Visitor

Monday, February 27, 2012

MAY PERA SA PATAY

Pag-papamesa sa patay ay hindi BiblicalKung kautusan ng Dios ang ating pagbabatayan bawal ang isang pari lumapit sa patay .(Lev.21:1,11,Ezek.44:25) kung ganon paano memesahan ng pari ang isang patay kung bawal silang lumapit sa patay .pero ang mga pari sa Iglesia Katolica laging malapit sa patay kasi sa bawat pamesa sa patay ay may pera sa patay.

Pakikinggan ba ng Dios ang Panalangin ng isang Paring makasalanan ?

Sagot? HINDI (John 9:31)

Sunday, February 26, 2012

CRISTO NG MGA KATOLIKO NAG-AASAWA NG LALAKE

Ayon sa aral ng Iglesia Katolika ang isang nagpapari ay ikinakasal kay Cristo sa pamamagitan  ng  Ordinasyon ng pagpapari ang isang paring inoordenahan ay ikinakasal kay Cristo "Bride of Christ".Lalabas sa aral na ito na ang Cristo ay nag-aasawa ng kapwa nya lalake "Same Sex Marriege" kung ganon ang nangyayari ,at mga paring ikinakasal kay Cristo lalabas ito ang kanyang mga asawa .

Bukod sa mga paring ikinakasal kay Cristo aral din ng simbahan na ang isang babaeng pumapasuk sa pagka madre ay ikinakasal din kay Cristo lalabas nito na maraming asawa si Cristo ,kaya ang Cristo ng mga katoliko ay isang "polygamous na Cristo "na kung saan maraming asawa.

ang mga katuruang ito ay hanggo sa katuruan ng mga Hindu na kung saan ang mga devotee ng mga dios sa relihiyong Hindu ay ikinakasal sa kanilang dios .

Halimbawa ay mga Devotee ng dios na si "Vaishava ",ang bawat  lalake na devotee na ikinakasal sa dios na ito ay nagbibihis babae ,si Vaishava ay dios ng mga "Lesbian" at ng mga "gay "kaya ang bawat ikinakasal na devotee nito ay kailangan magdamit babae.

Ngayon ang ginagawang katuwiran ng mga Defensor katoliko ang Iglesia daw ay ikinakasal kay Cristo ,TAMA ,ang Iglesia ay ikinakasal kay Cristo .(Apoc.19:7-9,Mat.22:1-10) pero tandaan natin na iisa lang Iglesia na ikinakasal kay Cristo.(Efe.4:4) at ang Iglesia ay itinulad sa dalagang malinis o sa babae na ihaharap kay Cristo.(2 Cor.11:2,Efe.5:22-25,31-32)

Kaya kung Iglesia ay itinulad sa isang Babae "BABAE PA RIN ANG INAASAWA NG CRISTO"

Ganon din ang Dios Asawa ng Dios ang Israel sa espiritu .(Ose.2:19-20,23) pero ang Israel itulad din sa babae kaya nga isang tawag sa Israel ay ang ANAK NA BABAE NG SION.(Awit 9:11,14)

Wala tayong mababasa sa Old testament na ang isang saserdote ay ikinakasal sa Dios o ang isa man sa mga apostol ni Cristo ay ikinakasal kay Cristo kaya huwad na aral ang katuruan ng Simbahang Katoliko na ang isang nagpapari o nag mamadre ay ikinakasal kay Cristo para maging kabiyak o asawa.


Saturday, February 25, 2012

SINO ANG BABAE NA NAKASAKAY SA HAYOP NA MAY PITONG ULO AT SANGPUNG SUNGAY
Ito ang Larawan na ating makikita sa Immaculate Conception at sa Birhen ng Guadalupe sa Mexico kung mapapansin natin ang Babae ay nakasakay sa Dragon o sa Matandang Ahas 

Ito ang pangitain ni Juan na ipinakita sa kanya ng Panginoon sa Pulo ng Pathmos 

"At ako'y kaniyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong na may pitong ulo at sangpung sungay.(Rev.17:3)


Sino itong Hayop na sinasakyan ng babae na may pitong ulo at sangpung sungay?
"At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ,ang isang malaking dragong mapula ,na may pitong ulo at sangpung sungay at sa kaniyang mga ulo'y may pitong diadema.(Rev.12:3)


Ito pala ang hayop na may pitong ulo at sangpung sungay ay ang malaking dragon na mapula 
Sino itong Dragon na mapula na may pitong ulo at sangpung sungay sa paliwanag mismo ng Banal na Kasulatan na siyang sinasakyan ng Babae?

