Visitor

Thursday, May 30, 2013

HEBREO 1:8 ALIN ANG DIOS ANG NAKAUPO O ANG INUUPUAN NA LUKLUKANNgayon sasagutin natin ang isa sa pinangangatuwiran ng mga ministro ng INC 1914 ang tungkol sa Hebreo 1:8 


Ayon sa kanila hindi daw Dios si Cristo sapagkat ang tama daw na salin sa Hebreo 1:8 ay "Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi Ang iyong lulukan ay ang Dios "at hindi ang "Iyong luklukan Oh Dios ang iyong Luklukan ay magpakailanman"

Gusto palabasin ng mga INC 1914 na ang "Luklukan" yon ang Dios at hindi ang naka lukluk sa luklukan na para bang pinapatunog nila na si Cristo nakaupo sa Dios na ayon sa kanila yong "LUKLUKAN " yon ang Dios"

Isa itong maliwanag na pandaraya at pagpapalabo sa talata sapagkat kung ating babasahin ganito ang naka sulat.

" Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. "

sa Greek: "Ho THEOS" OH DIOS" na maliwanag na tumutukoy sa ANAK o sa ating Panginoong Jesu Cristo na ang kanyang LUKLUKAN bilang DIOS ay magpakailan man

Ngayon Tama ba ang unawa ng mga INC 1914 na ang "OH DIOS sa talata na yan ay ang LUKLUKAN o TRONO" at hindi ang Anak 

Alamin natin kung tama ang ganitong uri ng pagkaunawa, ang Una nating tanung saan nakaupo si cristo ,kasi sabi ng mga INC sa Dios daw nakaupo si Cristo o mismo ang Dios ang inupuan ni Cristo kasi sa paniniwala nila at unawa yong luklukan yon daw mismo ang Dios Tanungin natin ang banal na kasulatan kung saan nakaupo ang ating Panginoong Jesu cristo:


Ganito ang sagot " Sinabi ng Panginoon sa aking panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Pararatingin ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Sion: magpuno ka sa gitna ng iyong mga kaaway.(Mga Awit 110:1-2) 

Dito maliwanag na ang Panginoon ni David ay uupo sa kanan ng isa pang Panginoon na ang sabi ,,"Sinabi ng Panginoon sa aking panginoon, umupo ka sa aking kanan,,,"

Kaya itong panginoon na ito nakaupo ito sa kanan ng isa pang panginoon na walang iba itong panginoon ni David ay ang ating Panginoong Jesu Cristo.(Mat.22:45)

At ito niliwanag ng Apostol Pablo na itong ating Panginoong Jesu cristo ay naka upo sa kanan ng Dios at hindi ang Dios ang inuupuan .

"Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios.(Col.3:1) 

Pinatotohanan mismo ng apostol Pablo na itong "Cristo nakaupo sa kanan ng Dios "kaya mali ang unawa ng mga INC na Dios ang inuupuan ni Cristo ang nasa talata si Cristo naka upo sa Kanan ng Dios" at hindi sa Dios ,,,kasi hindi BASTOS si Cristo para upuan niya ang Dios .

walang tinuturo ang banal na kasulatan na ang Dios Ama ay itinulad sa Upuan o TRONO ,bagkus ang naka sulat ang UMUUPO sa TRONO ay ang DIOS at hindi ang TRONO ay ang DIOS .

Basahin natin :At sinabi ni Micheas, Kaya't dinggin ninyo ang salita ng Panginoon: Aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kaniyang luklukan, at ang buong hukbo ng langit na nakatayo sa kaniyang kanan at sa kaniyang kaliwa. (2 Cro.18:18)

sabi ni Micheas aking nakita ang Panginoon na "NAKAUPO SA KANIYANG LUKLUKAN"ano ang maliwanag yong nakaupo yon ang PANGINOON at hindi ang inuupuan 

mayroon pa ba tayong patunay na hindi ang LUKLUKAN ang PANGINOON kundi ang NAKAUPO sa LUKLUKAN yon ang PANGINOON ito ang sabi ni Propeta Isaias .

