Visitor

Monday, December 29, 2014

THE BIBLICAL GIANT


The Giants have been around since time began; they are first described in the Bible in the book of Genesis (6:1-4)1. Originally, giants appear to have been regarded positively, often considered as heroes, particularly by the non-Hebrew population. After the great Flood, giants remained present in the scriptural texts, but their good reputation had waned in the eyes of the Hebrews, and they often tended to be seen as the enemy, often fighting in armies. Giants lived together as a number of separate races, before and after the Flood. The exact relations between different families of giants are a little unclear. For example, the Nephilim (Numbers 13:32-33), appear to be present before and after the flood. The Emites, the Ammonites (or Anakites) and the Rephaim (Deuteronomy 2:10-11), existed after the Flood and appear to be separate entities although the chronicler often uses the phrase ‘like’ suggesting they had a similar phenotype. The Anakim seem to be derived from the Nephilim. The Rephaim although similar to the Nephilim, appear to be distinct from them with respect to family lineage. Deuteronomy 2.21 states the Rephaim were largely subdued by the Ammonites which ‘dwelt in their stead’ One of the most prominent Rephaim was Og, King of Bashan, who slept in ‘a bedstead of iron; nine cubits was the length, and four cubits the breadth of it’ (Deuteronomy 3:11). A cubit was the distance from the elbow to the fingertips. He appears to be one of the last survivors of the Rephaim. A race of giants implies a hereditary element and the origins of some names may indicate the genetic pathway involved. The Hebrew word anaq may mean necklace (Proverbs 1:9), or possibly goitre. This could suggest hyperthyroidism, possibly due to underlying pituitary gland, or other endocrine, dysfunction.

Gigantism, also known as giantism (from Greek γίγας gigas, "giant", plural γίγαντες gigantes), is a condition characterized by excessive growth and height significantly above average. In humans, this condition is caused by over-production of growth hormone in childhood resulting in persons between 2.13 m (7 feet or 84 inches) and 2.74 m (9 feet or 108 inches) in height.

The term is typically applied to those whose height is not just in the upper 1% of the population but several standard deviations above mean for persons of the same sex, age, and ethnic ancestry. The term is seldom applied to those who are simply "tall" or "above average" whose heights appear to be the healthy result of normal genetics and nutrition. Gigantism is usually caused by a tumor on the pituitary gland of the brain. It causes growth of the hands, face, and feet. In some cases the condition can be passed on genetically through a mutated gene.

Other names somewhat obsolete for this pathology are hypersoma (Greek: hyper over the normal level; soma body) and somatomegaly (Greek; soma body, genitive somatos of the body; megas, gen. megalou great). In the past, while many of them were social outcasts because of their height, some (usually unintentionally) found employment in Friedrich Wilhelm I's famous Potsdam Giants regiment.

Many of those who have been identified with gigantism have suffered from multiple health issues involving their circulatory or skeletal system.

Hypersecretion of growth hormone causes gigantism in children and acromegaly in adults. Evaluation of growth hormone hypersecretion cannot be excluded with a single normal GH level due to diurnal variation. However, a random blood sample showing markedly elevated GH is adequate for diagnosis of GH hypersecretion. Additionally, a high-normal GH level that fails to suppress with administration of glucose is also sufficient for a diagnosis of GH hypersecretion.

Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) is an excellent test for evaluation of GH hypersecretion. It does not undergo diurnal variation and will thus be consistently elevated in GH hypersecretion and therefore patients with gigantism. A single normal IGF-1 value will reliably exclude GH hypersecretion.

Reports of gigantism exist throughout history, with some nations and tribes taller than others. The giants of Crete are listed in various historic sources, beginning with Titan, a Greek mythological giant, and including Gigantus, after whom giants and gigantism are named.Rhodes is another island where giants were said to have lived, with the Colossus of Rhodes, a giant statue of a giant patron god Helios.Goliath, a giant mentioned in the Bible, was a Philistine warrior who was slain by David in a battle between the Israelites and the Philistines. A member of Goliath's family is also recorded as having six fingers on each hand and six toes on each foot.

Friday, December 12, 2014

DIOS PINARUSAHAN NG TAOAng Tanong ni Aya Gila Delna: Kw ang mahina ang utak sinasayang mo LNG utak mo sa walang kwentang paniniwala my dios ba na di kaya ipag tanggol ang sarili kong dios yang naipako sa crush kyo pa kaya na alipin Nya ang Kayang pagtangol sarili nga dika yang pag tanggol pinarusahan siya ng kanyang nilikha na dapat siya ang magparusa?Ito ay isang tanong ng isang Muslim na atin bibigyan kasagutan? Ang tanong MAY DIOS BA NA HINDI NIYA KAYA IPAGTANGGOL ANG KANYANG SARILI NG IPAKU SIYA SA KRUS AT BAKIT SIYA PINARUSAHAN NG KANYANG NILIKHA?Ito ay isang tanong ng taong nagdududa sa pagka-Dios ng ating Panginoong Jesu Kristo na kailangan para maging DIOS ka kailangan mo ipagtanggol ang iyong sarili.ito ay pananaw ng isang makitid ang utak na hindi nag iisip at hindi pinag iisipan ang kanyang sinasabi! Ano po ang ibig kung sabihin.


Hindi dahil hindi ipinagtanggol o iniligtas ni Kristo ang kanyang sarili sa pagka- paku sa krus ay mag magbigay na tayo ng pasya na HINDI SIYA TUNAY NA DIOS?

mali? Ang ganitong paghatol ?Ngayon Alamin natin Bakit kailangan Mamatay ng ANAK NG DIOS sa ibabaw ng krus at bakit hindi niya iniligtas ang kanyang sarili.

Itong Paratang ng Mga Muslim ay matagal ng ito isinusumbat ng mga Kaaway ni Kristo bago ito ginamit na pangkutya ng mga Muslim sa pagka -dios ni Kristo.

