Visitor

Friday, December 30, 2011

LUCKY CHARM NI SATANAS SA NEW YEAR MADE IN CHINA

Ngayon tatalakayin natin ang mga pamahiin na isinasagawa ng mga kababayan natin tuwing sasapit ang "New Year" o Bagong Taon marami sa mga pamahiin ito ay hanggo sa paniniwala ng mga Chinese nariyan ang mga pamamahiin ukol sa SWERTE at pagtaboy sa MALAS sa Bagong Taon.


Marami sa mga pamahiing ito ay walang batayan sa banal na Kasulatan kundi ito ay mga katha lamang at mga tradisyon na kung atin pag -aaralan natin isang katawa-tawang paniniwala na sinusunod na marami.isa rito ang paniniwala sa Feng Shui na kung saan ito daw sulusyon para ang isang taon ay ma -swete at masagana,at nariyan  mga pamamaraan daw para lapitin ng Swerte ang bagong Taon itinuturo ng Fung Sui ang ibat -ibang pamaraan naka sentro ito sa posisyon ng Bahay ,mga Lucy charm .at iba pang mga pang pa swerte .ang iba naman ay nag oobserve ng mga pamahiin at ng panghuhula .(2 king's 21:6,Isa.19:20) na kung saan ang iba ay binabatay ang kapalaran sa mga posisyon ng mga bituin at mga planeta at ng mga tanda sa langit.(Jer.10:2,Jer.8:2,Isa.47:13)

Zodiac Sign:

"Mailalabas mo ba ang mga bituin na mga tanda ng Zodiaco sa kanilang kapanahunan?o mapapatnubayan mo ba ang Oso na kasama ng kaniyang mga anak?(Job 38:32)

Wala sa posisyon ng mga Bituin ang kapalaran at buhay ng tao.kaya hindi natin dapat iasa ang ating kinabukasan sa mga zodiaco kung ano ang ilalabas nito.

Sa paniniwala nito inaasa natin ang ating mga sariling kapalaran sa mga bagay na hindi totoo pinapaniwala tayo sa na sa pag sunod nito ay susuwertehin tayo .Ang tanung natin sa Fung Sui ba nakasalalay ang kinabukasan o ang ibubukas ng araw.Totoo ba na Swerte  ang hatid nito at hindi KAMALASAN.

"Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw.(Kaw.27:1) 

Marami sa tradisyong Chinese ay hango sa katha na walang matibay na batayan.hindi nakasalalay ang kinabukasan sa mga lacy Charm na figurine ,sa mga pang pa swete .isa sa makikita natin sa pagdiriwang ng mga Chinese sa bagong taon ay pagkakaroon ng mga Dragon dance at Lion Dance na pang pa swerte daw ito without knowing kung ano ang sinisimbolo nito sa Banal na kasulatan anu ba ang kahulugan ng Dragon.

en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Dragon

Ito ang maliwanag na sagot ..."At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ang isang malaking DRAGONG mapula na may pitong ulo' at sampung sungay at sa kaniyang mga ulo 'y may pitong diadema.(Apoc.12:3)

ang dragon ang matandang Ahas ang tinatawag na Diablo o Satanas .(Apoc.12:9) kaya ang sinisimbolo pala ng Dragong mapula ay ang Diablo o satanas .makikita natin ang mga Figurine nito sa Chinese furune o pang pa -swerte .

"Leon" ito ay  sumisimbolo uli sa Diablo o satanas.(2 Tim.4:17,1Ped.5:8)

Isa pa sa makikita natin na pang pa swerte ay ang  figurine na  PALAKA (frog).Ito ay sumisimbolo sa tatlong karumaldumal na espiritu na anyo ng palaka.(Apoc.16:13)

Nariyan din ang "Lucy charm COIN" pang pa swerte daw ito para maganda ang pasuk ng pera.ito ang Lucy charm ng mga mukhang pera o sumasamba sa pera.(Mat.6:24,1tim.6:9-10,Awit 52:7)

Sa naniniwala sa Banal na kasulatan hindi natin dapat ibatay dito ang ating kapalaran o swerte ang swerte ay sa MATUWID "sa ulo ng Matuwid ang pagpapala o Blessing.(Kaw.10:6) sa mga Sumusunod sa Dios ang lahat ng pagpapala.(Deut.28:1-14)

Ang isa Halimbawa dyan ay ang MATUWID na Lingkod ng Dios na si Job na lalaking sakdal at matuwid na NATATAKOT sa DIOS at Humihiwalay sa kasamaan.(Job 1:1-3)

Ito ang mga pinagpapala ng Dios isang Taong Sakdal,Matuwid at may Takot sa Dios at humihiwalayan sa kasamaan.

Sunod samahan mo ng Sipag at gawa.(Kaw.12:11,Kaw.10:4-5) tiyak ang swerte hindi kasi titiisin ng Dios na magutom ang kanyang matuwid na lingkod.*(Kaw.10:3) sapagkat ang matuwid kailanman ay hindi pinababayaan ng Dios.(Awit 37:25)at ang lahat ng kanyang gawa ay pagpapalain.(Job 11:13-19) sapagkat ang SWERTE ay susunod sa kanya.(Awit 23:6) at walang salot na sasapit sa nagtitiwala sa Dios.(Awit 91:9-10)

Pero pag masamang tao ka lahat ng malas o kasamaan ay sasapit sayo (Job 11:20,job 18:5-21,Awit 69:24-27) ang Malas ay nasa gitna mo sapagkat hindi mo hinihiwalayan ang pag-gawa ng masama.(Awit 55:11)

Ang Dios ang Gumagawa ng mabuting KAPALARAN hindi ang mga Lucky Charm?

