Visitor

Friday, March 18, 2011

MARIA TAGAPAMAGITAN

Isa sa aral ng iglesia katolika ang paniniwala na si Maria na INA ng ating panginoong Jesus sa Laman.(Luc.1:43) ay tagapamagitan sa Dios ng ating mga kahilingan ito ba ay Biblical..pwede bang magkaroon ng tagapamagitan sa Dios bukod sa ating Panginoong Jesu Cristo.

Ganito ang sabi ng Panginoon.."Kung ang isang tao ay magkasala laban sa iba ,ay hahatulan siya ng Dios ngunit kung ang isang tao ay magkasala laban sa Panginoon ,sino ang MAMAGITAN sa kanya ? gayon ma'y hindi nila dininig ang tinig ng kanilang ama sapagkat inakalang patayin sila ng Panginoon.(1 Sam.2:25)


Ito po ang sagot ng Mga lingkod ng Dios kung sino ang kanilang Tagapamagitan.

"Kahit na ngayon narito ang aking saksi ay nasa langit at siyay nananagot sa akin ay nasa kaitaasan.(Job 16:19)

Saan po ang nanagot o namamagitan sa mga lingkod ng Dios ...ito po ang saksi na nananagot sa langit .eh sino ito...."Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Cristo ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas ,na kinaroonan ni Cristo na nakaupo sa Kanan ng Dios.(Col.3:1)

Sino po ang tagapamagitan ng mga kristiano sa Itaas ito po ang ating ang ating Panginoong Jesu cristo na nakaupo sa kanan ng Trono ng Dios sa langit siya ang ating iisang tagapamagitan.(Gal.3:20)

"Sapagkat may isang Dios at may isang tagapamagitan sa Dios at sa mga tao ,ang taong si cristo Jesus .(1 tim.2:5)

"...At kung ang sinoman ay magkasala ,ay may TAgapamagitan tayo sa AMa si Jesu cristo ang matuwid.(1 Juan 2:1) at wala ng Ibang tagapamagitan sa Dios .(Isa.59:16)

"Sinabi sa kanya ni Jesus ,Ako ang Daan at ang Katotohanan ,at ang buhay ;sinoman ay di makaparoon sa Ama ,kundi sa Pamamagitan ko.(Juan 14:6)

"Datapuwat siy sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan .Dahil dito naman siya 'y nakapagliligtas na luboos sa mga nagsisilapit sa Dios sa PAMAMAGITAN niya palibhasa'y laging nabubuhay siya upang MAMAGITAN sa kanila.(Heb.7:24-25)

Ang ating Panginoon Jesu cristo lamang ang Tagapamagitan sa Dios at sa mga Tao ..wala na pong ibang tagapamagitan wala po tayong mabasa sa banal na kasulatan na si Maria ay Tagapamagitan sa Langit sa harap ng Dios.kaya kung may dapat lapitan ang tao walang iba ang ating Panginoong Jesu cristo.(Heb.4:16) hihiling tayo sa kanyang Pangalan .(Juan 14:13-14)

Totoo bang "Mediatrix Of all grace si Maria ?

Sa banal na kasulatan ang Mediatrix Of all grace ay Ang Panginoong Jesu Cristo siya ang Luklukan ng biyaya.(Heb.4:16,Juan 1:14,16)

"...so that just as sin reigned in death so also GRACE might reign through righteousness to briong eternal life through Jesus christ our Lord.(Romans 5:21)

"For if the many died by the trespass of one man ,how much more did GOD's GRACE and gift come by GRACE of the one man jesus christ overflow to the many.(Romans 5:15)

"The GRACE of the Lord Jesus Christ be with your spirit.amen.(phil.4:23)

dito maliwanag na si Cristo ang tagapamagitan sa lahat ng mga biyaya ng Dios sa tao at hindi si Maria.

