Visitor

Friday, October 29, 2010

IMAHEN ng DIABLO PAALALA sa DIOS ng MGA KATOLIKO

Bukod sa larawan ng Dios ni Cristo ni Maria at ng mga santo at santa may isa pang uri ng IMAHEN na iniingatan sa Loob ng sambahan ng mga katoliko ito ang IMAHEN ng DIABLO kung kayo ay naka punta na sa Quiapo Church sa labas at mga haligi ng pader ng simbahan ay makakakita kayo ng IMAHEN ng diablo .kahit sa Imahen ni San Miguel Arkanghel makikita mo ang Imahen o rebulto ng diablo,maging sa rebulto ng Immaculada Conception makikita mo rin ang Imahen ng diablo sa anyong ahas kaya kasama sa imahen iniingatan ng iglesia katolika ay ang imahen o rebulto ng diablo.


Pwede ba paalisin ang rebulto ni Satanas bago lumuhod kay Miguel

Pag lumuhod ang mga katoliko sa larawan ni Arkanghel Miguel hindi maiiwasan maluluhuran mo rin ang diablo ,paglumuhod ka at nanalangin sa harap ng estatwa ng Immaculada Conception hindi naman pwede excemted ang ahas sa maluluhuran mo sa ganitong paraan matutupad ang sinabi ng diablo

"At sinabi niya sa kaniya,Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo ,kung ikaw ay MAGPAPATIRAPA at SAMBAHIN mo ako.(Mat.4:9)


dahil sa iniingatan ang mga lmahen ng diablo sa loob ng simbahan ng mga katoliko naisasama ang diablo sa pagsamba ng mga katoliko.(Apoc.9:20)


Oo,kanilang inihain ang kanilang mga anak na lalake at babae sa mga demonio,at nagbubo ng walang salang dugo,sa makatuwid baga'y ng dugo ng kanilang mga anakna lalakeat babae,nakanilang inihain sa diosdiosan ng canaan at ang lupain ay nadumhan ng dugo.Ganito sila nagpakahawa sa kanilang mga gawa.(Awit 106:37-39)


Bukod sa diablo iniigatan rin ng mga katoliko ang larawan ng guya kasama si Isedore na winasak ni Moses.(Exo.32:1-4,Ose.8:4-5,Awit 106:19-20,Oseas 13:2)kaya maraming anyo ng pagsambang pagano ang tangan-tangan ng mga katoliko hanggang sa ngayon.ito ang paglilingkod sa Diosdiosan na kahoy at bato.(Ezek.20:32)San Isidro at ang Kalabaw             Si Santiago at ang kanyang KABAYO 


                Si Santa Marta at ang Buwaya                Si San Pedro at ang Manok             Si Maria sa EDSA at mga Kalapati                 Immaculada at ang AHAS           St.Gertrude of Nivelles at mga Daga   
                  Saint Rocco at ang Aso


                  St. Marten De Porres 


"Kundi ikaw ay gumawa ng masama na higit kay sa lahat ng nauna sa iyo,at ikaw ay yumaon ,at gumawa ka sa ganang iyo ng mga ibang dios ,at mga larawang binubo upang mungkahiin mo ako sa galit,at ihagis mo ako sa iyong likuran.(1 Kings 14:9)

"Sumpain ang taong gumagawa ng LARAWANG Inanyuan o binubo bagay na karumaldumal sa Panginoon ,na gawa ng mga kamay ng manggagawa ,at inilalagay sa dakong lihim..."(Deut.27:15)


"At sa likod ng mga pintuan at ng mga tukod ay itinaas mo ang iyong alaala sapagkat ikaw ay nagpakahubad sa iba kay sa akin at ikaw ay sumampa iyong pinalaki ang iyong higaan ,at nakipagtipan ka sa kanila iyong inibig ang kanilang higaan saan mo man makita.(Isa.57:8)


At ngayo'y nangagkasala sila ng higit at higit, at nagsigawa sila ng mga larawang binubo sa kanilang pilak, mga diosdiosan na ayon sa kanilang unawa, lahat ng yaon ay gawa ng manggagawa: sinasabi nila tungkol sa mga yaon; Magsihalik sa mga guya ang mga tao na nangaghahain.(Oseas 13:2)

Hindi kami ililigtas ng Asiria; kami ay hindi sasakay sa mga kabayo; ni magsasabi pa man kami sa gawa ng aming mga kamay, Kayo'y aming mga dios;.."(Oseas 14:3)

Thursday, October 28, 2010

DIOS na WALANG ANYO na NAKIKITA GINAWAN ng ANYO

Isang katawa-tawang ginawa ng mga katoliko sa Dios ang Dios na hindi nakikita ang anyo ay ginawan ng Anyo ng mga katoliko sa katauhan ng isang matanda na kung saan kumulobot ang mukha ,tinubuan ng puting buhok at napanut ang buhok sa bandang noo.hindi natin lubos maisip na itong Dios na kinikilala ng mga katoliko ay tumatanda nagkakaroon "aging"ang mukha.Ngayon ito bang paglalarawan sa kaanyuan ng Dios ito ba ay Biblical na mukha ng Dios na "tumatanda"at paano nila gawan ng mukha ang hindi nakikita.