"Gaya naman ng sinasambit ni David  na KAPALARAN NG TAO na sa kaniya'y ibinibilang ng Dios ang katuwiran.(Rom.4:6)

"at sinabi ,Oh Panginoon Dios ng aking panginoong si Abraham ,ipinamamanhik ko sa iyo pagkalooban mo ako ng MABUTING KAPALARAN NGAYON.(Gen.24:12)

Wednesday, December 28, 2011

ANG PASKO SA IGLESIA NG DIOS NA IPINANGINGILIN NG MGA KAPATID

Marami ang nagtatanung sa Amin kung Paano namin ipinagdiriwang ang kapaskuhan o pasko ?mayroon nga bang Pasko sa loob ng Iglesia ng Dios?Nagdiriwang ba ng pasko ang Mga Kaanib sa Iglesia ng Dios.

Ito ang mga tanung na ating pag uusapan at ating hihimay-himayin una maraming mga tao ang nagsasabi bakit daw hindi nagdiriwang ng pasko ang mga kaanib sa Iglesia ng Dios ano ba ang dahilan.

Ito ang Unang tanung natin?Ano ba ang malalim na kahulugan at dahilan bakit ipinanganak ang ating Panginoong Jesu cristo?

Ganito ang sagot ng Banal na kasulatan ...."At sinabi sa kanila ng Anghel huwag kayong mangatakot sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng MABUTING BALITA ng KAGALAKAN na siyang sasa boung bayan ,sapagkat IPINANGANAK sa inyo ngayon sa bayan ni david ang isang TAGAPAGLIGTAS na siya ang CRISTO ang PANGINOON.(Luc.2:10-11)

Ano malalim na kahulugan at dahilan bakit ipinanganak ang ating Panginoong Jesu cristo sapagkat ipinanganak ang isang TAGAPAGLIGTAS kaya ang buod ng kapanganakan ng Nagkatawang Tao na Dios (Juan 1:1,14) ay  KALIGTASAN sa isinugong TAGAPAGLIGTAS

Ang patunay ito ang sabi sa aklat ni Mateo "narito ang dalaga'y magdadalang tao at manganganak ng isang lalake at ang kanyang pangalang itatawag nila sa kaniya ay IMMANUEL na kung liliwanaginay sumasa atin ang DIOS..."At siya 'y manganganak ng lalake at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS sapagkat ILILIGTAS niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.(Mat.1:23,21)

Dito maliwanag na ipinanganak ang ating Panginoong Jesu Cristo para maging Tagapagligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan  upang makita ng lahat ng laman ang PAGLILIGTAS ng DIOS.(Luc.3:4-6)

Kaya ang Boud ng kapanganakan ng Ating Panginoong Jesu cristo sa laman ay hatid ay kaligtasan sapagkat ililigtas niya tayo sa ating mga kasalanan.

Ito rin ang ARAW (KAARAWAN) na ginawa ng Panginoon?

"Ito ang KAARAWAN na ginawa ng Panginoon tayo'y mangagagalak at ating katuwaan.(Awit 118:24)

Ang araw na ito ang nakita ni Abraham kaya siya ay natuwa...."nagalak ang inyong Amang si Abraham na nakita ang aking KAARAWAN at nakita niya at natuwa.(Awit 8:56)

Kaya ang hatid lagi ng Kaarawan ng Panginoon ay Katuwaan at kagalakan..."Akoy nasa espiritu ng KAARAWAN ng PANGINOON.(Apoc.1:10)

Kaya mayroon talagang Kaarawan o ARAW (Day) ang Panginoon hindi ito tulad ng kaarawan  (day ) na Dec.25 na siyang ipinagdiriwang ng mga katoliko na araw daw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus Cristo.

sapagkat ang ARAW o KAARAWAN ng Panginoon ay ang ARAW ng KALIGTASAN(2 Cor.6:2) at IPINANGINGILIN ito ARAW-ARAW

"Oh magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit,magsiawit kayo sa Panginoon BOUNG LUPA , magsiawit kayo sa Panginoon purihin ninyo ang PANGALAN niya ihayag ninyo ang kaniyang PAGLILIGTAS sa ARAW-ARAW.(Awit 96:1-2)

"...Ay paglingkuran natin siya ng walang takot sa kabanalan at sa katuwiran sa harap niya ,lahat ng ating MGA ARAW.(Luc.1:74-75)

Ito ang pasko na nararapat ipagdiwang ng isang Lingkod ng Dios na dapat paglikuran natin syang walang takot sa kabanalan at sa katuwiran sa harap niya  na tayo'y sumagana sa kaalaman at pagkilala upang maging tapat at walang kapintasan na nangapupuspos ng bunga ng kabanalan sa LAHAT NG ATING MGA ARAW .