Tuesday, March 8, 2011

ASH -WEDNESDAY

Ash-wednesday ang panahon kung saan ang mga Kababayan nating mga katoliko ay naglalgay ng Abo sa kanilang noo ng hugis "Krus" ito rin ang pasimula ng tinatawag nila "KUWARESMA"sa Araw na ito naglalagay sila ng Abo sa kanilang mga noo na ayon sa kanila ito ay sumisimbolo na sa "Alabok sila nagmula sa alabok sila paruruon.Ngayon ito ba ay Biblical.Ano ba ang kahulugan nito sa Diwa ng banal na kasulatan ? Iniutos ba ito ng Panginoon Jesus Cristo sa kanyang mga Alagad o ginagawa ba ito ng mga Apostol? Ito ngayon ang ating pag-aaralan.

Una sa Banal na Kasulatan ano ba ang sasapitin ng mga Kaaway ng Dios?

"Sa pamamagitan ng karamihan ng inyong mga kasamaan sa kalikuan ng iyong pangangalakal iyong nilapastangan ang iyong mga santuario :kayat akoy naglabas ng Apoy sa gitna mo sinupok ka at PINAPAGING ABO ka sa ibabaw ng lupa at sa paningin ng lahat na nanganonood sa iyo.(Ezek.28:18)

"At iyong yayapakan ang masasama sapagkat silay magiging ABO sa ilalim ng mga talampakan ng iyong mga paa sa kaarawan na aking gawin sabi ng Panginoon ng mga HUKBo.(Mal.4:3)

Ano po ang sasapitin ng mga Kaaway ng Dios sila ay magiging mga ABO sa talampakan ng mga paa ng Panginoon kaya ang simbolo ng ABO ay pagiging KAAWAY NG DIOS.

"Ang iyong mga alaalang sabi ay kawikaang ABO ang iyong mga pagsasanggalang ay mga pagsasanggalang ay mga pagsasanggalang na putik.(Job 13:12)

Ngayon ang Pag-aalala na tayoy mula sa alabok ay isang pag-aalala ng tayo ay pagkain lamang Ahas o Diablo?

"At sinabi ng Panginoong Dios sa ahas sapagkat ginawa mo ito ay susumpain ka ng higit sa ahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang ang iyong tiyan ang ilalakad mo at ALABOK ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay.(Gen.3:14)

"Silang nagsisitahan sa ilang ay magsisiyukod sa kanya at HIHIMURAN ng kaniyang mga KAAWAY ang ALABOK.(Awit 72:9,Isa.44:20)

Diba ito ang nangyayari sa panahon ng tinatawag nilang Ash -Wednesday .."hinihimuran o ng mga katoliko ang "Abo na mailagay sa kanilang mga noo na tanda daw na sila ay mula sa alabok.

"At silay nangagbubuhos ng alabok sa kanilang ulo at nagsisigawan ,na nagiiyakan at nagtataghuyan na nangagsabi sa aba Sa aba ang dakilang bayan ..."(Apoc.18:19,Ezek.27:30,) ito ay kaugalian ng mga mamatay tao.(Acts 22:22-23) ang dakilang Bayan ay Ang Dakilang Babilonia Ina ng mga Patutotot at ng mga kasuklamsuklam sa lupa.(Apoc.17:5) na kumakatawan sa Iglesia Katolika Romana.

"Ipagpag ninyo ang ALABOK ng inyong Mga PAA.(Mat.10:14) at Huwag makibahagi sa sa mga walang mapapakinabangang na gawa ng kadiliman.(Efe.5:11) sapagkat mula sa alabok ay ibinangon kayo ng Panginoon.(1 Sam.2:8)

Saturday, March 5, 2011

MARIA INA NG DIOS


Ang paniniwala na si "Maria"ay Ina ng Dios ay isang pangunahing aral na sinasampalatayan ng Iglesia Katolica kaya ganon nlang karubdub ang debosyon ng ating mga kababayang Katoliko.

Ngayon ito bang aral na Ina ng Dios si Maria ito ba ay Biblical pwede ba ang Isang Walang Hanggang Dios na buhat sa Walang Pasimula ay magkakaroon ng Ina.