"At inihagis ang Malaking Dragon ang Matandang ahas ,ang tinatawag na DIABLO at SATANAS ,ang dumadaya sa buong sanglibutan...(Rev.12:9)
 

Monday, February 20, 2012

TEEWEE DIEGO AT ELIAS ARZARDON NA MGA DEFENSOR KATOLIKO NADUWAG KAY ELY GUADALUPE

please kindly click the link...

"Maginhawa ang lalake na pumuno ng kaniyang lalagyan ng pana ng mga yaon silay hindi mapapahiya pagka silay makikipagsalitaan sa kaniyang mga kaaway sa pintuang bayan.(Awit 127:4)

"Isang lalake sa inyo ay hahabol sa isang libo sapagkat ipinakikipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Dios ,gaya ng sinalita niya sa inyo.(Josue 23:10)

"Sapagkat ang Panginoon ninyong Dios ay siyang yumayaong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo'y iligtas.(Deut.20:4) 

Ang mga susunod na larawan ay kuha ko mismo sa venue ng debateng pagdadausan namin ng duwag na si Teewee Diego at Elias Arzardon nuong Feb.19,2012 (linggo) (9 pm)

Sa hindi Pagsipot ni Teewee Diego at Elias Arzardon, isang maginoong debatista ng luneta, na si Luis Simon isang Reformed Christian ang akin nakaharap (bandang kaliwa), ang dalawang lalaking nasa gitna ay mga debatista din ng luneta mga defensor katoliko ang mga naging moderator. Kaya teewee Diego, kung duda ka pa rin sa pagpunta ko sa venue nang debate natin, tanungin mo mismo mga kasama mo!

Sa mga sumusubaybay ng blog na ito, ang susunod na larawan ay ang patunay na may debate kaming napagkasunduan ng duwag na si teewee Diego a.k.a Anthony Santiago at Elias Arzardon "Ano pat ating masasabi ng buong tapang ang Panginoon ang aking katulong hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao.(Heb.13:6) 

"Iyong hahanapin sila hindi mo mangasusumpungan ,samakatuwid baga'y silang nangakikipaglaban sa iyo ,silang makikipagdigma sa iyo ay papanaw ,at gaya ng bagay ng wala.(Isa.41:12)

"...at sasabihin nila sa mga bundok takpan ninyo kami at sa mga burol mahulog kayo sa amin.(Oseas 10:8)

Nagtatago Na! hehehehe         


Tuesday, February 14, 2012

VOW OF POVERTY

VOW OF POVERTY BIBLICAL BA?
corporationsole.insights2.org/Poverty.html"Iyong inilalagay sa kahihiyan ang payo ng dukha...(Awit 14:6)

"Huwag kang tumiwala sa kapighatian.(Awit 62:10)

"...Ang kapahamakan ng dukha ay kanyang karalitaan...."ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala.(Kaw.10:15-16)

"Kaya't ganito ang sabi ng Banal ng Israel ,sapagkat iyong hinamak ang salitang ito at nagsitiwala kayo sa kapighatian,at kasuwailan ,at yaon ay inyong inaasahan ,kaya't ang kasamaang ito ay magiging sa inyong gaya ng batong sira na madaling mababagsak sa isang matayog na pader na biglang dumating ang pagkasira sa isang sandali.(Isa.30:12-13)

Friday, February 10, 2012

KATOLIKO AMINADO NA IGLESIA SILA NG MGA MAKASALANAN

Sa isang pananalangin Katoliko na ang pamagat ay "Hail Mary "ay tahasang inamin ng Simbahan Katoliko ang pagiging makasalanan ng kanilang Iglesia.


"Hail Mary full of Grace ,the lord is with thee ,blessed art thou amongst Women ,and blessed is the fruit of thy womb,Jesus holy Mary Mother of God ,pray for us sinners ,now and at the hour of our death."