"Gayon may hinahanap ako ARAW-ARAW at kinalulugdan nilang maalaman ang aking mga daan na gaya ng bansa na gumagawa ng matuwid at hindi lumilimot ng alituntunin ng kanilang Dios,hinihingan nila ako ng mga palatuntunan ng katuwiran sila'y nangalulugod na magsilapit sa Dios.(Isa.58:2)

"Ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa ARAW-ARAW..(Heb.3:13)

"At itoy idinadalangin ko,na ang inyong pagibig ay sa lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala ,upang inyong kilalanin ang ang mga bagay na magaling upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa KAARAWAN NI CRISTO na mangapuspos ng bunga ng KABANALAN ,na ito'y sa pamamagitan ni Jesu Cristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Dios.(Fil.1:9-11)

Ito ang tunay na Diwa ng Kaarawan ni Cristo na dapat isagawa  ng isang kaanib sa Iglesia ng Dios sa ganito natin dapat ipinagdiriwang ang pasko hindi isang araw o Dec.25 lamang kundi sa LAHAT NG ATING MGA ARAW dapat naglilingkod tayo sa kanya na walang takot sa kabanalan at sa katuwiran.

Isang PASKO na hindi ISANG ARAW kundi ARAW-ARAW


Sapagkat si Cristo ang paskua na Cordero ay naihandog na nagbigay sa atin ng katubusan at kaligtasan.(1 Cor.5:7)

Utos ba Ipagdiwang ang PASKO o PASKUA sa Bayan ng Dios ?

"...Ipagdiwang ninyo ang PASKUA sa PANGINOON ninyong DIOS gaya ng nasusulat sa aklat ng tipan.(2 King's 23:21)

Hindi sa pamamagitan ng lumang lebadura ng masamang akala at ng kasamaan kundi sa tinapay na walang lebadura ng PAGTATAPAT at ng KATOTOHANAN.(1 Cor.5:8)

Kaya ang Diwa ng PASKO ay PAGTATAPAT at KATOTOHANAN.bukod dito ang Diwa nito ay ang PAG-IBIG ng DIOS sa SANGKATAUHAN na kung saan IBINIGAY nya ang kanyang ANAK na pampalubag LOOB.(John 3:16)

Dito makikita natin ang Menasahe ng Pasko ay PAGMAMAHALAN kung paano tayoy INIBIG ng DIOS marapat din naman tayo'y mag IBIGAN .(1 John 4:8-12) na kung Saan dapat natin ipamalas ang PAG MAMAHAL ,PAGBIBIGAYAN at PAGMAMALASAKIT sa ating KAPWA TAO.(1 John 3:16-18)

Diwa rin ng PASKO ang PAGPAPATAWARAN ..Mag patawaran tayo sa isat isa .(San.5:16) at mag mahalan  na magkakapatid (Awit 55:14)

Nung ipanganak ang ating Panginoong Jesu Cristo sa Bethlehem  ay Nagdiwang ang mga anghel sa langit nagpuri at lumuwalhati sa Dios HUDYAT ng KALIGTASAN  ..."Luwalhati sa DIos Kataas-taasan at sa Lupa KAPAYAPAAN sa mga TAONG KINALULUGDAN niya.(Luc.2;13-14)

Si Kristo ang ating KAPAYAPAAN sa DIOS.(Efe.2:13-15)...Ipagdiwang natin sa ating mga puso ang Kapayapaan ni Cristo ARAW-ARAW.(Col.3:15)

MALIGAYANG PASKO ARAW-ARAW

KRISTO TUNAY NA DIOS

Ngayon tatalakayin natin ang mga talata na nagtuturo ng Pagka -Dios ng Ating Panginoong Jesu- cristo sabi ng mga culto ni Manalo (INC) hindi daw Dios ang ating Panginoong Jesus ,ang ganitong DIWA ay minana nila sa Mga JUDYO na naging Mga Anak ng Diablo.(Juan 8:44) o mga Anak ng Impierno.(Mat.23:15)


Ito ang isa Dinikwat na Diwa ng mga Judyo na minana ng mga culto ni Manalo (INC).

"Sinagot siya ng mga JUDYO hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin,kundi sa pamumusong at sapagkat bagaman ikaw ay TAO ,NAGPAPAKUNWARI kang DIOs.(Juan 10:33)

Inakusahan ng mga judyo ang ating Panginoong Jesu Cristo na namumusong ,sa dahilan nagpapakunwari daw ang Panginoong Jesus na DIOS na bagaman daw isang TAO .Ito ang Diwa ng mga culto ni Manalo na ang turing sa ating Panginoong Jesu  cristo ay TAO lang at hindi Dios.

Ngayon kung Banal na Kasulatan ang ating sasanguniin may patunay ba tayo sa Pagka Dios ng ating Panginoong Jesu Cristo.

Ang una natin tanungin ay ang Ang Dios Ama anu ba ang pakilala ng Ama sa kanyang Anak?

"Ngunit tungkol sa ANAK ay sinasabi ang IYONG luklukan OH DIOS ,ay magpakailan man at ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian.(Heb.1:8)

Dito makikita natin na ang pakilala ng Ama sa kanyang Anak ay Dios na sabi ..."ang iyong luklukan Oh Dios.." ito ang salita ng Ama tungkol sa kanyang Anak.