Ito ang sabi ng mga Judio sa Panginooong Jesu Kristo na siyay nakabayubay sa ibabawng krus:

"At nangagsasabi, Ikaw na igigiba mo ang templo, at sa tatlong araw ay iyong itatayo, iyong iligtas ang sarili mo: kung ikaw ay Anak ng Dios, ay bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang paglibak sa kaniya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng matatanda, na nagsipagsabi, Nagligtas siya sa mga iba; sa kaniyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang Hari ng Israel; bumaba siya ngayon sa krus, at tayo'y magsisisampalataya sa kaniya. Nananalig siya sa Dios; iligtas niya siya ngayon, kung siya'y iniibig: sapagka't sinabi niya, Ako'y Anak ng Dios. (Mateo 27:40-43).

Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ito nagyari para matupad ang mga naunang kasulatan na ipinahayag sa mga propeta.

At siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret; upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta,.."(Mateo 2:23)

Kaya ito ay magaganap ayon sa itinakda ng Dios ng kanyang paunang kaalaman na kanyang ipinahayag na magaganap sa kanyang mga propeta na itong Cristo o Mesiyas na ANAK ng DIOS na nagkatawang tao.(Juan 1:1-3,14,18,Isaias 9:6,Fil.2:5-7) ay magbabata ng hirap sa ibabaw ng krus at mamatay at muling magbaangon sa mga patay sapagkat ito ay panukla ng Ama sa kanyang Anak.(Isaias 53:1-12,Awit 22:1,16,Awit 49:15,Zac.12:10).

At ito ay natupad :

At sinabi niya sa kanila, Oh mga taong haling, at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta! Hindi baga kinakailangang si Cristo ay maghirap ng mga bagay na ito, at pumasok sa kaniyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan...."At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Nang magkagayo'y binuksan niya ang kanilang mga pagiisip, upang mapagunawa nila ang mga kasulatan; At sinabi niya sa kanila, Ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghirap ang Cristo, at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw; At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. (Luc.24:25-27,44-47)

At kamatayan na ito ay nagdala ng kaligtasan sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng marami at kaligtasan sa galit ng Dios.

Sapagka't ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. (Mateo 26:28)

Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya. Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay; At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo.(Roma 5:8-11).

Ang hirap o pagbabata ni Kristo na naranasan ay isang BIYAYA NG DIOS at AWA NG DIOS AMA sa tao.

Tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga kapanglawan; gayon ma'y ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Dios, at dinalamhati. Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo..."Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya: at tungkol sa kaniyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya...." sapagka't kaniyang idinulot ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan, at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang: gayon ma'y dinala niya ang kasalanan ng marami, at namagitan sa mga mananalangsang.(Isaias 53:4-5,8,12)

Na bagamat ay DIOS o ANAK NG DIOS AMA.(1Juan 5:20,Juan 1:18) ay natutunan niyang Sumunod hanggang sa kamatayan sa krus ng kanyang LAMAN...."Sapagka't si Cristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Dios; siyang pinatay sa laman,.."(1Ped.3:18)


Nawa'y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus.Kahit siya'y likas at tunay na Diyos,hindi niya ipinagpilitang manatiling a kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos,at naging katulad ng isang alipin.Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao.At nang si Cristo'y maging tao,nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan,maging ito man ay kamatayan sa krus.(Fil.2:6-8 MBB).sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas gumagaling din sa mababa.(Awit 138:6).

Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay? (Hebreo 9:14)

katuparan ito ng hula na may mga taong inuusig  ang Dios.(Job 19:22) natupad ang pag uusig na ito sa pag-uusig sa ANAK NG DIOS na nagkatawang tao.(Juan 11:31-33)pinahintulot ng Dios na mangyari ito para masubok siya ng mga tao.


"...at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo,.."(Malakias 3:10)

Natupad ang kasulatan ..."Oh ikaw na pag-asa ng Israel na Tagapagligtas sa kaniya  sa panahon ng kabagabagan ,bakit ka magiging parang nakikipamayan sa lupain ,at parang gala na lumiliko na nagparaan ng gabi?Bakit magiging parang taong natigilan ,parang makapangyarihan na hindi makapagligtas ?gayon man ikaw ,Oh Panginoon ,ay nasa gitna namin ,at kami ay tinatawag sa iyong pangalan ;huwag mo kaming iwan.(Jeremias 14:8-9)

Tuesday, December 9, 2014

Osama bin Laden DEATH"...And when the wicked die, there is joyful shouting.(Proverbs 11:10)

The Prophecy about  the DEATH of WICKED MAN:Osama bin Laden
Osama bin Laden was killed in Pakistan on May 2, 2011CRUSADE ON SELF DEFENSE OF FAITH


"for the battle is not yours, but God's."2 Chronicles 20:15..".."For the LORD your God is he that goeth with you, to fight for you against your enemies, to save you.(Deut.20:4)

 In the Old Testament God sends HIS  people into war:

"Then the Lord spoke to Moses in the plains of Moab by the Jordan opposite Jericho, saying,  "Speak to the sons of Israel and say to them, "When you cross over the Jordan into the land of Canaan, 52 then you shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their figured stones, and destroy all their molten images and demolish all their high places; 53 and you shall take possession of the land and live in it, for I have given the land to you to possess it." (Num. 33:50-53).

In fact, God uses war as a means of disciplining nations.
"I sent a plague among you after the manner of Egypt; I slew your young men by the sword along with your captured horses, And I made the stench of your camp rise up in your nostrils; Yet you have not returned to Me, declares the Lord." (Amos 4:10).

Also, the Lord is called a warrior.
"The Lord is a warrior; The Lord is His name. "Pharaoh's chariots and his army He has cast into the sea; And the choicest of his officers are drowned in the Red Sea." (Exodus 15:3-4).

From this we can easily conclude that going to war is not a sin, that is, if it complies with the biblical instructions of self-defense and protection of the innocent.

