Visitor

Monday, January 30, 2012

DIOS TINAWAG NA TAONG MANDIRIGMA AT DIOS KAMUKHA NG TAO

Ngayon pag-aralan natin kung yong salitang "tao" ay pwede ikapit sa Dios?Isa mga argumento ng INC ni Manalo na pagkinapit daw ang salitang tao sa isang persona patunay daw ito na hindi sia Dios sapagkat ayon sa kanila ang Dios daw  ay hindi pwede maging tao.o ang Dios daw ay hindi pwede tawaging tao.

Totoo ba ang ganitong mga pangangatuwiran na dahil ikinapit ang salitang "tao" ay hindi na Dios .

Una  sa Banal na kasulatan ay matagal ng itinutulad ang Dios sa tao gaya ng isang Ama sa kanyang mga Anak itinulad ang Dios sa Ama na umakay sa kanyang bayang Israel na gaya ng mga anak.

"At sa ilang na iyong kinakitaan kung paano dinala ka ng Panginoon ninyong Dios,na gaya ng pagdadala ng tao sa kaniyang anak,sa boung daang iyong nilakaran hanggang sa dumating kayo dakong ito.(Deut.1:31)

Dito maliwanag na itinulad sa pagdadala ng tao sa kaniyang anak ang pag-akay ng Dios sa kaniyang Bayang israel.

ikinapit din sa Dios ang titulo na "TAONG MANDIRIGMA" (MAN OF WAR)

"The Lord is a man of war ,the Lord is his name.(Exo.15:3 KJV)

"Jehovah is a man of war ,Jehovah is his name.(Exo.15:3 ASV)

"Jehovah is a man of war ,Jehovah his name.(Exo.15:3 Darby Bible traslation)

"Yahweh is a man of war ,Yahweh is his name.(Exo.15:3 World english Bible)

Sa Hebrew ang ginamit sa salitang "MAN OF WAR" ay "(Iysh) (eesh) Milchaman" (Iysh) in literal meaning is a man as individual or a male person.

itinulad rin siya sa isang "mighty man " like a mighty man.(Isa.43:13)

Kaya dito makikita natin na kahit ang Dios kinapitan din ng titulo ng isang tao "a man of war" dito makikita natin na palpak na naman ang mga ministro ng culto ni Manalo na pag ikinapit daw ang salitang tao ay hindi na tunay na Dios sa  (Jehovah o  Yahweh ) ikinapit din ang titulo ng tao sa pagka Dios nya.

Paano ngayon ito tiyak na naman kakamot ng ulo naman itong mga walang utak na ministro ni Manalo 

Ngayon may tanong tayo sa Anong anyo o wangis ang wangis ng Dios na makikita?

"Noong taong namatay ang haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan ,matayog at mataas at pinuno ang templo ng kaniyang kaluwalhatian.(Isa.6:1) 

Dito sa isang pangitain nakita ni Propeta Isaias ang Panginoong Dios na nakaupo sa kanyang matayog at mataas na luklukan .na kung saan ang templo ay napuno ng kaniyang kaluwalhatian.Ang tanong natin anong anyo o wangis nakita ni Propeta Isaias ang anyo ng tunay na Dios na siya ring nakita ni Propeta Ezekiel sa kanya ring pangitain.

"For high in the sky above them was what looked like a Throne made of sapphire stone ,and upon it sat some one who appeared to be a man.(Ezek.1:26Tyndale Living Bible)

Anong Anyo o wangis nakita ni Propeta Ezekiel ang Dios sa isang Pangitain nakita nya ito sa wangis ng tao.nasa wangis pala ng tao kung ganon ang Dios na nakaupo sa kanyang luklukan sa langit.

Sa Hebrew (Mar'eh Adam) as the apperance of a man (Adam ) means "human being"

Dito maliwanag na ang Panginoon na nakita ni Propeta Ezekiel na nakaupo sa kanyan luklukan sa langit ay  nakita nya ito "IN THE APPERANCE OF ADAM"


Sunod natin na Topic yan kung Sino Itong Panginoon na Kawangis ni Adam.

Saturday, January 28, 2012

NAMATAY NGA BA DIOS AT SINO ANG BUMUHAY

Isang paksa na naman ang ating pag-aaralan sa Awa at Tulong ng Dios ito ay tungkol sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesu Cristo at sa kanyang muling pagka buhay na tila hindi naintindihan ng mga culto ni Manalo sa dahilang "Ang tunay na Dios daw ay hindi namamatay kaya kung namatay daw ang ating Panginoong Jesu Cristo ito daw ang patunay na hindi siya ang  Dios na tunay.Ganito ang logic ng mga culto ni Manalo "Ang Tunay na Dios hindi namamatay si Cristo namatay kaya hindi siya Dios na tunay ...ngayon ang tanong natin ang anghel hindi rin namamatay Dios ba tunay ang anghel.

kung susundan natin ang kanilang mga maling kaisipan lalabas dahil ang anghel hindi rin namamatay ay tunay na Dios din ang anghel kung ganon.kaya hindi batayan dahil hindi namamatay o isang Immortal ay tunay na Dios na.

Ngayon Alamin natin Bakit namatay ang Cristo at Ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay?Totoo ba na namatay ang Dios?

"Tungkol sa kaniyang Anak ,na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman.(Rom.1:3)

Ito palang Anak ng Dios na  kasama ng Dios sa pasimula nung magkatawang tao ito.(John 1:1,14,18)ay ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman.kaya dito maliwanag na itong anak ng Dios ay sumuklob ng laman .(1Tim.3:16 KJV)

Ngayon ang Tanong natin  kung ang  Anak ng Dios ay sumuklob ng Laman alin yong pinatay sa Anak ng Dios?

"Sapagkat si Cristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan ,ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo'y madala niya sa Dios siyang pinatay sa laman ,ngunit binuhay sa espiritu.(1Ped.3:18)

Alin po ang pinatay sa Anak ng Dios dito maliwanag na ang Laman o (katawang tao) ang pinatay sa kanya upang tayo madala niya sa Dios ,na siya nagbata minsan dahil sa ating mga kasalanan.kaya ang  namatay sa kanya hindi ang kanyang pagka Dios kundi ang Laman nung siya ay magkatawang tao.


Pumayag kasi ang ANAK NG DIOS na ibigay ang kanyang BUHAY may Kapangyarihan ang ANAK NG DIOS na magbigay ng kanyang BUHAY at kumuha nito.


Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. Sinoma'y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama.(Juan 10:17-18)

Ano patunay natin na  hindi ang Dios (Cristong Espiritu  ) ang  namatay kundi ang "Katawang laman" ?

"Na tuparin mo ang utos na walang dungis walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesu Cristo na sa kaniyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging Makapangyarihan ,Hari ng mga hari,at Panginoon ng mga panginoon ;na siya lamang ang walang kamatayan,na nananahan sa liwanag na di malapitan na nakita ng sinomang tao ,o makikita man sumakaniya nawa ang kapurihan paghaharing walang hanggan.siya nawa.(1 Tim.6:14-16)

Dito maliwanag na si Cristo ang tinutukoy na Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon.(Apoc.19:11-16) na siya walang kamatayan.kaya ang Dios na tumatahan sa Loob ng laman hindi  yon ang namatay kundi ang  maliwanag sa nabasa natin  ang laman yong pinatay .

'At nang siya'y aking makita ay nasubasub akong waring patay sa kaniyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay na sinasabi ,huwag kang matakot Ako'y ang Una at ang huli,at nabubuhay ,at ako'y namatay at narito ,Akoy nabubuhay magpakailan man at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at hades.(Apoc.2:17-18)

Ngayon Sino itong siya ang Una at ang Huli na nabuhay ,at namatay ,at nabubuhay magpakailanman?