"Noong taong mamatay ang haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas; at pinuno ang templo ng kaniyang kaluwalhatian. Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga serapin: bawa't isa'y may anim na pakpak: na may dalawa na nagsisitakip ng kaniyang mukha, at may dalawa na nagsisitakip ng kaniyang mga paa, at may dalawa na naglilipad sa kaniya. At nagsisigawang isa't isa, at nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo: ang buong lupa ay napuno ng kaniyang kaluwalhatian.(Isaias 6:1-3)

nung taong mamatay si Haring Uzzias sabi ni Propeta Isaias nakita ko na ang Panginoon NAKAUPO SA ISANG LUKLUKAN

Eh di hindi nga Panginoon ang LUKLUKAN kundi ang NAKAUPO sa Luklukan yon ang PANGINOON kaya lisya sa katotohanan ang unawa ng mga INC 1914 

Ang Ama ay BATO.(Awit 18:1,Isaias 44:8) ang Anak ay BATO(Mat.16:18,Efe.2:20,1Cor.3:11) ang AMa ay ILAW .(1Juan 1:7) at ang Anak ay ILAW.(Juan 8:12,Mat.4:16)

Tuesday, May 28, 2013

ABUSING OF RESOURCES AND THE DAWN OF FASHION1 Corinthians 7:31

And they that use this world, as not abusing it: for the fashion of this world passeth away. 
And they that use this world, as not abusing it

Loss of soils, forests and fisheries, as well as rising resource costs, are likely to become increasingly important to a nation's economic health, says UNEP, the UN Environment Programme.
A report issued by UNEP's Finance Initiative says resource degradation has the potential to make worse the debt crises that have already helped trigger, and deepen, the global economic downturn.
But it says despite this, environmental risks have not been taken into account when determining credit ratings or economic resilience.
UNEP Executive Director Achim Steiner, speaking at the launch of the report in London, said "The time has come for a better understanding of the connection between environmental risk, and sovereign credit risk. He added that only then will investors, credit rating agencies and governments be able to plan effectively with the kind of insight aimed at ensuring long-term economic health and stability".


" for the fashion of this world passeth away." 

Fashion is a general term for a popular style or practice, especially in clothingfootwear,accessoriesmakeupbody piercing, or furniture. Fashion refers to a distinctive and often habitual trend in the style with which a person dresses, as well as to prevailing styles in behaviour. Fashion also refers to the newest creations of textile designers.[] The more technical term, costume, has become so linked to the term "fashion" that the use of the former has been relegated to special senses like fancy dress or masquerade wear, while "fashion" means clothing more generally and the study of it. Although aspects of fashion can be feminine or masculine, some trends are androgynous.

Wednesday, May 22, 2013

OKLAHOMA TORNADO 2013


Psalms 83:13-18
O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire. So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:That men may know that thou, whose name alone is YAHUWAH, art the most high over all the earth.


I also will laugh at your calamity; I will mock when your fear cometh; When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind; when distress and anguish cometh upon you.(Proverbs 1:26-27)


The town of Moore was hit the hardest on Monday when multiple tornadoes ripped through Oklahoma, flattening entire neighbourhoods and killing at least 24 people, including nine children.
Rescue efforts in the tornado-ravaged Oklahoma City suburb of Moore continued through the night into Wednesday morning, with officials increasingly confident that everyone caught in the disaster had been accounted for.
The massive tornado that tore through the area on Monday wiped out blocks of houses, killed at least 24 people and injured about 240.
After a long day of searching through shattered homes that was slowed by rainy weather, Oklahoma County commissioner Brian Maughan said it seemed no one was missing.
As he spoke on Tuesday evening, dog teams and members of the National Guard were changing shifts to work through the night. The death toll of 24 was lower than initially feared, but nine children were among the dead, including seven who died at Plaza Towers Elementary School which took a direct hit by the deadliest tornado to strike the United States in two years.

Sunday, May 19, 2013

FIESTA

Kapistahan para sa mga patron!

Ang kapistahan sa mga patron ay isang kapistahan pinagdidiwang ng mga katoliko na kung saan sa araw ng kapistahan kanilang pinararangalan ang mga tinatawag nilang mga patron nandyan ang pagpaparangal sa mga santo at santa ,ang pagpaparangal maging kay Maria tampuk din sa kapistahan ng mga patron ang pagpaparangal sa kanilang mga Imahen ,nariyan din ang paghahain ng mga handog sa kapistahan na kung saan ang bawat sambahayang katoliko ay naghahanda ng pagkain bilang handog sa kanilang mga patron .