"Hindi mo baga naalaman ?hindi mo baga narinig ?ang walang hanggang Dios ,ang Panginoon ,ang MAylalang ng mga wakas ng lupa ,HINDI NALALANTA ,o napapagod man ,walang makatatarok ng kanyang unawa.(Isa.40:28)

ito palang tunay na Dios hindi pala ito NALALANTA o kumukupas samakatuwid hindi ito tumatanda samantala ang anyo ng Dios ng mga katoliko ay MATANDA

Bukod sa hindi ito tumatanda ano pa ang katangian ng "God the father "

"Na siya lamang ang walang kamatayan ,na nanahan sa liwanag na di malapitan ;na di nakita ng sinomang tao ,o makikita man,sumakanya nawa ang kapurihan sa paghaharing walang hanggan.siya nawa.(1 Tim.6:16)

"Walang taong nakakita kailan man sa Dios ang Bugtong na anak,na nasa sinapupunan ng Ama ,siya ang nagpakilala sa kanya.(Juan 1:18)

"At ang panginoo'y nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy;inyong narinig ang tinig ng mga salita,ngunit WALA kayong ANYONG NAKITA ;ang inyo lamang narinig ay isang tinig.(Deut.4:12)

Ano ang isa katangian ng "God the father" ito ay isang Immortal o walang kamatayan at walang tao na nakakita ng kanyang anyo kung walang tao nakakita ng kanyang anyo paano mo ito gawan ng lmahen kaya ang imahen na ginawa ng katoliko ukol sa anyo ng Dios ay isa lamang katha.

hindi naluluwalhati ang Dios sa Imahen na ginawa ng mga katoliko bagkus ito paglapastangan sa Dios na itulad mo ang kanyang anyo sa anyo ng tao nasisira o tumatanda.(Rom.1:23)

Ang bawat bansa ay gumawa ng mga dios sa kaniyaniyang sa sarili na ginawa sa pamamagitan ng canonization .(2 king's 17:29)

IMAHEN na HINDI GINAWA -BATAYAN na HINDI GINAWA

Ngayon pinagdidiinan ng mga katoliko na utos daw ang pag-gawa ng imahen at ang ginamit na batayan ay ang utos ng Dios kay Moses na gumawa ng Kaban tipan na kung saan sa ibabaw nito ay may imahen ng dalawang Keruben at isa pang batayan nila ay ang utos ng Dios kay Moses na gumawa ng tansong ahas.ngayon sa pontong ito bang utos na ito ay aplekable at nagpapatuloy sa panahong Kristiano.Una ang inutusan na gumawa ng kaban ng tipan ay si moses para sa bayang israel si moses rin ag inutusan na gumawa ng tansong ahas para iligtas ang kanyang mga kababayan israelita na natuklaw ng ahas na ang sino mang tumingin sa tansong ahas na yaon ay tatanggap ng kagalingan.

pero dumating ang panahon na sinamba ng mga israelita ang tansong ahas kaya nagalit ang Dios kaya ipinawasak nya ito haring Ezechias.

"Kaniyang inalis ang mga taas na dako ,at sinira ang mga haligi ,at ibinagsak ang mga asera;at kaniyang pinagputol putol ang AHAS na TANSO na ginawa ni Moses sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni israel ;at pinanganlang Nehustan.(2 kings 18:4)

dyan makikita natin kahit "Veneration" o adoration ito nahuhulog parin sa Idolatriya ,nung pagpatirapaan ni Juan ang anghel hindi nya naman sinamba yon na parang dios kundi yon ay "veneration"pero sinaway cia ng anghel kasi kahit veneration "dulia"hindi pumapayag ang Dios.(Apoc.22:8-9)bawal sambahin ang mga anghel.(Col. 2:18,Acts 7:42)ano mang higit na pagpaparangal na higit kay sa Dios na parangal ay hindi kinaluluguran ng Panginoon.(1 Sam.2:29)at ito ay nahuhulog sa idolatriya.

Ngayon kung ginagamit man ng mga katoliko para ipangatuwiran ang kanilang paggawa ng Imahen ,ito po ay mali kasi hindi angkop ang paggamit at saka hindi naman sinunud ng mga katoliko ito nakakita naba kayo ng kaban ng tipan at larawan ng tansong ahas sa bahay sambahan at altar ng mga katoliko diba "wala" naman kung ano utos yon dapat ang isasagawa huwag dagdagan o bawasan .(deut.12:32) eh "Wala" naman tayong mabasa na iniutos ng Dios na gumawa ng imahen ni Cristo o ni Maria o kung cno-cnong SANTO at SANTA.at lalong hindi tayo ang inutusan dyan at hindi para sa atin ang utos na yan.