Maliwanag na ipinakilala ng Ama ang kanyang anak na "DIOS" hindi sapagkat ito ang Ama kundi ito ang kanyang Bugtong na Anak.(Juan 1:18)

Paano naman ipinakilala ng Anak ang kanyang sarili ...may talata ba na ipinakilala ng Anak ang kanyang sarili na Dios? Ganito ang sabi ng Ating Panginoong Jesu cristo na verbatem na sinabi nya .

Sinabi ni Jesus (Verbatem)..."Ako ang Dios ni Abraham ,at ang Dios ni Isaac,at ang Dios ni Jacob ?ang Dios hindi Dios ng mga patay ,kundi ng mga Buhay.(Mat.22:32)

Dito maliwanag na ipinakilala ng Anak na sia ay Dios sia ang Dios ni Abraham,Isaac ,at Jacob isang Dios na Buhay .

Paano naman sia pinakilala ng Apostol Juan?

"At nalalaman natin na naparito ang ANAK NG DIOS ,at tayoy Bibigyan ng pagkaunawa upang ating makilala SIYA (ang Anak ng Dios) na totoo ,at tayoy nasa KANIYA(Anak ng Dios)na Totoo ,samakatuwid ay sa KANIYANG ANAK NA SI JESU CRISTO ITO (ang Anak) ang TUNAY na DIOS at ang BUHAY NA WALANG HANGGAN.(1 Juan 5:20)

Dito maliwanag na itinuro ng Apostol Juan na TUNAY na DIOS ang NAPARITO na ANAK NG DIOS .

Ngayon Paano naman Ipinakilala ng Apostol Pablo ang ating Panginoong Jesu Cristo?

"Na sa kanila ang mga magulang ,at sa kanila mula ang Cristo ayon sa Laman ,na siyang lalo sa lahat DIOS na MALUWALHATI  magpakailan man Siya nawa.(Roma.9:5)

Pinakilala siya Apostol Pablo na Dios na Maluwalhati magpakailanman.

"Na hintayin yaong MAPALAD na pag asa at pagpapakita NG KALUWALHATIAN ng ATING DIOS AT TAGAPAGLIGTAS NA SI JESU CRISTO.(Tito 2:13)

"Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng ATING DIOS na ating   TAGAPAGLIGTAS at ang kaniyang pag ibig sa tao.(Tito 2:4)

Dito pinakilala naman siya ng Apostol Pablo na DIOS at TAGAPAGLIGTAS

"Nang siya bagaman nasa ANYO ng DIOS ay hindi niya inaring isang bagay na marapat panangnan ang PAGKAPANTAY niya sa DIOS bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin ,na nakitulad sa mga TAO .(Fil.2:6-7)

Dito maliwanag na ang ating Panginoong Jesu Cristo ay nasa ANYO NG DIOS o in FORMED of GOD sa Greek ay "Morphe"na meaning ay IMAGE o LARAWAN ang tunay na DIOS ay may LARAWAN.(Gen.1:26) bagaman nasa anyo sya ng Dios hindi niya inaring isang bagay ang panangnan ang pagkapantay nya sa Dios bagkus hinubad nya ito at nag -ayong ALIPIN at nakitulad sa TAO ...kung TAo ang ating panginoong Jesu Cristo bakit pa siya makikitulad sa mga TAO at mag anyong Alipin ..

Ano naman ang Patotoo ng Apostol Pedro tungkol sa Panginoong Jesu Cristo?

"Si Simon Pedro na alipin at Apostol ni JESU CRISTO  sa nagsipagkamit na kasama ng mahalagang panampalataya sa katuwiran ng ATING DIOS at TAGAPAGLIGTAS na si JESU CRISTO.(2 Ped.1:1)

Ipinakilala sia ng Apostol Pedro na DIOS at TAGAPAGLIGTAS

Paano naman ipinakilala ng Apostol Tomas ang ating Panginoong Jesu Cristo?

"Sumagot si Tomas ,at sa kaniya'y sinabi PANGINOON ko at DIOS ko.(Juan 20:28)

Ipinakilala sia ng Apostol Tomas na PANGINOON at DIOS

Ipinakilala rin sia ni Juan revelador na na Ang Panginoong Dios ang ALPHA at ang OMEGA.(Juan 1;7-8,17-18)na nabuhay at nabubuhay at siyang Darating.(Apoc.4:8)

Siya ang EMMANUEL na ibig sabihin SUMASA ATIN ang DIOS.(Mat.1:23).Ang Makapangyarihang   DIOs ang prensipe ng kapayapaan.(Isa.9:6)
 

Tuesday, December 27, 2011

AGNUS DEI

What is "AGNUS DEI"Is a disc of WAX stampd with representation of Jesus as lamp bearing a cross and blessedby the pope as a sacramental.

Una ang ganitong uri ng mga sacramentals ay "WALA sa BIBLE"

Pangalawa Hindi Ito Itinuro ng Ating Panginoong Jesu Cristo at ng kanyang mga Apostol.

"As WAX melteth before the FIRE...(Psalms 68:2 KJV)

"What that  time they WAX warm they vanished.(Job 6:17 KJV)

Ito ang Mga Idolo na yari sa WAX na susunugin sa Apoy ng impierno.