Halimbawa sa Kapistahan ng mga Patron:


Nariyan ang kapistahan ni San Isidro labrador ,ang kapistahan ng black Nazarine sa Quiapo ,ang kapistahan ng Immaculada Conception,at ang kapistahan ng Ina na laging Saklolo sa Baclaran at kapistahan ng mga santo at santa sa Loob ng Iglesia Katolica.


Itong kapistahan sa mga Patron ay isang maliwanag na anyo ng pagsamba sa diosdiosan.
Sapagka't kanilang tinawag ang bayan sa mga hain sa kanilang mga dios; at ang bayan ay kumain at yumukod sa kanilang mga dios.(Mga Bilang 25:2)

"Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kay sa bahay na may laging pistahan na may kaalitan.(Kaw.17:1)

Tupad -na tupad ito tuwing may mga fiesta o pistahan dinadaos ang mga mga katoliko laganap ang GULO o kaalitan na humahantong sa kaguluhan.kaya nagaganap sa kanilang pagdaraos ang patayan at kaguluhan na sa pagdaraos na ito may mga nasusugatan at may mga buhay na nawawala .
At kaniyang tinanggap sa kanilang kamay, at niyari sa pamamagitan ng isang buril, at ginawang isang guyang binubo, at kanilang sinabi, Ang mga ito ang maging iyong mga dios, Oh Israel, na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Egipto.At nang makita ito ni Aaron, ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyaon: at itinanyag ni Aaron at sinabi, Bukas ay pista sa Panginoon.At sila'y bumangong maaga nang kinabukasan, at naghandog ng mga handog na susunugin, at nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan; at ang bayan ay umupong kumain at uminom, at tumindig upang magkatuwa.(Exo.32:4-6)
Maging lalang sa harap nila ang kanilang dulang; at maging isang silo kung sila'y nasa kapayapaan.Manglabo ang kanilang mga mata, na sila'y huwag makakita; at papanginigin mong palagi ang kanilang mga balakang.Ibugso mo ang iyong galit sa kanila, at datnan sila ng kabangisan ng iyong galit.Magiba ang tahanan nila; walang tumahan sa kanilang mga tolda. Sapagka't kanilang hinabol siya na iyong sinaktan, at sinaysay nila ang damdam niyaong iyong sinugatan.At dagdagan mo ng kasamaan ang kanilang kasamaan: at huwag silang masok sa iyong katuwiran.(Awit 69:22-27)


Kung hindi ninyo didinggin, at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo, at aking susumpain ang inyong kapalaran; oo, akin na silang sinumpa, sapagka't hindi ninyo inilagak sa inyong puso.Narito, aking sisirain ang inyong binhi, at magsasabog ako ng dumi sa harap ng inyong mga mukha, sa makatuwid baga'y ng dumi ng inyong mga kapistahan; at kayo'y pawang ilalabas na kasama niyaon.(Mal.2:2-3)


Maigi ang pasa bahay ng tangisan, kay sa bahay ng pistahan: sapagka't siyang wakas ng lahat ng mga tao; at ilalagak ng may buhay sa kaniyang puso. .."Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan; nguni't ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan.(Ecle.7:2,4)


Friday, May 17, 2013

TESTICLES IS BETWEEN THE LOINS PORTION
Between Loins we found  the testicles  

And indeed those who are of the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people according to the law, that is, from their brethren, though they have come from the loins of Abraham;(Hebrew 7:5)

Human anatomy the term "loin" or "loins" refers to the side of the human body below the rib cage to just above the pelvis.It is frequently used to reference the general area below the ribs. While the term "loin" is generally not used in medical science, some disorders do contain it.
The lumbar region of the spinal column is located in the loin area of the body

Sperm is produced in the testicles, which are found in the scrotum. Each sperm cell takes about 72 days to grow, and they require a slightly cooler environment (around 3-5°F or 2-3°C below body temperature) which is why the scrotum and testes are found outside the body.

Sperm production begins during puberty, which usually occurs in boys between ages 9 and 15. The production of semen (the milky fluid that carries the sperm) begins a few months before the body is ready to produce the sperm itself. Production continues for the rest of the man's life; unlike women, who stop producing eggs sometime around age 40.