Wala pong utos ang Panginoong Jesu Cristo o ang mga Apostol na gumawa ng Imahen o gawan cla ng Imahen "wala" nun.bagkus ganito ang tagubilin sa mga kristiano

"Samantala kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na NANGAKIKITA ,kundi sa mga bagay na HINDI NANGAKIKITA;sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan ;datapuwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang katapuasan.(2 Cor.4:18)

Na nagsisilakad sa panampalataya hindi sa pamamagitan ng Paningin.(2 Cor.5:7)

"Sinabi sa kaniya ni Jesus "Mapalad yaong hindi nangakikita ,at gayon ma'y nagsisampalataya.(Juan 20:29)Kailagan pa ba ng Paalala o Imahen dyan  o "HINDI" na

PANGALAN ang pinasasamba HINDI IMAHEN.(Mat.6:9)

Wednesday, October 27, 2010

MGA TUNAY NA SANTO HINDI NAGPAPASAMBA

Ang iglesia katolika ay may kakatwang aral ukol sa pagsamba sa mga santo .ngayon ito bang mga aral na ito ay umaayon sa bibliya o ito ay tuwirang pagsalungat sa utos ng Dios .

Una alamin natin ayon sa mga tunay na santo cno ba ang dapat sambahin?

"Huwag sa AMIN,oh Panginoon ,huwag sa AMIN ,kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan ,dahil sa iyong kagandahang -loob at dahil sa iyong katotohanan.(Awit 115:1)

"Iyo ,Oh Panginoon ang KADAKILAAN ,at ang KAPANGYARIHAN ,at ang KALUWALHATIAN ,at ang PAGTATAGUMPAY ,at ang KARANGALAN :sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo :iyo ang kaharian ,Oh panginoon ,ikaw ay nataas na pangulo ng lahat.(1Cro.29:11)


Pumayag ba ang mga apostol na mga tunay na santo na sila ay Pagpatirapaan at sambahin.


 Pope John Paul II Sinamba ng mga Katoliko

"At nangyari ,na pagpasok ni Pedro ,ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatirapa sa kanyang paanan ,at siya 'y SINAMBA .datapuwat itinindig siya ni pedro ,na sinabi ,magtindig ka,ako man ay tao rin.(Acts 10:25-26)


dyan hayag na makikita natin na hindi pumayag ang apostol Pedro na siya ay sambahin ni Cornelio kaya itinindig nya ito at sinabi nya sya ay tao rin na katulad ni Cornelio alam kasi ni apostol pedro na ang pagsamba ukol lamang sa Dios.(Mat .4:10)at siya ay tao at hindi dios.(Ezek.28:9)


Ano pa ang patunay na hindi pumapayag ang mga Apostol na sila ay sambahin.


"At tinawag nilang Jupiter ,si Bernabe ;at Mercurio si Pablo sapagkat siya ang Pangulong tagapagsalita.At ang saserdote ni jupiter na ang kaniyang templo ay nasa harap ng bayan ,ay nagdala ng mga baka 't mga putong na bulaklak sa mga pintuang -daan ,at ibig maghaing kasama ng mga karamihan .Datapuwat nang marinig ito ng mga apostol ,na si Bernabe at si Pablo ,ay hinapak nila ang kanilang mga damit ,at nagsipagtakbo sa gitna ng karamihan ,na nagsisigaw At nagsisipagsabi,Mga ginoo,bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito?kami 'y mga tao ring may karamdaman gaya ninyo ,at nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo ,upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Dios na buhay na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat ,at ng lahat ng nasa mga yaon.(Acts 14:12-15)

ang mga bagay na walang kabuluhan ay ang pagsamba sa diosdiosan.(1 Cor.8:4)


ngayon bukod sa mga apostol cno pa ang hindi pumayag na masamba ng mga tao.


"At naparoon ang kaniyang mga kapatid naman at nagpatirapa sa harap niya ;at kanilang sinabi narito ,kaming iyong mga lingkod .At sinabi ni Jose sa kanila ,Huwag kayong matakot sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Dios.(Gen.5O:18-19)ang pakatakot sa tao ay nagdadala ng silo.(Kaw.29:25)kaya ang sabi ng Panginooon huwag kang matatakot sa mukha ng tao sapagkat ang kahatulan ay sa Dios.(Deut.1:17)

ngayon makikita natin na ang mga apostol ay hindi nagpasamba maging ang patriarkang si Jose sa matandang tipan ay hindi pumapayag na sila ay masamba ng mga tao.