Ngunit tungkol sa kanila na ang puso ay nagsisunod ayon sa kanilang mga karumaldumal na bagay at sa kanilang kasuklamsuklam aking pararatingin ang kanilang lakad sa kanilang sariling mga ulo sabi ng Panginoon.(Ezek.11:21)

Saturday, December 17, 2011

KRISTO ANG ANAK NG DIOSNgayon Pag-aralan natin ang isang Paksa ukol sa Panginoong Jesu Cristo ang kanyang Pagka-Dios o ang kanyang Pagiging Bugtong na Anak ng Ama.

Ito ba ay Biblical ?Tooo ba ang sinasabi ng Iba Wala daw Kristo nung hindi pa sia  ipanganak ni Maria .ito ang ating lulutasin sa araw na ito sa pamamagitan ng Banal na kasulatan

Taga Lupa ba ang ating Panginoong Jesu Cristo?Ito ang kanyang sagot;

"At sa kanila'y kaniyang sinasabi kayo'y mga taga ibaba ,Ako'y taga ITAAS ,kayoy mga taga sanlibutang ito ako'y hindi taga sanlibutang ito.(Juan 8:23)

Dito maliwanag na sinabi ng Ating Panginoon Jesu kristo nas hindi sia taga Ibaba o taga lupa kundi sia ay TAGA ITAAS .Ngayon ano ang ibig sabihin nito.

"Sapagkat bumaba akong MULA SA LANGIT hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban ,kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.(Juan 6:38)

Ang Ibig sabihin pala ng Panginoong Jesus na sya ay Taga -Itaas ay  sya'y  Taga Langit o bumaba galing sa langit.(Juan 6:51)kaya Bago nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus Cristo sya ay nagmula sa Langit at bumaba sya para ganapin ang kalooban ng kanyang Ama na nagsugo sa kanya.

Ngayon nung nasa Langit pa ang ating Panginoong Jesu Cristo Ano ang kanyang kalagayan?

"Nang pasimula siya ang VERBO ,at ang VERBO ay sumasa Dios at ang VERBO ay DIOS .Ito rin nang pasimulay sumasa Dios.(Juan 1:1-2)

Sabi sa Pasimula siya ang VERBO at kasama ng Dios ang Verbo at ang "ANG VERBO AY DIOS" kaya ang kalagayan ng Panginoong Jesu Cristo  ay Dios at tinawag syang VERBO .

Ngayon Itong bang Verbo na ito ay isang Kaisipan o panukala lamang ....HINDI...sapagkat ang VERBO ay Pangalan ng isang PERSONA ..."At siya'y nararamtam ng damit na winisikan ng dugo at ang kaniyang PANGALAN ay TINATAWAG na ang VERBO NG DIOS.(Apoc.19:13) na syang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon.(Apoc.19:16)

Kaya ito Verbo na kasama ng Dios hindi ito kaisipan o panukala lamang tulad ng paniniwala ng mga Kulto ni Manalo kundi ito ay Pangalan ng ating Panginoong Jesu Cristo at ang Verbo na ito na kasama ng Dios ay "DIOS"

Ngayon itong Verbo na ito bumaba sa Langit at nagkatawang Tao .."At nagkatawang TAO ang VERBO at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian ,kaluwalhatian gaya ng BUGTONG NG AMA)na puspos ng biyaya at katotohanan.(Juan 1:14)

Nang magkatawang tao ang Verbo pumasok sia sa sanlibutan at ipinaghanda sia ng Ama ng Katawan.(Heb.10:5) sa pamamagitan ng Tabing.(Heb.6:19)samakatuwid bagay sa kanyang Laman.(Heb.10:20)at ipinaglihi sia ng dalaga.(Isa.7:14)at ipinanganak (Isa.9:6) nagpakababa.(awit 113:5-6) at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao.(Fil.2:5-7)at inilagak ang puso sa tao.(Job 7:17) at ng matulad sa tao ay naging gaya ng tao "like a mighty man".(Isa.42:13)


At Dahil dito ang Dios ay nahayag sa laman.(1 Tim.3:16)na kung saan sa laman ay nanahan ang kapuspusan ng pagka Dios.(Col.2:9,Acts 10:38)


At natupad ang hula ni Propeta Isaias.."At sasabihin sa araw na yaon narito ,ito'y ATING DIOS na hinihintay NATIN Siya ,at ililigtas niya tayo ito ang Panginoong ating Hinihintay siya ,tayoy matutuwa at magagalak sa kaniyang pagliligtas.(Isa.25:9)


Upang ihanda ang Daan ng PANGINOON at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Dios.(Luc.3:4-6)at nung pumarito ang Anak ng Dios sa sanlibutan ipinakilala siyang TUNAY NA DIOS.(1 John 5:20) ang Bugtong na anak ng AMA na  ISINUGO sa Sanglibutan para maging tagapagligtas ng sanglibutan.(1 John 4:9,14)

Ito palang Verbo na kasama ng Ama sa Pasimula ito pala ang BUGTONG NG AMA o BUGTONG NA ANAK NG AMA na nasa sinapupunan ng Ama.(1 Juan 1:18) Ito ang ANAK NG DIOS na nagpakita sa panahon ni Daniel.(Daniel 3:25)