Furthermore, Christians are instructed to be in subjection to the governing authorities whose establishment is from God. This establishment has the right to declare war and to punish its citizenry--even by capital punishment.

"Let every person be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore he who resists authority has opposed the ordinance of God; and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. 3 For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same; for it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid; for it does not bear the sword for nothing; for it is a minister of God, an avenger who brings wrath upon the one who practices evil." (Rom. 13:1-4).

"Submit yourselves for the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority, or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the praise of those who do right." (1 Peter 2:13-14).

Finally, notice that some soldiers approached John the Baptist and inquired about repentance. John did not tell them to stop being soldiers but to do their jobs properly--honestly.
"And some soldiers were questioning him, saying, "And what about us, what shall we do?" And he said to them, "Do not take money from anyone by force, or accuse anyone falsely, and be content with your wages." (Luke 3:14).

From all of this, we can see that going to war is not wrong it itself and that a Christian can go to war under the right circumstances.


We are to preserve life, this is a principle carried over from the Old Testament. The use of physical force to protect or defend another is not an alternative but a command.

We protect our children from drug dealers and pedophiles and all other sort of lowlifes. We lock our doors of our homes. We are to be vigilant against evil and take precautions to prevent it. We will keep our car keys on our person, we do not leave them in the ignition switch saying I have trust. We do what we can so we do not become sick. We do preventative measures for our safety.

If we watch someone steal something and do not speak up or we know of a crime we could prevent, we are complicit to the crime. To watch an act of cruelty to children without trying to intervene is morally inexcusable. To permit a murder to take place when we could have done something to prevent it is ethically wrong. If we fail to use force to protect another whom is confronted with evil we are in fact failing to show love toward them. It would instead be sin to sit by idly and watch another harm physical harm perpetrated on them when it can be avoided or prevented by force. Not resisting evil is a sin of omission, and a sin of omission can bring the same result as one committing evil. Any man who refuses to protect his wife and children against a violent intruder fails in his moral obligation.

Is violence never a justified act? What of self-defense? Do we stand by and watch someone being abused or physically threatened with harm?

We are to pursue peace, but tolerance, finding compromise condoning criminal activity or withholding punishment does not lead to peace. It is the greatest act of love to sacrifice your life to protect the innocent, to defend their freedom against oppressors when they can’t. Self-sacrifice is part of the definition of agape? But what about sacrificing one self for the enemy? This is what Jesus did. We were all enemies before we became friends.

If one believes killing is one and the same as murder, then no one would be allowed to us deadly force, even in defense to save lives. The Bible prohibits murder, but not in using killing against a hostile enemy; neither is the ownership and use of weapons are not prohibited. There were times when it became necessary for Israel to fight or go into captivity. The other exception is when God decided to punish Israel for their disobedience and told them to go into captivity so they would live.

In Gen.14 Abraham rescued lot by a battle when he was forcefully taken. Israel battled against her enemies in Deut.20:1, 29:7, Joshua 11:15 the battle of Jericho,vs.20, Joshua 12. In Numbers 35:17 it explains by having the intention to kill, murderers were to be put to death. In Deut. 16:18-19 they were commanded to cast out all their enemies. Killing is different than murder. Murder is senseless and for selfish reasons, while killing is to protect and preserve life.

The Israelites had to take possession of the Promised Land by conquest. They engaged themselves in continued bloody wars with the Canaanite tribes. Except in the case of Jericho and Ai, the war did not become aggressive until after the death of Joshua. Up until then the attack was always first made by the Canaanites. Israel was employed by God to sweep them away off the face of the earth. They were relentless enemies. Israel always had a regimented army, they had Compulsory service in1 Samuel 14:52, there were Captains of fifties 2 Kings 1:9; Isaiah 3:3, Captains of hundreds Numbers 31:14,48; 2 Kings 11:15; 1 Chronicles 28:1; 2 Chronicles 25:5, Commander-in-chief 1 Samuel 14:50; 2 Samuel 2:8; 8:16; 17:25; 19:13; 20:23. Generals of corps and divisions Numbers 2:3,31; 1 Chronicles 27:1-22; 2 Chronicles 17:12-19 Captains of thousands Numbers 31:14,48; 1 Samuel 17:18; 1 Chronicles 28:1; 2 Chronicles 25:5. It is for this reason they have survived as a people even to today.


"How could God be called 'good' if He forbade His people to protect their wives from ravishment and strangulation by drunken marauders, or to resist invaders who have come to pick up their children and dash out their brains against the wall? No policy would give freer rein to wickedness and crime than a complete surrender of the right of self-defense on the part of the law-abiding members of society. No more effective way of promoting the cause of Satan and the powers of hell could be devised than depriving law-abiding citizens of all right of self-defense. It is hard to imagine how any deity could be thought 'good' who would ordain such a policy of supine surrender to evil as that advocated by pacifism. All possibility of an ordered society would be removed on the abolition of any sort of police force. No nation could retain its liberty or preserve the lives of its citizens if it were prevented from maintaining any sort of army for its defense. It is therefore incumbent on a 'good God' to include the right of self-defense as the prerogative of His people. He would not be good at all if He were to turn the world over to the horrors of unbridled cruelty perpetrated by violent and bloody criminals or the unchecked aggression of invading armies.

Not only is a proper and responsible policy of self-defense taught by Scripture from Genesis to Revelation, but there were occasions when God even commissioned His people to carry out judgment on corrupt and degenerate heathen nations and the complete extermination of cities like Jericho (cf. the article on "Was Joshua justified in exterminating the population of Jericho?" in connection with Joshua 6:21). The rules of war laid down in Deuteronomy 20 represented a control of justice, fairness, and kindness in the use of the sword, and, as such, they truly did reflect the goodness of God.

