan naman natin ang "origin ng Cross" na makikita natin sa sa simbahan ng mga katoliko o kinukuwentas ng mga taong katoliko ang symbolo ba ng Cross ay Biblical ito ba ay kay Cristo o sa kaaway ni Cristo.Ngayon ang paggamit ng "Krus" na simbolo ay matagal ng kaugalian bago ang Kristianismo ito ay simbolo na sa pagsambang pagano.

Ayon sa "Vines Expository Dictionary of New Testament""Cross" from the greek "STAURO"to fasten to a STAKE or POLE,are originally tobe distinguished from eclesiatical form of a two beamed cross.The shape of the Letter had its origin in ancient Chaldea (Babylon)and was used as the symbol of the god "Tammuz" (being in the shape of the mystic "Tau" (+ X) the initial of his name.At ayon naman kay Dr. Bullinger sa kanyang aklat na ("The Companion Bible ,appx.162)"Cross" were as symbol of the babylonian sun god...it should be started that constantine was a sun god worshipper.Ito palang Krus ay simbolo ng dios ng mga pagano na si "Tammuz".(Ezek.8:14) naipasuk ito sa loob ng simbahan nung maging Emperor si Constantino na isa dating pagano na mananamba sa dios ng araw."Cross" is a Universal symbol the the remote times it is the cosmic symbol Par excellence "other authorities also call it a "sun symbol " a babylonian sun symbol, An astrological Babylonian Assyrian and heathen sun Symbol.In American Toltecs Tribes of peru the "cross"is a symbol of god "Tialoc"

Reference:(An Illustrated Encyclopedia of Traditional symbol (P.45) by J.C. CooperDito makikita natin na ang paggamit ng "cross" ay matagal ng kaugalian sa pag-sambang pagano at ang sinisimbolo nito ay ang dios mismo ng pagano. ngayon I- nadopt ito ng iglesia katolika nung panahong naging Emperador si Constantino (306 A.D)

Ngayon sa Biblea paano naging Tanda ng kaaway ang krus .

Sa Matandang tipan ang mga ipinapaku sa krus ay mga Isinumpa ng Dios na mamatay .(Deut.21:22-23)

Ito rin ang ginamit ng mga Kaaway para patayin ang panginoong Jesu Cristo.

"Sinabi sa kanila ni Pilato ,Ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Cristo ?sinabi nilang lahat MAPAKO siya sa KRUS.At sinabi niya Bakit.Anong kasamaan ang kaniyang ginawa Datapuwat silay lalong nangagsigawan ,MAPAKO siya sa KRUS.(Mat.27:22-23)

Ang ginawa ng mga Kaaway ipinako nila sa KRUS ang Panginoon.(Acts 4:10,1 Cor.2:8) dyan natin makikita na ang krus ay hindi kay Cristo kundi sa Kaaway ni Cristo .
 1. At ibibigay siya sa MGA GENTIL upang siya'y kanilang alimurahin ,at hampasin ,at IPAKO sa KRUS.(Mat 20:19)

  "kayoy mga ahas kayong mga lahi ng mga ulopong ,paanong mangakawawala kayo sa kahatulan sa impeyerno ?Kaya't narito sinugo ko sa inyoang mga propeta ,at mga pantas na lalakie at mga eskriba ang mga iba sa kanila'y inyong papatayin at IPAPAKO sa KRUS at angmga iba sa kanila"y inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga ,at silay inyong paguusigin sa bayan-bayan.(Mat.23:33-34)

  Ang Krus ay SANDATA ng kaaway o ng MGA AHAS para patayin at lipulin ang mga anak ng Dios sa kanilang kamay.dyan natin makikita na krus ay sandata ng mga kaaway ni Cristo at hindi kay Cristo.

  Kailan man Hindi tayo makakakuha ng bagay na malinis mula sa marumi.(Job 14:4) ang marumi ay mananatiling bagay na marumi.(2 Cor.6:17) hindi pwedi ang Simbolo ng dios ng mga pagano ay maging simbolo ng Panginoong Jesu Cristo.ang krus ay SULIGI ng MASAMA .(Efe.6:16)

  "Huwag kayong gagawa parasa inyo ng mga diosdiosan ,ni magtayo kayong larawang Inanyuan o HALIGI..."Ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto .upang huwag kayong maging mga alipin nila at SINIRA KO ang MGA KAHOY ng inyong PAMATOK at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid.(Lev.26:1,13).

  HALIGI na PINAKALAALA kay BAAL.(2 Kings 10:27)

  Ang mga Pagano Nagtayo ng Mga HALIGI na kahoy ito ang "Krus ang pinasisira ng Panginoon na naging kanilang pamatok na pasan.

  Na kung saan doon sa haliging kahoy may ipinapaku sila sa hayag na kahihiyan.

  "Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto ,kanilang ikinkapit ng mga PAKO at ng mga pamukpok upang huwag makilos.(Jer.10:4)

  "...yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang sarili ang Anak ng Dios at inilalagay na muli sa siya sa hayag na kahihiyan.(Heb.6:6)

  "Ang mga Kaaway mo'y nagsisiangal sa gitna ng kapulungan ;kanilang ITINAAS ang kanilang mga WATAWAT na PINAKATANDA.(Awit 74:4)

  Sa kasaysayan lahat ng pinagtayuan ng krus ng katoliko ay sinakop nila sa pamamagitan ng dahas at espada.kaya ang krus ay naging simbolo ng pananakop ng iglesia katolika nung naging opesyal na relihiyon ng imperyo ng roma ang katolisismo .

  "At ngayo'ay aking babaliin ang kanyang PAMATOK (KRUS) na nasa  iyo at aking sisirain ang iyong mga paningkaw.(Nah.1:13,Isa.9:4)

  "Ganito ang sinasalita ng Panginoon ng mga hukbo ang Dios  ng israel nagsasabi aking inalis ang PAMATOK (KRUS) ng hari ng Babilonia.(Jer.28:2)

Wednesday, December 22, 2010

PARI GINAWANG BATING NG MGA TAO

Ngayon pinangangatuwiranan ng Iglesia katolika na ang kanilang mga pari daw kaya hindi nag aasawa dahil daw nagpapakabating daw sila sa kaharian ng Dios ?Totoo ba ito may batayan kaya ang ganitong pangangatuwiran at ang ginagamit nilang talata ay Mateo 19:11-12

Basahin natin.."

"Datapuwat sinasabi niya sa kanila Hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang panalitang ito kundi niyaong mga pinagkalooban.Sapagkat may mga bating na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ,ng kanilang ina :at may mga bating na ginawang bating ng mga tao :at may mga bating na nangagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit .ang makakatanggap nito ay pabayaang tumanggap."

Pansinin ninyo may tatlong uri ng bating

1.Ang Bating mula palang sa tiyang ng kanyang Ina.

2.May Bating na Ginawang bating ng mga tao

3.May Bating na nagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng Dios

Ngayon Ang hindi pag-aasawa ng pari ay Hindi pagpapakabating sa sarili sa kaharian ng Dios kundi naging bating sila dahil ginawa silang bating ng mga tao dahil sa mga utos ng tao na nilagdaan sa mga konselyo..ang pagpakabating sa kaharian ng Dios ay isang kaloob na biyaya ng Langit sa isang Lingkod ..hindi ito ginawa sa dikta at utos ng tao .Ang hindi pag-aasawa ng mga pari ay payo at utos lamang ng tao .hindi ito kaloob na mula sa langit .kasi maraming pari ang gusto mag-asawa na hindi ipinapahintulot ng simbahan dahil ito ay batas na ginawa ng konselyo na ang nagpapari ay hindi pinapayagang mag-asawa.

Kaya ang pari na nag-aasawa ay naaalis sa serbisyo ng pagpapari kasi bawal talaga sa kanila ang mag-asawa.ginawa silang bating ng mga tao ayon sa utos ng mga tao.(Mar.7:7) magkaiba ag pagpapakabating sa sarili dahil sa Kaharian ng Dios sapagkat ito ay kaloob mula sa langit at malayang ipinasya ng isang tao sa kanyang sarili.

Ngayon may ginagamit pang talata na pinangangatuwiran ang mga defensor katoliko para pangatuwiranan ang hindi pag-aasawa ng kanilang mga pari.ito ang Mat.19:27,19

Kung pansinin ninyo Walang sinabi dyan na iiwanan ng isang tinawag ang kanyang asawa

Ito ang nakasulat "...At ang bawat magiwan ng bahay o mga kapatid na lalaki ,o o mga kapatid na babae ,o ama o ina ,o mga anak ,o mga lupa dahil sa aking pagalan ay tatanggap ng tigisang daan at magsisipagmana ng walang hanggang buhay."

Hindi ito tumutukoy sa pagpapari at hindi kasama sa talata na yan ang pag-aasawa kasi ayon mismo kay Apostol Pablo may matuwid silang magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya.(1 Cor.9:5)

At hindi pwedi Iwan ng lalaki ang kanyang Asawa sapagkat iisang laman sila.(Mar.10:7-8) kaya hindi kasama dyan ang asawa kasi paano mo iwan ang iisang laman mo.

Ang Bating na ginawang bating ng mga tao ay tao ang gumagawa.(1 Tim.4:3) o gawa ng konselyo ng masama (Councel of the Ungodly).(Awit 1:1)at ang bating na nagpapakabating sa kaharian ng Dios ay Dios ang gumagawa at hindi tao.(Mat.19:11-12,1Cor.7:26-29) yan ang pagkakaiba ng dalawang bating na yan.