Si Maria Ina ng Panginoon HINDI sinamba! ang SINAMBA ng mga PANTAS ay ang sanggol na si Jesus.(Mat.2:11) kung nagpasamba si Maria bakit hindi cia sinamba ng mga Pantas

Ngayon pumapayag ba ang Dios na maglagak ng tiwala sa tao ganito ang sabi ng Panginoon

"Huwag ninyong ILAGAK ang inyong tiwala sa mga pangulo ,ni sa anak man ng tao ,na walang pagsaklolo.(Awit 146:3)na ang hininga ay sa butas ng kanyang ilong.(Isa.2:22)...Huwag ninyong parangalan ang pagkatao ng makapangyarihan.(Lev.19:15) kaya sa talata na ito hindi talaga pumapayag ang Dios na sambahin ang tao.(Dan.3:1-12)

Ganito ang sabi ng Panginoon SUMPAIN ang tao na tumitiwala sa Tao ,ginagawang laman ang kanilang bisig ,at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon.(Jer.17:5)

"Ako ,Ako nga ay siyang umaaliw sa inyo sino ka na natatakot sa tao na mamatay at sa anak ng tao na gagawing parang damo.(Isa.51:12)

ang mga tunay na santo hindi nila hinahahayag ang kanilang kapurihan hindi sila nagpasamba sa mga tao.

"At si jose na kaniyang asawa ,palibhasa'y lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan.(Mat.1:19)

Maging ang mga anghel ng Dios ito ay Mga banal sa Langit ay hindi rin pumapayag na sambahin ng tao.

"At akoy si juan ,ako ang nakarinig ngmga bagay na ito .At ng aking marinig at makita ay nagpatirapa ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito.At sinabi niya sa akin Ingatan mong huwag gawin iyan:ako 'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta ,at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito sumamba ka sa Dios.(Apoc.22:8-9,Apoc.19:10)

"Sa halaga kayoy binili;HUWAG kayong maging ALIPIN ng mga tao.(1 Cor.7:23) na sa katutubo ay hindi mga dios.(Gal.4:8)

Si Maria at ang mga santo ay hindi mga dios bakit tayo sasamba sa kanila.

Anong dami ng bayan o dioses gayon ang bilang ng kanyang mga patron."Ngunit saan nandoon ang iyong mga dios na iyong ginawa para sa iyo?magsibangon sila kung sila 'y MAKAPAGLILIGTAS sa IYO sa panahonng iyong kabagabagan ;sapagkat ayon sa BILANG NG IYONG MGA BAYAN ay gayon ang inyong mga dios.Oh juda.(Jer.2:28) mga dios na hindi nakakapagligtas ng kaniyang bayan.(2 Cro.12:15)

Sa Iglesia katolika aral ang pagsamba sa mga Santo sa mga Anghel at kay Maria?

ito ay inaamin mismo ng kanilang aklat.

"The WORSHIP paid to the saints and angels ,to the Mother of God ,and to christ himself ,finally rebounds to the honor of the Blessed Trinity."

reference:Divinum Illud Munos (Encyclical of Pope Leo XIII on the Holy Spirit)on st. Peter InRome ,on the 9th ,May 1897 ,20th year of pontificate


dahil sa paniniwala na mga SANTO ay nasa LANGIT na nag -ukol ng pagsamba at paglilingkod ang mga katoliko sa mga ito.
"Sumamba sa lahat ng natatanaw sa langit at naglingkod sa kanila anupat nagtayo sila ng mga dambana para sa mga ito.(2 Hari 21:3,5)

Tuesday, October 26, 2010

REBULTO at IMAHEN ng KATOLIKO PASADO SA PAGIGING DIOSDIOSAN

Pasado ba sa Pagiging Diosdiosan ang Rebulto at Imahen ng mga Katoliko .ito ngayon ang ating pagusapan sa awa at tulong Dios hindi lingid sa ating mga kababayan na ang iglesia katolika ay nagiingat ng mga larawang inanyuan na kung saan may marubdub silang paggalang at pagpapahalaga sa mga ito.Bakit natin nasasabi na ang paglilingkod at paggalang ng iglesia katolika sa mga Rebulto at Imahen na kumakatawan sa kanilang "mga santo" ay anyo ng pagsamba sa diosdiosan .

Una inaamin mismo ng Iglesia katolika na sa mga katoliko ay pinapasamba ang mga "SANTO"

10."What is SAINT?"A saint ...is a one who is in heaven ,and has been presented by the church for the PUBLIC WORSHIP of the faithful.

kaya dyan hayag na pinapasamba talaga ang mga "SANTO" presented by the church for the "PUBLIC WORSHIP"

13.Is the WORSHIP OF THE SAINTS confined to thier persons?""No ,it extends also to their RELICS and IMAGES"

Reference:Catchism of Christian Doctrine No.3 pg.86

Hindi lang pala sa "mga santo" ang pagsamba na inuukol ng iglesia katolika sa mga tinatawag nilang mga santo kundi tumatagos din ito sa kanilang mga relikya at mga imahen kaya pala makikitaan natin ng marubdub na pagpapahalaga ang mga kababayan nating katoliko kasi pinapasamba sa kanila ito kaya makikita mo ang mga katoliko na humarap at lumuluhod sa imahen ,nanalangin sa harap ng imahen,humahalik sa imahen,nag-aalay ng pagpuri at handog sa harap ng imahen ang mga ito ay anyo ng kanilang pagsamba sa mga santo na inutos ng simbahan sa mga tapat nyang mananampalataya at tagasunod.