Special hardship conditions were defined as a ground for excusing individual soldiers from military duty until those conditions were cleared up (Deuteronomy 20:5-7). Even those who had no such excuse but were simply afraid and reluctant to fight were likewise allowed to go home (Deuteronomy 20:8). Unlike the heathen armies, who might attack a city without giving it an opportunity to surrender on terms (cf. 1 Samuel 11:2-3, 30:1-2), the armies of Israel were required to grant a city an opportunity to surrender without bloodshed and enter into vassalage to the Hebrews before proceeding to a full-scale siege and destruction. Even then, the women and children were to be spared from death and were to be cared for by their captors (Deuteronomy 20:14). Only in the case of the degenerate and depraved inhabitants of the Promised Land of Canaan itself was there to be total destruction; a failure to carry this out would certainly result in the undermining of the moral and spiritual standards of Israelite society, according to Deuteronomy 20:16-18. (This corrupting influence was later apparent in the period of the judges (Judges 2:2-3, 11-15)"

I think Archer makes some very good points. When we look at war in the Bible, such as the verses in Deuteronomy, they are actually defensive in nature and not offensive. These areas of the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites and Jebusites were morally corrupt and would have destroyed the Israelis, if left alive. God did not set the Israelis to conquer other nations this way. If you will notice, He didn't say now after that go into Asia, Europe, and Africa and take those ones out too. There has always been a buffer zone around the country of Israel because this land was promised to them by God. In order to keep the borders clean from attack and moral corruption they had to defend themselves. Hence, the creation of a buffer zone. It should be noted that the Israelis were to make peace before they went into battle, as well (Deuteronomy 20:10).

God allowed his people's  to form a Army to protect his people and go to battle.(Num.1:1-34,Num.31:1-54,Deut.20:1-20)

Monday, November 24, 2014

PARING KATOLIKO SINIRAAN ANG BIBLIA ?

Add caption

PARING KATOLIKO SINIRAAN ANG BIBLIA ?

AYON SA "KNOW THE TRUTH MAGAZINE" NA ISINULAT NI FR. PAUL KAIPARAMBADAN


SA ARTIKULO NA "ANG MALUNGKOT NA KWENTO NG BIBLIYA " PAHINA 7"


ITO ANG PANINIRA NG ISANG PARI SA BIBLIA


"...."SA KATUNAYAN NAGING KASANGKAPAN ANG BIBLIYA SA KAMAY NI SATANAS UPANG MAGHASIK NG KAGULUHAN AT ANARKIYA SANGKRISTIYANISMO..."


ITO ANG PANINIRA NA INAKUSA NG PARI SA BIBLIYA NA AYON SA KANYA ANG BIBLIYA AY NAGING KASANGKAPAN SA KAMAY NI SATANAS UPANG MAGHASIK NG KAGULUHAN AT ANARKIYA.

Thursday, October 23, 2014

ALAM BA NI MARIA NA DIOS SI JESUS


Natural alam niya? DAHIL  pinaalam sa kanya ng ANGHEL na ang sumasa kanya na Ipaglilihi niya ay ISANG DIOS o "PANGINOON" na  ANAK NG KATAASTAASAN ,....." At pumasok siya sa kinaroroonan niya, at sinabi, Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ((((((((ang Panginoon ay sumasa iyo)))))))..." At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalake, at tatawagin mo ang kaniyang pangalang JESUS. Siya'y magiging dakila, at tatawaging Anak ng Kataastaasan: (Luc.1:28,31-32) 

ANG SABI NG ANGHEL GABRIEL KAY MARIA ...."ANG PANGINOON AY SUMASA IYO (MARIA) ITO ANG PANGINOON NA IPAGHAHANDA NG ISANG SUMISIGAW SA ILANG 

A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God.(Isaiah 40:3)

Oo at ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng kataastaasan; Sapagka't magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon, upang ihanda ang kaniyang mga daan; (Luc.1:76)

ANG DIOS O ANAK NG DIOS  NA SUMASA ATIN O NASA GITNA NATIN.(JUAN 1:18,MAT.1:22-23) ANG PANGINOON NA DINADAKILA NI MARIA.(LUC.1:46) SAMAKATUWID ANG CRISTO ANG PANGINOON.(LUC.2:11,)AT ITO NGA AY SI JESUS ANG CRISTO ANG  PANGINOON.(LUC.2:11) NA PANGINOON RIN  AT DIOS NA NAKAUPO SA KANAN NG AMA SA LANGIT.(AWIT 110:1,HEB.1:8) ANG ANAK NG KATAASTAASANG DIOS NA AMA NA TUNAY NA DIOS.(1JN.5:20) NA MAGLILIGTAS NG KANYANG BAYAN SA KASALANAN.(MAT.1:21) KAYA ANG IPAPANGALAN SA KANYA AY JESUS NA ANG KAHULUGAN NITO SA HEBREO AY "DIOS NA MAGLILIGTAS"Jesus means in Hebrew: "God saves."This is what the LORD Almighty says: "I will save my people from the countries of the east and the west.(Zechariah 8:7)

New American Standard Bible 
No one has seen God at any time; the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him.

New International Version
No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.

New Living Translation
No one has ever seen God. But the unique One, who is himself God, is near to the Father's heart. He has revealed God to us.

International Standard Version
No one has ever seen God. The unique God, who is close to the Father's side, has revealed him.

Aramaic Bible in Plain English
No man has seen God at any time; The Only Begotten God Who is in the bosom of The Father, he has declared him.”


Ang patunay Wala pa si Maria alam na ng mga Judio na mangyayari ito kasi hinulaan na yan panahon pa ni propeta Isaias ,... Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. (Isaias 9:6)KAYA KUNG ANG TANONG ALAM BA NI MARIA NA ANG SANGGOL NA KANYANG IPAPANGANAK AY DIOS NA NAGKATAWANG TAO.(JN.1:1,14)?=====ALAM NIYA====KAYA NGA SA KASALAN SA CANA NG GALILEA NUNG MAUBOS ANG ALAK NA INIHANDA NG IKINASAL HUMILING SI MARIA KAY JESUS NA GUMAWA NG ALAK NGUNIT HINDI PA ITO ANG NAPAPANAHON KAYA ALAM NI MARIA NA ITONG ANAK NIYA AY MAY KAPANGYARIHANG MAGHIMALA DAHIL ITO  ANG ANAK NG KATAASTAASAN NA PINAALAM NA SA KANYA NG ANGHEL.(JN 2:1-11) NAGSILBE SI MARIA KAY JESUS PARA MATUPAD ANG PANGAKO NG SANGBAHAYAN NI ISRAEL NA ANG KANYANG MGA SAMBAHAYAN AY MAGLILINGKOD SA PANGINOON.


Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa, Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating; narito, ang kaniyang kagantihan ay nasa kaniya, at ang kaniyang ganti ay nasa harap niya. (Isaias 62:11)


Ikaw ay umawit at magalak, Oh anak na babae ng Sion; sapagka't narito, ako'y naparirito, at ako'y tatahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon.(Zac.2:10) at natupad sa pagparito ng ANAK NG DIOS sa GITNA natin.(Juan 1:1,14,18) 

At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran; kung ang mga dios ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng Ilog, o ang dios ng mga Amorrheo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan: nguni't sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon.(Josua 24:15)

Thursday, October 16, 2014

Satanic Drunkeness


Satanic Drunkeness

Getting high on The Most High': 'Weird' preacher starts 'drunken glory' cult where ex-addicts snort frankincense and get wasted through the power of sermon.

Weird hallucinating like a drunk in fantasy and they act like a mad in there hallucination drunkenness.

A new Satanic deception in the modern day invented by a drug's addicts  that already Prophecy in the Bible.

But they also have erred through wine, and through strong drink are out of the way; the priest and the prophet have erred through strong drink, they are swallowed up of wine, they are out of the way through strong drink; they err in vision, they stumble in judgment.For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean.(Isaiah 28:7-8)

For all nations have drunk the wine of the passion of her sexual immorality,.."(Revelation 18:3)
"Be careful, or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness and the anxieties of life, and that day will close on you suddenly like a trap.(Luke 21:34)

Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. (Galatians 5:19-21)
Monday, October 13, 2014

THE DEAD LION
Ecclesiastes 9:4
Anyone who is among the living has hope --even a live dog is better off than a dead lion!

The American Lion

As with the American Cheetah, the big-cat affiliations of the American Lion (Panthera leo atrox) are in some doubt: this Pleistocene predator may actually have been more closely related to tigers and jaguars. The amazing thing about the American Lion is that it coexisted, and competed, with both Smilodon (aka the Saber-Toothed Tiger; see the #10 entry below) and Canis dirus, the Dire Wolf. If it was in fact a subspecies of lion, the American Lion was by far the biggest example of its breed, some males weighing as much as half a ton. More about the American Lion

The Cape Lion

The Cape Lion, Panthera leo melanochaitus, holds a tenuous position in the big-cat classification books; some experts maintain it shouldn't count as a Panthera leosubspecies at all, and was in fact a mere geographical offshoot of the still-extant Transvaal Lion of South Africa. Whatever the case, the last individuals of this big-maned breed expired in the late 19th century, and a convincing sighting hasn't been recorded since (though not for lack of trying). More about the Cape Lion

The Cave Lion

Probably the most famous of all extinct big cats--if only for its close association with the Cave Bear, on which it regularly lunched--the Cave Lion (Panthera leo spelaea) was the apex predator of Pleistocene Eurasia. Oddly enough, this lion probably didn't live in dark grottoes; it earned its name because various specimens were unearthed in European caves, which Panthera leo spelaea raided in search of bear-sized snacks (an angry, full-grown Cave Bear would have been an even match for an 800-pound Cave Lion male, a scenario that's depicted in this article). More about the Cave Lion

The European Lion

Confusingly, what paleontologists refer to as the European Lion comprised as many as three, rather than just one, subspecies of Panthera leo: Panthera leo europaea, Panthera leo tartaricaand Panthera leo fossilis. What all these big cats shared in common were their relatively large sizes (some males approached 400 pounds) and their susceptibility to encroachment and capture by early European "civilization": for example, European Lions featured in the gruesome arena combats of ancient Rome. More about the European Lion

The Barbary Lion


The Barbary lion, sometimes referred to as the Atlas lion, is an African lion population that is considered extinct in the wild and is among the biggest lion subspecies. It is believed that the last Barbary lion was shot in the western Maghreb during the year 1942 near Tizi n'Tichka.

The Barbary lion was first described by the Austrian zoologist Johann Nepomuk Meyer under the trinomen Felis leo barbaricus on the basis of a type specimen from Barbary.

A lion from Constantine, Algeria is considered the type specimen of the specific name Felis leo used by Linnaeus in 1758.

The Barbary lion is believed to be extinct in captivity as well. Possible Barbary lion individuals or descendants have allegedly been located in zoos and circus populations within the last three decades, but this has not been confirmed genetically.

ROMANS 16:17-18 (CFD VS CFD)


Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.(Romans 16:17-18)