Inutusan ba naman ang Maria na ina ng ating Panginoong Jesu Cristo na "ipanalangin silang mga makasalanan ,ngayon at hanggang sa oras ng kanilang ikamamatay .Wala tigil si Maria ng kakapanalangin sa kanila ,at ang masama wala rin silang tigil sa paggawa ng kasalanan ,inaalila nila si Maria sa kakapanalangin sa kanila.

Dito maliwanag na ang Iglesia Katolika ay Iglesia ng mga makasalanan ...ito ba ang Holy catcholic church na sinasabi nila ,dapat sana ang name ng Church nila ay Sinners Catcholic Church ayon mismo ito sa pananalangin nila na inamin nila na sila ay mga makasalanan.

Ngayon Sino ang Mga Makasalanan na tinutukoy sa Banal na kasulatan?

"You and I are Jews by birth ,not mere pagans sinners"(Gal.3:15)

Sino ang Mga Makasalanan ito pala ang mga pagano.

Ngayon Ano ang sabi ng Panginoon sa mga Makasalanan?

"But for sinners,what a different story!they blow away like chaff before the wind ,they are not safe on Judgement day they shall not stand among the godly.(Psalms 1:4-5)

At hindi kailangan Utusan nila si Maria na ipanalangin sila sapagkat ang Makasalanan ay hindi pinakikinggan ng Dios...."Nalalaman naming hindi pinakikinggan  ng Dios ang mga makasalanan...(John 9:31)

Ang Iglesia na sa Dios ay hindi samahan ng mga Makasalanan kundi ito ay kalipunan ng mga Banal na lumalayo sa kalikuan ito ang tatak ng tunay na Iglesia.

"Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Dios ay nananatili na may tatak nito,nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon.(2 Tim.2:19)


Wednesday, February 8, 2012

SINO ANG "SIYA NA TOTOO" SA 1JOHN 5:20

Sino ang "SIYA NA TOTOO" sa 1 John 5:20Ito ngayon ang paksa na ating tatalakayin kung sino ang "siya na totoo"sa 1 John 5:20 ayon sa mga Manalo Cults hindi daw ito ang ating Panginoong Jesu Cristo kung hindi  ang Dios Ama 

Totoo ba ang ganitong pagka-unawa basahin natin ang 1 John 5:20

"At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios ,at tayo'y binigyan  ng pagkaunawa ,upang ating makilala siya na totoo,at tayoy nasa kaniya na totoo,sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesu Cristo .ito ang tunay na Dios at ang buhay na walang hanggan."

Dito may mababasa tayo na "siya na totoo ,at tayoy nasa kaniya na totoo"ayon sa paliwanag ng mga ministro ng Manalo Cult hindi daw ito ang Anak kundi ayon sa kanila ito daw ang Amang Dios .

Ngayon ang tanong natin "Sino ang SIYA NA TOTOO"

Ganito ang paliwanag ng Banal na Kasulatan kung Sino ito...."Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng SIYA NAWA,ang Saksing tapat at TOTOO  ng pasimula ng paglalang ng Dios."(Rev.3:14)

Sino ang "SIYA NA TOTOO ito pala ang Saksing Tapat ng pasimula ng paglalang ng Dios samakatuwid ANAK ang ating Panginoong Jesu Cristo .(Rev.1:5)

Ano patunay na ang Ating Panginoong Jesu Cristo?Ang  "Siya na totoo at ito ang tunay na Dios "

"Samantalang nagsasalita pa siya narito ,ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila ang isang tinig na mula sa alapaap ,na nagsasabi ,ITO ang sinisinta kong Anak ,na SIYA kong kinalulugdan,SIYA ang inyong pakinggan.(Mat.17:5)

Sino ang "ITO" na tunay na Dios walang iba kundi ang Sinisintang Anak ng Dios na SIYA ring lubos nyang kinalulugdan.

"At ITO ang patotoo ,na tayoy binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan ,at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak.ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay ang hindi kinaroonan ng anak ng Dios ay hindi kinaroonan ng buhay.(1 Juan 5:11-12)

Kanino ang buhay na walang hanggan ito ay nasa kaniyang Anak ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay ito rin ang buhay na walang hanggan.