Wednesday, May 15, 2013

ANG PARAAN SA TAMANG PANANALANGIN


Paano ba mananalangin ang mga lingkod ng Dios ?Ang pananalangin ng mga lingkod ng Dios ay may kaayusan na sinusunod kung paano ito isagawa :
Una ano ba ang "Pananalangin" (prayer)? Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.(Fil.4:6)Ang panalangin ay isang uri ng pag samo sa Dios na may daing na may pagpapasalamat na kung saan ating ipinakilala sa panginoon ang ating mga kahilingan.

Ngayon paano isinasagawa ang pananalangin sa Dios ano ang mga dapat isaalang -alang kung tayo ay nanalangin sa Dios?

Ang unang gawin ay magtalaga tayo ng ating mga sarili ating siyasatin ang kaloob looban ng ating mga pagkatao?

Siyasatin ninyo ang inyong sarili, kung kayo'y nangasa pananampalataya; subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili, na si Jesucristo ay nasa inyo? maliban na nga kung kayo'y itinakuwil na.(2 Cor.13:5)

Pagkatapus maisagawa ang pagsiyasat sa sarili ay ang paglilinis ng ating mga budhi sa lahat na gawang masama at kamalian at mabisang paglinis sa sarili ay ang pagtalikod sa kasalanan.

Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo; alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata; mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan: Mangatuto kayong magsigawa ng mabuti; inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaing bao. Magsiparito kayo ngayon, at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon: bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe; bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa, Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain:(Isaias 1:16-19)

At matapus natin ang paglinis ng ating mga budhi ay pwede na natin isagawa ang pananalangin o pagsamo sa Dios.at tinuturo din sa atin ang paraan ng pagsasagawa nito.

Ano mga kaparaanan sa pagsasagawa ng pananalangin?Isinasagawa ito sa ibat-ibang kaparaanan kung paano tayo haharap ng ating mga daing at pagsamo sa Dios.
1).Unang -una ang isang mananalangin ay tatayo?


At kailan man kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo, kung mayroon kayong anomang laban sa kanino man; upang ang inyong Ama (Mar.11:25)


Kaalinsabay ng nakatayong nanalangin ay magpatawad tayo sa mga taong ating nakaaway o nagawan ng kasamaan.


Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana, at doo'ymaalaala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anomang laban sa iyo, Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo, at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain.(Mateo 5:23-24)


2).Itaas ang kamay sa Panginoon?

Ating igawad ang ating mga kamay na kung saan iunat ang ang mga kamay  na nakataas

Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawa't dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo.(1 Tim.2:8)

Narito, purihin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na lingkod ng Panginoon. Ninyong nagsisitayo sa kinagabihan sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuario, at purihin ninyo ang Panginoon.(Awit 134:1-2)

Dinggin mo ang tinig ng aking mga pananaing, pagka ako'y dumadaing sa iyo, pagka aking iginagawad ang aking mga kamay sa dako ng banal na sanggunian sa iyo.(Awit 28:2)

Ating usisain at suriin ang ating mga lakad, at manumbalik sa Panginoon.Igawad natin ang ating puso sangpu ng ating mga kamay sa Dios sa langit.(Pan.3:40-41)

At si Salomon ay tumayo sa harap ng dambana ng Panginoon, sa harapan ng buong kapisanan ng Israel, at iginawad ang kaniyang mga kamay sa dakong langit:(1Mga Hari 8:22)

Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan.(Awit 119:48)

At si Ezra ay pumuri sa Panginoon, na dakilang Dios. At ang buong bayan ay sumagot: Siya nawa, Siya nawa, na may pagtataas ng kanilang mga kamay: at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo, at nagsisamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha'y nakatungo sa lupa.(Neh.8:6)3).Na nakataas ang kamay na tumitingala sa langit nagpupuri at nagpapasalamat sa Dios?

Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: (Juan 17:1)
4).Na may pagluha?