 • Micka Ghong Polabia Magbago ka na Alvin Getamondoc, tigilan mo na ang panghuhubad mo dyan sa internet binabastos mo ang mga kababayan natin na nasa labas bansa, napakabastos mong tao.. kaya pala hanggang langit ang inggit at galit mo kay bro Efren Yap Dela Peña dahil may pagnanasa ka sa kanya, akala mo hindi naming alam na gusting gusto mo hipuin ang ilong ni EYD pagmalasing ka. kaya ayaw ni EYD sa mga ganun. Alvin getamondoc malapit na ang oras mo na yung mga kalukuhan mo babalik sayo, kain kalang ng hiusto para hindi na naman umaataki ang problema mo sa utak, hindi ka kasi umiwas sa ka live-in mo dyan sa barongbarong ng Mandawe area ang ka-live mo na ang bahong sebuyas, na minsan doon ka rin matutulog sa bahay ng bakla pa wala ka nang makain, dahil niloko mo mga CFD na kinuhaan mo ng pero pero hindi mo
 • Micka Ghong Polabia kaya pala hanggang langit ang inggit at galit mo kay bro Efren Yap Dela Peña dahil may pagnanasa ka sa kanya, akala mo hindi naming alam na gusting gusto mo hipuin ang ilong ni EYD pagmalasing ka. kaya ayaw ni EYD sa mga ganun. Alvin getamondoc malapit na ang oras mo na yung mga kalukuhan mo babalik sayo, kain kalang ng hiusto para hindi na naman umaataki ang problema mo sa utak, hindi ka kasi umiwas sa ka live-in mo dyan sa barongbarong ng Mandawe area ang ka-live mo na ang bahong sebuyas, na minsan doon ka rin matutulog sa bahay ng bakla pa wala ka nang makain, dahil niloko mo mga CFD na kinuhaan mo ng pero pero hindi mo
 • Micka Ghong Polabia hahaha anong motibo mo na nagawa ka ng account na Genelyn D. Llanos hahah akala mo walang nakaalam.. Genelyn D. Llanos is Alvin getamondoc para mukhang may nakagusto sa kanya
 • Micka Ghong Polabia Bro Jun Porca, atong igsoon dinhi sa CFD Cebu archdiocese, atong sinaligan pagpadayun sa atong kalihukan
  dinhi sa atong organization ubos sa kalooy sa Ginoo. 
  Si Bro Jun Porca usa sa atong gitahasan sa pag amping sa atong cfd organization dinhi Cebu nga dili mahugawan sa mga tawong magpapili apan sa personal nga interest ug pasikat puhunan sa pagataki sa atong mga kaigsuonang CFD sama sa salbahes ug bastos nga Alvin getamondoc. Busa padayun bro Jun Purca nag ampo kami alang kanimo.

 • Gear Pantonial support for bro Jhun Porca
 • Micka Ghong Polabia Alvin getamondoc gimingaw ka sa prisuhan?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=607329416047642&set=a.607330696047514.1073741830.100003117676660&type=1&theater
  Hindi yan makabagsak sa tunay na Iglesya, ang kalukuhan ng Alvin Getamondoc na yan, dapat lang madakipo na yan, iyon na ang resulta sa mga pag aataki nya sa mga...
  See More
 • Micka Ghong Polabia Alvin Getamondoc sigiha lang gyud imong kabuang ha, kay kandidato kana sa doklunon.. kanang imong kabastos sa mga babaye kana ra pud imong ka live-in diha sa barongbarong nga imong gipiuy-an sa Mandawe ang muunay nimo, tan-awon ta kung mulaban ba nimo ang imong uyab nga bayot
 • Alvin Gitamondoc Micka Ghong Polabia na sa tunay n abuhay ang kilalang si mr.Septofel Apurado ng San Carlos City alm ko kung bakit ganito ang galit mo at inggiT mo sa akin..dahil ako lang ang may tapang na i-expose yang pangangalunya mo hanggang ngayun at asawa mo iniwanan ka na dahil sobra kang matakaw sa babae..kung bakla ako bakit si Efren mo takot sa akin at hinamon ko ng ilang beses na ng suntukan???at ikaw din di ba hinamon kita kung tunay ka na lalake???eh pumunta ka ba sa cfd natl convention at disin sanay may BUKOL AWARD ka na sa akin?/hahahaha!WALA NG TAONG NANINIWALA SA IYO DAHIL PATI FACEBOOK ACCOUNT MO BINABASTOS MO SARILING ASAWA MO AT ANAK AT MGA PIX MO NG KABIT MO NA NAGHAHALIKAN KAYO PINPOST MO PA...KAPAL KASI MUKHA MO..SABAGAY NAHULI KA NA KAYA GANYAN KA NALANG..alam ko naiiyak ka palagi at bistado ka na..mga anak mo pinabayaan mo na at iniwan mo sa asawa mong nagabroad nalang dahil sa kahirapan ninyo dahil lahat ng kita mo ginastos mo sa mga babae mo eh ang papangit naman ng mga kabit mo hehehe..IKAW DAPAT MAGBAGO DAHIL PAG NAABUTAN KITA SA SUSUNOD NA NA BUHAY ANG GISING MO MALAY MO?LOLS!
 • Alvin Gitamondoc ITO SEPTOFEL APURADO ANG PANGALAN MO EVERY CFD BOARD MEETING ALWAYS MENTIONED KA NAMIN DAHIL SA BAD EXAMPLE MO BILANG PUBLIC SINNER AND ADULTERER..PAKIBASA ULIT AT FOREVER BANNED KA NA AT DI KA NA PWEDE MAGING OFISYAL NG CFD..SIRA-ULO KA KASI TAKUTIN KA PA AT ALAM MO BUBUKULAN KA TALAGA SA AKIN PAG NAGKAENGKWENTRO TAYO HEHEHE--https://www.facebook.com/.../guidelines.../1453078924961883
 • Alvin Gitamondoc 5 hrs · Like