Ngayon alam na natin na pinasasamba ang "mga santo "sa iglesia katolika ?Ang tanung natin ito ba ay utos ng Dios .Ano ang tagubilin ng Dios sa Ukol sa pagsamba.

"Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesus,Humayo ka satanas :sapagkat nasusulat sa PANGINOON mong DIOS sasamba ka,at siya Lamang ang iyong PAGLINGKURAN.(Mat.4:10)

"...SUMAMBA ka sa DIOS..."(Apoc.19:10,Awit 86:9)

kanino ukol ang Pagsamba at paglilingkod sa "DIOS" lamang kaya ang pagsamba ng mga katoliko sa MGA SANTO ay uri ng pagsamba sa DIOSDIOSAN alam naman natin ang kahulugan ng diosdiosan "HINDI TUNAY NA DIOS o HUWAD NA DIOS".(Gal.4:8)Ang pagpapatirapa at ang pagluhod yan ay Anyo ng Pagsamba (Form of Worship).(Awit 94:6)

Ano ang pagkahahalintulad ng diosdiosan ng mga pagano sa imahen ng mga katoliko

1.Ang diosdiosan ay LARAWANG INUKIT NG TAO o "LARAWANG INANYUAN ito rin ang mga tinatawag ng mga katoliko na santo gawa rin sa LARAWANG INUKIT.(Isa.41:29,Jer.10:3-5,8-9)2.Ang diosdiosan ay gawa ng mga kamay ng tao ganito rin ang IMAHEN ng mga Katoliko.(awit 135:15-17)

3.Ang diosdiosan ay yari sa pilak,ginto,tanso,bakal,kahoy at bato sa ganito rin yari ang IMAHEN Ng mga katoliko.(Dan.5:23)

4.Ang diosdiosan ay NIYUYUKURAN AT PINAGLILINGKURAN ganito rin ang ginagawa ng mga katoliko sa kanilang mga IMAHEN.(Exo.20:5)

5.Ang diosdiosan ay dinadalanginan ng mga pagano at sinasamba ganito rin ang ginagawa ng mga katoliko sa kanilang mga IMAHEN.(Isa.44:17)

6.Ang diosdiosan ay hinahalikan yan din ang ginagawa ng mga katoliko sa kanilang mga IMAHEN.(1 kings 19:18)

7.Ang diosdiosan ay ginagayakan ng may gawa sa kanya diba ganyan din ang ginagawa ng ng mga katoliko sa kanilang IMAHEN.(Jer.10:4,9)

8.Ang diosdiosan ay binubuhat at pinapasan diba ganyan din ang ginagawa ng mga katoliko sa kanilang IMAHEN.(Isa.46:7,Jer.10:5)

"Sapagkat minungkahi nila siya sa galit ng kanilang mga mataas na dako,at kinilos nila siya sa panibugho at kanilang mga larawang inanyuan.(Awit 78:58)

Pasuk na pasuk sa pagiging Diosdiosan ang IMAHEN ng mga katoliko sa panukat biblico ng pagiging diosdiosan.

Monday, October 25, 2010

REBULTO at IMAHEN ng KATOLIKO OBJECT OF WORSHIP

Totoo bang ang mga katoliko ay sumasamba sa larawang inukit"Gayon man nang panahong yaon sa hindi ninyo pagkilala sa Dios ,kayoy nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios.(Gal.4:8)
Mayroon mga tao na naglilingkod o sumasamba sa mga katutubo'y ay hindi mga dios.

Anong uri ng hindi katutubo mga dios ang pinaglingkuran ng mga taong ito.

" Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan ,at silay nagsisamba at nangaglilingkod sa nilalang kay sa Lumalang ,na siyang pinupuri magpakailan man .siya nawa.(Rom.1:25)

ito pala ang mga nilalang na kanilang pinagligkuran at sinamba .anu ang mga katulad ng nilalang na sinamba ng tao

"....At doo'y maglilingkod ka sa ibang mga dios na hindi mo nakikilala ninyo ng inyong mga magulang ,sa makatuwid baga'y sa mga dios na kahoy at bato.(Deut.28:64)

Ano uri ng mga dios ang pinaglingkuran nila gawa sa kahoy at bato.

www.123rt.com/photo_10534265_madonna-and-jesus-child.html
"At ang nalabi sa mga tao ,na hindi napatay sa mga salot na ito,ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kaniang mga kamay ,upang huwag sumamba sa demonio ,at sa mga diosdiosang ginto at pilak at tanso,at bato ,at kahoy na hindi na hindi nakakakita ,ni nakakarinig man,ni nakakalakad man.(Apoc.9:20)na walang kabuluhan.(1 Cor.8:4)

ngayon ito ang patotoo na aral ng katoliko ang pagsamba sa larawang inanyuan.

ang pagsamba sa larawan ay pinahintulot sa konselyo ng trent na may ganito pahayag "Ang mga larawan ni kristo ,at ng kanyang ina ,at ng ibang mga santo ay dapat ingatan ,lalo't higit sa ating sambahan ,at isang angkop napaggalang at paranggal angdapat ibigay sa kanila ;...at sa harap nila ,ating iniyuyuko ang ating ulo ,at tinitiklop ang ating mga tuhod ,sinasamba natin si Kristo ,at pinararangalan ang mga santo ,sa kanilang kinakatawan.(Sess.25)

10."what is saint ? "a saint ...is one who is in heaven ,and has been presented by the church for the PUBLIC WORSHIP of the faithful.