Ito sabi ng banal na kasulatan ukol sa Panginoon..."Bago nalabas ang mga bundok ,O bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan ,mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan ikaw ang Dios.(Awit 90:2)

Dito makikita natin na ang Dios ay isang Dios na WALANG HANGGAN at walang pasimula kaya Hindi maaring magkaroon ng Ina sapagkat siya Dios na walang pasimula.

Ngayon Pwede ba maging Anak ng Tao ang Dios?

"Ang Dios ay Hindi Tao na magsisinungaling ,ni ANAK NG TAO na magsisisi ;sinabi ba niya at hindi niya gagawin?O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa?.(Num.23:19)

ANg DIos ay HINDI ANAK NG TAO.(1 Sam.15:29) ...Ang totoo ang Dios ang Lumikha sa TAO.(Deut.4:32)

Kaya ang Dios na WALANG HANGGANG ay WALANG INA ngayon kung hindi INA ng DIOS si Maria Ano ang pagka INA ni Maria sa Ating Panginoon Jesu Cristo ..Si Maria ay Ina ng PANGINOON sa LAMAN o pagkakatawang TAO.

"AT nagkatawang TAO ang Verbo at tumahan sa gitna natin..."(John 1:14)

May VerbOng Dios na ang ginawa nitong Verbong DIos ay nagkatawang TAO yon ang pinanganak ni Maria o pinaglihi yong INIHANDA na katawan TAO.(Heb.10:5)

"Ang pag pagkapanganak nga kay Jesu Cristo ay ganito ;nang si Maria na kaniyang ina ay magasawa kay Jose ,bago sila magsama ay nasumpungang siya'y NAGDADALANG TAO sa pamamagitan ng Espiritu santo.(Mat.1:18)

Kaya ang Anak ni maria ay ang PAGKA TAO ng ANAK ng DIOS hindi ang PAGka Dios kaya tinawag si JESUS na ANAK ng TAO sa kanyang pagkakatawang TAO dahil naging Ina niya si Maria.(Mat.16:13)

Si Maria ay TAO kaya hindi sia maaring TAWAGING INA ng DIOS at walang Talata sa kasulatan na tinawag si Maria na Ina ng Dios ..bagkus sa banal na kasulatan tinawag siyang BABAE ng ating panginoong Jesu Cristo.(Juan 19:26) na kahulugan nito ay hinugot mula sa lalaki.(Gen.2:23) tinawag rin siyang Ina ni Jesus.(Acts 1:14).

Ang debosyon sa pagiging INa ng Dios ni Maria ay isang heritical na paniniwala.

"...Bakit kayo 'y nagsigawa nitong malaking kasamaan laban sa inyong sariling kaluluwa upang MAGHIWALAY sa inyo ng lalake at BABAE ng SANGGOL at pasusuhin sa gitna ng juda..(Jer.44:7)

Maria kinikilala ng mga Katoliko na Dios ng Awa at Dios na Makapangyarihan sa Lahat ?

Ito ay nasa kanilang Aklat katoliko na ang pamagat ay:

(ANG AKING BIRHEN MARIA ANG TAGAPAMAGITAN inihanda nina B. Frores at R. Alejandro sa pahina 57-60,63).

Palakasin mo Birhen ko ang aking katawan at kaluluwa sa ikakikilala sa kapangyarihan mong walang hanggan, paglingkuran ka ng tapat at sundin ang iyong mga utos,luwalhatiin ang iyong pangalan at biyaya, ibigin ka nang boong ningas sa aking puso, sambahin ka at tuwinay alalahanin. Sapagkat ikaw ang Diyos ng awa, ang aking pag asa, ang aking tungkod, ang aking lakas at ang buhay.”


Page 63.

“…. Ang aking mga kapatid at ang kapwa ko tao na iyong mga nilikha. Mahabag ka, Ina ko, dito sa inyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin,igalang at purihin nang boong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagka’t Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat.”