Kaya sa Greek  ay "Mono genes Theou " o "Beggoten Son.(John 3:16)."Beggoten God"

Ang Patunay na Beggoten ang pagka Anak ng Verbo ito ang nakasulat ..."Sapagkat kanino nga sa sa mga anghel sinabi nya kailan man "IKAW ay AKING ANAK ,IKAW ay AKING IPINGANAK NGAYON !at MULI ako'y magiging kaniyang Ama at siya'y magiging aking Anak?(Heb.1:5)

Ito salita na"IKAW ay AKING IPINANGANAK "NGAYON" hindi ito tumutukoy na naging Anak lang si Kristo nung panahong sinusulat ang Hebreo ang salitang "NGAYON" ito ay panahon kung saan inilabas sia ng Dios ito ang ARAW mula ng WAlang Pasimula bago nilikha ang lupa .

"Inari AKO ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng ng Una.Ako'y nalagay mula noong ARAW mula ng WALANG PASIMULA bago nilikha ang lupa.(Kaw.8:22-23)

"Sapagka't ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagka't ako'y inyong inibig, at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama.(Juan 16:27)


Kaya Bago ang pasimula ng Paglalang ng Dios Ama ay NAILABAS na sia (Kaw.8:24-25) ang Ginamit sa Hebrew ay "Chuwl" na meaning IPINANGANAK o NAIPANGANAK


to bear, bring forth, beget " Chuwl " to be Born.
Chuwl"   "" חֹולָ֑לְת
Kaya Bago nilalang ng Dios ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa pinanganak muna ng Ama itong kanyang Anak na tinawag ring ang karunungan ng Dios.

kaya Iksakto nung Pasimula sia ay VERBO kasi nuong wala pang Pasimula ay nandoon na sia na kasama ng Ama.at sya ang BUGTONG na ANAK ng AMa na kasama ng Ama sa pasimula.at Ito ang KARUNUNGAN at si kristo ang Karunungan ng Dios.(1 Cor.1:24,Luc.11:49)na INILABAS (Ipinanganak )ng wala pang bukal ng kalaliman ,bago ang burol at bundok ay nailagay sia ay nailabas nandoon na siya bago ang paglalang nasa Siping na siya ng Ama gaya ng matalinong manggagawa at siya ang ligaya ng Ama sa araw-araw.(Kaw.8:24-30) na nakilala na nang una bago itatag ang sanlibutan.(1 Ped.1:20)

Kaya nung magsimula ng maglalang ang Ama nandoon na sia sia ang SAKSING TAPAT  at TOTOO.."Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya NAWA ,ng SAKSING TAPAT at TOTOO ng pasimula ng paglalang ng Dios.(Apoc.3:14)

"Who else but God goes back and forth to heaven?Who else holds the wind in his fist ,and wraps up the oceans in his cloack?Who but God has created the World?if there is any other ,what is HIS SON  Name if you know it?(Prov.30:4 Living Bible)

SI KRISTO AY TINAWAG NA DIOS ANAK?

Jn 1:18 [Ang Salita ng Dios] “Wala pang nakakita sa DIOS AMA kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng DIOS ANAK, ang kaisa-isang Anak na nasa piling ng Ama.”

Jn 1:18 [Biblia Ng Sambayanang Pilipino] Kailanma’y walang sinumang nakakita sa Diyos; ang Diyos na Anak na bugtong siyang nasa kandungan ng Ama – ang nagpahayag sa kanya.

Jn 1:18 [Christian Community Bible] No one has ever seen God, but God-the-Only-Son made him known: the one who is in and with the Father.


AYON SA IBA’T IBANG SALITA AT SALIN NG BIBLIA ANG ANAK AY DIYOS, SAMAKATUWID, SI KRISTO AY DIOS ANAK:

[New American Bible] No one has ever seen God. The only Son, God, 12 who is at the Father’s side, has revealed him.

[Amplified Bible] No man has ever seen God at any time; the only unique Son, or the only begotten God, Who is in the bosom [in the intimate presence] of the Father, He has declared Him [He has revealed Him and brought Him out where He can be seen; He has interpreted Him and He has made Him known].

[Common English Bible] No one has ever seen God. God the only Son, who is at the Father’s side, has made God known.

[Complete Jewish Bible] No one has ever seen God; but the only and unique Son, who is identical with God and is at the Father’s side — he has made him known.

[Easy-to-Read Version] No one has ever seen God. The only Son is the one who has shown us what God is like. He is himself God and is very close to the Father.

[Expanded Bible] No one has ever seen God [God the Father, who is pure spirit; 4:24]. But God the only Son [God the one and only; the only Son who is himself God; God the only begotten] is very close to [by the side of; close to the heart of; in the bosom of] the Father, and he has shown us what God is like [made him known].

[Good News Translation] No one has ever seen God. The only Son, who is the same as God and is at the Father’s side, he has made him known.

[Lexham English Bible] No one has seen God at any time; the one and only, God, the one who is in the bosom of the Father—that one has made him known.

[Mounce Reverse-Interlinear New Testament] No one (oudeis) has (horaō) ever (pōpote) seen (horaō) God (theos). The only (monogenēs) Son, himself God (theos), the (ho) one who is (eimi) in (eis) the (ho) bosom (kolpos) of the (ho) Father (patēr), he (ekeinos) has made him known (exēgeomai).