"Banal ,banal,banal ang Panginoong Dios ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating .(Apoc.4:8)

"Ganito ang sabi ng Hari ng Israel at ng kaniyang Manunubos ,na Panginoon ng mga hukbo ,Ako ang una at ako ang huli at liban sa akin walang Dios.(Isa.44:6)

"Iyong dinggin Ako ,Oh Jacob at Israel na tinawag ko ,Ako nga ;Ako ang una ,at ako ang huli.(Isa.48:12)

Ang Panginoong Jesu Cristo pala ang Una at ang Huli na siya rin ang Panginoong Dios na Hari ng Israel na siyang Manunubos  na nabuhay at namatay at muling nabuhay nasa kapangyarihan niya ang ialayang kanyang buhay at nasa kapangyarihan niya rin na bawiin ito sapagkat ito ang tinanggap niyang utos sa kanyang Ama na anak ay kailang mamatay para matupad ang hula magmula kay Moses at sa mga propeta .

At sinabi niya sa kanila, Oh mga taong haling, at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta! Hindi baga kinakailangang si Cristo ay maghirap ng mga bagay na ito, at pumasok sa kaniyang kaluwalhatian?At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan.(Luc.24:25-27)

Ngayon ang tanong natin Sino ang bumuhay sa ating Panginoong Jesus Cristo na pinatay sa Laman?

"Siya 'y muling binuhay ng Dios nang ikatlong araw ,at siya'y itinalagang mahayag.(Acts 10:40)

Dito maliwanag na ang ating Panginoon Jesu Cristo na pinatay sa laman  ay binuhay ng Dios .Dito na naman ngayon mangangatuwiran ang mga Culto ni Manalo sasabihin nila ayan ika "Dios ang bumuhay kay Cristo " kaya hindi siya ang Dios "may katuwiran ba ganitong pangangatuwiran .

"Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi Igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa tatlong araw,sinabi nga mga judio apat na put anim na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa talong araw ?datapuwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kaniyang katawan.(John 2:19-21)

Sino ang Dios na bumuhay sa laman na pinatay maliwanag ang sagot ng ating Panginoong Jesus "Igiba ninyo ang Templong ito (na tumutukoy sa kanyang katawan ) at sabi nya AKING ITATAYO SA TATLONG ARAW"Sino ang Dios na magtatayo o bubuhay sa laman na pinatay walang iba siya rin mismo ang bubuhay nito .na templo na kaniyang tinutukoy na kaniyang itatayo ay walang iba ang kaniyang katawan na nabuhay na mag uli sa ikatlong araw.....kaya  ang napatay at naipaku ng mga sundalong Romano sa krus ay ang LAMAN o katawan ngunit ang Dios o (Ang Anak ng Dios) na tumatahan duon sa loob ng Laman ay hindi  namatay o mamatay.(1 Tim.6:14-16) sapagkay ito ay Buhay.(Juan 14:6) na Dios na nahayag sa laman.(1 Tim.3:16)..."Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman, (Col.2:9)

"At ang nanunumpa sa pamamagitan ng templo ay ipinanumpa ito at yaong tumatahan sa loob nito.(Mat.23:21)

"Bumangon ka ,Oh Dios hatulan mo ang lupa sapagkat iyong mamanahin ang lahat ng mga Bansa.(Awit 82:8)

"...Na Bumangon Akong maaga...(Jer.26:5)

"Tumahimik ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon sapagkat siya GUMISING na sa kaniyang Banal na tahanan.(Zac.2:13)

Awake, why sleepest thou, O Lord? arise, cast [us] not off for ever.(Psalms 44:23)

Awake, awake, arm of the LORD, clothe yourself with strength! Awake, as in days gone by, as in generations of old. Was it not you who cut Rahab to pieces, who pierced that monster through?(Isaiah 51:9)

Ang Tahanan na tinutukoy ay ang Templo o katawan  niya na Iginiba at ibinangon sa ikatlong araw.

(תִישַׁ֥ן)ti·shan
to sleep.(Psalms 44:23) Ang salitang Natulog sa hebrew ay "Tishan or yashen" na literal meaning nito ay natulog katumbas rin nito ang namatay .(Deut.31:16,Dan.12:2,1Kings 22:40) 


why sleepest
yashen  (yaw-shane')
to be slack or languid, i.e. (by implication) sleep (figuratively, to die); also to grow old, stale or inveterate -- old (store), remain long, (make to) sleep.

Iksakto sa hula sa pagbukang liway-way ng umaga bumangon ang ating Panginoong Jesu Cristo sa gitna ng mga patay.(Mat.28:1-7)

"Sinabi sa kaniya ni Jesus "Ako ang pagkabuhay na mag uli ,at ang kabuhayan ,ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamatay gayon may mabubuhay siya.(John 11:25)

"Since was God's Children ,are human being made of flesh and blood HE became flesh and blood too by being born in HUMAN form for only as a human BEING COULD HE DIE AND IN DYING BREAK the power of the devil who had the power of death.(Heb.2:14 TLB)

Pwedi Ba Mamatay ang Dios?

Ang Sagot "Pwedi" 

Kung gusto niya? ang patunay pinatay ang Lumikha ng Buhay pinatay siya ayon sa laman.

Dahil Bagama't siya Dios hinubad niya ito at naganyong ALIPIN na nakitulad sa mga tao.(Filipos 2:5-7) kaya namatay siyang parang tao.(Awit 82:6-7) ngunit Babangon siya sa libingan na isang PANGINOON upang hatulan ang lupa.(Awit 82:8)


"At inyong pinatay ang Lumikha ng buhay: na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay; mga saksi kami ng mga bagay na ito.(Mga Gawa 3:5) ang panginoon ng kaluwalhatian na kanilang ipinaku sa krus.(1 Cor.2:8)

Na kung saan ito rin ang Panginoon na Gumawa ng Tipan.(Heb.8:8-10) Na namatay.

"At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan.Sapagka't kung saan mayroong tipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon.(Heb.9:15-16)

Friday, January 27, 2012

PAGBINIGYAN DAW HINDI NA DIOS SABI NG MGA CULTO NI MANALO

May mga nakakatawang mga pangangatuwiran itong mga Manalo Cult's ayon sa kanila kaya daw hindi tunay na Dios ang Cristo dahil daw ang ano man daw na kapangyarihan at kapamahalaan mayroon si Cristo ay bigay lang daw ng Dios Ama sa kanya gusto palabasin ng mga Manalo Cult's na ito dahil bigay ng Ama kay Cristo.ay  hindi Daw Dios ang Cristo.

Ngayon pag-aaralan natin kung may katuwiran itong mga argumento ng mga alagad ni Manalo na nagmana kay Manalo ng katangahan.Basahin natin ang kanilang mga talatang batayan.


"At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay  mo ay ibinigay ko sa kanila ,upang sila ay maging isa na gaya naman  natin na iisa.(John 17:22)

"Gaya ng ibinigay  mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan.(John 17:2)

"At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y Anak ng tao.(John 5:27)

Ito ang mga talata na ginagamit nila na ang kaluwalhatian at kapamahalaan ni Cristo ay bigay o ibinigay lang daw sa kaniya ng Dios Ama.kaya daw hindi Dios si Cristo dahil binigyan lang.


Gusto palabasin ng mga sangkatutak na alagad ng Anghel na may Anghit na pag binigyan hindi na daw Dios .ang tanong natin ang pagbibigay ba ay nakakabawas ng kalagayan.

Halimbawa  "Binigyan mo ng pera ang inyong Anak ,o di kaya ipinagkaloob mo sa anak mo ang kapamahalaan sa negosyo na pag-aari mo nababawasan ba ng pagbibigay mo ang karangalan at kalagayan ng Anak mo .Nung bigyan mo ba ang anak mo ng pera ay nawawala ba ang pagkatao ng anak mo ,nung bigyan mo ng kapamahalaan sa negosyo mo.hindi naba tao ang anak mo dahil binigyan mo .