CELIBACY at ABSTAIN FROM MEAT ARAL NG DEMONYO

Ngayon pag-aralan na naman natin kung kanino natupad ang aral ng Demonyo na isang tatak ng panampalataya ayon sa Ulat ni San Pablo Apostol.
"Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang ibay magsisitalikod sa panampalataya ,at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio,Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na henerohan ang kanilang mga sarili ng budhi ng waring bakal na nagbabaga .(1 Tim.4:1-2)

Sabi ni San Pablo may mga Tatalikod sa panampalataya at makikinig sa sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo?Ngayon ano itong aral ng Demonio na pakikinggan ng mga tumalikod sa panampalataya."Forbidding to Marry ,and commanding to Abstain from meats,which God hath created to be recieved with thanksgiving of them which believe and know the truth .(1 Tim.4:3 kJV)

Ang aral ng Demonyo ay kanyang Ipagbabawal ang pag-aasawa at Ipalalayo ang pagkain ng Karne (Abstain from meats)Ngayon kanino natupad ang aral ng Demonyo na pagbabawal ng asawa!

"The Celibacy it became obligatory for all priest in the west in the 12 century at the first Lateran council (1123 A.D) second lateran Council (1139 A.D),and the Council of Trent (1545-1564 A.D)"

Celibacy has its origin in pagan practices .Pagan priest in the past castrated themselves so that they could be free from stain of sex in order to serve the people better as mediator between the people and the god .

The Idea of priestly celibacy for the Church developed gradually .Initially there were many married priest who were recquired to abstain from conjugal relationship with thier wives before attending to the mass because sex has been pictured as an unclean act.catcholic theologians such as st.Agustine ,Jerome,Cyril of Jerusalem,Ambrose and others wrote about the need of priest to act celibate even they were not already celibate .several council were convened starting in the 5th century to tackle the essue .Roman Synod of 402 called by Pope Innocent I (401-417 A.D) passes the Canon Law #3 requiring bishop ,priest and deacons to be unmarried it was not strictly enforced ,as there were just too many married priest .Others council called such as the synodof Aries in (443 A.D)synod of Clermont in (535 A.D)and Synod of Orleans in (538 A.D)were not as strict.They called married priest to discontinues the conjugal relationships without banning marriege for them.The wives treated like sister than wives .The Synod oF Tours (567 A.D) adviced them againts living together to avoid conjugal relatioship .it called on others clerics to act as guardians againts bishop from having carnalknowledge with thier sister the bishop were placed under surveillance at all hours.This was Adopted under the synod of Toledo in (633 A.D).

Reference:"Eunuchs for the kingdom of heaven "By Ranke Heinemann"1990.(ibid 100,102-103)

Kaya itong Priestly Celibasy aral ito na pinatupad ng Iglesia Katolika na kung saan ang nagpapari ay hindi pinahihintulutan na mag-asawa.ito ang isa katuparan ng Hula pagkatapus mamatay ang mga apostol bumangon ang ganitong aral sa iglesia na binuo sa pamamagitan ng Konsilyo na Utos lamang ng mga Tao.(Oseas 5:11) na kung saan kahit ang mga babaing katoliko na pumapasok sa pagiging madre ay hindi nag-aasawa.(Awit 78:63)

Bukod sa Pagbabawal ng Pag-aasawa ng mga pari sa pamamagitan ng "Law of celibasy" na inimbento ng simbahan na aral ano pa ang isang Aral ng demonyo.

Ang paglayo sa pagkain ng karne(Abstain from meat)

Ganito ang Turo sa isang aklat katoliko.

"What do we mean by Abstinence?

=By Abstinence we mean that we may not eat FLESH MEAT and anything containing meat.

Who must abstain from MEAT on the days of Abstinence
?

=All catcholic from age of fourteen must abstain from meat on the days of abstinence..."

Reference:The Commandments p.173 st paul publiationNgayon dyan natin makikita na aral ng Demonyo na kinatuparan ay ang Iglesia katolika sapagkat cia ang nagpapatupad ng aral na ito .

Ngayon sa Biblea ba Bawal ba mag-asawa ang PARI at OBispo na naglilingkod sa templo ng Dios.

1 Tim.3:1-2 "Ang Obispo dapat isa Lamang Asawa.

1 Cor.9:5-6 "Ang Ilan sa mga Apostol may asawa.si Apostol Pedro may biyanang babae.(Mat.8:14) at ilan sa mga apostol may mga anak.(Mat.19:29)

Lev.21:13 "pinapahintulutan ang pari na mag-asawa ng isang dalagang malinis.

At maraming Propeta ng Dios may asawa isa dyan si Moses.(Exo.2:21)

At Doon naman sa pag ilag sa karne sa mga Pistang Pangilin o mga araw na itinakda ng iglesia katolika gaya ng mahal na araw o sa panahon ipinaku ang panginoong Jesus

Kung titignan natin sa mga araw na yan nagpakain pa ang Panginoon ng corderong pang Paskua sa kanyang mga alagad.(Mat.26:17-18) hindi niya pinagbawal ang pag-layo sa karne sa araw na yon bagkus nagpakain pa sia sa alagad ng karne ng cordero.walang tuwirang utos ang panginoon  sa panahong iyon na mag "abstain sa meat"sapagkat ang sinoman ay huwag humatol tungkol sa pagkain o pag inum o tungkol sa kapistahan.(Col.2:16)Palibhasa mga palatuntunan lamang na ukol sa laman gaya ng pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis.(Heb.9:10)sapagkat ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginum.(Rom.14:17)


Kaya sa dalawang aral ng Iglesia katolika na pagbabawal sa pag-aasawa ng mga pari at pag -ilag sa pagkain ng lamang kati sa araw na pangilin ito ang katuparan ng aral ng demonyo na matagal na hinula ni apostol pablo na magaganap sa mga tatalikod sa panampalataya.

Monday, December 20, 2010

RELIKIA

Ang iglesia katolika ay may pagsamba na inuukol sa mga relikia ng tinatawag nilang mga Santo sa mga relikia na ito may roon silang napipitagang pagpaparangal at paggalang na inuukol itinuturing ito ng mga katoliko na isang sagrado na dapat pag ukulan ng parangal at paggalang .Ano ang tinatawag na relikia ?

Ayon sa aklat katoliko "Liwanag at buhay "mga aral katoliko sa Banal na kasulatan" na isinulat ni bishop Cirilo Almario ,jr.,D.D. at may Nihil Obstat ni RDO .P.Honesto Agustin, SSL at may Impremator ni Deogracias S.Iniguez Jr.Bishop Of malolos
"Ano ang mga Relikia?

Ito ay ang mga katawan ng mga Santo (mga butong kanilang katawan),o mga damit o mga kagamitan na kanilang ginamit noong silay nabubuhay .

a).Iginagalang natin ang mga ito ,sapagkat naging bahagi sila ng tunay na katawan ng mga santo noong silay nabubuhay ,o ng katawan ng Panginoong Hesus mismo.

b).Ang paggalang sa mga relikia ay kasing tanda ng kristianismo .Ito ay hindi Idolatria ,kundi isang paggalang at pagpaparangal sa mga santo.(p.92)

ito naman sa isa pa nilang Aklat...

"The veneration of relics ,pictures and images is indirect way of honoring the saint."

Reference:The Commandments p.97 st. paul publication

Ngayon sa biblea may inuukol bang paggalang o pagpaparangal ang mga santo sa kanilang mga relikia?

"At sinunug niya ang mga buto ng mga saserdote sa kanilang dambana at nilinis ang Juda at ang Jerusalem.(2 Cro.34:5)

Si Josias pinasunog ang BUTO ng mga Saserdote hindi nya ito IPINARADA at binigyan ng Veneration.

si Josue Hinapak ang kanyang Damit.(Josue 7:6)

Si Job hinapak rin ang kanyang Balabal.(Job 2:12)

Ang mga Apostol na sina Bernabe at Pablo Hinapak rin ang kanilang mga damit.(Acts 14:14)
 1. SA Aba ninyo ,mga Eskriba at mga Fariseo mga MAPAGPAIMBABAW !sapagkat itinayo ninyo ang mga LIBINGAN na MGA PROPETA ,at INYONG GINAGAYAKAN ANG MGA LIBINGAN ng MGA MATUWID.(Mat.23:29)

  Kung ang damit ng mga santo ay Relikia at banal na maituturing na dapat igalang at parangalan bakit sinira nila mga ito.ang mga banal na tao mismo wala ring pag-paparangal o paggalang sa sinabi kanilang relikia. Walang Josue o Job o di kaya Pablo at Bernabe ang nagparada ng kanilang "DAMIT" na nagsabi sa mga tao na parangalan ninyo ang aming mga "damit" .

  Ang sabi pa nga ng Panginoon sa mga tunay na santo?

  "Huwag kayong mangagbaon ng ginto ,kahit pilak ,kahit tanso sa inyong mga supot kahit supot ng pagkain sapaglalakad ,kahit dalawang tunika kahit mga panyapak o tungkod sapagkat ang manggagawa ay karapatdapat sa kaniyang pagkain.(Mat.10:9-10)

  Dyan makikita natin na walang kabuluhan sa Panginoon ang Relikia ng mga tinatawag na santo.higit ang buhay kay sa pagkain at pananamit.(Mat.6:25)

  Ngayon ano ang Tagubilin ng Panginoon sa mga tao nagbibigay halaga sa relikia?