[New Century Version] No one has ever seen God. But God the only Son is very close to the Father, and he has shown us what God is like.

[New International Reader's Version] No one has ever seen God. But God, the one and only Son, is at the Father’s side. He has shown us what God is like.

[New Revised Standard Version] No one has ever seen God. It is God the only Son, who is close to the Father’s heart, who has made him known.

[New Revised Standard Version, Anglicised] No one has ever seen God. It is God the only Son, who is close to the Father’s heart, who has made him known.

[New Revised Standard Version, Anglicised Catholic Edition] No one has ever seen God. It is God the only Son, who is close to the Father’s heart, who has made him known.

[New Revised Standard Version Catholic Edition] No one has ever seen God. It is God the only Son, who is close to the Father’s heart, who has made him known.

[New International Version] No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.

[New Living Translation] No one has ever seen God. But the unique One, who is himself God, is near to the Father’s heart. He has revealed God to us.

[English Standard Version] No one has ever seen God; the only God, who is at the Father’s side, he has made him known.

[English Standard Version Anglicised] No one has ever seen God; the only God, who is at the Father’s side, he has made him known.

[New American Standard Bible] No one has seen God at any time; the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him.

[International Standard Version] No one has ever seen God. The unique God, who is close to the Father’s side, has revealed him.

[NET Bible] No one has ever seen God. The only one, himself God, who is in closest fellowship with the Father, has made God known.

[Aramaic Bible in Plain English] No man has seen God at any time; The Only Begotten God Who is in the bosom of The Father, he has declared him.”

[Today’s English Version] No one has ever seen God. The only Son, who is the same as God and is at the Father’s side, he has made him known.

[Contemporary English Version] No one has ever seen God. The only Son, who is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like.

[Ang Biblia (2nd edition)] Walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging Anakb na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa kanya.

[Magandang Balita Biblia] Kailanma’y walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na Anak—siya’y Diyos—na lubos na minamahal ng Ama.

[Magandang Balita Biblia (2nd edition)] Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyosc na lubos na minamahal ng Ama.

[Maayong Balita Biblia (Cebuano)] Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong Anak nga Dios nga pinangga kaayo sa Amahan maoy nagpaila kaniya.

[Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia (Cebuano)] Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong Anak nga Dios nga pinangga kaayo sa Amahan maoy nagpaila kaniya.

[Maayong Balita nga Biblia (Hiligaynon)] Wala sing bisan sin-o nga nakakita sa Dios, kundi ang bugtong nga Anak nga Dios, nga yara sa luyo sang Amay, amo gid lamang ang nakakita sa Dios. Sia amo ang nagpahayag sa iya.

[Baraan nga Biblia (Samarenyo)] Waray pa gud nakakita han Dyos. Kundi an bugtong nga Anak, nga Dyos, ngan kausa han Amay, amo an nagpakilala ha iya.

[Maung a Balita Biblia (Pangasinan)] Anggapo nin balut so akanengneng ed Dios, balet sikatoy impaamta na bogbogtung ya Anak a Dios ya inararon maung na Ama.


Sa mga napakaraming salin ng Juan 1:18 sa iba’t ibang bersiyon at salita


At sasabihin mo sa mga bayan ng Juda tignan ang iyong Dios ay dumarating para pastulin ang kanyang kawan gaya na pastol na nagpapastol sa kanyang mga tupa.(Isa.40:3-5,9-11)

Ang Nag -iisang Dios ay binubuo ng AMa at ng Anak (Jesu Cristo) at ng Banal na Espiritu (Mat.28:19) Ang MGA HARI sa Kalangitan  (Kaw.16:12-13)

Tuesday, December 13, 2011

MARIA IMMACULADA CONCEPTION NGA BA

Ngayon tatalakayin natin ang Dogma ng Iglesia Katolika ukol sa ukol sa pagiging "IMMACULADA CONCEPTION" ni Maria ito ba ay Biblical totoo ba si Maria lang ang ipinanganak na walang dungis ng kasalanan (original Sin).


Ano ba ang Aral ng simbahan ukol sa pagiging Immaculada ni Maria.

"Through the Apostolic Constitution Ineffabilis Deus Pope Pius IX officially promulgated the the dogma  of Immaculade Conception in 1854 That Mary in the first instance of her Conception was preserved free from all stain of original sin.

Ito palang Dogma ng Immaculate Conception ay kinatha lang pala ito ni Pope Pius IX nung 1854 hindi pala ito aral na apostolico.na kung saan ayon sa dogma na ito si Maria ay iningatan na malaya sa  dungis ng orihinal na kasalanan.

Una hindi tayo naniniwala na ang bawat pinanganak na sanggol sa mundo sa kalooban ng Dios ay may bahid ng Orihinal na kasalanan sa dahilang hindi tayo naniniwala na pwede ipamana sa mga anak ang kasalanan ng magulang o ang kasalanan ni Adam at Eva.bagkus nilikha ng Dios ang bawat tao na Matuwid at malinis sang-ayon sa kanyang panukala.(Ecle.7:29,Efe.1:4)kaya walang sanggol na ipinanganak na may taglay na orihinal na kasalanan nung ipanganak ito.(Juan 9:1-3).