Ito ay salungat sa Biblia kailanman hindi pinakikilala o tinuturo ng Banal na Kasulatan na si Maria ay Dios ng Awa o Dios na Makapangyarihan sa lahat ito ay Tuwirang pamumusong sa Ama na siyang tunay na  Dios na Makapangyarihan sa lahat.

At ako sa inyo'y magiging ama, At sa akin kayo'y magiging mga anak na lalake at babae, sabi ng Panginoong Makapangyarihan sa lahat.(2 Cor.6:18)


At ang Tunay na Dios na makapagyarihan sa lahat  ay walang may kinikilala na Ibang -dios na makapangyarihan  liban  sa kanya.

Isaias 44:8 “Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? at kayo ang aking mga saksi. May Dios baga liban sa akin? oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba.”

Tinuturing ng Tunay na Dios na Makapagyarihan sa lahat na  ang tao ay tao at hindi dios.

Sabihin mo pa kaya sa harap niya na pumapatay sa iyo, Ako'y Dios? nguni't ikaw ay tao, at hindi Dios, sa kamay niya na sumusugat sa iyo.(Ezek.28:9)

Wednesday, March 2, 2011

KASALANAN NI ADAM AT EVA PINAMANA SA KANILANG MGA ANAKNgayon ang paksa natin tungkol sa "Original SIn" ayon sa aral na ito nung magkasala daw ang unang magulang na si Adam at Eva namana daw ng mga anak nito ang kanilang kasalanan kaya ang bawat sanggol na ipinapanganak ay may "original SIn "ito ang kasalanan ni Adam at Eva kaya dahil dito para daw maalis itong kasalanan mana ito ay kailangang binyagan ang sanggol ito ba ay biblical.Makatarungan ba sa sa isang Matuwid at Makatarungang Dios na ang kasalanan ng magulang ay maging kasalanan ng kanyang mga anak.


Pwede ba sa Dios na kasalanan ni Pedro ay maging kasalanan ni Juan...pumapayag ba ang Dios humatol ng Hindi matuwid na paghatol...Sa aral na ito makikita natin ginagawang Di makatarungang Dios ng mga katoliko ang Dios na Matuwid. una alamin natin Pwede ba gumawa ang Dios ng kasamaan at sisira ng kahatulan sa wala namang kasalanan.

"Oo ,sa katotohanan ang Dios ay hindi gagawa ng kasamaan,ni ang Makapangyarihan sa Lahat ay sisira ng kahatulan (Job 34:12)

Bakit! sapagkat Walang kasamaan sa Dios.(2 Cro.19:7) siya ay matuwid na Dios.(Awit 7:11) at siya ay Dios ng Pag-ibig .(1 John 4:8) kaya Imposible na hindi maging makatarungan ang pagtrato ng Dios na yong kasalanan ni Adam at ng kanyang asawang si Eva na pinagkasala nila sa harden ng Eden ay magiging kasalanan ng kanilang mga anak.

Ano ba ang pinagkasala ni adam at eva sa Harden ng Eden diba ang paglabag sa Utos ng Dios na huwag kakain ng bunga ng punong kahoy sa pagkaalam ng mabuti at masama .(Gen.2:15-17,3:6-7)

Ngayon ano ba ang kasalanan ?

Ang kasalanan ay sa pagsalansang sa kautusan..."Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautusan ,at ang kasalanan ay ang pagsalansang sa kautusan.(1 Juan 3:4)

Ano po ang kasalanan ..."PAGSALANSANG O PAGLABAG SA KAUTUSAN"...Sino ang matino ang mag-isip na ang isang sanggol ay may kakayahan na sumalansang sa kautusan ...pwede igagawad ng maunawain Dios ang isang kasalanan sa walang kakayahan at walang muwang ..mahirap isipin na sa isang napaka buting Dios at matuwid ay idadamay nya ang ang walang muwang sa kasamaan ng kanyang magulang.Kahit Alam ng Dios na isang sanggol ay walang kakayahang gumawa ng mabuti at masama.(Rom.9:11)

Ngayon Ano ba ang matuwid na kahatulan ng Dios na hindi niya sisirain?

"Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay ,ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng Ama o magdadanas man ang Ama ng kasamaan ng anak ,ang katuwiran ng matuwid ay sasa kaniya at kasamaan ng masama ay sasa kanya.(Ezek.18:20)

"Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak ,ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang ;bawat tao papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan.(Deut.24:16,2 king's 14:6,2 Cro.24:4)

Dito makikita na matuwid ang kahatulan ng Dios hindi magdadanas ng kasamaan ang anak sa kasalanan ng magulang ni ang magulang magdadanas sa kasamaan ng anak bawat tao papatayin dahil sa kaniyang sariling kasalanan.kaya ang kasalanan ng mga magulang natin hindi pwedi manahin o maging kasalanan ng mga anak.

"Ngunit Bawat isa ay mamatay ng dahil sa kaniyang sariling kasamaan..."(Jer.31:29)at hahatulan ang bawat isa ayon sa kanyang sariling mga gawa.(Jer.32:19)

Kaya hindi totoo ang sinasabi ng Iglesia Katolika na may "original Sin" na minamana ang mga sanggol ..kung ang original sin ay pagkain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama may nakita naba kayong sanggol na nung ipanganak ay may bunga ng puno sa pagkaalam ng mabuti at ng masama sa bunganga.

Una ang panganganak o pagkakaroon ng anak sa sinapupunan ay Tulong ng Dios.(Gen.4:1) lahat ng sanggol ginawa ng Dios ay matuwid at walang bahid ng kasalanan.(Ecle.7:29,Jer.1:5)

kaya nga sabi ng Panginoong Jesus ..."Sa aba niyaong taong magkakanulo sa Anak ng tao !mabuti pa sana sa tong yon ang hindi na siya ipinanganak.(Mat.26:24)

"Kaya't aking pinuri ang patay na namatay na,na higit kay sa may buhay na nabubuhay pa.Oo ,maigi kay sa kanila kapuwa ang hindi ipinanganganak na hindi nakakita ng masamang gawa na nagawa sa ilalim ng araw.(Ecle.4:2-3,Ecle 6:3)

Sa Hatalunan ng Dios mabuti ang hindi na ipinananganak o maigi yong sa tiyan palang naagas na sapagkat hindi nila makikita ang masamang gawa sa ilalim ng araw..kita mo mabuti pala yon at maigi.

Ngayon yong mga anak ay mana na mula sa Panginoon at gating-pala ng Dios sa magulang.(Awit 127:3) sapagkat ang anak ay kaloob ng Dios.(1 Sam.1:20,27) lahat ng kaloob ng Dios mabuting kaloob at sakdal.(San.1:17) hindi magkakaloob ang Dios ng may bahid ng kasalanan.sapagkat ang pagbubuntis lang ng isang babae ay pagdalaw ng Dios.(1 Sam.2:21)

Kaya sa mga bata ang kaharian ng Dios .(Mat.19:13-14,mat 18:3-4) sila ang mga tinatawag na mga WALANG SALANG DUGO o "Innocent blood.(Prov.6:17) na magmamana ng kaharian ng langit sapagkat sila ay mga pinanganak na walang sala.

Ngayon ang TAnong namamana Ba ang kasalanan?


"At itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad na nangagsasabi RAbi ,Sino ang NAGKASALA ang taong ito o ang kaniyang mga magulang upang ipanganak na bulag sumagot si Jesus "HINDI dahil sa ang taong ito'y NAGKASALA ni ang kaniyang mga magulang man kundi upang mahayag  sa kaniya ang GAWA ng DIOS.(Juan 9:2-3)

Dito makikita natin na itinuwid ng Panginoon na ang KASALANAN ay hindi namamana mula sa magulang ang ganitong paniniwala na ang tao ay ipinanganak sa kasalanan ay hidwang aral na pinaniniwalaan ng mga faresio.(Juan 9:34)

"