Visitor

Sunday, July 21, 2013

INTERNET EVANGELISM


Psalms 105:1


Give praise to the Lord, proclaim his name;
make known among the nations what he has done.


Psalms 96:3

Declare his glory among the nations,
his marvelous deeds among all peoples.


Psalms 57:9

I will praise thee, O Lord, among the people: I will sing unto thee among the nations.


How we Declare the Glory of the Lord among all peoples and among the nations by means of Internet evangelism.

Internet evangelism is already prophechy in the Bible that there message has gone thoughout the earth .and the words to all the world.

But I ask, have the people of Israel actually heard the message? Yes, they have: "The message has gone throughout the earth, and the words to all the world."(Romans 10:18)

Internet evangelism is a form of evangelism where the gospel is presented on the Internet. This may include a website defending the accuracy of the Bible, someone discussing their faith in a chat room, evangelical messages or advertisements on the home pages of Christian organizations, or other methods of using the Internet to spread Christianity worldwide .

Thursday, July 18, 2013

SACRIFICIO DE LOS NECIOS

The Sacrifice of the Mass in no way detracts from the sacrifice which Christ offered on the Cross (Council of Trent, Session XXII, September 17, 1562).


CUANDO fueres á la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oir que para dar el sacrificio de los necios: porque no saben que hacen mal. (Ecle.5:1)


El sacrificio de los impíos es abominación á Jehová: Mas la oración de los rectos es su gozo.(Prov.15:8)


2 Kings 23:5
He did away with the idolatrous priests, who had been appointed by the previous kings of Judah, for they had offered sacrifices (MASS) at the pagan shrines throughout Judah and even in the vicinity of Jerusalem. They had also offered sacrifices (MASS) to Baal, and to the sun, the moon, the constellations, and to all the powers of the heavens.

Acts 7:42

Then God turned away from them and abandoned them to serve the stars of heaven as their gods! In the book of the prophets it is written, 'Was it to me you were bringing sacrifices (MASS) and offerings during those forty years in the wilderness, Israel?2Kings 22:17
Because they have forsaken me, and have burned incense unto other gods, that they might provoke me to anger with all the works of their hands; therefore my wrath shall be kindled against this place, and shall not be quenched.

Hosea 11:2
As they called them, so they went from them: they sacrificed unto Baalim, and burned incense to graven images.

Tuesday, July 16, 2013

THE BIRTH OF THE EARTH


Basically after the Big Bang, energy was converted into matter and the Universe was filled with clouds of hydrogen and helium gas. These clouds would coalesce through gravity to form galaxies and stars. One of these stars, our Sun, would form in the Milky Way galaxy. There would be a disk of gas and dust orbiting our Sun, from which Earth would form.

PHONE

Then I looked, and I heard [a]an eagle flying in midheaven, saying with a loud voice, “Woe, woe, woe to those who dwell on the earth, because of the remaining blasts of the trumpet of the three angels who are about to sound!”

New Living Translation (©2007)
Then I looked, and I heard a single eagle crying loudly as it flew through the air, "Terror, terror, terror to all who belong to this world because of what will happen when the last three angels blow their trumpets."


The Bible mention about the "EAGLE"(Greek:aetos) Flying in midheaven it is not a literal eagle it is metaphorical because literal eagle cannot fly  in the mid heaven (mid heaven in greek is "mesouranema" outer space  )the midst of heaven—Greek, "in the mid-heaven," that is, in the part of the sky where the sun reaches the meridian: in such a position as that the eagle is an object conspicuous to all.

The "Eagle" is the man technology when man invented "satellite"that  fly above the space ,Revelation 8:13 is a prophecy about Great TERROR that happen in our day the rise of islamic terrorism .

by use of "outer space satellite "The event of terror is heard by all inhabitant on earth using satellite cummunication on TV ,Radio , and INTERNET even on PHONE.


Telephone Is in the Bible :φωνη

REVELATION 8:13
και ειδον και ηκουσα ενος αγγελου πετωμενου εν μεσουρανηματι λεγοντος φωνη μεγαλη ουαι ουαι ουαι τοις κατοικουσιν επι της γης εκ των λοιπων φωνων της σαλπιγγος των τριων αγγελων των μελλοντων σαλπιζειν

φωνη  noun - dative singular feminine
phone  fo-nay':  a tone (articulate, bestial or artificial); by implication, an address (for any purpose), saying or language -- noise, sound, voice.

Saturday, July 6, 2013

CRISTO TAONG TAGAPAMAGITANIsa sa mga batayan ng mga INC 1914 at ng mga Muslim para patunugin na tao lang si Cristo ay ang nasa aklat ng 1 Timoteo 2:3-6 na ayon sa kanila sa talata na yan ay Taong tagapamagitan si Cristo at hindi siya ang Dios.