  "Silo nga sa tao ang magsabi ng walang pakundangan ,SANTO nga ,at magsiyasat pagkatapus ng panata.(Kaw.20:25)
  "At sinabi niya sa kanila ,kayo ang nagsisiaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao ;datapuwat nakikilala ng Dios ang inyong puso ,sapagkat ang DINADAKILA ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Panginoon.(Luc.16:15)

  "At huwag kang magpapasok ng karumaldumal sa iyong bahay at baka ikaw ay maging itinalaga na gaya niyaon :iyong lubos na kapootan at iyong lubos na kasuklaman sapagkat itinalagang bagay.(Deut.7:26)

  "Sa Aba ninyomga eskriba at mga fariseo ,mga mapagpapaimbabaw! sapagkat inyong nililinis ang labas ng SARO at ng pinggan datapuwat sa loob ay puno sila ng panlulupig at katakawan.(Mat.23:25)


  "Sa panahong yaon ,sabi ng Panginoon ay ilalabas nila ang mga buto ng mga hari,sa juda at mga buto ng kanyang mga prinsipe ,at ng mga buto ng mga SASERDOTE ,at ng mga buto ng mga PROPETA ,at ang mga buto ng mga nanahan sa jerusalem,mula sa kanilang  mga libingan .at kanilang ikakalat sa liwanag ng araw at ng buwan ,at ng lahat na kanilang inibig ,at kanilang pinaglingkuran at siya nilang sinundan ,at sioyang kanilang hinanap at siyang kanilang SINAMBA ,hindi mangapipisan o mangalilibing man siya 'y magiging pinakasukal sa ibabaw ng lupa.(Jer.8:1-2)


   Ipinagtatapon na sa lupa ang kanilang pilak. Ang mga ginto'y wala nang halaga. Ang pilak at ginto nila'y walang maitulong sa kanila sa araw ng poot ni Yahweh. Hindi mapawi ng mga ito ang kanilang gutom, hindi nila ito makain. Ibinagsak sila ng sariling kasamaan.(Ezek.7:19) Ang pagpaparangal sa relikia ay isang Anyo ng idolatriya sa harap ng Panginoon.(Jer.2:37) na naglilingkod sa nilalang na walang buhay kay sa lumalang.(Rom.1:25) sa pagkat ang bagay na nakikita ay may katapusan.(2 Cor. 4:18)

IDOLATRIA PRACTISE NG MGA KATOLIKO

Ngayon pag aralan natin kung totoo na ang "idolatria "ay practise ng mga katoliko .

Ano ba ang kahulugan ng salitang "idolatria"Idolatria ,shortened from L.l..Idolatria (Tertullian)from Greek "eidololatria "means "Worship" of Idol from "eidolon " means "image" + latreia" means "Worship ,serviceKaya ang tamang kahulugan ng "Idolatria"ay Worship of Image " o "
pagsamba sa Imahen"
Ngayon sa Iglesia katolika ba ay Sinasamba ang Imahen ?

"13.Is the worship of the saints confined to their persons?"
No ;it extends also to thier relics ang IMAGES."

No.15:"Ought we to worship holy images?"
"We should have ,partcularly in our churches ,images of Our lord,as also of the Blessed Virgin and saints.."


Reference:Catechisn of Christian Doctrine No.3 p.86 No.10
Ito naman sa Isa pang Aklat katoliko na "The Commandments p.91" St.paul publication

"Why do we Worship the Images of the Heart of Jesus ?
"We worship the image of the Heart of Jesus because his heart is the symbol of His Love for us.(p.91)

"Moreover ,following other schoolmen ,Thomas also showed in a wonderful section of his Summa Theolica ,his understanding of the irrational element in the cult image and its veneration :when one turn to an image ,He say in so far as it a thing-either a painting or a statue -it deserves the same reverence as Christ himself ,"since Christ is worshipped with humble veneration ,it follow that his image ,too, must be worshipped with (relatively)humble veneration."(p.151)

Reference:(Summa Theolica III,PU,25,aRT.3(Early Christian Art,p.151)

Dyan maliwanag na sinasamba at aral mismo sa iglesia katolika ang Pagsamba sa imahen.ayon sa kanilang mga aklat ay may pagsamba silang inuukol sa imahen ng kanilang mga santo tumatagos ang pagsamba nila sa mga santo maging sa mga relikya at imahen nito.

Kaya dyan ating maiintindihan kung bakit ganon nalang ang pagpapahalaga ng mga katoliko sa kanilang mga imahen sapagpagkat may pagsamba silang inuukol dito kung saan sa harap ng imahen ay naninikluhod sila at nanalangin at nag-aalay ng bulaklak at nagsisindi ng kandela bilang kanilang pagsamba sa Imahen ng kanilang kinikilalang mga santo.

"At nangyari sa walang kabuluhang niyang pagsamba sa larawang inanyuan na ang lupain ay nadumihan ,at silay sumasamba sa pamamagitan ng mga bato at ng mga kahoy.(Jer.3:9)

"At inyong nakita ang kanilang mga karumaldumal ,at ang kanilang mga IDOLO ,na kahoy at bato ,pilak at ginto na nasa gitna nila.(Deut.29:17)

Ngayon dinadahilan ng mga defensor katoliko na para daw mahulog sa idolatriya kailangan daw diyosin o kilalanin mong dios ang isang bagay ?sa kanila daw ang mga imahen nila hindi naman daw nila dinidiyos ito pero hindi nila tinatanggi na sinasamba nila?

Ang ganitong Pangatuwiran ay isang malabo at isang palusot na pangangatuwiran lamang sapagkat hindi kailangang diyosin ang isang bagay para ito mahulog sa idolatriya.ang pagwasak ng Dios sa tansong ahas hindi nanahulugan na sinamba ng mga anak ni Israel ang tansong ahas,ang pagluhod ni San Juan sa Anghel ng Panginoon ay hindi nanahulugan na kinilala ni San Juan ang Anghel na Dios pagkus ito paggalang pero sa tagpong niluhuran niya ito sinaway sya ng anghel kasi alam ng anghel ang pagsamba ay ukol lamang sa Dios.(Apoc.19:10)

Pangalawa ang katigasan ng ulo ay anyo ng pagsamba sa diosdiosan.(1Sam.15:23) pero walang tao na matigas ang ulo na kinikilala nya na ang katigasan ng ulo nya ay dios nya.

kaya hindi kailangan kilalanin mong dios ang isang bagay para ito matawag na idolatriya ang pag sunod sa masamang nasa gaya ng pakikiapid ,masasamang pita ng kasakiman ,at karumihan ay isang anyo ng Idolatriya.(Col.3:5)

"Datapuwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao.(Mar.7:7)

Sa ganito nahulog ang walang kabuluhang pagsamba ng Iglesia katolika sa Idolatriya na nagtuturo ng utos ng mga tao.

Utos ng mga tao na sambahin si maria at ang mga santo.
Utos ng mga tao na sambahin ang Imahen at rebulto.
Utos ng mga tao na sambahin ang relikia ng mga santo.

Tignan ninyo ang pagkakahawig ng larawan ng Cristo Jesus ng mga katoliko sa dios ng mga pagano na si "ZEUS"...."(http://atheism.about.com/library/FAQs/religion/blgrk_zeus03.htm)

ANG TAWAGAN AY KAPATID HINDI FATHER

Ngayon tatalakayin na naman natin ang isang tanung na "kung hindi nagpatawag ang mga Apostol na Ama o "Father" ano ang itinawag sa kanila at Paano magtawagan ang mga Apostol sa kapwa nya apostol.

Tulad ng mababasa natin mahigpit na iniutos ng ating Panginoong Jesus Huwag tawaging Ama ang sinomang tao sa lupa.

"At huwag ninyong tawaging inyong Ama ang sinomang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong AMa sa makatuwid bagay siya na nasa langit..."at kayong lahat ay MAGKAKAPATID.(Mat 23:9,8)

dahil Iisa ang AMa ng mga alagad at yon ang Dios na nasa langit sila ay MAGKAKAPATID

Ngayon paano ba nagiging Kapatid?

"Sapagkat yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak upang siya ang maging panganay sa maraming MAGKAKAPATID.(Rom.8:29)

sa mga itinalaga pala ng Dios na maging katulad ng larawan ng kanyangAnak na si Jesu cristo si cristo ang panganay sa magkakapatid.

Kaya ang mga anak ng Dios itinuturing ni Cristo yan mga Kapatid.

"Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa :dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid,Na sinasabi ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid.sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo.(Heb.2:11-12)

Ngayon paano ba ang tawagan ng mga magkakapatid kay Cristo sila ba ay nagpapatawag Ama "Father" sa kapwa nila kapatid

Paano ba tinawag ni apostol Pedro ang Apostol Pablo

"At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas ,na gaya rin naman ni Pablo ,na ating MINAMAHAL na KAPATID ,na ayon sa karunungan ibinigay sa kaniya ,ay sinulatan kayo.(2 Ped.3:15)

tinawag ni apostol Pedro si apostol Pablo na MINAMAHAL na KAPATID hindi minamahal na PAPA o Beloved Father Paul

Paano naman tinawag ni Apostol pablo ang kanyang kamanggagawang si Timoteo

"Inyong talastasin na ang ating KAPATID na si Timoteo ay pinawalan na..."(Heb.13:23)

may nabasa ba tayo dyan na tinawag ni St.Paul si Timoteo na "Father Timothy" "WALA" kapatid ang Tawag niya kay Timoteo

Ano naman ang tinawag ni Ananias kay apostol Pablo

"At umalis si nanias at pumasok sa bahay ,at ipinatong ang kaniyang kamay sa kaniya na sinabi KAPATID na SAULO,ang Panginoon ,sa makatuwid bagay si Jesus na sa iyo nagpakita sa daan na iyongpinangalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu santo.(Acts 9:17)

Mayroon ba dyan na "Papa Saulo" WAla"

Kahit sa Kapulungan Kapatid ang kanilang Tawagan sa mga Kapwa Apostol.