Habang si Ezra nga ay dumadalangin, at nagpapahayag ng kasalanan na umiiyak at nagpapatirapa sa harap ng bahay ng Dios, nagpipisan sa kaniya mula sa Israel ang isang napakalaking kapisanan ng mga lalake at mga babae at mga bata: sapagka't ang bayan ay umiyak na mainam.(Ezra 10:1)

Sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan.Siyang lumalabas at umiiyak, na nagdadala ng binhing itatanim; siya'y di sasalang babalik na may kagalakan, na dala ang kaniyang mga tangkas.(Awit 126:5-6)

5).Ang sunod na gagawin ay magpapatirapa sa harap ng Dios na naka pikit ang mata ?At ang lahat na mga anak ni Israel ay nagsitingin, nang ang apoy ay lumagpak, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa bahay; at sila'y nangagpatirapa sa lupa sa pabimento, at nagsisamba, at nangagpasalamat sa Panginoon, na nagsisipagsabi, Sapagka't siya'y mabuti; sapagka't ang kaniyang kaawaan ay magpakailan man.(2 Cro.7:3)

At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at napasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at nangagpatirapa: at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa kanila.(Bilang 20:6)

Oh magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod; tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na May-lalang sa atin. (Awit 95:6)

At lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatirapa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.(Mate0 26:39)

At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat.(Mga Gawa 20:36)

At nang mangyari na maganap namin ang mga araw na yaon, ay nagsialis kami at nangagpatuloy sa aming paglalakbay: at silang lahat, pati ng mga asawa at mga anak, ay humatid sa amin sa aming paglalakad hanggang sa labas ng bayan: at sa paninikluhod namin sa baybayin, kami'y nagsipanalangin, at nangagpaalaman sa isa't isa; (Mga Gawa 21:5)

Datapuwa't kung ang lahat ay nagsisipanghula, at may pumasok na isang hindi sumasampalataya, o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat, masisiyasat siya ng lahat; Ang mga lihim ng kaniyang puso ay nahahayag; at sa gayo'y magpapatirapa siya at sasamba sa Dios, na sasabihing tunay ngang ang Dios ay nasa gitna ninyo.(1 Cor.14:24-25)

Datapuwa't ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. (Mateo 6:6)

6).At ang panalangin na may samo at daing ay hihilingin sa Ama sa pangalan ng kanyang Bugtong na anak na si Jesu Cristo?

At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo'y hihingi ng anoman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihinging anoman sa pangalan ko: kayo'y magsihingi, at kayo'y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan.(Juan 16:23-24)

7).Ang Huling kataga sa pagtatapus ng pananalangin ay ang pagsambit ng "AMEN" at ang pagkatapus nito ay ang muling pagtayo?

Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa (Amen).(Apoc.22:21)

".... at ang buong Israel ay tumayo.(2 Cro.7:6)

Sunday, May 12, 2013

SAAN SINABI NI CRISTO DIOS AKO SAMBAHIN NYO AKOIsa sa malimit marinig natin sa mga INC 1914 at sa mga Muslim na lagi nilang tinatanung kung "DIOS DAW ang ating Panginoong Jesu Cristo saan daw mababasa na sinabi ng ating Panginoong Jesu Cristo na "DIOS AKO SAMBAHIN MO AKO "


Ito ngayon ang ating sasagutin ,isang tanung na mapanlinlang sa dahilan para maniwala sila na Dios ang ating Panginoong Jesu Cristo dapat sa bibig daw mismo ni Jesus manggagaling na sinabi niya "na Dios siya at dapat sambahin" na tila ba parang gusto nila turuan ang ating Panginoong Jesu Cristo ng kanyang sasabihin.

Alam natin na hindi batayan para maniwala tayo na totoo ang isang bagay ay dapat sabihin o ipakilala sa dahilang hindi lahat nagsasabi o nagpapakilala ay totoo ang sinasabi o pinakikilala :Halimbawa pinagpauna na ating Panginoong Jesu Cristo ang mga bagay na ito bago mangyari na ang sabi :

"At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw ninoman. Sapagka't marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at ililigaw ang marami. (Mateo 24:4-5)

dito maliwanag na may nagpapakilala sabi ng Panginoong Jesu Cristo mangagingat kayo na huwag mailigaw ninoman sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan.na mangagsasabi "Ako ang Cristo at ililigaw ang marami.samakatuwid hindi batayan kumo sinabi ay totoo na ang sinasabi sa dahilan may nagsasabi o nagpapakilala hindi naman totoo ang pagpapakilala "ang bulaang Cristo nagpapakilala rin na siya ang Cristo ,pero maniniwala ba tayo dahil pinakilala niya na siya ang Cristo ,,,tatanggapin na natin o paniniwalaan ...hindi ganun.

