PEDRO BATO na TAYUAN ng IGLESIA

Ngayon tatalakayin natin ang aral ng Iglesia katolika na ayon sa kanila si apostol Pedro daw ang BATO na kung saan itinayo ang IGLESIA sa Mateo 16:18 itinayo daw ang Iglesia sa ibabaw ni Pedro.
Basahin natin ang talata ng Mateo 16:18


"At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro .at sa ibabaw ng BATONG ITO ay itatayo ko ang ang aking IGLESIA ;at ang mga pintuan ng hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya."

Greek bible:

Kag O de soi legO" hoti su ei PETROS kai epi tautE tE PETRA oikodomEsO mou ten ekklesian kai pulai handou ou katischusousin autEs."
Latin vulgate:"et ego dico tibi quia tu es PETRUS et super hanc PETRAM aedificado ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam."
Pansinin ninyo ang kahulugan ng "PETROS" sa greek at "PETRUS" sa latin ay "STONE"And he brought him to Jesus and when Jesus beheld him ,he said;Thou art Simon the son of Jona thou shall be called cephas ,which is by interpretation ,A STONE.(John 1:42 KJV)

"stone" ang kahulugan ng name ni Pedro at hindi "ROCK" magkaiba ang "Stone " sa "rock" si Cristo ang "rock"o Malaking Bato ang nasa Mat.16:18 ang bato dyan ay "rock" at sa GREEK ito ay "PETRA"Kung si Pedro ang Tayuan ng iglesia dapat sana ang sinabi ni Cristo ..."sa Ibabaw mo Pedro itatayo ko ang Iglesia " pero ang sinabi ng Panginoong Jesu Cristo sa ibabaw ng BATONG "ITO"


Pasinin ninyo ang salitang BATONG "ITO" o "THIS" ROCK


Alam po ba ninyo pag sinabi ni CRISTO ang salitang "ITO" ang tinutukoy nya ay ang kanyang sarili.


"Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi igiba ninyo ang templong "ITO",at aking itatayo sa tatlong araw.(Juan 2:19)


Ang Templong "ITO" na tinutukoy ng Panginoong Jesu Cristo ay ang kanyang sarili.(Juan 2:21) kaya pag ginamit ni Cristo ang salitang "ITO" ang tinutukoy nya ay ang kanyang sarili .


Si CRISTO po ang "THIES ROCK"

"And did all drink the same spiritual drink;for they drankof that spiritual ROCK that followed them:and that ROCK was CHRIST.(1 Cor. 10:4)

Ang Patunay na hindi pwedi maging si Pedro ang bato na yan ang Dios lang ang "ROCK"

"...You are my witnessses .Is there any God besides me ?No,there is no other ROCK;I know not one.(Isa.44:8 NIV)

"For who is God save the Lord ?or who is a ROCK save our God.(Psalms 18:31,2 Sam.22:2-3,47,1 Sam.2:2)

Mayroong ROCK pa ba maliban sa DIos "WALA" na kaya hindi papasa si Pedro sa pagka ROCK kasi hindi naman Dios si Pedro

sabi nga "THERE IS NO OTHER ROCK""Ayon sa biyaya ng Dios tulad sa matalinomg tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan ;at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito ,ngunit iningatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito.sapagkat sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan ,kundi ang nalagay na ,ito'y si Cristo Jesus.(1 Cor.3:10-11)

Na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Cristo Jesus din ang PANGULONG BATO sa PANULOK.(Efe.2:20,Acts 4:11)Dito makikita natin na Hindi si Pedro ang tinutukoy na bato kung saan itinayo ang iglesia kundi si Cristo si Cristo ang bato na matibay na pinagsasaligan ng bahay.(Mat.7:24-25) na ang natayo kay Cristo ay hindi makikilos.( 1 Cor. 15:57-58,Kaw.10:30) na naguugat na nangatatayo sa kanya.(Col.2:7) na ang bawat  nakatayo sa kanya ay hindi matitikman ang kamatayan.(Mar.9:1) yaong mga sumasampalataya sa ANAK NG DIOS.(Juan 3:15,36)

Comments

Popular Posts