Ganito ang Logic ng mga alagad ng Anghel na may Angit sa kilikili dahil binigyan daw si Cristo hindi na Dios si Cristo.Diba nakakatawa.

"Nung bigyan mo ng pera ang Anak mo hindi naman nabawasan ang pagkatao ng anak mo ,saan eskwela ng katangahan kaya nakuha ni Manalo ang ganitong karunungan na pag binigyan ay hindi na Dios.

Paano kung si Cristo ang magbibigay sa Ama nababawasan ba ang pagiging Dios ng Ama dahil binigyan siya ni Cristo.

"Kung magkagayo'y darating ang wakas pagka ibinigay na niya ang kaharian sa Dios sa makatuwid bagay sa Ama ,pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan.(1 Cor.15:24)

Dito sa latatang ito si Cristo ang magbibigay sa Ama ng Kaharian ,ngayon dahil ba binigyan ni Cristo ang Ama ng kaharian hindi naba Dios ang Ama dahil binigyan siya ng Anak ng kaharian .kung susundan natin ang Logic ng mga Manalo Cult's ganon talaga ang mangyayari na hindi na Dios ang Ama dahil binigyan lang siya ng Anak.at lalabas pa na ang Kaharian na ibinigay ng Anak ay hindi sariling pag-aari ng Ama kundi bigay lang ng kanyang Anak ganon ba yon.

Ngayon ang tanong natin ang Dios ba pwede ba Bigyan?

Ito hindi ito naisip ng mga tangang Alagad ni Manalo na kahit ang tunay na Dios ay pwede bigyan at ang pagbibigay sa Dios ay hindi nakakabawas ng kanyang pagka Dios.ano ang Halimbawa natin.

"Mangagbigay kayo sa Panginoon ,kayong mga angkan ng mga bayan mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at ng kalakasan,inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan.(1Cro.16:28-29,Awit 29:1-2)

"When anyone want togive to an offering of thanksgiving to the Lord..."(Lev.3:1 LB)

"sinabi nila sa kaniya ,kay cesar nang magkagayo'y sinabi niya sa kanila ,kayat ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Dios ang sa Dios.(Mat.22:21)

Dito maliwanag na ang  Panginoon pwede bigyan ang sabi mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at ng kalakasan.at ang magbibigay sa Panginoon ay mga angkan ng mga bayan.nangangahulugan ba ito na Dakila yong nagbigay sa binigyan ,at nangangahulugan ba ito na nung hindi binigyan ang Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan ay walang siyang  kaluwalhatian at kalakasan.

kaya mali ang unawa na pagbinigyan ay hindi na Dios kasi ang Dios mismo bibigyan ng mga angkan ng mga bayan ng kaluwalhatian at ng kalakasan.

Wednesday, January 25, 2012

JESU CRISTO ANG "EXALTED" NA DIOS

Ngayon Pag-aaralan natin ang isa sa mga  talata na pinagkamalian ng mga Manalo Cult ito ang Acts 5:31 at Filipos 2:9 ayon sa mga Manalo Cults ito daw ang batayan nila na hindi daw  katutubo ang pagiging Principe at pagiging Tagapagligtas ni Cristo sapagkat PINADAKILA o (EXALTED) lang daw sia ng Dios.

Basahin natin ang kanilang mga talata na pinagbabatayan;"Siya'y pinadakila ng Dios ng kaniyang kanang kamay upang maging Principe at Tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan.(Acts 5:31)

"Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan.(Fil.2:9)

Ayon sa mga Manalo Cults kung Principe at Tagapagligtas man daw ang Cristo dahil daw pinakadakila (exalted) lang daw siya ng Dios.ganito nila pinangangatuwiranan ang kanilang mga maling pagka-unawa sa talata kaya sila nahulog sa lisyang paniniwala.

Makikita natin Tama ang talata ngunit mali ang unawa ng mga Manalo Cults.Una kung pinadakila (exalted) man ng Dios ang Cristo ito ay  hindi salungat sa katotohanan sapagkat talastas natin na ang Ama at ang Anak ay nagluluwalhatian sa isa't -isa.

"Ang mga bagay na ito ay sinasalita ni Jesus at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit ay sinabi niya Ama dumating na ang oras LULUWALHATIIN MO ANG IYONG ANAK UPANG IKAW AY LUWALHATIIN NG ANAK.(John 17:1)

Dito makikita natin na ang Ama at Anak ay nagluluwalhatian sa isat -isa.niluluwalhati ng Anak ang kanyang Ama at niluluwalhati naman ng Ama ang kaniyang Anak na si Jesu Cristo.bukod dito niluluwalhati din ng Dios ang kanyang marangal na pangalan.

"Ama luwalhatiin mo ang iyong pangalan .dumating nga ang isang tinig mula sa langit na nagsabi niluwalhati ko na ,at muli kong luluwalhatiin.(John 12:28)

Maging ang pangalan pala ng Dios ay niluluwalhati nya kaya hindi posible na ang Anak nya ay luluwalhatiin nya rin.

Ngayon Alam ba ninyo na ang Ang Dios ay isang "EXALTED GOD"?

"And Mary said "My soul EXALTS the LORD.(Luke 1:46 NAS)


Ang Maria na Ina ng ating Panginoong Jesu Cristo ay nag-exalt sa Panginoon di naba siya Dios dahil ini-enixalt lang siya ni Maria.

"Exalt ye the Lord ,our God ,and worship at his footstoll,for he is holy.(Psalms 99:5 KJV)

"Be thou EXALTED ,Oh God above the heavens ,let thy Glory above all the earth .(Psalms 57:5,11 KJV)

"Be still ,and know that I am God I will be Exalted among the heathen ,Iwill be Exalted in the earth.(Psalms 46:10 KJV)

Dito maliwanag na ang tunay na Dios ay isang "EXALTED GOD"

At ang Pagdakila o (Exaltation) ng  Anak ay tinamo nya na ito bago itatag ang sanglibutan?

"At ngayon Ama luwalhatiin mo ako sa iyo ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon.(John 17:5)

Bago ang sanglibutan ay itatag may tinamo na palang kaluwalhatian o pagdakila ang Anak sa kaniyang Ama.Ngayon kung pinadakila lang natamo ni Cristo ang pagiging Tagapagligtas salungat ba ito sa salita ng Dios.

"Ako ,samakatuwid bagay Ako ang Panginoon at liban sa akin walang tagapagligtas.(Isa.43:11)

Wala palang Tagapagligtas liban sa Panginoon.kaya bukod sa Panginoon ay hindi na   magkakaroon ng tagapagligtas.at itong Panginoon na ito siya ang Makapangyarihang Dios na Principe ng kapayapaan.(Isa.9:6)

Tuesday, January 24, 2012

JESU CRISTO PANGINOON NA BAGO GAWING PANGINOON

Isa sa mga dinadahilan ng Mga Manalo cults at ng mga Paganong Muslim ayon sa kanila hindi daw katutubo ang pagka-panginoon ng ating Panginoon Jesu Cristo kundi ito daw ay gawa ng Dios.Ginawa lang daw na Panginoon itong si Jesus.

Ito ngayon ang ating pag-aaralan?Tama ba ang kanilang unawa sa salitang Ginawang Panginoon itong ating Panginoon Jesu Cristo.Totoo ba na hindi katutubo ang pagka-panginoon niya.isa sa batayan na talata ng mga Manalo Cults at ng MGA PAGANONG MUSLIM ay ang Acts 2:36Basahin Natin;  "Pakatalastasin nga ng boung Israel na ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus."

Ayon sa kanila na maliwanag daw dyan na ginawa lamang ng Dios  na Panginoon at Cristo itong si Jesus na ipinako sa krus.(dahil nabasa nila ang salitang ginawa ng Dios na Panginoon ang hatol at unawa nila hindi daw katutubo ang pagka-panginoon ng ating Panginoong Jesu Cristo.kundi ginawa lamang ng Dios.