"At nang matapos na silang magsitahimik ay sumagot si Santiago ,na sinabi "MGA KAPATID pakinggan ninyo ako.(Acts 15:13)

.(A"At pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi MGA KAPATID kung mayroon kayong anomang iaaral sa bayan ay magsalita kayocts 13:15)

Dyan makikita natin na "KAPATID" ang tawagan ng mga alagad walang apostol ni Cristo na nagpatawag na AMa sa mga alagad o sa kapwa niya Apostol kaya Guni-Guni at katha lamang ang aral ng Iglesia katolika sa Kapapahan.

Friday, December 17, 2010

TATLONG HARI sa BELEN

Totoo ba ang Tatlong HARI na dumalaw ng ipanganak ang Panginoong Jesu Cristo ito ba ay biblical ?Nasa pasabsaban paba ng mga hayop ang mag-asawang Maria at Jose at ang sanggol na si Jesus nung dumalaw ang mga pantas na lalake mula sa silangan tulad ng nasa BELEN?Ngayon ang paniniwala sa tatlong hari na dumalaw sa panahong ipinanganak ang ating Panginoong Jesu Cristo ito po ay hindi biblical hindi rin po nabangngit sa bible ang pangalang Melchor ,Gaspar at Balhasar


Ayon sa tala ng bible ang dumalaw po ay mga pantas na lalake na mula sa silangan "wise men from the east"


"Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king,behold therecome WISE MEN from the east to Jerusalem.(Mat.2:1)


Wise Men o (Magi) po dumalaw nung panahong ipinanganak ang panginoong Jesus ,hindi rin sinabi kung tatlo ang bilang nito ang nasa ulat "MGA PANTAS"


Eh kung mga hari ito maglalakad ba ang tatlong ito na walang kasamang escort o mga bataan .hindi po sila mga hari sila po ay mga pantas na ayon sa mga bible schoolar ito mga "wise men" na ito ay nagmula pa sa bansang persia na pumaroon sa israel para sambahin ang anak ng Dios na nagkatawang tao.(John 3:16)

Tungkol naman sa Figura ng "Belen" totoo ba nung datnan ng mga pantas na lalake ang batang Jesus ay nasa pasabsaban pa ito ng hayop?


Ang totoo ng dumating ang mga pantas na lalake "WALA" na sa pasabsaban ang sanggol na si Jesus kundi nasa "BAHAY" na


"When they had heard the king they departed :and lo ,the star which they saw in the east ,went before them ,till it come and stood over the young child was .When they saw the star ,they rejoiced with exeeding great joy.and when they were come into the HOUSE ,they saw the young child with Mary his mother ,and flt down and worship him :and when they opened thier treasures,they presented unto him gifts gold ,and frankincense ,and myrrh.(Mat.2:11)

Ito ang paniniwala sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesu cristo na nilikot at iniba ng Iglesia Katolika sa pangyayari na kung saan pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan.(Rom.1:25)

Kaya ganito ang sabi ng Panginoon..."Hindi ko baga dadalawin sila sa mga bagay na ito ?sabi ng Panginoon ;hindi baga maghihiganti ako sa isang bansa na gaya nito ?Sa mga bundok ay maglalakas ako ng pagiyak at pananangis at sa MGA PASABSABAN sa ILANG ay panaghoy sapagkat nasunog ang mga yaon ,na anopat walang dumadaan ; hindi man marinig ng mga tao ang angal ng kawan ,ang mga ibon sa himpapawid at gayon din ang mga hayop sa parang ay nagsitakas ,ang mga ito'y nagsiyaon ....at sinabi ng Panginoon sapagkat kanilang pinabayaanang aking kautusan na aking inilagay sa harap nila ,at hindi nagsisunod sa aking tinig ,o nilakaran man nila ;kundi silay nagsisunod sa pagmamatigas ng kanilang sariling puso ,at nagsisunod sa mga BAAL na itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang (Jer.9:9-10,13-14)

Sapagka't narito, naguutos ang Panginoon, at ang malaking bahay ay magkakasira, at ang munting bahay ay magkakabutas.(Amos 6:11)

Wednesday, December 15, 2010

SANTA CLAUSE o SANTANAS

Ngayon pag-aralan naman kung sino ba si SANTA CLAUSE ang pag iral ba ng taong ito ay biblical ?Ano ang malalim na misteryo nakabalot sa katauhan ni santa Clause.Ayon sa ulat ang "Santa claus"ay mula sa isang Obispo ng Myra na si "St. Nicholas of Myra"na nabuhay nung (4Th Century) St. Nicholas was a greek bishop of Myra na nasa daku ng bansang Turkey.

AT ayon naman sa ibang ulat si santa clause ay isang "figure" ng dios ng mga paganong Aliman na si "Oden"
According naman sa (Longer Encyclopedia World History)..." SANTA"was a common name for Nimrod throught Asia Minor this was also same "fire god"who come down the Chimneys of ancient pagan 's and they same fire god to whom infant were burned and eaten in human sacrifice among those who were once god's people.
Ngayon makikita natin na ang origen pala ng "Santa Claus" na ito ay pagan origen.

Ngayon titignan natin ang Diwa ni "santa clause"sa biblical na pamantayan kung ano ang misteryo na napaloob sa katauhang ito. isang matabang lalaki na nakadamit ng mapulang kasuutan na may mahabang balbas at may dala ng mga supot ng regalo at nakasakay sa isang karo.

Sino si "santa claus" sa pamantayang biblico

1).Isang Nilalang na nakasout ng mapulang kasuutan ,

"...Bagaman ikaw ay nanamit ng mainam na damit na MAPULA..."(Jer.4:30)

"At ang ibang tanda na ay nakita sa langit .narito ang isang malaking dragong MAPULA,na may pitong ulo at sangpung sungay ,at sa kaniyang mga ulo 'y may pitong Diadema.(Apoc.12:3) na ito ay tumutukoy kay SATANAS na dumaya sa boung sanlibutan .(Apoc.12:9)

Na ang PULA ay sumisimbolo sa kasalanan na TILA MAPULA.(Isa.1:18)

na kanyang Dinaya ang boung sanlibutan na nag-aanyong anghel ng kaliwanagan.(2 Cor.11:14) at umaalok sa tao ng REGALO upang siyay Sambahin

"Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas ,at ipimalas sa kaniya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan ,at ang kaluwalhatian nila;At sinabi niya sa kaniya ,lahat ng mga bagay na ito ay IBIBIGAY ko sa iyo ,kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako.(Mat.4:8-9)

kaya itong "GIft Giver" na katangian ni Santa claus ito ay hayag na katangian ni satanas para maka pangdaya.kasi sa katunayan ang Dios lamang ang GIVER.(Awit 104:27-28,San.1:17) ito ginagaya ni satanas para maka pandaya

2).Matabang Anyo

"Silay nagsisitaba ,silay makintab oo,silay nagsisihigit sa mga paggawa ng kasamaan ,hindi nila ipinakikilaban ang usapang usap ng ulila upang silay guminhawa ;at ang matuwid ng mapagkailangan ay hindi hinatulan.(Jer.5:28)

".....but I will destroy the fat and the strong; I will feed them with judgment.(Ezek.34:16)

4)Tumatawa

Tungkol sa TAWA itoy ULOL.(Ecle.2:2)
"Let them be desolate for a reward of their shame that say unto me,AHA,AHA.(Psalms.40:15) ang tawa ng mangmang.(Ecl3siastes 7:6)

5).Nakasakay sa KARO"...and burned the CHARIOTS of the SUN with FIRE.(2 Kings 23:11)

6)Hindi Dumadaan sa Pintuan kundi sa CHEMINIYA.

"Katotohanan ,katotohanang sinasabi ko sa inyo ,ang pumapasok sa HINDI PINTUAN ng kulungan ng mga tupa KUNDI UMAAKYAT sa IBANG DAAN,ang gayon ay TULISAN at MAGNANAKAW.(Juan 10:1)

7)May DALANG MALAKING SUPOT" Tayoy makakasumpong ng lahat na mahalaga pag-aari ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam.Ikaw ay makipagsapalaran sa gitna namin magkaroon tayo lahat ng isang SUPOT.(Kaw.1:13-14)

8).Nagmula sa North Pole!

"How art thou fallen from heaven ,o Lucifer ,son of morning !how art thou cut dawn to the ground ,which dist weaken the nations!For thou hast said in thine heart ;I will ascend into heaven ,I will exalt my throne above the stars of God;I will sit also upon mount of the congregation ,in the north.(Isa.14:12-13)

9)Nagpaparoot parito sa Lupa at nagmamanhik manaog.(Job 1:17)Dyan hayag na makikita natin ito palang santa claus na tinatawag ay isang mandarayang diablo na nakalambong sa katauhan ni Santa clause.

"Siya ,na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may boung kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan.(2 Tes.2:9)

katawagan palang "santa claus"panloloko na kung lalaki si santa clause dapat ang itawag sa kanya ay "santo claus" lalaki tawagin mo sa katawagang pambabae.

