PALUSOT sa BINYAG sa SANGGOL

May mga Palusot na dinadahilan ang mga defensor katoliko kung bakit nagbibinyag (nagbabautismo)sila ng sanggol (Baby)may mga talata rin silang Ginagamit para sa mga palusot na ito ito ngayon ang ating pag -aralan

Ang Isa sa Ginagamit nila ay ang "John 3:3"

"Maliban na ang TAO'y ipanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Langit."

Ayon sa kanila ang sanggol ay Tao kaya para maka pasuk ang sanggol sa langit kailangan binyagan pero pansinin ninyo ang TAO na kausap ng Panginoon sa Talatang Iyan ay si Nicodemo.(Juan 3:1-4)at si Nicodemo ay hindi isang sanggol

Ganito pa nga ang sabi ni Nicodemo sa Panginoong Jesus

"Sinabi sa kanya ni Nicodemo Paanong maipanganganak ang TAO kung siyay MATANDA na?makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang Ina ,at ipanganak.(Juan 3:4)

Ang TAO tinutukoy dito ng Panginoon ay MATANDA hindi Sanggol.

Sa Biblea kasi itinuturing ang SANGGOL o ang BATA na hindi pa GANAP ang PAGKA TAO

"Nang Akoy bata pa ,nagsasalita akong gaya ng bata nagdarandam akong gaya ng bata nag iisip ako gaya ng bata ngayong MAGANAP ANG AKING PAGKATAO,ay iniiwan ko na ang mga bagay ng Pagka bata.(1 Cor.13:11)

Nagiging GANAP na TAO ang TAO sa pagiisip.(1 Cor.14:20)

ANg Sanggol ay WALA pang WAstong PAG
-PAGIISIP kaya hindi pa Ganap ang Kanyang PAGKA TAO

Kita mo Ang UNang TAO na ginawa ng DIOs na doon nagmula ang salitang TAO ay hindi sanggol kundi GANAP ng TAO si ADAm at EVa ay hindi na Dumaan sa pagka sanggol.(Gen.2:7)

Ang isa pang Ginagamit nila na may binautismuhan daw sanggol ang mga alagad ay ang mga talata na binaggit ang salitang SAMBAHAYAN .(Acts 16:14-15) ayon sa kanila kasama daw sa Sambahayan ang sanggol .

Actually ang ginamit dyan sa Greek ay "OIKOS" na kahulugan ay "HOUSEHOLD"

Wala pong binanggit dyan na may "sanggol" kasi pwede maging SAMBAHAYAN o "HOUSEHOLD" kahit walang sanggol .paano kung WALAng SANGGOL ang isang SAMBAHAYAN hindi naba ito SAMBAHAYAN .

Kaya MALABNAW ang ganitong PANGANGATUWIRAN

Ngayon pansinin ninyo ang "HOUSEHOLD" o SAMBAHAYAN ng BANTAY BILANGUAN

"At silay kaniyang kinuha nang oras ding yaon ng gabi ,at hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan ,siya at ang BOUNG SAMBAHAYAN

Pero pansinin ninyo

"At silay kanyang ipinamanhik sa kanyang bahay ,at hinainanan sila (SI SILAS at PABLO)ng pagkain ,at NAGALAK na Totoo pati ng BOUNG SAMBAHAYAN niya na NAGSISAMPALATAYA sa DIOS .(Acts 16:33-34)

Ito palang Sambahayan ng Bantay BILANGGUAN ay may KAKAYAHAN ng MAGSISAMPALATAYA sa DIos.kaya NABAUTISMUHAN sila ...ALam naman natin na ang SANGGOL wala pang kakayahang SUMAMPALATAYA sa DIOS

Pangalawa May SAPAt na ring Kakayahang MAKINIG ng SALITA ng DIOS ang Sambahayang ito.

"At sa kanyay (TAnud Bilangguan)sinalita ang SALITA ng Panginoon ,pati sa lahat ng nangasa kaniyang bahay.(Acts 16:32)

Kaya AMPAW lang ang mga palusot na ito.

"Kaya nga ang PANAMPALATAYA nangagagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.(Rom.10:17)

Comments

Popular Posts