Ngayon dahil ba ginamit ang salitang "ginawa " nangangahulugan ba ito na hindi na katutubo ang pagka-panginoon ni Jesus.Paano kung ang Dios ang ginamitan ng salitang "ginawa" 

"Sapagkat ikaw ,Oh Panginoon ay aking kanlungan!iyong ginawa ang Kataastaasan na iyong tahanan.(Awit 91:9)

Dito ginamit ni David ang salitang "ginawa"Iyong ginawa ang Kataas-taasan na iyong tahanan .lalabas dito na si David lang ang gumawa para maging tahanan ang Dios.ganon ba kahulugan   nito na si David lang ang gumawa sa Dios para maging tahanan.

Ano ibig sabihin ni David na "Iyong ginawa ang Kataas-taasan na iyong tahanan.?Kailan ba naging tahanan ang Dios nung gawin lang ba ni David Oh bago gawin ni David siyang tahanan ay Tahanan na siya sa lahat ng sali't -saling lahi.

"Panginoon ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi."(Awit 90:1)

Dito maliwanag na bago gawing tahanan ni David ang Dios tahanan na ang Dios sa lahat ng salit-saling lahi.hindi lang nung gawin siya ni David na tahanan ay doon lang siya naging tahanan.(tahanan na siya bago siya gawing tahanan ni David ).

Ano patunay natin na itong ating Panginoong Jesus ay Panginoon na bago siya gawing panginoon sa boung Israel?

Ito ang nakasulat    "Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutan ito sapagkat kung nakilala sana nila ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian.(1 Cor.2:6)

Ito palang Jesus na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutan na ipinaku  sa krus ito pala ang Panginoon ng Kaluwalhatian?Ngayon Sino itong Panginoon ng Kaluwalhatian na hindi napagkilala ng sanglibutan at kanilang ipinaku sa krus.

"Sino itong Hari ng kaluwalhatian ?ang Panginoon ng mga hukbo siya ang Hari ng kaluwalhatian.(Awit 24:10)

Ang Panginoon ng kaluwalhatian ito pala ang Hari ng kaluwalhatian na siyang Panginoon ng mga Hukbo.Dito maliwanag na bago gawing Panginoon at Cristo itong si Jesus siya ang Panginoon ng kaluwalhatian, ang Hari ng Kaluwalhatian ,ang Panginoon ng mga Hukbo.

Ito ang Panahon hindi pa siya nagkatawang tao.(John 1:1,14) siya ang Panginoon ng Kaluwalhatian ,ang Panginoon ng mga hukbo.ang Patunay tinawag na siya ni David na Panginoon niya.

Si Cristo Mismo Tinawag ng kanyang Ama  na Panginoon "


Ito ay Tungkol sa Anak ;


"At Ikaw ,PANGINOON nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay.(Heb.1:8-10)

"Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway .(Awit 110:1)

Dito maliwanag na tinawag na siya ni David na "Aking Panginoon"Ito ang time na hindi pa siya nagkatawang tao hindi pa siya ipinaglihi at ipinanganak ni Maria .

Kaya  maling-mali ang paniniwala ng mga culto ni Manalo na naging Panginoon lang daw si Cristo nung ipanganak na siya ni Maria at nung siya gawin ng Dios  na  Panginoon sa boung Israel.dito bago siya naging tao tinawag na siya ni David na "aking Panginoon" hindi naman siguro sira ulo si David na tatawaging Panginoon ang hindi pa umiiral o panukala palang.

Ito talata na Panginoon siya ni David;   "Kung tinawag nga siya ni David na Panginoon,paanong siya't kaniyang anak?(Mat.22:45)

Ngayon ang Tanong natin  bakit ginawang Panginoon at Cristo itong si Jesus sa Boung Israel ano ang Dahilan ng Dios bakit ginawa niya ito ?

"Ngayon nga ang Israel ay malaon nang walang Dios na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan.(2 Cro.15:3)

Ito pala ang Dahilan ang Boung Israel pala malaon ng WALANG DIOS na tunay ,walang tagapagturong saserdote ,at walang kautusan.nawala pala sa Israel ang DIOS na tunay dahil bumaling sila sa pagsamba sa ibang dios na hindi tunay o pagsamba sa mga diosdiosan.dahil dito humiwalay ang Dios sa kanila ,

Ngayon dahil walang Dios na tunay ang Israel  para maipanumbalik sila sa Tunay na Dios ginawa ng Dios na Panginoon at Cristo itong si Jesus sa gitna nila.

Kaya may Hula na matutupad nung gawing Panginoon at Cristo itong si Jesus sa Boung Israel..anung hula ito?

"Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon sinasabi ng Panginoon  ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito .At ako'y magiging Dios nila at sila'y magiging bayan ko.(Heb.8:10)

Ito pala ang Hula sa Sangbahayan ni Israel na natupad na kung saan sabi ng PANGINOON "AKOY MAGIGING DIOS nila."Nung Gawin Panginoon at Cristo itong si Jesus sa Boung Israel doon naganap ang hula ni Propeta  Jeremias na MAGIGING DIOS o PANGINOON si Jesus sa Sangbahayan ni Israel.


dahil Dito natupad ang Hula ni Propeta Ezekiel .."Sa araw na yao'y aking palilitawin ang isang sungay upang tumulung sa sangbahayan ni Israel at aking papangyayarihin ang iyong salita sa gitna nila at kanilang makikilala na ako ang Panginoon.(Ezek.29:21)Doon palang nakilala na Panginoon at Cristo itong si Jesus sa Sangbahayan ni Israel.Ang Acts 2:36....ay parang ganito lang yan may isang teacher na nagturo sA isang eskwelahan ng 40 yrs ng nagtuturo  ....tapus may ibang school na nag-alok sa kanya sabi ng isang principal sa school na iyon ,,,dito ka magturo sa amin GAGAWIN KITANG TEACHER SA SCHOOL NA ITO..ang tanong...kailan siya naging TEACHER nung GINAWA siya ng PRINCIPAL Na maging TEACHER sa SCHOOL niya o BAGO siya GINAWANG TEACHER ay DATI NA SIYANG TEACHER SA IBANG SCHOOL ....ganon si Kristo ....dati na siyang PANGINOON nung hindi pa siya nagkatawang TAO pero nung magkatawang TAO siya Ginawa siya na PANGINOON uli sa mga tao.

kaya ang sabi ni Jesus:

Tinatawag ninyo akong Guro, at Panginoon: at mabuti ang inyong sinasabi; sapagka't ako nga. Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mangaghugasan ng mga paa ng isa't isa. (Juan 13:13-14)

At naging Panginoon nga si Jesus sa mga alagad na ibinigay sa kanya ng Ama.(  Juan 10:28-29) 

Kung ang sinomang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin; at kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko: kung ang sinomang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama.(Juan 12:26)

Anong uri ng Panginoon si Jesus sa mga alagad:

Ito sagot ng Banal na kasulatan    "Sumagot si Tomas at sa kaniya'y sinabi PANGINOON ko ,at DIOS ko.(John 20:28)

Panginoon siya at Dios ng mga alagad.

Sunday, January 22, 2012

JOHN 17:1-3 HINDI NAINTINDIHAN NG MGA BULAG NA MINISTRO NI MANALO

Ngayon Tatalakayin natin ang isa mga pinagbabatayang talata ng mga INC 1914 tungkol sa Aral na ang Ama lang daw ang iisang Tunay na Dios  sa Juan 17:1-3


Paano ba ito inuunawa ng mga INC 1914


Ang mga bagay na ito ay sinasabi  ni Jesus at sa pagkatingala ng kaniyang mga mata sa Langit ,ay sinabi niya Ama dumating ang oras luwalhatiin mo ang iyong Anak,upang ikaw ay Luwalhatiin ng Anak ..."At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay at siyang iyong isinugo ,samakatuwid baga'y si Jesu Cristo.(Juan 17:1,3)


Ito ang kanilang ginagamit na batayan para ituro na ang Ama lang daw ang IIsang Tunay na Dios pero pansinin natin na ang Layunin ng Anak ay ipakilala ang Amang nagsugo sa kanya .