Pero pansinin natin ang talata na ito na ginagamit nilang batayan sa (1 Tim.2:3) "ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng ating Dios na ating Tagapagligtas."ito palang Dios na ito ay isang Dios na Tagapagligtas si Cristo tinawag na Panginoon at Tagapagligtas.(Luc.2:11) kaya itong taong tagapamagitan na ito ay isang Panginoon na tagapagligtas.

Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Dios na ating Tagapagligtas; Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan. Sapagka't may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus, Na ibinigay ang kaniyang sarili na pangtubos sa lahat; na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan;(1 Tim.2:3-6)

Kung binanggit man sa talata na ito ang salitang "Isang Dios" hindi ito tumutukoy sa Absulute One na Dios sapagkat ang salitang "One God" o "isang Dios" na ginamit sa talata na yan sa Greek ang ginamit ay "heis" na tumutukoy sa "corporate One" or "United One" "Unified One" ginamit din ang "heis" sa mag-asawa na iisang laman.(Mat.19:6)at sa pagiging Isa ng Ama at ng Anak .(Juan 10:30) at sa pagiging isa ng mga Kristiano kay cristo.(Gal.3:28,Juan 17:21)

Ngayon duon sa iisang Dios may isang tagapamagitan na mamagitan sa mga tao at sa Dios (Ama) walang iba ang taong si Cristo Jesus ,...ngayon nabanggit dito na si Cristo Jesus ay tao dito ngayon nagkamali ng unawa ang mga INC 1914 at ang mga Muslim nung mabasa nila ang salitang "ang taong si Cristo Jesus" ang salitang "tao" sa talata na ito ang ginamit sa Greek ay "Anthropos" na meaning ay "man face" o "mukha ng tao" hindi ito nangangahulugan na nasa "mukha ng tao "(Man face) ay tao na sa kalagayan dahil may "mukha ng tao" pero hindi tao 

Magbibigay tayo ng Halimbawa ang Apat na nilalang na buhay sa langit ang ikatlo sa mga ito ay "Kamukha ng isang tao"pero hindi ito tao . ang ginamit din sa Greek ay "Anthropos" nasa anyo ito ng tao pero hindi ito tao.

Kaya may nasa-anyo ng Tao pero hindi tao?

At sa harapan ng luklukan, ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin; at sa gitna ng luklukan, at sa palibot ng luklukan, ay may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon, at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka, at ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao, at ang ikaapat na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad.At ang apat na nilalang na buhay, na may anim na pakpak bawa't isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob; at sila'y walang pahinga araw at gabi, na nagsasabi, Banal, banal, banal, ang Panginoong Dios, ang Makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating.(Apoc.4:6-8)

Ang isa pang Halimbawa ay diosdiosan na gawa sa kahoy na nililuk nasa anyo ng tao pero hindi tao?

Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan.(Isaias 44:13-14)

Ang isa pang nasa anyo-ng tao (man face) ay mga Anghel ng Dios maraming pagkakataon sa matandang tipan na nagpakita ito sa "anyo ng tao" (Genesis 18:1-8)

Kahit ang "Dios (Ama) na nakaupo sa kanyang Luklukan sa Langit ay nasa anyo o "wangis ng tao"

At sa itaas ng langit na nasa itaas ng kanilang mga ulo ay may kawangis ng isang luklukan na parang anyo ng batong zafiro; at sa ibabaw ng kawangis ng luklukan ay may kawangis ng isang tao sa itaas niyaon.(Ezekiel 1:26)

Kaya hindi nangangahulugan na nasa anyong anthropos (Man face) ang Cristong tagapamagitan ay tao na kalagayan nito kasi ang Dios (Ama) na nakaupo sa kanyang luklukan sa langit ay nasa wangis o anyo ng tao o "Anthropos"

Ngayon bakit  nasa nasa Anyong tao (face of Man ) Anthropos si Kristo.

Ito ang patotoo ni Biblia 

Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo Jesus din naman: Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios,Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus.(Filipos 2:5-8)

Na siya (si Kristo) bagamat nasa anyong Dios ,ay hindi inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao at PALIBHASA'Y NASUMPUNGAN sa ANYONG TAO (Anthropos).naganap ito ng magkatawang tao ang Anak ng Dios .(Juan 1:1-3,14,18)

Tandaan rin natin na ang tao ay ginawa ayon sa larawan at wangis ng Dios samakatuwid ang wangis ng tao ay kalarawan at wangis ng Dios.(Genesis 1:26). 

Ngayon paano itong "Bugtong na Anak ng Dios.(Juan 1:18,Juan 3:16) na isang Tao (Anthropos) naging tagapamagitan sa Dios sa mga tao ?