13.Is the Worship of the saints confined to thier persons? "NO;it is extends also to thier relics and images ."

15."Ought we to WORSHIP holy IMAGES? "

"We should have ,particularly in our churches,images ofOur Lord,as also of the blessed virgenand the saints..."

Reference:Catechism of Christian Doctrine NO.3 pg.86

Ayon sa aral Katoliko 'Ought we to WORSHIP HOLY IMAGES"ayan maliwanag na sinasamba sa katoliko ang mga LARAWAN yan mula mismo sa katesismong katoliko na yong mga "saints"ay presented by the church by the PUBLIC WORSHIP of the faithful.

"...Huwag kayong padaya kahit ang mga makiapid ,ni ang mga MANANAMBA SA DIOSDIOSAN ay hindi Magmamana ng KAHARIAN NG LANGIT.(1 Cor.6:9)

Ano ang sasapitin ng mga mananamba sa IMAHEN?

"...If any man WORSHIP the beast and his IMAGE ,and recieve his mark in his forehead ,or in his hand .The same shall drink of wine of the wrath of God ,which is poured out without mixture intothe cup of his indignation.(Rev. 14:9-10)

Sunday, October 24, 2010

ANG REBULTO o IMAHEN Ba ng MGA KATOLIKO MAITUTURING DIOSDIOSAN

Una alamin natin na ang Dios ay espiritu.Hinahahanap ng Dios na ang mga tunay na Mananamba sa kanya ay mananamba sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ang Dios ay Espiritu.(juan 4:23-24) at ayon sa panginoong Jesu cristo ang espiritu ay Walang laman at mga buto.(Luc.24:38-39)hindi natin cia pweding itulad o Igapay sa isang Larawang inanyuan na gawa sa pilak o ginto.(Exo.20:23)"Yamang tayo ngsa'y lahi ng Dios ,ay hindi marapat nating isipin na ang PAGKA DIOS ay katulad ng ginto ,o ng pilak ,o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao.(Acts 17:29)

Dyan makikita sa talatang iyan na hindi pumapayag ang Dios na iagapay cia o itulad o maging isipin man lang natin na tulad cia ng ginto ,o ng pilak ,o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao ay mahigpit na pinagbawal ng Panginoon Dios.sapagkat cia ay Dios na walang katulad o kagaya.(2 sam.7:22)

Hindi niya ibibigay ang kanyang Kaluwalhatian sa larawang Inanyuan maging ang kanyang kapurihan.

"Ako ang Panginoon ;na siya kung aking pangalan ;at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba,o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan.(Isa.42:8,Isa.48:11)

kaya walang bahagi ang larawang inanyuan sa kaluwalhatian at kapurihan ng Dios kasi ayon mismo sa Dios hindi nya ibibigay ang kanyang Kaluwalhatian at kapurihan sa isang larawang inanyuan.

Ngayon pumapayag ba ang Dios na Purihin cia at dakilain sa pamamagitan ng pag-gawa ng larawang inayuan basahin natin.

"At inalis ng boung bayan ang mga hikaw na ginto na nangasa kanilang mga tainga at dinala kay Aaron .at kaniyang tinangggap sa kanilang kamay ,at niyari sa pamamagitan ng isang buril ,at ginawang isang guya binubo ,at kanilang sinabi,at ang mga ito ang maging inyong mga dios ,Oh Israel ,na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng egipto.at nang makita ito ni Aaron ,ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyaon:itinanyag ni Aaron at sinabi ,Bukas ay PISTA sa PANGINOON (yhwh).at silay bumangong maaga nang kinabukasan ,at nangaghandog ng mga handog na susunugin ,at nangagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan ;at mga bayan ay umupong kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa.(Exo.32:3-6)

dyan makikita natin na Pinagpista ng israel ang Panginoon (YHwh)sa pamamagitan ng binubong larawang guya ngunit hindi tinanggap ng Panginoon ang kanilang paglilingkod bagkus napoot pa cia sa mga ito.(Exo.32:9-10)

ang pagkaroon ng mga larawang inanyuan ay mahigpit na pinagbawal ng Panginoon lalo na gamitin mo ito na isang anyo ng pagsamba mo sa Dios ito ay tinuturing sa bibliya na isang "Idolatriya" o pagsamba sa diosdiosan.(Exo.20:4-5,Deut.7:25-26)