"Ang sumampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan.ngunit ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay ,kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya.(John 3 :36)

Nasaan ang buhay na walang hanggan ito ay nasa Anak ng Dios kaya ito ang tunay na Dios at ang buhay na walang hanggan.kaya mali ang unawa ng mga Manalo Cults pinatunayan ng Banal na kasulatan na ito ay ang Anak ng Dios na naparito at binigyan tayo ng pagkaunawa upang ating makilala "siya na totoo" at tayoy nasa kaniya na totoo sa makatuwid sa kaniyang Anak na si Jesu Cristo ito ang tunay na Dios at ang buhay na walang hanggan.

Tuesday, February 7, 2012

ANG KATANGIAN NG LAMAN NA SIYA RING KATANGIAN NG ESPIRITU

Ngayon pag-aaralan natin ang mga ginagamit ng Manalo Cults para sabihin nila ang ating Panginoon Jesu Cristo ay tao lamang dahil daw ito nakikitaan ng mga limetasyon at kahinaan na gaya sa isang tao.Ano -ano ang mga ito na sa pakiwari nila ito daw ang patunay na tao lang si Cristo at hindi Dios.


Si Cristo napagod:

"At naroon ang balon ni Jacob si jesus nga ,nang napagod sa kaniyang paglalakbay ,ay naupong gayon sa tabi ng balon ,magiikaanim na nga ang oras.(John 4:6)

Sasabihin ng mga Manalo Cults ..."May Dios bang napapagod "ayan ika si Cristo napagod.ngayon dahil ba napagod hindi na Dios .paano kung may mabasa tayo na ang Dios napagod.

Ang Dios napagod:

"Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan mga kabagabagan sa akin ,akoy pata ng mga pagdadala ng mga yaon.(Isa.1:14)

Ano ba ang kahulugan ng "pata" diba napagod rin ang sabi ng Dios "Ako'y pata ng mga pagdadala ng mga yaon.kita mo may espiritwal na pagkapagod ang Dios ,kaya may espiritwal din siya na pamamahinga.

"At nang ikapitong araw ay nayari ng Dios ang kaniyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa .(Gen.2:2)

Si Cristo ay natulog:

"At narito bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat na ano'pat inaapawan ang daong ng mga alon datapuwat siya'y natutulog at nagsilapit sila sa kaniya at siya'y ginising na sinabi Panginoon ,iligtas mo kami ,kamiy mangangamatay .(Mat .8:24-25)

Ang Dios ay natulog:

"Nang magkagayo'y gumising ang Panginoon na gaya ng mula sa pagkakatulog gaya ng malakas na tao na humihiyaw dahil sa alak.(Awit 78:65) at may kakayahan  din ang Dios ng mga Kristiano na magpahinga.(Genesis 18:3-4)

Si Cristo ay nagutom:

"Pagka umaga nga nang siya'y bumabalik sa bayan nagutom siya.(Mat.21:18)

Pwede rin ba Magutom at mabusog ang Dios:

Ito ang sabi ng Dios ..."Hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi ,o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain...(Isa.43:24)

May Espiritwal din palang pagkabusog ang Dios Aba natural may espiritwal din siyang kinakain.at ang Dios ng mga Kristiano ay may kakayahang kumain.(Genesis 18:1-18)

"Sapagkat Ikaw Oh Dios tinikman mo kami..."(Awit 66:10)

Ang Dios pala tumitikim din pag hindi nagustuhan ng Dios ang lasa sinusuka nya ito.

"Kaya sapagkat Ikaw ay malahininga ,at hindi mainit o malamig man ay isusuka kita sa aking bibig.(Apoc.3:16)

Si Cristo nauhaw:

"Pagkatapos nito pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan ay sinabi nauuhaw ako.((John 19:28)

Ang Dios nauuhaw rin ba:

"Siya'y iinom sa batis sa daan kayat siya'y matataas.(Awit 110:7)

Kung ang mga kahinaan man ito ay naranasan ng ating Panginoong Jesus sa laman patunay lang ito na nung magkatawang tao siya.(John 1:1,18) ay nag-anyong alipin siya at nakitulad sa mga tao.(Fil.2:6-7)