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. (Juan 14:6)

Paano naging Tagapamagitan si Cristo sa Dios at sa mga tao sa pamamagitan niya siya naging Daan ,katotohanan at ,ang Buhay para makaparoon ang mga tao sa Ama walang taong makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamagitan niya.

ang ating Panginoong Jesu cristo inilagay ng Dios (Ama) na maging pampalubag loob upang maipakilala ang kanyang katuwiran sa hindi pagpansin sa mga kasalanan para ang mga tao ay muling mailapit o maipagkasundo sa Dios Ama na makapangyarihan sa lahat .

Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus: Na siyang inilagay ng Dios na maging pangpalubagloob, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kaniyang dugo, upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa nang nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Dios; (Roma 3:24-25)

Datapuwa't ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Dios, na pinakipagkasundo tayo sa kaniya rin sa pamamagitan ni Cristo,..."(2 Cor.5:18) 

Ang ating Panginoong Jesu Cristo ang magdadala sa atin sa Dios kaya siya ang tagapamagitan na magdadala sa atin sa Dios. 

Sapagka't si Cristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Dios; (1 Pedro 3:18)

Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman.(1Juan 2:1-2)

Ang Ating Panginoong Jesu Cristo pala ang ating Tagapamagitan (Abugado) sa harapan ng Dios Ama sa ating mga kasalanan siya ang pampalubag loob sa galit ng Dios sa mga tao siya ang magsisilbing Tagapagtanagot sa atin sa harapan ng kanyang Ama sa langit para matamo natin ang pagpapatawad ng Dios sa ating mga kasalanan.

Kahit na ngayon, narito, ang aking saksi ay nasa langit, at siyang nananagot sa akin ay nasa kaitaasan.(Job 16:19)

Dahil si Cristo ang Tagapanagot at Tagapamagitan kanyang aalalayan o ipagtatanggol ang ating mga usap sa harap ng Dios (Ama)

Nalalaman ko na aalalayan ng Panginoon ang usap ng nagdadalamhati, at ang matuwid ng mapagkailangan.(Awit 140:12) 

"I know that the LORD will defend the rights of those who are oppressed and the cause of those who are needy."

Huwag kang magnakaw sa dukha, sapagka't siya'y dukha, ni pumighati man sa nagdadalamhati sa pintuang-bayan: Sapagka't ipakikipaglaban ng Panginoon ang kanilang usap, at sasamsaman ng buhay yaong nagsisisamsam sa kanila. (Kawikaan 22:22-23)

Si Cristo ay panginoon at Anak ng Dios na mamagitan sa atin sa Dios Ama siya nasa wangis ng pagiging Antropos o (Tao) ngunit sa kalagayan ay tunay na anak ng Dios at tunay na Dios (1Juan 1:1,14,1Juan 5:20)

Tuesday, July 2, 2013

ENDANGERED SPECIES


For God so loved the world,.."(John 3:16)

THE REASON WHY GOD'S COMMAND THOU SHALT NOT KILL 

Thou shalt not kill.(Exo.20:13)

Killing is not only for Human?

The Extinction of Algum tree in the land of Judah is mention in the Bible:
An endangered species is a species of organisms facing a very high risk of extinction. The phrase is used vaguely in common parlance for any species fitting this description, but its use by conservation biologists typically refers to those designated Endangered in the IUCN Red List, where it is the second most severe conservation status for wild populations, following Critically Endangered. There are currently 3079 animals and 2655plants classified as Endangered worldwide, compared with 1998 levels of 1102 and 1197, respectively.The amount, population trend, and conservation status of each species can be found in the Lists of organisms by population.The righteous care for the needs of their animals, but the kindest acts of the wicked are cruel.(Prov.12:10)

For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. (1 Timothy 5:18)

Are not five sparrows sold for two farthings, and not one of them is forgotten before God?(Luke 12:6)

Animals is under man's Concern:

And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.(Genesis 1:26) 
IUCN categories, and some animals in those categories, include: 


Extinct in the wild: captive individuals survive, but there is no free-living, natural population. Examples: Barbary lion (maybeextinct), Catarina pupfish, Hawaiian crow, northern white rhinoceros, Scimitar oryx, Socorro dove, Wyoming toadfor the things which are seen are temporal;(2 Corithians 4:18) "Extinction" 
Enviroment is under Man's Concern:

And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.(Genesis 2:15)

Biblical Cutting of Tree is not Allowed?


When you lay siege to a city for a long time, fighting against it to capture it, do not destroy its trees by putting an ax to them, because you can eat their fruit. Do not cut them down. Are the trees people, that you should besiege them?(Deut.20:19)

God's Memo:
"Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees..."(Revelation 7:12)

God's Destroy the people which destroy the earth:

".....and shouldest destroy them which destroy the earth.(Revelation 8:18)
God's Command not to pollute the land:

So ye shall not pollute the land wherein ye are...(Numbers 35:33)