Sapagkat para maniwala tayo na Dios ang ating Panginoong Jesu Cristo ay dapat sabihin niya sa atin... hindi po dapat ganun..,kasi lalabas parang tinuturuan natin siya ng kanyang sasabihin.At wala tayong karapatan na turuan ang Panginoon ng kanyang sasabihin ,Alam natin na hindi para maging totoo ay dapat sabihin.

Ngayon may mga salita ba ang ating Panginoong Jesu Cristo na ipinakilala na siya ay Dios?

Ganito ang sabi ng ating Panginoong Jesu Cristo . 

" Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. (Juan 14:5-6)

Dito maliwanag may pagpapakilala ang Panginoong Jesus na siya ang BUHAY ,Alam natin na ang "Buhay" "Life " ito ay nagmula sa Dios sapagkat ang Dios lamang ang source o pinagmulan ng Buhay at sa kanya tayo' nabubuhay .(Mga Gawa 17:28) at walang may nabubuhay kung wala siya na pinagmulan ng buhay.

"At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. (Col.1:17)

Dito malinaw na pinakilala ng ating Panginoong Jesu Cristo na siya ay Dios na pinagmumulan ng Buhay .ngayon paano pinakilala ng ating Panginoong Jesu cristo ang kanyang sarili bilang pinagmulan ng buhay .

Ito ang Verbatem na salita ng ating Panginoong Jesu Cristo na sinabi niya mismo na siya ay "DIOS"

Ako ang Dios ni Abraham, at ang Dios ni Isaac, at ang Dios ni Jacob? Ang Dios ay hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga buhay. (Mateo 22:32)

Malinaw dito na sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus ang verbatim na pagkasabi na siya ang Dios ni Abraham ,siya ang Dios ni Isaac at siya ang Dios ni Jacob na siya ay Dios na buhay at hindi Dios ng mga patay.

Pinakilala ng Panginoong Jesu Cristo na siya ay Dios sabi ng Panginoon.

Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan), (Juan 10:34-35)

kung yong dinatnan lang ng salita ng Dios tinatawag na Dios ayon sa kautusan eh lalong marangal ang ating Panginoong Jesus na matawag na Dios sapagkat siya mismo ang VERBO NG DIOS at ang VERBO AY DIOS na nagkatawang tao.(Juan 1:1-3,14)

nasa kasulatan na ito na siya ay tatawaging Dios na hindi mangyayaring sirain ang kasulatan ,Ano ba ang pagpapakilala sa kanya ng kasulatan.

ayon sa kasulatan ni Propeta Isaias ang ating panginoong Jesu Cristo ay tatawaging MAKAPANGYARIHANG DIOS .

"Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.(Isaias 9:6)

Ngayon may mabasa ba  tayong Letra for Letra na sinabi ni Kristo na siya ay Dios ?Ang sagot Mayroon ito ay sa salin ng Aramaic Bible in Plain English:


Ganito ang Ating Mababasa:John 11:25-26 Aramaic Bible

Yeshua said to her, "I AM THE LIVING GOD, The Resurrection and The Life; whoever trusts in me, even if he dies, he shall live." "And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this?"


John 15:1-6 Aramaic Bible

"I AM THE LIVING GOD, The True Vine, and my Father is the vine dresser." "Every branch on me not yielding fruit he takes away, and that which yields fruit he purges that it may bring forth much fruit." "From now on you are purged because of the word which I have spoken with you." "Stay with me, and I am in you. Just as the branch cannot yield fruit by itself unless it remains on the vine, so neither do you unless you stay with me." "I AM THE LIVING GOD, The Vine, and you are the branches; whoever abides with me and I in him, this one brings forth much fruit, because without me, you can do nothing." "If a man does not abide with me, he is thrown away like a shriveled up branch, and they gather it, throwing it into the fire to burn." Aramaic Bible in Plain English:
Yeshua said to him, “I AM THE LIVING GOD, The Way and The Truth and The Life; no man comes to my Father but by me alone.(John 14:6)”[http://biblehub.com/aramaic-plain-english/john/14.htm]

Dito maliwanag na verbatem sinabi ng ating Panginoong Jesu cristo na siya "ANG BUHAY NA DIOS" THE LIVING GOD.