Monday, February 6, 2012

DEVOTIONS

DEVOTION TO SACRED HEART AND IMMACULATE HEART :"Ang  puso ay magdaraya ng higit kay sa lahat na bagay ,at totoong masama sinong nakaaalam.(Jer.17:9)

"...at aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman..(Ezek.11:19)

"Anak ng tao ,tinaglay ng mga lalaking ito ang kanilang mga diosdiosan sa kanilang puso at inilagay ang katitisuran ng kanilang kasamaan sa harap ng kanilang  mukha dapat bagang sanggunian nila ako?(Ezek.14:3)

"Siyang tumitiwala sa kaniyang sariling puso ay mangmang.(Kaw.28:26)

"Gayon may hindi nila tinalima o ikiniling man ang kanilang pakinig kundi lumalad bawat isa sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso..."(Jer.11:8)

"Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pagiisip..."(Mat.15:19) 


DEVOTION TO FIVE WOUNDS:

Five Holy Wounds or Five Sacred Wounds refer to what are believed to be the five piercing wounds that was suffered during the crucifixion of Jesus. These wounds are not explicitly mentioned in any of the canonical Gospels until the Resurrection, although John the Evangelist states that no bones were broken. In the course of His Passion, Jesus suffered other wounds as well, such as those from the crown of thorns and from the flagellation."At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kaniyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang boung lupa nanggilalas sa hayop.(Apoc.13:3)

Wednesday, February 1, 2012

KUNG DIOS SI CRISTO BAKIT PA SIYA NANALANGIN SA DIOS

Ngayon  ating tatalakayin ang paksa ang tanong na " kung Dios si Cristo bakit pa siya Nanalangin sa Dios Ama  ito ang isa sa malimit pinagkakamalian ng mga INC 1914 ayon sa kanila kung Dios daw si Cristo bakit pa si Cristo nanalangin sa Dios.(Mateo 26:36-44) kaya ang Kongklusyon nila hindi Dios ang ating Panginoong Jesu Cristo.

Kung Dios si Kristo Bakit Nanalangin si Kristo sa Dios Ama?
Ito ngayon ang ating pag-aaralan? Ang unang tanong natin  Ano ba ang pananalangin?

"Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan at daig na may pagpapasalamat ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.(Filipos.4:6)

Dito makikita natin na ang buod ng pananalangin ay paghiling at pagdaing sa Dios na may pagpapasalamat in short ang pananalangin ay isang anyo ng pakikipag usap sa Dios (a form of communication) na kung saan ang isang nanalangin ay nakikipag usap sa Dios.

What is prayer?


Prayer is the communication to God.

Dinggin mo nga sa langit ang kanilang dalangin at ang kanilang samo, at alalayan mo ang kanilang usap. (2 Cronica.6:35)Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. (Awit 34:15)

Kaya walang masama kung manalangin ang ating Panginoong Jesu Cristo sa Dios Ama sapagkat ang panalangin ay isang anyo ng pakikipag usap sa Dios ,wala naman sigurong masama kung ang Anak ay makipag usap sa kanyang Ama sa pamamagitan ng pananalangin sapagkat siya naman ay Anak.


Ang"communication" ng Ama at Anak bahagi na ito ng ugnayan at pagkakaisa sa Godhead.(Genesis.1:26) naguusap ang magka-NATIN?

At dinirinig naman ng kanyang Ama ang ating Panginoong Jesu Cristo.

"At nalalaman ko na Ako'y lagi mong dinirinig ,ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin.(John 11:42)

Ngayon kung ang pananalangin ay isang anyo ng pakikipag usap sa Dios ...Ang tanong ang Dios ba nakiikipag usap rin ba sa tao.

"Ang aking lingkod na si Moses ay hindi gayon siya'y tapat sa aking buong buhay .sa kaniya'y makikipagusap ako sa bibig ng maliwanag at hindi sa malabong salita,at ang anyo ng Panginoon ay kaniyang makikita.(Mga Bilang.12:7-8)

Ang Dios mismo nakikipag -usap din sa tao kaya walang posible na makipag usap ang Ama sa kaniyang Anak.

Tao lang ba ang tumatawag sa Dios ...Ang Dios mismo tumatawag rin sa Tao.

"Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi aking iniunat ang aking kamay at walang makinig.(Kawikaan .1:24)

Kaya walang problema kung si Cristo ay manalangin sa kaniyang Ama sa Langit sapagkat sapagkat ito ay bahagi ng communication ng Ama at ng Anak ng ang Anak ay nagkatawang tao at nasa lupa.(Juan 1:1,14,18)sa dahilang   ang Dios AMa  naman  ay Dios ng mga Dios.(Deut.10:17,Awit 138:1) dito maliwanag na may mga dios na dumidiyos rin sa DIOS AMA.(Awit 136:2-3) si KRISTO ay TUNAY NA DIOS at ANAK NG DIOS .(1Juan 5:20) na dumidiyos sa kanyang AMA  ,kaya hindi katakataka na ang Anak ay tatawag sa kanyang AMA na DIOS.


Kaya ang konklusyon kung nanalangin man ang JESUS sa kanyang AMA ito ay PAKIKIPAG-USAP NG ANAK SA AMA .at NORMAL lang na ang ANAK ay MAKIPAG-USAP sa kanyang AMA na nasa LANGIT dahil AMA niya ito.

Sa pamamagitan ng PANANALANGIN ang ANAK NG DIOS na nasa LAMAN ay nakikipag-usap sa kanyang AMA sa LANGIT kaya hindi DAHILAN na nanalangin ang ANAK sa DIOS AMA ay HINDI NA SIYA DIOS ang PANANALANGIN ay isang URI ng  Kuminikasyon ng ANAK sa AMA 

ANG HULING ADAM NA ESPIRITUNG NAGBIBIGAY BUHAY

Sino ang Huling Adam na siyang espiritu na nagbibigay buhay?"And above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne ,as the appearance of a sapphire stone and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it .(Ezek.1:26 KJV)

Sa isang pangitain ni Propeta Ezekiel nakita nya ang Panginoon na nakaupo sa kangyang trono na kung saan nakita nya ito sa wangis ng tao "as the appearance of a man".sa hebrew itong "A man" isinalin ito na "Adam"

"Lakari al rosham demut kisse e'ven kemar 'eh de mut hakkise kemar 'eh Adam"

Nasa wangis pala ni Adam ang Panginoon na nakita ni Propeta Ezekiel sa kanyang pangitain na nakaupo sa kanyang Trono sa kalangitan.

Ngayon Sino itong Panginoon na nakita ni Propeta Ezekiel na nakita nya sa wangis ni Adam?

"Gayon din naman nasusulat ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay ,ang huling Adam ay naging espiritung nagbibigay buhay ...."ang ikalawang Adam ay taga langit .(1Cor.15:45,47)

Si Cristo pala ang Huling Adam na siya rin ang Panginoon na nasa wangis ni Adam na nakaupo sa kanyang trono sa Langit.

Ngayon itong Panginoon na nasa wangis ni Adam na ito rin ang Huling Adam ay bumaba sa Langit?

"Ikiling mo ang iyong mga langit Oh Panginoon at bumaba ka..."(Awit 144:4)

"Oh buksan mo sana ang Langit ,na ikaw ay bumaba...(Isa.64:1)

"Na gaya ng kasintahang lalake  na lumalabas mula sa silid at nagagalak na gaya ng malakas na tao na tatakbo ng kaniyang takbo at kaniyang labasan ay mula sa wakas ng mga langit at kaniyang ligid ay sa mga wakas niyaon at walang bagay na nakukubli sa pag iinit niyaon.(Awit 19:5-6)

"Sapagkat bumaba akong mula sa langit hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban ,kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.(John 6:38)

Nang bumaba mula sa Langit itong Huling Adam na espiritung nagbibigay buhay nakatawang tao at  nagayong alipin ito at nakitulad sa mga tao.

"Na siya bagamat nasa anyong Dios ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios ,kundi bagkus hinubad niya ito ,at naganyong alipin ,na nakitulad sa mga tao.(Fil.2:6-7)

"Nang pasimula siya ang Verbo ,at ang verbo ay sumasa Dios ,at ang Verbo ay Dios..."At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian ,kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama)na puspos ng biyaya at katotohanan.(John 1:1,14)

"...Ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesu Cristo ay naparitong nasa laman .ito ang magdaraya at ang Anti Cristo.(3 John 7)