  Micka Ghong Polabia · 5 mutual friends
  Bro Jun Porca, atong igsoon dinhi sa CFD Cebu archdiocese, atong sinaligan pagpadayun sa atong kalihukan
  dinhi sa atong organization ubos sa kalooy sa Ginoo. 
  Si Bro Jun Porca usa sa atong gitahasan sa pag amping sa atong cfd organization dinhi Cebu nga dili mahugawan sa mga tawong magpapili apan sa personal nga interest ug pasikat puhunan sa pagataki sa atong mga kaigsuonang CFD sama sa salbahes ug bastos nga Alvin getamondoc. Busa padayun bro Jun Purca nag ampo kami alang kanimo.-----ITONG AMIGO MONG SI JUN PURCA DAPAT PALITAN NA ITO AT WALANG NAGAWA SA CFD ARCHDIOCESE NG CEBU...ABANGAN MO NALANG KUNG SIYA PA RIN BA CFD PRESIDENT ON OCTOBER 18TH...GUSTO NYO KASI ANG CFD CEBU DI AASENSO DAHIL PURO LANG KAYO INGGIT DYAN AT WALA NAMANG KAHIT ISA SA INYO NA DIRECTANG ESTUDYANTE NI BRO.SOC AT ATTY.BACALSO EH PURO KAYO PANGUNGUPYA SA AMIN DITO..AT WALA DIN KAYONG DELEGASYUN MULA SA OBISPO KAHIT SA KURA PAROKO NYO MAN LANG..KAYA UNDERSTOOD NA YAN....teka kelan kayo9 nakilala ng CFD NATL BOARD?>??have you had any award????WAAAALLLLLAAAAAA KASI PURO PALPAK MGA UPLOADS NYO EH ANG YAYABANG NYO PA PERO SABADISTA LANG DI NYO KAYA LOLS!
 • Alvin Gitamondoc SEPTOFEL APURADO ALYAS Micka Ghong PolabiaKAILAN KA KAYA MAGKA-AWARD NG GANITO???IKAW AT ANG MGA KASAMAHAN MONG KALUNYERO DING KATULAD MO ALAM NYO DI NYO TALAGA KAYA ABUTIN TO KAYA HALATADO NA BAKIT KAYO GANYAN..ALANGAN AKO ANG MAINGGIT SA INYO EH WALA NAMAN KAYONG ACCOMPLISHMENTS AND DELEGATIONS TULAD NITO--https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1429150804021362&set=a.1429150737354702.1073741834.100007793675716&type=3&theater
  LAST MAY 22-23, 2014 37TH CATHOLIC FAITH DEFENDER'S NATIONAL CONVENTION HELD AT CAGAYAN DE ORO CITY ,PHILIPPINES NATIONAL PRESIDENT BRO.ENGR.RAMON GITAMONDOC TO...
  See More
 • Alvin Gitamondoc Alvin getamondoc gimingaw ka sa prisuhan?https://www.facebook.com/photo.php?fbid=607329416047642&set=a.607330696047514.1073741830.100003117676660&type=1&theater----SEPTOFEL APURADO ALYAS Micka Gong polabia halata desperado ka na ..dahil di mo na binasa ang laman ng warrant na ito na matagal ng BAILED, kaya walang preso nangyari dito..at actu7ally after 3 months CASE DISMISSED N A RIN FOR LACK OF EVIDENCE..SWERTE KA PANG DI KA INIHABLA NG MISIS MO KAHIT PA MARAMI EBIDENSIYA NA NANGANLUNYA KA MARAMING BESES NA..PASALAMAT KA SA DIYOS .A.T BUKOL; AWARD LANG YAT MATATANGGAP MO LATER...PROMISE!
  Hindi yan makabagsak sa tunay na Iglesya, ang kalukuhan ng Alvin Getamondoc na yan, dapat lang madakipo na yan, iyon na ang resulta sa mga pag aataki nya sa mga...
  See More
 • Alvin Gitamondoc KITAA NA PROFILE PIX IMU AMIGO NGA SI EFREN YAP DELA PENA DI BA PIRTING HAMBUGA UG PORMA SAMA GUD NIMU SEPTOFEL UNYA DI DIAY TO KAMAO MANGAMOT KAY BAE RAMAN GUD KAMAOHAN KAMUTON NINYO HHEHEHE...I KNOW LISUD NAMU MAGBAG-O KAY NAHINAYAK NA KAY GAPUYO NAGUD KA SA IMU KABIT..KITAA IMU PIX GATUKOD PAMUG PAYAG ..GAHALUK PAMU SA GAWAS INYO BARONG2X MAO NA MGA TAWO NGA NAWAD-AN NA UG UWAW KAY ANAD NAMAN GUD HEHHEHE..
 • Jay Cruz Locsin Uy kamaayo gyud aning erong buang nga si Alvin Getamondoc. napasmo napud ka dong, wala na siguro ka tagae sa imong suking bayot, kumusta man diay na imong ka live-in diha sa barongbarong nga imong gipuy-an... kanang imong nawpong nga maypaka-manubo sa Mindanao bayot ra gyud ang imong mailad... Gihagad ka ni EYD ug one on one mi atras kaman, e chalenge ang champion sa apologetic tungod sa imong kaselos ni Efren dela pena kay naibog ka manghagad kaman niya ug dumog naunsa ka man.
 • Alvin Gitamondoc hehehe Septofel Apurado alyas Jay Cruz Locsin puro ka nalang kinuwanggul kay PUBLIC SINNER MAN GUD KA..KITAA IMU TINUOD NG AFB ACCOUNT DI BA GIDISPLAY PA NIMU IMU KABIT GAHALUK MO HAHAHA!PAKAUWAWA MAN KANG BAYOTA KA..LOLS!
 • Jay Cruz Locsin kahit sino sa amin ipahid nya kay bro fel, siguro type rin nya si bro fel apurado hehehe hanggang sa bakla ka nalang Alvin Gdetamondoc
 • Alvin Gitamondoc 12 YEARS NAKO BYUDO AT KAHIT MARAMI NAGKAKAGUSTO SA AKIN I REMAIN SINGLE FOR THE LORD..YANG MGA KAAWAY KO KAHIT SA SUNTUKAN HINAMON KO YAN SILANG LAHAT ..PURO TAKOT KASI SA DEMONYO EH LOLS....labui pa ni si peke account ni mr.Septofel Apurado