Tuesday, December 14, 2010

MGA KAUGALIANG sa PASKO NA MINANA NG MGA KATOLIKO SA MGA PAGANO

Ngayon isa-iasahin natin ang mga kaugaliang Minana o I-nadopt ng mga katoliko sa kaugalian ng mga pagano .maraming kaugalian ang mga pagano sa kanilang pagsamba sa kanilang mga diosdiosan ang na iadopt o naipasuk sa selebrasyon ng kapanganakan ng panginoong Jesu Cristo .1).Ang pangunahin sa kaugaliang ito ay ang "X'mass Tree"

An old babylonian fable told of an avergreen tree which sprang out of dead tree stump .the stump symbolized the dead "Nimrod'the new evergreen tree symbolized that Nimrod had come to life again in "Tammuz"!Among the druids the "OAK Tree" was sacred,among the the Egyptian it was the palm,and in rome the "fir" was decorated with red berries during the fiest of 'saturnalia".(Walash,"curiosities of popular Customs,p.242)

Nimrod.(Gen.10:9)

Ngayon ito bang kaugalian na ito matutunton natin sa biblea bilang anyo ng pagsamba ng mga pagano.

"...and there thou shalt serve other gods,which neither thou nor thy fathers have known,even TREE and stone.(Deut.28:64)

"For the Customs of the people are vain for one cutteth a TREE out of the forest ,the work of the hands of the workman ,which the axe...Silver spread into plates is brought from Tarshish ,and gold from Uphaz ,the work of the workman ,and of the hands of the founder:blue and purple is thier clothing;they are all the work of cunning men.(Jer.10:3,9)

"and it came topass through the lightness of her whoredom ,that she defiled the land ,and committed adultery with stone and with TREE...Only acknowledge thine iniquity ,that thou hast transgressed against the Lord thy god ,and hast scattered thy ways to the strangers under every GREEN TREE and ye have not obeyed my voice ,saith the LORD.(Jer.3:9,13)"Sumasangguni ang aking bayan sa kaputol na KAHOY;itinatanung nila kung ano ang dapat gawin .naniniwala sila sa mga hula sa pamamagitan ng tungkod .sila'y iniligaw ng liko nilang pamumuhay ,at ipinagpalit nila sa kahalayan ang kanilang Diyos .Naghandog sila ng susunugin sa tuktok ng mga bundok nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng burol,sumasamba sila sa ILALIM NG ENCINA ,ALAMO at ROBLE ,sapagkat mayabong ang mga ito ay malaki ang lilim.(Oseas 4:12-13 MBB)

"Sa gitna ng MABABANG PUNONG KAHOY ay nagsisiangal sa ilalim ng mga tinikan ay nagpipisan ,Mga anak ng mga mangmang ,oo,mga anak ng mga walang puring tao silay itinapon mula sa lupain.(Job 30:7-8)

Ipinagbawal ng Panginoon ito sa kanyang Bayan na magkaroon ng X'mass Tree na bahagi ng ng kanilang pagsamba bagkus ang X'mass Tree na ito na ukol sa pagsambang pagano ay pinabubuwal ng Panginoon.(Deut.20:20,2 king's 3:19,25)"Thou shall not plant thee a GROVE of any TREE near unto the altar of the Lord thy God ,which thou shalt make thee.(Deut.16:21)"And they set them up images and groves in every high hill ,and UNDER EVERY GREEN TREE".(2 kings 17:10)"For they also built them high places ,and images ,and groves ,on every high hill and UNDER EVERY GREEN TREE"(1 Kings 14:23)Kaya itong "X'mass Tree" na ito PINABUBUWAL ito ng Panginoon sa kanyang mga lingkod?"That same night the Lord said to him"Take the second bull from your father 's herd ,the one seven years old .tear dawn your father altar' to baal and cut dawn the ASHERA TREE beside it .Then build a proper kind of altar to the Lord your God ..."(Judges 6:25-26)Sa Bagong tipan Ano naman kahulugan ng X'mass Tree o"fine TREE"?

"...Mga pastor na walang takot na nangagpapasabsab sa kanilang sarili mga alapaap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin ;mga PUNONG KAHOY SA TAGGINAW na walang bunga na makalawang namatay ,na binunot pati ugat.(Judas 12)

"And the king of A'i he hanged on a TREE until eventide..."(Josue 8:29)

"...Sinusumpa ang bawat ibinibitin sa PUNONG KAHOY.(Gal.3:13)

dito naman nag Origin ang sabit sabit sa X'mass tree ang sinasabit nuon sa punong kahoy ay bangkay ng tao na sinusumpa.(Gen.40:19)

2).X'mass Wreath"Ang "X'mass Wreath ay isa sa mga kaugaliang ina-dopt ng mga katoliko sa mga pagano.

Fredeerick Haskin "further states "celestrales"exposed the origen of the HOLY WREATH "europeans pagans brought holly sprays into thier homes offering them to the fairy spirits of the forest as refuge from harsh winter weather ,during the saturnalia festival.

Ang patunay ng pagan origen nito ay matutunghayan natin sa Bible?

"The priest of zeus ,whose temple was just outside city ,brought bulls and WREATH to the city gates because he and crowd wanted to offer sacrifices to them.(Acts 14:13 NIV)

"Wherfore hidest thou thy face ,and holdest me for thine enemy?Wilt thou break a leaf driven to and fro?and wilt thou pursue the dry stubble.(Job 13:24-25)


3).Candle" Pagan origen rin ang paggamit ng kandila sa panahon ng pasko.

"And they build the high places of baal which arein the valley of son of hinnom ,to cause thier sons and thier daughtrer to pass through the LIGHT unto Molech which I commanded them not,neither come it into my mind ,that they should do this abomination ,to cause Judah to sin.(Jer.32:35)

"How oft is the CANDLE of the WICKED put out!and how oft cometh thier destruction upon them!God distributeth sorrows in his anger.(Job 21:17)

4)Gift Giving""And they that dwell upon the earth shall rejoice over them,and make Merry ,and shall SEND GIFT ONE ONOTHER ;because these two prophets tormented them that dwelt on the earth.(Rev.11:10 KJV)

5).Parol or lantern"The legend about the origen of the lantern is associated to a chinese mhythology "The god of fire like to eat tangyuan (sweet dumpling) Yuan -Xiao should cook tangyuan on the fitheenth lunar day and the Emperor order that every house to prepare a tangyuan to worship the god of Fire at the same time.Every house in the city should HANG RED LANTERN and explode fire cracker .

"Yea,ye took up tabernacle of Moloch ,and the STAR of your god Remphan ,figure which ye made to worship them:and I will carry you away beyond Babylon.(Acts 7:43)

"And lest thou lift up thine eyes unto heaven,and when thouseest sun ,and the moon,and THE STARS,even all the host of heaven,shouldest be driven to WORSHIP them..."(Deut.4:19)

6).Belen"

"The carpenter stretcheth out his rule ;he msaketh it out with a line;he fitted it with planes,,and he marketh it out with compass,and maketh it after the figure of a man .according to the beauty of a man;that it may remain in the HOUSE.(Isa.44:13)

"And all the people of the land went into the HOUSE OF BAAL..."(2 Kings 11:18)

Ang mga kaugaliang ito ay hindi man lang itinuro ng Panginoong Jesus o ng isa sa kanyang mga apostol kaya ito ay hayag na hanggo sa pagsambang pagano na ina-dopt ng iglesia katolika.Ito ang mga KARUMALDUMAL ng mga BANSA na kaugalian .(2 king's 16:3)

X'mass Carol "Na nagsisiawit ng mga pagayonggayong awit sa tinig ng biola na nagsisikatha sa ganang kanilang sarili ng mga panugtog na tugtugin na gaya ni David.(Amos 6:5)

Ang lahat ng mga ito ay kaugalian ng mga pagano na ina-dopt  ng mga Katoliko na hindi natin dapat tanggapin bagkus ating ITAKWIL ang mga bagay na ito .

Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? wala.(Job 14:4)

Sunday, December 12, 2010

DECEMBER -TAG-ULAN

Ngayon tatalakayin natin anong panahon ba pinanganak ang ating Panginoong Jesu Cristo ang panahon ba ng kanyang kapanganakan ay akma sa buwan ng Desembre?Ano ang mayroon sa buwang ito .

Ayon sa ulat nung ipanganak ang panginoong Jesu Cristo may mga pastol na nagpapakain ng kanilang mga tupa sa pastulan ng gabing iyon."At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang ,na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan.(Luc.2:8)

At ayon sa Ulat ang dahil sa gabing iyon ang mga tupa ay sa pastulan ipinanganak ni Maria ang sanggol na si Jesus sa isang pasabsaban ng mga hayop kasi wala ng lugar para sa kanilang tuluyan.(Luc.2:6-7)

Dito makikita natin na ang panahong ipinanganak ang ating Panginoong Jesu Cristo ay "summer" kaya ng panahong iyon nagpatawag si Augusto Cesar ng isang census o pagpapatala ng kanyang nasasakupan.(Luc.2:1-3)

Ngayon bakit nasasabi natin na hindi buwan ng desembre ipinanganak si Jesus,kasi ayon sa tala ang buwan ng Desembre ay panahong maulan "Rainny season" ang panahon sa Israel.

"Nang magkagayo'y ang lahat na lalake ng Juda at Benjamen ay nagpisan sa Jerusalem sa loob ng tatlong araw (siyang IKASIYAM NA BUWAN nang ikadalawang pung araw ng buwan):at ang boung bayan sa harap ng bahay ng Dios ,na NANGINGINIG dahil sa bagay na ito at DAHIL SA MALAKAS NA ULAN.(Ezra 10:9)

"Ang hari nga ay nakaupo sa bahay na TAGGINAW sa IKASIYAM na BUWAN;at may apoy sa apuyan na nagniningas sa harap niya.(Jer.36:22)

"Sapagkat narito ,ang TAGGINAW ay nakaraan;ang ULAN ay lumagpas at wala na.(Song's of solomon 2:11)

Pansinin ninyo ang IKASIYAM na BUWAN sa calendaryo ng mga judyo pumapatak ang IKASIYAM na BUWAN sa buwan ng DESEMBRE at ayon sa ulat yan ay panahon ng TAG-GINAW sa Jerusalem.(Mat.24:20)

Kung totoo na may nagpapastol ng tupa sa panahon iyon WALA MATINO na pastor na magpapastol ng TUPA sa TAG-ULAN o TAG-GINAW

At WALANG MATINO na CAESAR ang magpapatawag ng CENSUS sa panahon ng TAG-LAMIG

Kaya dyan makikita na hindi buwan ng Desembre ipinanganak ang panginoon Jesus.