Ngayon tunay na Dios ba ang pagka-Dios ng ating Panginoong Jesu Cristo ?


Una may presipyo na sinunud ang Panginoong Jesu Cristo.Ito ang prensipyo na ..."Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig; ng iba, at huwag ng iyong sariling mga labi. - Kawikaan 27 :2Kaya ang magsasabi at magpupuri sa Panginoong Jesu Kristo ay hindi ang sarili niya Kundi ang mga Taong nakakilala sa kanya.At  ito ang Sabi ng mga taong nakakilala sa kanya:..."Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinoman ayon sa laman: bagama't nakilala namin si Cristo ayon sa laman, nguni't sa ngayo'y hindi na namin nakikilala siyang gayon.(2 Cor.5:16)Sabi ni Apostol Pablo bagamat nakikila nila si Kristo ayon sa Laman o sa kanyang pagiging TAO pero ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon.Therefore dumating talaga ang panahon na nagbago itong pagkilala ng mga apostol sa panginoon na nuon dati kinilala nila itong Propeta o sugo ng Dios sa katagalan nagbago ito TUMAAS ang kanilang pagkilala sa Panginoon.Na ito ay Hindi karaniwang Tao na Tulad nila at ng kalaunan ay ipinangaral nila na si Kristo ay Dios ang  Anak ng Dios Ama. Sinaksihan ni Apostol Juan na Dios ang Kristo:

" At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan.(1Juan 5:20-21)

sabi ni Apostol Juan At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo (Ito yong Anak ng Dios na naparito), at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Ito (Si Jesus na Anak ng Dios ) ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan.kaya ang ating Panginoong Jesu Cristo na Bugtong na anak ng Dios Tunay na Dios na minamahal ng Dios Ama.(Juan 3:16)

Sinaksihan din ito ni Apostol Pedro:

Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo:(2 Ped.1:1)


At ito mismo ay kinomperma ng ating Panginoong Jesu Cristo na siya ay Dios.

At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin, at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang dugo; At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama; sumakaniya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan kailan man. Siya nawa."Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa't mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios,.."At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon ay nakita ko ang pitong kandelerong ginto: At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. At ang kaniyang ulo at ang kaniyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe; at ang kaniyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy; At ang kaniyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutuang-bakal; at ang kaniyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa kaniyang kanang kamay ay may pitong bituin: at sa kaniyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim: at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot; ako'y ang una at ang huli, At ang Nabubuhay; at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailan man, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. (Apoc.1:5-8,12-18)

Sa tagpo na ipinakilala ni Kristo na siya at ang Ama ay iisa ito naintindihan ng mga Hudyo na nagpakilala si Kristo na siya ay Dios o Anak ng Dios kaya sila nagalit at nagsidampot ng bato para batuhin si Jesus dahil sa kautusan nila isang pamumusong ang magpakilalang Dios.


Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin?Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan), Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? (Juan 10:30-36)

Ngayon saan natin mababasa na itong Panginoong Jesu Cristo ay nasagsabi na siya ay dapat sambahin o Sambahin niyo Ako " isa ito sa mga ignorateng tanung ng mga muslim. 

Ngayon mayroong bang tagpo na iniutos ng ating Panginoong Jesu Cristo na sambahin siya !!! Nung tuksuhin ng Diablo ang ating Panginoong Jesus ay may ganitong salita ang ating Panginoong Jesus :

Nang magkagayo'y dinala siya ng diablo sa bayang banal; at inilagay siya sa taluktok ng templo, At sa kaniya'y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios. Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila; At sinabi niya sa kaniya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako. Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: sapagka't nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. (Mateo 4:5-10)

Nung tuksuhin ng Diablo ang ating Panginoong Jesu Cristo sinabi ni Cristo sa Diablo na "Huwag mong Tuksuhin ang Panginoon mong Dios sapakat nasusulat sa Panginoon mong Dios SASAMBA ka , at SIYA lamang ang iyong paglingkuran dito sa tagpong ito ay pinakilala ng ating Panginoong Jesu Cristo na siya ay ang PANGINOONG DIOS sapagkat siya mismo ang PAnginoong Dios na tinutukso ng Diablo.(Mat.4:1-3) si KRISTO ANG PANGINOONG DIOS.(Juan 20:28,Gawa 1:6,Roma 1:4,1 Cor.1:2)


At sa isang Tagpo ay sinabi mismo ng Panginoon ang ganito:


Jesus said...."That all may worship the Son, even as they worship the Father. He who doesn't worship the Son doesn't worship the Father who sent him.(John 5:23 Voice Bible)

kaya malinaw dito na iniutos ng panginoong Jesus na Sambahin siya at paglingkuran ngayon ang tanong tumanggap ba ng pagsamba ang ating Panginoong Jesu Cristo sa mga tao?