"Ang kanilang mga dios ay pilak at ginto yari ng mga kamay ng mga tao .silay may mga bibig ,ngunit sila'y hindi nangagsasalita ;mga mata 'y mayroon sila ,ngunit hindi nangakakakita ;silay may mga tainga ,ngunit hindi sila nangakakarinig ;mga ilong ay mayroon sila ngunit hindi sila nangakaamy ;mayroon silang mga kamay ngunit hindi sila nangakakatangan ;mga paa ay mayroon silangunit hindi sila nangakakalakad ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala.ang nagsigawa sa kanila ay magiging gaya nila ;oo bawat tumitiwala sa kanila.(Awit 115:4-7)

Diba ganito ang mga rebulto at larawang inanyuan na ginagawa ng mga katoliko may mga bibig ngunit hindi nagsasalita may ilong di naman nakakaamoy ,may tainga di naman nakakarinig .may mga kamay hindi nakakatangan ,mayroon silang mga paa ngunit hindi naman nakakalakad .at mga ito ay pinag ukulan nila ng pagsamba at mga debosyon.may ibat-ibang uri sila na debosyon sa tinatawag nilang "mga santo" nariyan ang debosyon sa larawan ng dios ama ,sa larawan ni cristo,sa larawan ni maria at debosyo sa mga tinuturing nilang mga santo at santa.at ang mga debosyon na ito ay nahulog sa pagsamba sa diosdiosan o "idolatriya"

"Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang ,At pinalitan nilaang kaluwalhatian ng dios ,na hindi nasisira ,ng isang tulad ng larawang ng tao na nangasisira ,at ng mga ibon ,at ng mga hayop na may apat na paa, ng mga nagsisigapang ....sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan ,at silay nagssisamba at nangalingkod sa nilalang kay sa lumalang ,na siyang pinupuri magpakailan man siya nawa..(Rom.1:22-25)

Pansinin ninyo itong mga gumagawa nito mga taong nangagmamarunung ngunit naging mga mangmang pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira ng tulad ng larawan ng tao na nangasisira ng larawan ng ibon ng mga hayop namay apat na paa at ng mga nagsisigapang .at dahil dito pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng Kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa lumalang na siyang marapat sanang pinupuri magpakilanman.alam naman natin ang katotohanan ng Dios ay kanyang mga salita.(juan 17:17) pinalitan nila ito kasinungalingan.ang ganito babala ng apostol pablo ay natupad sa iglesia katolika kung saan hayag nilang pinalitan ang kaluwalhatian ng Dios na di nasisira ng larawan ng tao (Lalaki at babae.deut.4:16) kaya sa loob ng simbahan ng mga katoliko ay makikita mo ang ibat-ibang uri ng larawan ng tao na tinatawag nilang mga "santo"mayroon din clang larawan ng ibon 'na ayon sa kanila ang kalapati ang kumakatawan sa "holy spirit"at ni pedro na "manok" at ng hayop na may apat na paa na kumakatawan naman sa patron ng mga katoliko si isedro labrador ang kasama ay" kalabaw",si san Wakin ay "aso",si john naman ay tupa ,at nandyan din ng hayop na gumagapang sa "Immaculada conception"naman ang sa ilalim ng kanyangmga paa ay ahas.

Ang pagsamba sa larawang inanyuan ay matagal ng practice ng mga pagano .(Isa.44:9-20)"Kanino ninyo ako itutulad ,at ipaparis ,at iwawangis ako,upang kami ay magkagaya?silay dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan ,silay nagsisiupa ng panday ginto ,at kaniyang ginagawang dios,silay nangagpapatirapa,oo silay nagsisisamba.pinapasan nila siya sa balikat dinadala nila siya ,at inilalagay siya sa kaniyang dako,at siya'y nakatayo ,mula sa kaniyang dako ay hindi siya makikilos ,oo may dadaing sa kaniya gayon may hindi siya makakasagot ,o makapagliligtas man sa kaniya sa kaniyang kahibangan.(Isa.46:5-7) mga larawang inanyuan na walang pakinabang at tagapagturo ng kasinungalingan sa aba niya na nagsabi sa kahoy "Gumising Ka"sa piping bato bumangon ka nababalot ng ginto at pilak at WALANG HININGA SA LOOB niyaon.(Hab.2:18-19)

"na nangagsasabi sa kahoy Ikaw ay aking AMA;at sa bato ,iyong ipinanganak ako;sapagkat kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin ,at hindi ang kanilang mukha ,ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila Ikaw ay bumangon ,at iligtas mo kami.(Jer.2:27)

kaya ang tawag nila sa KAHOY ay PAPA JESUS at sa BATO naman tinatawag nilang MAMA MARY ..tignan mo ang rebulto ng Nazareno sa Quiapo na gawa sa kahoy ang Tawag nila MAHAL NA NAZARENO

REBULTO AT IMAHEN UTOS BA NG DIOS GAWIN

REBULTO AT IMAHEN UTOS BA NG DIOS GAWINAng pagkakaroon ng rebulto at imahen ay mahigpit na pinagbawal ng Dios