"Sapagkat sinabi niya sa YELO lumagpak ka sa lupa gayon sa ambon at sa bugso ng kaniyang malakas na ULAN...mula sa Timog nangagaling ang bagyo at ang GINAW ay mula sa hilagaan,sa pamamagitan ng hinga ng Dios ay nayayari ang hielo;atang kaluwagan ng tubig ay naiipit.Oo kaniyang nilalagyan ang masingsing ulap ng HALOMIGMIG kaniyang pinangangalat ang kaniyang alapaap ng kaniyang kidlat:at pumipihit sa palibot sa pamamagitan ng kaniyang patubay upang kaniyang gawin ang anomang iutos niya sa kanila,sa ibabaw ng balat ng sanlibutang natatahanan:maging sa saway ,o maging sa KANIYANG LUPAIN (israel) O maging sa kaawaan ay pinalilitaw niya.(Job 37:6-13)

"...siyay bumaba rin naman at pumatay ng isang leon sa gitna ng isang hukay sa PANAHONG NG NIEBE.(1 Cro.11:22)
 1. larawan na may SNOW sa jerusalem

Saturday, December 11, 2010

DECEMBER -25 KAPANGANAKAN BA NI CRISTO

Isa sa mga Selebrasyon na ipinagdidiwang ng mga kababayan natin ay ang araw ng "December 25"na ayon sa mga naniniwala ito ay araw ng kapangangakan ng ating Panginoong Jesu Cristo! Ito ba ay biblical ?Saan ito nagsimula at bakit ito naging Araw ng kapanganakan ng ating Panginoon.Ito ating ating pag-aaralan ..."Ngayon Paano ba nagsimula ang selebrasyon ng Desembre -25 na "ayon daw sa kanila "Kaarawan o Kapanganakan ng ating panginoong Jesu Cristo.

"In Ancient Babylon ,the feast of the Son of Isis (goddess of nature) was celebrated on "December 25 ",rocicous partying gluttonous eating and dringking ,and gift giving were tradistion of this feast.

In Rome ,The Winter Solitice was celebrated many years before Christ birth,Romans called thier winter holiday "SATURNALIA" honoring pagan god "SATURN" the god of agriculture.this whole season was called "Dies Natallis Invicti Solis"the birthday of unconquered Sun" the festival season was marked by much merry making it is in ancient rome that the tradation of the mummers was born the mummers were group of costumed singers and dancer who traveled from house to house entertaining thier neighbors from this the Chrismass caroling was born.

The pagan of Northern europe celebrated thier winter solitice know as "YULE" yule was symbolic of the pagan sun god "Mithras"being born ,and was observed on the shortest day of the year ,as the sun god grew and matured the days became longger ang warmer .it was customary to light candle to encourage "Mithras"and the sun to reappers next year.

On A.D 350 Pope Julius I "declared that Christ birth would be celebrated on December 25.

Dyan makikita natin na Pagan origen ang Petsa ng pinangalingan ng ng selebrasyon ng kaarawan ng ating Panginoon na Desembre 25. Ito ay hango sa kaarawan ng dios ng mga pagano si "Natallis Invicti" o "Unconquered Sun" Ang pagsamba sa ARAW ay matagal ng kaugalian ng mga Pagano bago isilang ang Panginoon Jesu Cristo.(Lev.26:30,2 Cro.14:5,2 Cro.34:7,Deut.4:19)

Ngayon dumating ang panahon na itong petsa na selebrasyon at kaugalian ng mga pagano ay Inihalo ng Iglesia Katolika bilang Selebrasyon sa kapanganakan ng Panginoong Jesu Cristo kaya nag -anyo itong selebrasyong kristiano .

Ngayon Tinuturuan tayo ng Dios huwag tayo makibahagi sa gawain ng kadiliman.(Efe.5:11) o sa kaugalian ng mga pagano?

"Pagpasok mo sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoong mong Dios ay "huwag kang mag-aral gumawa ng ayon sa mga karumaldumal ng mga bansa.(Deut.18:9,Lev.18:26,Deut. 12:29-30)

"At anong pakikibagkaisa ang mayroon ang Templo ng Dios sa mga diosdiosan.."(2 Cor.6:16) natural "WALA"

"Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon ,at ang saro ng ng mga demonio kayoy hindi maaring makisalo sa dulang ng Panginoon ,at sa dulang ng demonio.(1 Cor.10:21)

Ano sabi ng Salita ng Dios tungkol sa KAARAWAN ng dios ng mga PAGANO?

"At aking dadalawin sa kaniya ang mga KAARAWAN NG MGA BAAL na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan ,nang siya'y nagpaparanya ng kaniyang mga hikaw at ng kaniyang pahiyas ,at sumusunod sa mga mangingibig sa kaniya ,at kinalimutan ako,sabi ng Panginoon.(Oseas 2:13)

"Bakit ako matatakot sa mga KAARAWAN ng KASAMAAN ..."(Awit 49:5)

Diba kaarawan ng kasamaan naman talaga ang ipagdiwang mo ang kaarawan ng dios ng mga pagano.kaya wala tayong mabasa sa bible na nagdiriwang ang mga alagad ng kapanganakan ng Panginoong Jesu Cristo

"Ang mabuting pangalan ay maigi kay sa mahalagang unguento;at ang kaarawan ng kamatayan kay sa kaarawan ng kapanganakan.(Ecle.7:1)

"Sa Aba ninyo na NANGAGNANASA ng KAARAWAN NG PANGINOON !Bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon ?kadiliman nga at hindi kaliwanagan ....Hindi baga magiging kadiliman ang kaarawan ng Panginoon at hindi kaliwanagan? na totoong madilim ,at walang ningning Aking kinapopootan ,aking hinamak ang inyong mga kapistahan at hindi ako malulugod sa inyong kapistahan ,at inyong mga takdang kapulungan...ihiwalay mo sa akin ang ingay ng inyong mga awit sapagkat hindi ko didinggin ang tinig ng iyong mga biola.(Amos 5:20-21,23)

Thursday, December 9, 2010

PEDRO HALIGING BUHAY NA BATO SA BAHAY NG DIOS

Ngayon Na tumbok natin na hindi si apostol Pedro ang Batong pinagtayuan ng Iglesia kundi ang ating Panginoong Jesu Cristo ngayon anong uri ng bato si Pedro sa Loob ng Templo ng Dios sa espiritu .


"Na kayoy magsilapit sa sakaniya na batong buhay ...kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay naitatayong bahay naukol sa espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal ,upang maghandog ng hain na ukol sa espiritu na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo.(1 Ped.2:4-5)

Inuri po ang Apostol Pedro na isang Batong Buhay na naitatayong bahay ukol sa espiritu.

Si apostol Pedro ay HALIGI ng TEMPLO ng DIOs sa Espiritu

"At nangmakita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe ,ni Santiago at ni Cepas (pedro)at ni Juan sila na mga Inaring HALIGI ,upang kami ay magsiparoon sa mga Gentil at sila'y sa pagtutuli.(Gal.2:9)

Tinawag rin silang Kinasasaligan sa Iglesia.(efe.2:20)

BATONG ITINAKWIL NG MGA TAO

Ang Bato "ROCK" ay ang ating Panginoong Jesu Cristo siya ang Bato na itinakwil ng mga tao o ng mga katoliko ginawa ang pagtatakwil kay Kristo ng palitan si Cristo bilang batong tayuan ng Iglesia at ang pinalit ay tao o larawan ng tao na may kasiraan.(Rom.1:23)"Sa inyo ngang nangananampalataya siyay mahalaga :datapuwat sa hindi nanganananampalataya,Ang Batong itinakwil ng nagsisitayo siyang naging pangulo sa sulok ;at Batong katitisuran at bato na pang buwal.(1 Ped.2:7-8,Awit 118:22)"...na sa katotohana'y itinakuwil ng mga tao,datapuwat sa Dios ay hirang mahalaga.(1 Ped.2:4)Si Cristo ang Batong panulok na pangulo na inilagay sa Sion.(1 Ped.2:6,Isa.26:16,Job 38:6,Rom.9:33)Itinakwil ng mga katoliko si Cristo at ang pinalit ay si Pedro bilang tayuan bato

"Sa Batong nanganak sa iyo ay nagwalang bahala ka ,at iyong kinalimutan ang Dios na lumalang sayo.(Deut. 32:18)

Ito ang Ginawa ng Iglesia katolika sa ating Panginoong Jesu Cristo kanilang winalang bahala at kinalimutan ang Bato na nanganak sa kanila .

Dahil dito sila ay naging BAnsang salat sa payo at walang kaalaman sa kanila.(Deut.32:28)

"Sapagkat ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating BATO kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom.(Deut.32:31)

Kung pansinin ninyo ang bansang salat sa payo may bato rin pero hindi ito tulad ng BATO ng TUNAY na BAYAN ng DIOS

Bakit anung Uring bato ang mayroon ang mga Bansang salat sayo at walang kaalaman?