Datapuwa't nagsiparoon ang labingisang alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya; (Mateo 28:16-17)

At pagkalulan nila sa daong, ay humimpil ang hangin.At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kaniya, na nangagsasabi, Tunay na ikaw ang Anak ng Dios. (Mateo 14:32-33) 

At nang siya'y bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. At narito, lumapit sa kaniya ang isang ketongin, at siya'y sinamba, na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo, ay maaaring malinis mo ako.(Mateo 8:1-2) 

At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, Mangagalak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kaniyang mga paa, at siya'y sinamba.(Mateo 28:9)Sinabi sa kaniya ni Jesus, Siya'y nakita mo na, at siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako. At siya'y sinamba niya.(Juan 9:37-38)


Dito maliwanag na ang mga unang alagad ng ating Panginoong Jesu Cristo ay sumamba sa kanya kasi alam nila hindi tao si Cristo siya ang Anak ng Dios na nagkatawang tao.tandaan natin na itong mga unang alagad ng ating Panginoon Jesus ay mga Judio na alam nila ang kasulatan o kautusan na sa Dios lamang sasamba .

Kaya hindi ignorate ang mga alagad nung sambahin nila ang Panginoon sapagkat alam nila karapatdapat ito sa pagsamba 

"Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito, dumating ang isang pinuno, at siya'y sinamba, na nagsasabi, Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae: datapuwa't halina at ipatong mo ang iyong kamay sa kaniya, at siya'y mabubuhay. (Mateo 9:18)

Datapuwa't lumapit siya at siya'y sinamba niya, na nagsasabi, Panginoon, saklolohan mo ako.(Mateo 15:25) 


At nangyari, na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila; at dinala siya sa itaas sa langit.At siya'y sinamba nila, at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak:(Luc.24:51-52)


Ang Dios ay sumumpa sa kanyang sarili na ang kaniyang salita ay nakabitaw sa kanyang bibig sa katuwiran at hindi babalik na ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay susumpa.

"Kayo'y magsitingin sa akin, at kayo'y mangaligtas, lahat na taga wakas ng lupa: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin. Ako'y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katuwiran, at hindi babalik, na sa akin ay luluhod ang bawa't tuhod, bawa't dila ay susumpa.(Isaias 45:22-23)

Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. (Filipos 2:10-11) 

Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. (Hebreo 1:5-6)

Maging Demonyo sumasamba sa Anak ng Dios?

At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno, na nasa tapat ng Galilea.At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan, na may mga demonio; at malaong panahon na hindi siya nagdaramit, at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan.At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, at nagpatirapa sa harap niya, at sinabi ng malakas na tinig, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na Anak ng Dios na Kataastaasan? Ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mo akong pahirapan.(Lucas 8:26-28) 

Igalang ninyo si Cristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo.(1 Pedro 3:15 Mbb)

Si Kristo ang Dios na Niluwalhati ng isang lakaking ketongin na taga Ibang lupa?

At nangyari, na samantalang sila'y napapatungo sa Jerusalem, na siya'y nagdaraan sa mga hangganan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng sangpung lalaking ketongin, na nagsitigil sa malayo: At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, Magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari, na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik, na niluluwalhati ang Dios ng malakas na tinig; At siya'y nagpatirapa sa kaniyang paanan, na nagpapasalamat sa kaniya: at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, Hindi baga sangpu ang nagsilinis? datapuwa't saan nangaroon ang siyam? Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Dios, kundi itong taga ibang lupa? At sinabi niya sa kaniya, Magtindig ka, at yumaon ka sa iyong lakad: pinagaling ka ng iyong pananampalataya. (Lucas 17:11-19)