"Walang taong nakakita kailanman sa Dios ang Bugtong na anak ,na nasa sinapupunan ng Ama siya ang nagpakilala  sa kaniya.(Juan  1:18)


Dito maliwanag na ang Bugtong na Anak na nasa sinapupunan ng Ama ang magpapakilala sa Ama na siyang iisang Dios na tunay ,kaya kung pansinin natin walang kontrahan sa talatang ito. kung sinabi man ng Anak na ang Ama ang iisang Dios na Tunay dahil ipinakilala niya nga ito.


Ngayon ang Tanong natin kung ang Ama ang iisang Dios na Tunay saan naman nagmula  itong Anak na  magpapakilala sa Ama.


Basahin natin; "Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakikilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo ,at nagsipagpaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin.(Juan 17:8)


Saan Nagbuhat ang Anak sabi ng ating Panginoon Jesus ..'"Nakikilala nilang tunay na nagbuhat ako sa IYO"Ito palang Bugtong na Anak na nagpakilala sa Ama na iisang tunay na Dios ay nagbuhat o nangaling mismo sa AMA at dahil ang Anak ay buhat mismo sa  AMa hindi hiwalay ang Anak sa Ama bagkus   bahagi siya ng AMa at dahil bahagi ng Ama ang Anak tunay na Dios ang kalagayan ng Anak kung paano tunay na Dios ang kanyang pinagbuhatan.(John1:1)


"Sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo sapagkat ako'y inyong inibig ,at kayo'y nagsisampalataya na "Akoy nagbuhat sa Ama.(Juan  16:27)


Dito maliwanag na  ang Bugtong na Anak na nasa sinapupunan ng Ama ay nagbuhat mismo sa Ama samakatuwid  bahagi siya ng Ama  o .kasama ng Ama sa pasimula.(Juan  1:1-2)


"Hindi ka baga nananampalataya na Akoy nasa Ama at ang Ama ay nasa akin?.(Juan  14:10)


At isinugo ng Ama sa sanglibutan.(1Juan 4:9) at nung isugo ng Ama ang kanyang Anak sa Sanglibutan..." Ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama.(Gal.4:6)ay Ipinakilala  ito ng AMA na  Tunay na Dios rin.


"At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo samakatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesu Cristo .Ito ang tunay na Dios at ang buhay na walang hanggan.(1Juan  5:20)

Kaya tumungo ang AMA mula sa kaitaasan ng Langit at tumingin sa lupa..."Sapagka't siya'y tumungo mula sa kaitaasan ng kaniyang santuario; tumingin ang Panginoon sa lupa mula sa langit;(Awit 102:19)at sinabi sa ANAK


"Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian.(Heb.1:8)

Kaya ang kontexto ng Juan 17:1-3 ay ang misyon ng Anak na ipakilala ang Ama na iisang  tunay na Dios at nung ipakilala ng anak ang Ama  ay ipinakilala naman ng Ama na itong kanyang Anak ay tunay na Dios rin gaya niya .(1Juan 5:20, Hebreo 1:8) at siyang iyong isinugo samakatuwid baga'y si Jesu Cristo.(Juan 17:3).na Anak ng Ama.(2 Juan 1: 3)


Nung sabihin ba ng Anak na ang Ama ay ang makikila na iisang Dios na tunay nangangahulugan ba ito na hindi  tunay na Dios ang Anak ,,,HINDI PO!!!! Gusto lamang ituro ng Anak na sa pagiging AMA na pinagbuhatan ng lahat ng bagay tangi lamang ang Ama ang nag-iisang Dios na tunay  sapagkat ang Anak man ay nagbuhat sa Ama at siya walang kagaya sa pagiging Ama.(2 Sam.7:22) at ang sinomang tumatanggi sa Ama at sa Anak ay anti-cristo.(1Juan 2:22)Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan, at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman?(Kawikaan 3O:4)

Kaya SUMPA na Dapat Sumpain ..."At ikaw ay aking pasusumpain, alangalang sa Panginoon sa Dios ng langit at Dios ng lupa,.."(Gen.24:3)

Kaya ang Konklusyon ay ganito:

Ang Dios Ama na nasa Langit ay Tunay na Dios.(Juan 17:1,3) at ang ANAK ng Dios na naparito sa Sanlibutan.(1Juan 5:20) ay Tunay na Dios rin.(Heb.1:8) 

Saturday, January 21, 2012

ANG IDOLATRIYA NA PAGSAMBA SA IGLESIA NI CRISTO NI FELIX Y MANALO

Alam natin na anomang uri ng pagsamba sa Hindi tunay na Dios ay isang anyo ng "idolatriya"Alam ba ninyo na ang Iglesia ni Cristo na itinayo nI Felix Y Manalo noong 1914 ay hindi naka-iwas sa Idolatriyang ito "Isa sa aral na ipinapangaral ng Iglesia ni Cristo ay ang "PAGSAMBA SA TAONG CRISTO JESUS"


Sa Paniniwala ng Iglesia ni Cristo ang "CRISTO JESUS AY ISANG TUNAY NA TAO "pero sa kabila nito Pinaguukulan pa rin nila ito ng "PAGSAMBA" at aral sa culto ni Manalo na "SAMBAHIN si CRISTO" kaya bukod sa DIOS AMA na kanilang sinasamba ay may isa pang silang sinasamba ito ay ang PAGSAMBA SA TAONG SI JESU CRISTO"

kaya sa paraan ito nahulog sa Idolatriya o Pagsamba sa tao ang Iglesia ni Cristo!Ngayon pag-aralan natin kung totoo bang "Idolatriya "ang nalabag nila.

Unang Tanong natin ayon sa Turo ng ating Panginoong Jesu Cristo SIno ang Dapat "SAMBAHIN"?

"Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesus ,humayo ka Satanas ,sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Dios sasamba ka,at siya lamang ang iyong paglilingkuran.(Mat 4:10)

Sino ang itinuturo ng Dakilang Guro na SASAMBAHIN at PAGLILINGKURAN maliwanag ayon sa nasusulat sa DIOS SASAMBA ka.kaya ang itunuturo na dapat sambahin ay ang DIOS kaya ano mang pagsamba sa hindi tunay na Dios ay isang anyo ng "Idolatriya"

Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan  ng Dios ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa lumalang ,na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa.(Rom.1:25)


May mga taong pinalitan ang katotohanan ng Dios ng Kasinungalingan na sa halip sa lumalang sasamba ay sa nilalang sila nagsisamba .diba ito isang uri ng Idolatriya ang sumamba sa nilalang ,sa halip na sa Lumalang diba ang Tao ay nilalang at hindi Lumalang kung sinasamba ng Iglesia ni Cristo ay isang Taong nilalang kung ganon sila ay nahuhulog sa "Idolatriya".O pagsamba sa TAO.