"At sa katotohanan silay marami sa bilang na naging mga saserdote sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila sa pagpapatuloy.(Heb.7:23)

Ang kanilang mga bato ay napigil sa pagpapatuloy dahil sa kamatayan tignan mo ang kapapahan ng Iglesia Katolika dahil namamatay yong isang papa papalitan ng bagong papa.

"At tunay na ang bundok na natitibag ay nawawala,At ang Bato ay nababago mula sa kinaroroonan niyaon;inuukit ng tubig ang mga bato tinatangay ng mga baha niyaon ang alabok ng lupa sa gayon iyong sinisira ang pag-asa ng tao.(Job 14:18-19)

sa Ganang mga Lingkod ng Dios Sino ang kanilang BATO

"Aking nilayon na maipangaral ang evangelio sa ,hindi doon sa nabalitaan na kay Cristo upang HUWAG akong MAGTAYO sa IBABAW ng PINAGSASALIGAN ng IBA.(Rom.15:20)

Hindi NAGTATAYO ang Lingkod ng Dios sa IBANG PINAGSASALIGAN kundi ang NATAYO na at yan ay si CRISTO.(1 Cor.3:11)

Ang Sino man Iglesia natayo sa ibabaw ng TAO ay Itinayo kay SATANAS.(Mat.16:23)

Wednesday, December 8, 2010

PEDRO BATO na TAYUAN ng IGLESIA

Ngayon tatalakayin natin ang aral ng Iglesia katolika na ayon sa kanila si apostol Pedro daw ang BATO na kung saan itinayo ang IGLESIA sa Mateo 16:18 itinayo daw ang Iglesia sa ibabaw ni Pedro.
Basahin natin ang talata ng Mateo 16:18


"At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro .at sa ibabaw ng BATONG ITO ay itatayo ko ang ang aking IGLESIA ;at ang mga pintuan ng hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya."

Greek bible:

Kag O de soi legO" hoti su ei PETROS kai epi tautE tE PETRA oikodomEsO mou ten ekklesian kai pulai handou ou katischusousin autEs."
Latin vulgate:"et ego dico tibi quia tu es PETRUS et super hanc PETRAM aedificado ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam."
Pansinin ninyo ang kahulugan ng "PETROS" sa greek at "PETRUS" sa latin ay "STONE"And he brought him to Jesus and when Jesus beheld him ,he said;Thou art Simon the son of Jona thou shall be called cephas ,which is by interpretation ,A STONE.(John 1:42 KJV)

"stone" ang kahulugan ng name ni Pedro at hindi "ROCK" magkaiba ang "Stone " sa "rock" si Cristo ang "rock"o Malaking Bato ang nasa Mat.16:18 ang bato dyan ay "rock" at sa GREEK ito ay "PETRA"Kung si Pedro ang Tayuan ng iglesia dapat sana ang sinabi ni Cristo ..."sa Ibabaw mo Pedro itatayo ko ang Iglesia " pero ang sinabi ng Panginoong Jesu Cristo sa ibabaw ng BATONG "ITO"


Pasinin ninyo ang salitang BATONG "ITO" o "THIS" ROCK


Alam po ba ninyo pag sinabi ni CRISTO ang salitang "ITO" ang tinutukoy nya ay ang kanyang sarili.


"Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi igiba ninyo ang templong "ITO",at aking itatayo sa tatlong araw.(Juan 2:19)


Ang Templong "ITO" na tinutukoy ng Panginoong Jesu Cristo ay ang kanyang sarili.(Juan 2:21) kaya pag ginamit ni Cristo ang salitang "ITO" ang tinutukoy nya ay ang kanyang sarili .


Si CRISTO po ang "THIES ROCK"

"And did all drink the same spiritual drink;for they drankof that spiritual ROCK that followed them:and that ROCK was CHRIST.(1 Cor. 10:4)

Ang Patunay na hindi pwedi maging si Pedro ang bato na yan ang Dios lang ang "ROCK"

"...You are my witnessses .Is there any God besides me ?No,there is no other ROCK;I know not one.(Isa.44:8 NIV)

"For who is God save the Lord ?or who is a ROCK save our God.(Psalms 18:31,2 Sam.22:2-3,47,1 Sam.2:2)

Mayroong ROCK pa ba maliban sa DIos "WALA" na kaya hindi papasa si Pedro sa pagka ROCK kasi hindi naman Dios si Pedro

sabi nga "THERE IS NO OTHER ROCK""Ayon sa biyaya ng Dios tulad sa matalinomg tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan ;at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito ,ngunit iningatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito.sapagkat sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan ,kundi ang nalagay na ,ito'y si Cristo Jesus.(1 Cor.3:10-11)

Na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Cristo Jesus din ang PANGULONG BATO sa PANULOK.(Efe.2:20,Acts 4:11)Dito makikita natin na Hindi si Pedro ang tinutukoy na bato kung saan itinayo ang iglesia kundi si Cristo si Cristo ang bato na matibay na pinagsasaligan ng bahay.(Mat.7:24-25) na ang natayo kay Cristo ay hindi makikilos.( 1 Cor. 15:57-58,Kaw.10:30) na naguugat na nangatatayo sa kanya.(Col.2:7) na ang bawat  nakatayo sa kanya ay hindi matitikman ang kamatayan.(Mar.9:1) yaong mga sumasampalataya sa ANAK NG DIOS.(Juan 3:15,36)

MGA APOSTOL HINDI NAGPATAWAG AMA KAHIT MAY MGA ANAK sa PAMAMAGITAN NG EVANGELIONgayon tatalakayin natin ang mga talatang ginagamit ng mga defensor katoliko na patunay daw na ang kanilang Pagtawag na AMA o "father" sa kanilang mga PARI ay biblical

Isa sa Talata na ginagamit nila ay ang 1 Corinto 4:15 na sinabi ng Apostol Pablo ...ang ganito

"Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng ng sampung libong mga guro kay Cristo ,ay wala nga kayong maraming AMa;sapagkat kay Cristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng evangelio."

Dyan mababasa natin WALANG MARAMING AMA ang mga kristiano sapagkat may isa lamang AMA at yon ang ang AMA sa Langit.(Mat.23:9)

Ngayon sa( I Cor.4:17 )si Temoteo ay Minamahal na ANAk ni PABlo sa (1Pedro 5:13) si Marcos ay naging Anak ni Apostol Pedro ..ito ang mga Anak ng mga Apostol sa kay Cristo na ipinanganak sa pamamagitan ng evangelio

Lalabas dito hindi AMA ang mga APOSTOL kundi INA kasi Sila mismo ang NANGANAK sa pamamagitan ng evangelio.

Ito ang patunay ..."Maliliit kong mga anak na muli kong pinagdaramdam sa PANGANGANAK hangang si Cristo ay mabadha sa inyo.(Gal.4:19)

Ang nagdaramdam sa panganganak babae hindi lalaki..."...Gaya ng pagdaramdam ,sa panganganak ng babaing nagdadalang tao..."(1 Tes.5:3)

kaya nga PAGKA INA "MOTHERHOOD" ang pagiging magulang ng mga apostol sa kanilang mga inaakay

Dyan makikita natin Hindi pagka AMA ang ginampanan ng mga APOSTOL kundi Pagka INA "MOTHERHOOD" kaya naging ANAk ni Apostol Pablo si Temoteo at naging ANak ni Pedro si Marcos.

Kaya yan ang dahilan na wala tayong mabasa na tinawag AMA ng mga alagad ang sinomang Apostol ni Cristo sapagkat Pagka INA ang kanilang Ginampanan at Hindi PAgka AMa.

Ngayon mayroon bang TAO na maraming ANAK pero Hindi TINAWAG AMA ?

Mayroon po! Si ISRAEL? Marami siang Mga ANak pero hindi cia tinawag AMA ng mga Judyo

"At nilingap ng Dios ang MGA ANAK NI ISRAEL,at sila ay kinilala ng Dios.(Exo.2:25)

Pansinin ninyo "MGA ANAK NI ISRAEL "pero wala kang mabasa sa Boung kasulatan na tinawag ng mga Judyo si ISRAEL na AMA

Ano ang ibig ko ituro pwede magkaroon ng maraming mga Anak na hindi ka natatawag na AMA ang isa dyan si ISRAEL na maraming ANak pero hindi Tinawag na AMA.

Tuesday, December 7, 2010

PEDRO PINAGKATIWALA ang SUSI at ang KAWAN

Ngayon tatalakayin natin ang talata na ginagamit ng mga defensor katoliko ukol sa pagiging kahalili daw ni Pedro sa Ating Panginoong Jesu Cristo at ang pagiging papa daw nito sa Roma .Ang unang Talata na ginagamit nila ay ang talata ng John 21:15-17 sa talatang ito inutusan ng Panginoong Jesu Cristo ang Apostol Pedro ng makatlong ulit na pakainin ang kanyang mga tupa .

Sa talatang yan wala pong binanggit na ginawang kahalilili ni Cristo ang Apostol Pedro kung ating lalaliman ang pag aaral ng talata na yan ay isang paalala sa tungkulin na inatang ng Panginoong Jesu Cristo kay apostol Pedro

Ibig lamang paalahanan ng Panginoong Jesu Cristo ang Apostol Pedro kasi sa tagpo na yan nakalimutan ng Apostol Pedro ang kanyang Tungkulin na kung saan matapus mapaku sa krus at malibing ang Panginoong Jesu Cristo ay Bumalik ang Apostol Pedro sa kanya dating ginagawa Ito yong PANGINGISDA.(John 21:1-6)

Makatlong pinaalahanan ng Panginoon Jesu Cristo ang Apostol Pedro sa tagpong ito ..."na sinasabi ni Jesus kay Simon Pedro INIIBIG mo baga ako ...Alam ng Panginoon na sa tagpong ito ay nanlamig ang pag ibig ng apostol Pedro.(Mat.24:12) at kanyang iniwan ang kanyang unang pag ibig.(Apoc.2:4) kaya pinaalala nya ito sa kanya
na ang tungkulin ng pagkahirang sa kanya ay nakakatalaga sa pagpapakain ng mga tupa ng Panginoon.(Mat.24:45)

Actually hindi lang kay Apostol Pedro inatang ang PAGPAPAKAIN ng MGA TUPA ng PANGINOON kundi ito ay inatang rin sa iba pa nyang kasamahan.