 • Aldren Lumanog pero yung ka libe in mo Alvin G. di ba namatay ang asawa mo dahil pinabayaan mo
 • Jay Cruz Locsin anak nya gipabuhi ra sa iyang igsoon unya siya nagsigig tambay sa cebu
 • Jay Cruz Locsin nagsigi ra ug pula ang mata kay sigig ka hubog usahay luya tungud sigig pagamit ug bayot
 • Alvin Gitamondoc AYAN TINAWAG NIYA MG AKASAMAHAN NIYANG MG AMAHILIG DIN MANLIGAW SA GMA BABAENG SINISEMINAR NILA SA APOLOGETICS HAHAHAHA!...HETO SEPTOFEL APURADO MERON KA BA NITO SA MASBATE HA---https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1391243871145389&set=a.1391243794478730.1073741832.100007793675716&type=3&theater
 • Aldren Lumanog ang iyang ubra magsigi ra ug ataki sa mga CFD basta masuyaan niya o tan aw niya guapo mao guro na
 • Alvin Gitamondoc NAMATAY ANG ASAWA KO NA KUMPLETO SA SACRAMENTO AT DI KO SIYA PINABAYAAN 7MONTHS OHN HER BED SHE RECEIVED THE SACRAMENTS OF CONFESSION AND THE HOLY EUCHARIST AND DIDED IN THE STATE OF GRACE DI TULAD NYO MGA BUHAY PA ASAWA NYO SUMAMA NA KAYO SA IBANG BABAE....MALYO KAYO SA AKIN..SA YAMAN,..SA DUNONG..SA KAALAMAN..AT PATI NA SA KAGWAPUHAN HAHAHAHA!
 • Alvin Gitamondoc KAMO UNSA MAN SAD INYO MGA DELEGASYUN DIHA BE???BISAN GALING LANG SA SACRISTAN NG SIMBAHAN NINYO??/HAHAHAHAHA!https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1391243914478718&set=a.1391243794478730.1073741832.100007793675716&type=1&theater
 • Gear Pantonial sinungaling ka Alvin getamondoc, noong 33rd convention tumakbo ka bila BOG sabi sa kampanya mo kung piliin nyo ako na maging BOG dalhin ko ang CFD sa Luzon pero hindi nananalo dahil kalalayas mo lang sa Luzon pinakain ka ni Many Protasyo doon isang CFD pero inaataki mo rin personal wala kang utang na loob
 • Jay Cruz Locsin gustong masikat si alvin G mao na ang dagan sa iyang utik unya para masikat siya atakihon nya personal mga CFD brother
 • Jay Cruz Locsin sigi rag post ug cert dugay na panahon, pero na hibal-an na siya karon, cge ug pa pirma sa BOG sa iyang plano, gibasura pirmi kay samokan
 • Alvin Gitamondoc ikaw sinugnaling Gear Pantonial BOBO KA AT WALA KA DOON AKO NANALO PERO IBINIGAY KO POST KO KE VICE MAYOR WOODROW MAQUILING DAHI8IL DI AKO SAKIM NG PASIKAT DAHIL AMTAGAL NA AKONG SIKAT HAHAHAHA!
 • Jay Cruz Locsin walay utang nga loob diay gibuhio pa siya sa atong kauban CFD didto unya iya pa gyud diay giataki personal. karon bayot nalang nagsuporta niya
 • Alvin Gitamondoc BINASURA BA????APPROVED NA YAN KAYA NGA DI NA KAYO PWEDE MAGING CFD KAILAN MAN HAHAHAHAHA!NAKAKAAWA...DI KAYANG IPAGTANGGOL KUNG DI MAGTULUNGAN NAKAKAHIYA HAHAHAHA!LOLS
 • Alvin Gitamondoc AKYO SAAN NA MG ADELEGASYUN NYO??/EH ANG MGA DELEGASYUN KO HABANG BUHAY YAN HAHAHAHAHA!TINDI NG INGGIT NG MGA ITO WALA KASING DUNONG SA DEBATEHAN KAHIT ISANG TEMA DI MARUNONG EH LOLS
 • Gear Pantonial Alvin Getamondoc unsay wala ko atong 33rd convention? bakakon gyud ka doh, sa imong pagsulti pangampanya wa ka ba kahibalo nga halos daghan CFD nagbagolbol nimo... didto ko sa convention bakakuna ka tana awa ni..
 • Alvin Gitamondoc KAMU MGA IRO NI SEPTOFEL APURADO UNSA MAN SAD INYO NATABANG SA CFD NATL BOARD???ANG MAGPAKILALA NA KALUNYERO SA FACEBOOK PATI PIX NG KABIT IDIDISPLAY NYO KUNG DI KAYO ANAK NG DEMONYO HAHAHAHA!
 • Jay Cruz Locsin mao na puro bakak kay kining utok ni Alvin Getamondoc gihiurot na sa bayot ang sustansya... undanga na doh
 • Alvin Gitamondoc Gear Pantonial · 9 mutual friends
  Alvin Getamondoc unsay wala ko atong 33rd convention? bakakon gyud ka doh, sa imong pagsulti pangampanya wa ka ba kahibalo nga halos daghan CFD nagbagolbol nimo... didto ko sa convention bakakuna ka tana awa ni..----mao ba///MIULI SIGURO KA UG SAYO BAYOT KAY WA MAN KA KABALO SA DAGAN SA ELECTION..PANGUTAN-A SI BRO.RAMON UG SI WOODROW MAQUILING KAY KAMI TULO GASABOT ATO HAHAHAHA!LUOYA NIMU BAYOT DI MAN GUD KA KADAOG BISAN DIHA SA SAN CARLOS CITY LOLS
 • Alvin Gitamondoc Jay Cruz Locsin · 7 mutual friends
  mao na puro bakak kay kining utok ni Alvin Getamondoc gihiurot na sa bayot ang sustansya... undanga na doh----KAHILAKUN NAKA SEPTOFEL???NAKAILA NA RABA SILA DIRE TANAN AKO MGA FRIENDS SINO KA AT SINO ASAWA MO AT SINO KABIT MO AT SINO MGA ANAK MO??/PERO WALANGHIYA KA KASI EH..MATAGAL NA..IPINANGANAK KA NA KASING BALASUBAS NG TATAY MONG UNA PANG KALUNYERO KESA SAYO HAHAHAHA!