"Huwag kang magkakaroon ng ibang dios sa harap ko .Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit,o ng nasa ibaba sa lupa .o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa:Huwag mong yuyukuran sila ,o paglingkuran man sila;sapagkat akong Panginoong mong Dios ay DiOs na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak ,hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin.(Exo.2O:3-5)


Dyan hayag na pinagbawal ng Dios ang pag-gawa ng Larawang inanyuan (Rebulto at emahin)para ito yukuran o paglingkuran ang sabi ng Dios "Huwag gagawa para sa inyo ng LARAWANG INANYUAN o ng KAWANGIS man ng anomang ANYONG nasa itaas sa LANGIT ,o ng nasa IBABA sa lupa o na sa ILALIM ng tubig sa Ilalim ng Lupa para YUKURAN O PAGLINGKURAN sapagkat ang PANGINOON ay DIOS na MAPANIBUGHUIN at sa paggawa nito dinadalaw ng DIOS ang katampalasanan ng mga magulang sa mga Anak hanggang sa Ikatlo at ikaapat na salin ng Lahi ng mga napopoot sa Dios .ang pagkaroon ng larawang inanyan ay tanda ng pagka poot sa Dios.

Huwag kayong gagawa ng ibang mga dios na iaagapay sa akin ;ng mga dios na PILAK ,o mga dios na GINTO ,huwag kayong gagawa para sa inyo.(Exo.20:23)

"Baka kayo'y mangagpakasama ,at kayoy,gumawa sa INyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng Alin mang larawan,na kahawig ng lalake o babae ,Na kahawig ng anomang hayop na nasa lupa na kahawig ng anomang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid,Na kahawig ng anomang bagay na umuusad sa lupa ,na kahawig ng anomang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa;At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit ,at kung iyong makita ang araw at ang buwan ,at ang mga bituin,at sangpu ng boung natatanaw sa langit ay mabuyo ka at iyong sambahin ,at paglingkuran ,na binahagi ng Panginoon ninyong Dios sa lahat ng bayan na nasa silong boung langit.(deut. 4:16-19)


San Roque at ang kanyang Aso

Dyan sa talatang iyan ipinakita ng Dios ang anomang Uri ng larawan inanyuan na kawangis ng alinmang LARAWAN na kahawig ng LALAKE O ng BABAE ,o kahawig ng ANyo NG HAYOP na nasa lupa o ng IBON sa himpapawid o anomang UMUUSAD sa LUPA o kahawig ng ISDA na nasa TUBIG o kahit ng ARAW at BUWAN ,o ng MGA BITUIN o ng SANGPU ng LAHAT NANGATANAW sa LANGIT ay BAWAL SAMBAHIN O PAGLINGKURAN"Huwag ninyong babalikan ang diosdiosan ,ni huwag kayong GAGAWA para sa inyo ng mga LARAWANG BINUBO :Ako ang Panginoon ninyong Dios.(Lev.19:4)

"Kundi ikaw ay nagpakataas laban sa Panginoon; at kanilang dinala ang mga kasangkapan sa kanyang bahay sa harap mo ,at ikaw ,at ang iyong mga mahalna tao,ang iyong mga asawa at ang iyong babae ,ay nagsiinom ng alak sa mga yaon ;at iyong pinuri ang mga dios na pilak,at ginto ,tanso ,bakal,kahoy at bato,na hindi nangakakakita o nangakakainig man o nakaaalam man ;at ang Dios na kinaroonan ng iyong hininga ,at kinaroonan ng lahat na iyong lakad ,hindi mo niluwalhati.(Dan.5:23)

"Bawat tao ay naging tampalasan at walang kaalaman,bawat panday ay naglagay sa kahihiyan sa kaniyang LARAWANG INANYUAN sapagkat ang kanyang LARAWANG BINUBO ay walang kabuluhan at hindi humihinga ang mga yaon.(Jer.10:14) ang mga LARAWANG BINUBO NG BABILONIA.(Jer.51:17,47,52)

"Naguunat ang aluwagi ng isang pising panukat kaniyang tinandaan ng lapis ,kaniyang INANYUAN sa pamamagitan ng katam,at kaniyang tinandaan ng mga kompas at INAANYUAN ng ayon sa ANYO NG TAO ayon sa KAGANDAHAN ng TAO ,upang tumahan sa bahay.(Isa.44:13)

"kinuha mo naman ang iyongmga magandang hiyas na ginto at pilak na aking ibinigay sa iyo at ginawa mo sa iyo ng mga LARAWAN ng MGA TAO ,at iyong ipinagpatututot.(Ezek.16:17)

Sa anong gawa ang imahen at rebulto ng mga katoliko gawa ito katulad ng pilak,ginto,tanso,kahoy,at bato at yaon pinuri tulad sa Dios sa kabila alam nila na ito ay Larawang inayuan lamang na hindi o nakakakita at nakakarinig man lang na dapat layuan.(Acts 15:20,1Cor.10:14,1Juan 5:21)