"At sinasabi niya sa akin ,ingatan mong huwag gawin iyan ako'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta ,at ng mga tumutupad ng mga salita ng Aklat na ito.Sumamba ka sa Dios.(Apoc.22:9)

Dito makikita natin na pagsamba ay para lamang sa Dios at hindi TAO  "Sumamba ka sa Dios" at ang Sino mang sumasamba sa Tao ay "Sumpain"

"Ganito ang sabi ng Panginoon sumpain ang tao na tumitiwala sa TAO ,at ginagawang laman ang kaniyang bisig ,at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon.(Jer.17:5)

kaya Sumapa ang sasapitin ng Taong sumasamba sa kanyang kapwa tao .at ang patunay na bawal sambahin ang TAO nagpakita ng halimbawa ang mga alagad ng ating Panginoong Jesus na si Apostol Pedro na "Hindi siya nagpasamba kay Cornelio"

"At nangyari ,na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio ,at nagpatirapa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba .datapuwat itinindig siya ni Pedro na sinasabi ,magtindig ka ,ako man ay TAO rin.(Acts 10:25-26)


Dito  makikita natin bilang TAO ay hindi nagpasamba si Apostol Pedro kay Cornelio bagkus nung pagpatirapaan at sambahin siya ni Cornelio ay itinindig nya ito na sinasabi Magtindig ka "Ako' man ay  TAO rin"kaya ang tao ay hindi karapatdapat sa pagsamba kundi pagsamba ay ukol lamang sa Dios ito ang nilabag ng Iglesia ni Cristo na sila bukod sa sumasamba sila sa Dios ay may tao silang sinasamba na ayon sa kanila tunay na tao at walang bahid ng pagka-Dios man lang.

Ngayon may isang palusot ang mga Iglesia ni Cristo ni Manalo "Ang sabi nila sinasamba nila si Kristo pero hindi naman daw nila ito'ng Dini-Diyos nagiging Idolatriya lang daw ang isang bagay kung sinasamba mo daw ito at dini-diyos .

Ang Tanong natin Dini-diyos ba ni Cornelio si san Pedro ng pagpatirapaan at sambahin niya ito ..."Hindi " naman hindi naman sinabi ni Cornelio  na "Dios si San Pedro ".dito maliwanag na makikita natin na Kahit hindi mo "Di-yusin ang ang isang nilalang ay nahuhulog pa rin ito sa "Idolatriya"

Ang patunay:..."Sapagkat talastas ninyong lubos ,na sinomang mapakikiapid,o mahalay ,o masakim,na isang pagsamba sa mga diosdiosan..."(Efe.5:5)

Sinong Taong Tanga at Bobo ang nagsabi na nung makiapid siya ay dios nya ang kaniyang "pakikiapid"o dios niya ang kanyang kahalayan ,o dios nya ang kanyang kasakiman,walang tao na magsabi na dinidiyos nya ang mga ito pero sa kabila nito ito ay itinuturing na pagsamba sa diosdiosan.kaya kahit hindi mo diyosin ang isang bagay ay pwede ito mahulog sa idolatriya.

Ngayon may isa pang palusot na pinangatuwiranan  ang mga ministro ni Manalo ayon sa kanila kaya daw nila sinasamba si Cristo dahil daw ito ay inutos ng Dios na sambahin si Cristo kaya nila daw ito sinasamba. 

eh kung ganon Ano ang problema kung iniutos ng Dios na sambahin si Cristo "Walang problema kung Iniutos ng Dios sambahin si Cristo "sapagkat UTOS rin ng DIOs na sambahin sia ng mga TAO .(Deut.6:1,13) "Dito maliwanag na kahit ang sarili ng Dios iniutos niya sa tao na sambahin.

"Ako'y sumusumpa ng aking sarili ,ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katuwiran ,at hindi babalik na sa akin luluhod ang bawat tuhod ,bawat dila ay susumpa.(Isa.45:23)

Dito makikita natin na sumumpa ang Dios na ang bawat tuhod ay luluhod sa kaniya (O sasamba sa kanya).(Rom.14:11) kaya maging ang sarili ng Dios pinapasamba niya o utos nya na sambahin ng mga tao. ito ang katuparan kung bakit si Cristo ay sinasamba .

"Upang sa pangalan ni Jesus ay Iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit ,at ng nangasa lbabaw ng lupa at ng nangasa ilalalim ng lupa ,at upang sa ipahayag ng lahat ng dila na si Jesu Cristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.(Fil.2:10-11)

Anong uri ng pagsamba kay Cristo ang sa ikaluluwalhati ng Dios Ama?

"Upang papurihan ng lahat ang Anak ,na GAYA rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama ang hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi nagpapapuri sa Ama sa kaniya'y nagsugo.(John 5:23)

Dito makikita natin na ang "Degree" ng pagsamba sa ANAK ay GAYA ng pagsamba sa AMA at ang hindi nagpupuri sa ANAK ay hindi nagpupuri sa AMA

Kaya nung Dalhin ang Anak sa sangkalupaan ay sinabi ng Ama sambahin siya ng lahat ng mga Anghel ng Dios.(Heb.1:6)

"Kundi inyong SAMBAHIN si CRISTO na PANGINOON sa iyong mga puso.(1 Ped.3:15 Mbb)

Kaya kung tumanggap man si Cristo ng pagsamba dahil hindi siya TAO kundi Dios na nagkatawang TAO.(John1:1,14) at dahil  hindi siya TAO nagpasamba sia.(Mat.28:16-17,Mat.9:18,Mat.14:33)

At sunod alam ng mga unang Kristiano na Dios lang ang Dapat sambahin.(Rom.12:1,Apoc.19:10) kaya hindi sila sumasamba sa tao.

kaya sa ganito bumagsak ang Iglesia ni Cristo ni Manalo sa pagsamba sa Diosdiosan ng kanilang sambahin ang TAO bukod sa Dios.(kaya Dalawa ang sinasamba sa Iglesia ni Cristo isang AMA na TUNAY NA DIOS at ISANG TAO NA ANAK NG DIOS"kaya nahulog sa pagsamba sa TAO ang MGA ALAGAD NI MANALO

Tuesday, January 17, 2012

HOLY SPIRIT KASAMA SA KA-DIOSAN

Ang Holy Spirit ba ay Tunay na Dios :Bukod sa Ama at sa Anak sino pa ang magkasama sa paglalang?

"Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang mga langit at ang lupa .at ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu  ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.(Gen.1:1-2)

Sa simula pala ng paglalang ng Dios ay naroon na ang Holy Spirit kaya bukod sa ANak na kasama ng AMa sa pasimula.(John 1:1-3) kasama rin ng Ama sa paglalang ang Banal na Espiritu (Holy Spirit )

Ngayon bakit nandoon ang Banal na Espiritu ng lumalang ang Dios ano ang gawain ng Banal na Espiritu ng Lumalang ang Dios ? Ganito ang paliwanag ng Banal na Kasulatan.

"Iyong sinusugo ang iyong Espiritu ,silay nangalalalang at iyong binabago ang balat ng Lupa .(Awit 104:30)

Kasamang Kamanlalalang ng Ama at Anak ang Banal na Espiritu (Holy Spirit) sinusugo niya ang kanyang Banal na Espiritu para maglalang ang patunay kahit ang kalangitan Espiritu Santo ng Dios ang umaayos at gumagayak nito.

"Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay ginagayakan niya ang langit..."(Job 26:13)


Kaya Manlalalang at Nagbibigay ng Buhay (Life Giver) ang Banal na Espiritu ?


"Nilalang ako ng Espiritu ng Dios at ang Hinga ng Makapangyarihan sa Lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay.(Job 33:4)


At itong Espiritu Santo ng DIos na Manlalalang at nagbibigay Buhay ay tinatawag itong Panginoon?Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay buhay.(2 Cor.3:6)

"Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon doon ay may kalayaan.(2 Cor.3:17)

At  ang Panginoon ay siyang Dios..."Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Dios siya ang Lumalang sa atin ,at tayo'y kaniya...(Awit 100:3)

Kaya ang Espiritu Santo ng Dios ay Tunay na Dios (John 4:24)

Si Ananias  at si  Safira nung Magsinungaling upang ilingid ang isang bahagi ng lupa sa Banal na Espiritu hindi sila nagsinungaling sa tao kundi sa Dios.(Acts 5:1-4)

Ang Dios na  tinukso ng mga magulang sa ilang ng apat na pung taon ay ang Banal na Espiritu.(Heb.3:7-11)

Ang Banal na Espiritu ay Sinasamba ng mga unang Kristiano?

"Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios,at nangagmamapuri kay Cristo Jesus ,at walang anomang pagkakatiwala sa laman.(Fil.3:3)

"...Upang maghandog ng mga hain ukol sa Espiritu.(1Ped.2:5,Isa.30:1)

Bukod sa sinasamba ang Holy Spirit Dinadalanginan din ito ng mga Kristiano?

"Ngunit kayo mga minamahal papagtibayin ninyo ang inyong sarili na inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo.(Judas 20,Efe.6:18) at ang panalangin ay ukol lamang sa Dios.(Fil.4:6)

Templo ng Dios ang tawag sa pinanahanan ng Holy Spirit.(1 Cor.3:16)

Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa ESPIRITU. 32 Sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin, ngunit sinumang magsalita laban sa ESPIRITU SANTO ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating."(Mat.12:31-32)

Gaano kabigat, sa akala ninyo, ang parusang nararapat sa taong humamak sa Anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya, at humamak sa MAHABAGING ESPIRITU?(Heb.10:29)


Maliwanag na kayo ang sulat ni Cristo, ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng ESPIRITU NG DIOS na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato kundi sa puso ng mga tao.Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduang hindi nababatay sa kautusang nakasulat kundi sa Espiritu. Sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay-buhay.gaano pa kaya ang kaluwalhatian ng paglilingkod ayon sa ESPIRITU?(1 Cor.3:3,6,8)


Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap, "Tama ang sinabi ng ESPIRITU SANTO sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias,

26 'Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila,
Makinig man kayo nang makinig ay hindi kayo makakaunawa,
at tumingin man kayo nang tumingin ay hindi kayo makakakita.

27 Sapagkat napakatigas ng mga puso ng taong ito,
mahirap makarinig ang kanilang mga tainga,
at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
Sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata,
makarinig ang kanilang mga tainga,
at makaunawa ang kanilang mga pag-iisip.
Kung ganoon sana'y nagbalik-loob kayo sa akin,
at kayo naman ay aking pagagalingin, sabi ng Panginoon.'"(Gawa.28:25-27)

Sa Banal na Kasulatan ang Banal na Espiritu ng Dios ay MAKAPANGYARIHAN


"At ang ESPIRITU NG PANGINOON ay MAKAPANGYARIHANG sumasakaniya at siya'y lumusong sa Ascalon..."(Hukom 14:19)

At itong Espiritu ng Panginoon na sumasa mga Lingkod ng Dios ay tinatawag ring Panginoon.

"At si Samuel ay lumaki at ang PANGINOON AY SUMASAKANIYA at walang di pinapangyari sa kaniyang mga salita.(1 Sam.3:19)

Tinatawag ring ang HOLY SPIRIT na ang Makapangyarihang Kamay Ng DIOS


1 And it came to pass in the sixth year, in the sixth [month], in the fifth [day] of the month, [as] I sat in mine house, and the elders of Judah sat before me, that the HAND OF THE LORD GOD fell there upon me.

2 Then I beheld, and lo a likeness as the appearance of fire: from the appearance of his loins even downward, fire; and from his loins even upward, as the appearance of brightness, as the colour of amber.

3 And he put forth the form of an hand, and took me by a lock of mine head; and the SPIRIT lifted me up between the earth and the heaven, and brought me in the visions of God to Jerusalem, to the door of the inner gate that looketh toward the north; where [was] the seat of the image of jealousy, which provoketh to jealousy.(Ezek.8:1-3)

Saturday, January 14, 2012

ITLOG NA BALOT PAGKAIN BA

Ang Balot (Itlog na Balot ) Pagkain ba?Bakit hindi dapat kainin ang balot Ano ang dahilan?

"Huwag kayong kakain ng Anomang may Dugo..."(Lev.19:26)

Maliwanag ang utos sa atin ng ating Panginoong Dios "huwag kakain ng anomang may Dugo"sa balot hindi maiiwasan ang dugo na makain mo sapagkat buo mo itong makakain.

Ano ang sabi ng Lingkod ng Dios tungkol sa Itlog na balot?

"Makakain ba ng walang asin ang matabang o mayroon bang lasa ang PUTI NG ISANG ITLOG?Tinanggihang hipuin ng aking kaluluwa mga KARUMALDUMAL na pagkain sa akin.(Job 6:6-7)

Kakain pa ba kayo ng "BALOT"

Tuesday, January 10, 2012

ESPIRITU SANTO ENERHIYA LANG DAW SABI NG MGA CULTO NI MANALO

Ayon sa Manalo Cult ang HOLY SPIRIT ay hindi "BEING" kundi isa lamang KAPANGYARIHAN NG DIOS (ENERHIYA) na walang sariling kamalayan at kaisipan dahil dito hindi sila naniniwala na ang HOLY SPIRIT ay bahagi ng KA-DIOSAN o isa sa Bumubuo sa tinatawag na "GODHEAD"


Sa paniniwala ng mga culto ni Manalo (INCM) at maging ng mga Jehovah Witnesses ang HOLY SPIRIT ay isa lamang KURYENTE na walang BUHAY ito ngayon ang ating pag-aaralan at bibigyan ng kasagutan?Totoo ba na ang HOLY SPIRIT ay "ENERHIYA lamang at Walang sariling "BEING"

Ito ang isa talata na ginagamit nila ang (LUCAS 1:35)

"At sumagot ang Anghel ,at sinabi sa kaniya ,bababa sa inyo ang ESPIRITU SANTO ,at lililiman ka ng KAPANGYARIHAN NG KATAASTAASAN kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging Anak ng Dios."

Ito ang talata na namali ang pagka -unawa ng mga Alagad ni Manalo ayon sa kanila na maliwanag daw na ang ESPIRITU SANTO na lumilim kay Maria para ito magdadalangtao ay ang KAPANGYARIHAN NG KATAASTAASAN. 

Una hindi tayo tutol na ang HOLY SPIRIT ay tinawag na KAPANGYARIHAN NG KATAAS-TAASAN yan ay naka sulat ang tutol tayo na ang HOLY SPIRIT ay WALANG BIENG o KAMALAYAN o PAGIISIP o KALAGAYAN 

Ano ang patunay na ang HOLY SPIRIT ay ISANG BEING O PERSONA Inadres po ang HOLY SPIRIT na "HE" isang BEING na nasa kalagayan ng LALAKE o PAMBALAKE

"HE is the HOLY SPIRIT who leads into all truth .The world at large cannot recieve HIM.for it isn't looking for HIM and doesn't recognize HIM ,but you do for HE lives with you now and some day shall be in you.(John 14:17 LB)

But I will sent you the HOLY SPIRIT the source of all truth .HE will come to you from the Fatherand will tell you all about ME.(John 15:26 LB)

HE,HIM ito ay Inaadres sa isang BEING o Persona (John 14:26,John 16:7-8) "HIS OWN".(John 16:13) hindi ito basta Enerhiya lang kasi may "HIS OWN"

Ano pa ang mga katangian ng HOLY SPIRIT na magpapatotoo na may BEING ito?

"At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon ,at nangagaayuno ay SINABI NG ESPIRITU SANTO ibukod ninyo sa AKIN si Bernabe at si saulo sa gawaing itinawag KO sa kanila.(Acts 13:2)

Kung Enerhiya at walang Being ang Holy Spirit Paano nagawa ng Holy spirit na magsalita at magdesisyon na ibukod si Benabe at Saulo sa gawaing itinawag KO sa kanila. ginamit ang "AKIN ,at KO"

"At iniutos sa akin ng Espiritu na ako'y sumama sa kanila..."(Acts 11:12)

Ang HOLY SPIRIT may kamalayang mag Utos o magbigay ng Utos.(Acts 15:28-29) maging ang kamalayan na magbawal .(Acts 15:6)

"at samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain auy sinabi sa kaniya ng ESPIRITU narito hinahanap ka ng tatlong tao.(Acts 10:19).... How....na alam ng HOLY SPIRIT na may naghahanap kay PEDRO kung walang kamalayan ito.