"Ingatan ninyo ang ang inyong sarili ,at ang boung kawan na sa kanilay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga Obispo ,upang PAKAININ ninyo ang IGLESIA NG DIOS na binili niya ng kaniyang sariling DUGO.(Acts 2O:28)

Nayon ang isa pang talata na ginagamit ng mga defensor Katoliko para patunayan ang kanilang pag-angkin sa pagiging kahalili daw ni Pedro ay ang Mateo 16:19 na ibinigay kay Pedro ang SUSI ng kaharian ng Langit na ang sabi ano mang iyong tatalian sa Lupa at tatalian sa langit at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit .

May nabasa ba tayong ginawang kahalili si Pedro "WALA" at talaga namang binigyan si Pedro ng MGA SUSI ng kaharian ang isa dyan ay ang Susi ng karunungan.(Luc.11:52) na karunungang magtali at magkalag alam naman natin ang pinantatali ito ay ang UTOS .(Rom.7:2,Kaw.7:2-3) sa Kawaan at sa Katotohanan.(Kaw.3:3)

Ang sugo ng Dios ang nakagagawa nito na itali at kalagan ang isang Tao.kaya hindi kataka-taka kung bigyan ng Panginoon ng mga Susi ng kaharian si apostol Pedro kasi Apostol cia ng Panginoon .(2 Ped.1:1)

Dyan makikita natin na walang batayan at mahina ang mga Argumento ng mga defensor Katoliko una hindi naman nila mabasa na ginawang kahalili si Apostol Pedro ng ating Panginoong Jesu Cristo.

APOSTOL PEDRO LEADER at KAHALILI NI CRISTO

Ang Paniniwala na si Pedro ang naging Leader at Kahalili ng Panginoong Jesu Cristo ay walang batayan sa Biblea bagkus ang pakilala ng Apostol Pablo ay ELDER lamang cia sa Iglesia.(1Ped.5:1-3)

Una hindi maghahalal ang Panginoong Jesu Cristo ng leader na Tinawag nyang satanas.(Mat.16:23)

Pangalawa Hindi maghahalal ang Panginoong Jesu Cristo ng Leader na sinabihan nyang kakaunti ang pananampalataya.(Mat.14:25-31)

Pangatlo Hindi maghahalal ang Panginoon ng Leader na ilang bisis nagkaila sa kanya.(Mat.26:73-75)

Kung si Apostol Pedro ang naging Leader ng mga apostol Bakit cia Sinalansang ng Apostol Pablo ng mukhaan.(Gal.2:11-14)

At kung cia ang leader bakit nung magkaroon ng suliranin sa Iglesia sa Jerusalem tungkol sa suliranin ukol sa pagtutuli sa mga Gentil bakit si Santiago ang humatol at hindi si Apostol Pedro.(Acts 15:1-20)


Hindi rin si Apostol Pedro ang Kahalili ng Panginoong Jesu Cristo kasi Hindi naman napapalitan ang Pagka Leader o Head ni Cristo sa Iglesia.(Col.1:18) Pwedi bang maputol ang ULO ng Iglesia na si Cristo natural "HINDI" ang pagka saserdote ng Panginoong Jesu Cristo ay hindi mapapalitan at namamalagi magpakailanman.(Heb.7:23-24, Luc.1:33,Dan.7:27)

Ngayon bakit sa aral ng Iglesia Katolika ay may Kahalili ang Panginoong Jesu Cristo at ito ay si Apostol Pedro at ang kahalili naman ni Pedro ay ang mga Papa sa Roma .

"Kung magkagayo'y tatayo na KAHALILI niya angisa na magpaparaan ng maniningil sa kaluwalhatian ngkaharian ;ngunit sa loob ng kauting araw ay mapapahamak ,na hindi sa kagalitan ,o sa pagbabaka man.At KAHALILI niya na tatayo ang isang hamak na tao ,na hindi nila pinagbigyan ng karanglan ng kaharian ;ngunit darating sa panahon katiwasayan ,at magtatamo ng kaharian sa pamamagitan ng mga daya.(Dan.11:20-21)

Dito nagugat ang Palitan ng KAHALILi sa Iglesia Katolika ang PAGHAHALI ng ULO ng mga Hayop.(Apoc.17:9-11)

"Dinggin mo ,Oh aming Dios sapagkat kami ay hinamak ;at ibalik mo ang kanilang pagkadusta sa kanilang sariling ULO.."(Neh.4:4)

Bagaman ang kaniyang karilagan ay nagpaiilanglang hangang sa langit at ang kanyang ULO ay umaabot hanggang sa mga Alapaap.gayonmay matutunaw siya magpakailanman na gaya ng kanyang sariling dumi..."(Job 20:6-7)

PAPACY

Totoo ba ang mga papa na namuno sa Iglesia Katolika ay kahalili ni Pedro ,naging papa ba si Apostol Pedro sa Roma ito ba ay Biblical o isa ring katha na walang batayan sa salita ng Dios .

Ayon sa Isang aklat katoliko na pamagat ay "Commentary on the official Catechism of Philippines p.133)ang isa daw patunay na ang iglesia Katolika ang tunay na iglesia sapagkat pinamumunuan ito ng kahalili ni San Pedro.

"The best proof that the catcholic Church is the true church is that she is still ruled by the successor of St. Peter."(p.133)
Pero ang paniniwala na naging Obispo si Pedro sa Roma nung (42-67 A.D ay walang matibay na batayan sa kasaysayan kundi naka ugat lamang sa isang alamat o tradisyon.

Ayon sa isang Historian na si Loraine Boittner sa kanyang aklat na isinulat na (Roman Catcholism:90th printing .Phillipsburg:The Presbytarian and reformed publishing Co.,1962

"There is in fact no Testament evidence,nor any historical proof of any kind,that Peter ever was in Rome All rests on legend."(p.117)

"Legend" o alamat lamang pala ang paniniwala na si Apostol Pedro ay nakarapunta sa Roma

"All of this makes it quite certain that peter never was in Rome at all.Not one of early church father gives any support to be the belief that peter was a bishop in Rome until jerome in the fitth century ."(Roman Catcholism ,p.122)

"Most scholars reject as unhistorical The tradition that the Apostle Peter was ,and was recognised as being the first Bishop of Rome."(The Christian Society ,Neill Stephen.London :Great Bretain Collins Clear -type press.1952 p.36)

Ito ang patotoo ng isang Obispo ng Iglesia katolika tungkol sa "PAPACY" si Bishop Joseph George Strossmayer

"Now having read the whole New testament ,I declaire before God ,with my hand raised to thatgreat crucifix ,that I have found no trace of the papacy as it exits at this moment ."(p.4)

"Finding no trace of the papacy in the days of the apostles,I said to my self I shall find what I am search of in the annals of the church .Well ,I say it frankly I have sought for a pope in the first four centuries ,and I have not found him."(Bishop Strossmayer's Speech( in the Vatican council of 1870 ,p.10)

"Ignasius wrote six of his letters outside Rome urging the people to rally behind their bishop as a sign of unity ,but in his letters to Romans he never mentioned a Roman bishop.(Saints & sinners by Eamon Duffy p.7)

Sa Maraming reperensya na inilahad natin pinatutunayan lang na ang claime ng Iglesia Katolika ukol sa Papacy ay isa lamang alamat at walang matibay na patotoo sa kasaysayan .Ngayon Tignan natin sa Biblea kung may patotoo ang salita ng Dios.

Una binilinan ng Panginoon Jesu Cristo ang kanyang mga Apostol kasama si Pedro na Huwag magsitungo sa alin mang daan ng mga gentil.( Mat.10:5)

Nung isugo ng Panginoon ang mga Apostol isinugo si Pedro na maging Apostol sa mga Judyo ito ang patotoo ng Apostol Pablo

"Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang evangelio ng di pagtutuli gaya rin naman ng pagkatiwala kay Pedro ng evangelio ng pagtutuli (sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagka apostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga Gentil.(Gal.2:7-8)

Inihanda pala ng Panginoon si Apostol Pedro sa pagka apostol sa mga pagtutuli o sa mga Judyo at ang Apostol pedro naman inihanda para sa mga Gentil kung gayon paano naging papa sa Roma si Pedro kung ministeryo na ipinag katiwala sa kanya ay ukol at para sa mga judyo

Kung naging Papa si Pedro sa Roma bakit nung dumating si Apostol pablo sa Roma Hindi man lang maisaludar ni Pedro si pablo kung nandoon siya mantakin mo nakipanuluyan pa si Pablo at umupa ng kanyang matuluyang tahanan .(Acts 28:30)

Pangalawa nung Batiin ni Apostol Pablo ang mga kapatid sa Roma hindi man lang nabanggit o nabati si Apostol Pedro (Rom.16:1-24) Leader sa Iglesia sa Roma hindi man lang nabati... ano yon.

"Ang iyong PANGUNAHING AMA (PAPA) ay nagkasala at ang iyong mga tagapagaaninaw ay nagsisalansang laban sa akin.(Isa.43:27)