Nakapagbibigay ng Utos ang Panginoong Jesu Cristo sa mga alagad sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

"Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa mga apostol na kaniyang hinirang; (Mga Gawa 1:2)

Ang Tanung may kaisipan ba ang HOLY SPIRIT?

Ito ang maliwanag na sagot ...."Datapuwat ang KAISIPAN NG ESPIRITU ay buhay at kapayapaan.(Rom.8:6)

Dito maliwanag na may ISIP o KAISIPAN ang ESPIRITU SANTO 

May pag-ibig – Roma 15:30
Maasahang saksi – Gawa 5:32
Nakikipagpunyagi – Genesis 6:3
Susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan – Juan 16:8
Nagtuturo – Lucas 12:12
May kapangyarihan – Roma 15:19
May sariling pandinig – Juan 16:3
Nagsasalita/Nag-uutos – Gawa 8:29
Mabuti -Awit 143:10
May sariling ibig o Kalooban-1Cor.12:11

Ang Pangalang YHWH (Tetragramaton) ay Ikinapit Din sa Banal na Espiritu

“Nang magkagayo’y nilipad ako ng isa sa mga serapin, na may baga sa kaniyang kamay, na kaniyang kinuha ng mga pangipit mula sa dambana: At hinipo niya niyaon ang aking bibig, at nagsabi, Narito, hinipo nito ang iyong mga labi; at ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis. At narinig ko ang tinig ng Panginoon [YHWH], na nagsasabi, Sinong susuguin ko, at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayo’y sinabi ko: Narito ako; suguin mo ako. At sinabi niya, Ikaw ay yumaon, at saysayin mo sa bayang ito, inyong naririnig nga, nguni’t hindi ninyo nauunawa; at nakikita nga ninyo, nguni’t hindi ninyo namamalas.” Isaias 6:6-9

“At nang sila’y hindi mangagkaisa, ay nangagsialis pagkasabi ni Pablo ng isang salita, Mabuti angpagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaias sa inyong mga magulang, Na sinasabi, Pumaroon ka sa bayang ito, at sabihin mo, Sa pakikinig ay inyong mapapakinggan, at sa anomang paraa’y hindi ninyo mapaguunawa; At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anomang paraa’y hindi ninyo mamamalas:” Act 28:25-26

Ang YHWH na nagsalita sa Isaias 6:6-9 ay ang Banal na Espiritu ayon kay apostol Pablo.

Ang Banal na Espiritu ay May Kakayanan Na Tanging Isang Persona Lamang Ang Makagagawa

“Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating.” Juan 16:13

“Nguni’t ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka’t nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios.” 1 Corinto 2:10

“Datapuwa’t pagparito ng Mangaaliw, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid baga’y ang Espiritu ng katotohanan, na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin” Juan 15:26

Ngayon Ano ang Patunay na may Independenting SARILI ang HOLY SPIRIT?

"Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng ESPIRITU sapagkat nasisiyasat ng ESPIRITU ang lahat ng mga bagay ,oo ,ang malalalim na mga bagay ng Dios ...ngayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman ,maliban na ng ESPIRITU ng Dios.( 1 Cor.2:10-11)

Dito makikita natin na may Sariling Independing pagiisip o kamalayan ang Holy Spirit sapagkat maging ang malalim na bagay ng Dios ay ALAM o nasisiyat at nakikilala nya ito.

"At gayon ,din naman ang espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunung manalangin ng mararapat ngunit ang ESPIRITU rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita.(Rom.8:26)

Nagagawa ng Holy Spirit na tumulong at mamagitan ng ating mga panalangin sa Dios diba ito ay kahayagan na may Being talaga ang Holy Spirit .kasi hindi nagagawa ito ng kuryento o enerhiya lamang na walang buhay at kamalayan na mamagitan ng mga panalangin sa Dios ng mga hibik na hindi maisaysay ng mga pananalita.

may kakayahan din ang Holy SPIRIT na pumatnubay.(Rom.8:14,John 16:13) magpatotoo.(Rom.8:16) magturo.(1 Cor.2:13,John 14:26) at may kakayahan din ang Holy Spirit na sumumbat tungkol sa kasalanan.(John 16:8-9) at may sariling pandinig (sense of hearing) ang Holy Spirit "kundi ang anomang bagay na kanyang marinig ang mga ito ang kanyang sasalitain.(John 16:13)

Bukod sa senses may pakiramdam din ang Holy Spirit ?

"At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios.(Efe.4:30) namamanglaw din ang Holy spirit.(Isa.63:10)

Napipighati o namamanglaw din pala ang Holy Spirit diba ito ay kahayagan na may sariling being kasi ang magkaroon ka ng pakirandam at kamalayan ay bahagi ng being.

May damdamin din ang Holy Spirit MagMahal.(Rom.15:30)

"Pag-ibig ng Espiritu"

Ngayon dahil ba tinawag ang Holy Spirit na Kapangyarihan ng Dios nangangahulugan naba ito na wala siyang being kung ganon lalabas si Kristo wala ring Being sapagkat tinawag rin syang "KAPANGYARIHAN NG DIOS.

"Ngunit sa kanila na mga tinawag ,maging mga judio at mga griego ,si Cristo ang KAPANGYARIHAN NG DIOS at ang karunungan ng Dios.(1 Cor.1:24)

Bukod sa ating Panginoong Jesus tinawag din ang Dios na "KALAKASAN "

"HE is my STRENGTH" (Ang Panginoon ay aking KALAKASAN.(Awit 28:7)

Katumbas nito ang "Panginoon ay aking KAPANGYARIHAN "He is my POWER" kaya hindi dahilan na tinawag ang HOLY SPIRIT na KAPANGYARIHAN ay WALA na itong BEING dito maliwanag na kahit ang Panginoong Jesu Cristo o ang Amang Dios ay tinawag na "POWER"

Bukod sa tinatawag na Kapangyarihan ng Dios ang Holy Spirit may sariling POWER ang Holy Spirit.

"Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan sa KAPANGYARIHAN NG ESPIRITU NG DIOS...(Rom.15:19)

Ang Maling Pagkakilala sa Banal na Espiritu ay Magdudulot ng Kapahamakan sa Tao

“Kaya’t sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao; datapuwa’t ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sinomang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng tao, ay ipatatawad sa kaniya; datapuwa’t ang sinomang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi ipatatawad sa kaniya, kahit sa sanglibutang ito, o maging sa darating.” Mateo 12:31-32


Ang Pagiging Manlilikha ng Banal na Espiritu

“Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.” Genesis 1:1-2

“Nilalang ako ng Espiritu ng Dios, at ang hinga ng Makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay.” Job 33:4

Ang Banal na Espiritu ay kasama sa paglalang ng sanlibutan. Siya ay isang Manlalalang rin tulad ng Anak at ng Ama.


Tinuring ni Pedro ang Banal na Espiritu Bilang Dios

“Datapuwa’t sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yao’y nananatili pa, hindi baga yao’y nanatiling iyong sarili? at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano’t inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Dios.” Act 5:3-4

Allos Parakletos – Ibang Manlalalang

“At ako’y dadalangin sa Ama, at kayo’y bibigyan Niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man,” Juan 14:16

Ang salitang “iba” na ginamit sa talata ay “allos” sa wikang Griego na ang ibig sa sabihin ay “another of the same kind” — o ibang entity pero kaparehas ng uri. Kung ang Panginoong Jesus ay Dios nangangahulugan na ang Banal na Espiritu ay Dios rin dahil Siya ay kauri ni Jesus.