Ang katunayan sa tiyan palang ang Lingkod ng Dios na si propeta Jeremias ay pinabanal na sia ng Dios.

"Bago kita inanyuan sa Tiyan ay nakilala kita ,at bago ka lumabas sa bahay bata ay PINAPAGING BANAL kita inihalal kitang propeta sa mga bansa.(Jer.1:5)

Kaya si propeta Jeremias sa tiyan palang ng kanyang Ina ay pinabanal na sia ng Panginoon.kaya mismo si propeta Jeremias ay maituturing ring Immaculada.

Ngayon ang Bata o sanggol sa katuruan ng Banal na kasulatan ay itinuturing na hindi pa GANAP ang PAGKATAO.

"Nang ako'y BATA pa ay nagsasalita akong gaya ng bata nagdaramdam akong gaya ng bata ,nag iisip akong gaya ng bata ngayong maganap ang aking PAGKATAO ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata.(1 Cor.13:11)

Nagaganap lamang ang pagkatao ng isang bata kung isang bata ay nagiging matured na sa pag iisip.(1 Cor.14:20) o naabot na ng bata ang katamtamang gulang.(1 Cor.7:36) doon palang itinuturing na Ganap na ang Pagka-TAO .sapagkat ang isang Sanggol o bata ay wala pang karanasan sa salita ng katuwiran.(Heb.5:13) at hindi pa alam ng isang sanggol ang mabuti at ang masama.(Isa.7:16) kaya ang isang Sanggol o Bata ay itinuturing na ligtas.(Mat.19:14)

Ngayon ang Maria na Ina ng Panginoong Jesus ay hindi nanatiling bata o sanggol naging ganap ang kanyang Pagka tao.kaya nga sia tinawag si Jesus na ANAK ng TAO (O anak ng TAONG si MARIA).(Mat.16:13)

Naging Ganap ang pagka -tao ni Maria nung maging ganap ito si Maria man bilang tao ay hindi pwede hindi maaring madungisan ng kasalanan sapagkat ang sabi ng Banal na kasulatan "WALANG TAO na Di NAGKAKASALA.(1 Cro.6:36)

nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito naranasan ng MGA TAO sapagkat ang LAHAT ay NANGAGKASALA.(Rom.5:12) sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.(Rom.3:23)

"...Sapagkat sa iyong paningin ay walang taong may buhay  na aariing ganap.(Awit 143:2)

kaya ang Maria man ay hindi rin naging Malaya sa kasalanan sapagkat ayon sa salita ng Dios "Walang Tao na di nagkakasala kahit matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti ay nagkakasala rin.(Ecle.7:20)

At si Maria bilang tao at naging ganap na dalaga ay naging marumi rin sa panahon ng kanyang karumalan .(Lev.18:19) pero sa kabila nito sumasampalataya tayo na Inaring banal ng Dios ang banal na si Maria.(1 Cor.6:11)iningatan sia ng Dios dahil sia ang kakasangkapanin para magkatawang tao ang Anak ng Dios kaya iningatan sia ng Dios.(1 Sam.2:9) para magiging sisidlang ikapupuri pinabanal na marapat gamitin ng may ari.(2 Tim.2:21) 

Ang patunay na si Maria ay Nagkasala rin ay Nangangailangan si Maria ng Tagapagligtas.(Luc.1:46-47)at ang tagapagligtas ay ang magliligtas sa kanya sa kasalanan.(Mat.1:21,I Ped.2:24)

Monday, December 12, 2011

ANG DATING DAAN KALOOBAN NG DIOS LAKARAN NG MASAMANG TAO

Totoo ba ang "Ang Dating Daan "nilalakaran ng Masamang Tao!ito ang talata na kanilang ginagamit ..."Iyo (Job)bang pagpapatuluyan ANG  DATING DAAN na nilalakaran ng mga masamang Tao.(Job 22:15)

Ito ay pangungusap  ni Elipas na isang Temaneta sa Lingkod ng Dios na si Job na ayon sa kanya si Job ay nagpapatuloy sa paglakad sa Ang Dating Daan na nilalakaran ng mga taong masasama.

Pansinin natin Hindi naman ang Dating Daan ang masama kundi ang MASAMA ay ang  mga masamang tao na lumalakad sa Ang Dating Daan .kung tatanggapin natin na Tama ang sinabi ni elipas kay Job dapat din nating tanggapin na Tama si elipas nung sabihin ni Elipas na si Job ay nagpapatuloy sa Ang Dating Daan at nasa ANG DATING DAAN si Job

Kung ganun si Job na Lingkod ng Dios ay nagpapatuloy sa paglakad sa Ang Dating Daan.Ibig bang sabihin nito  na dahil nilalakaran ni Job "Ang Dating Daan " na nilalakaran ng masamang tao ay masama na rin si Job at  Ang Dating Daan

"HINDI PO"!sapagkat Hindi nagpapasama ang Paglakad ng Masamang Tao sa Ang Dating Daan ."Halimbawa pag may Masamang tao sa BILANGGUAN o (CITY JAIL) na nakakulong Masama na rin ba ang City Jail "

Natural ang tamang sagot dyan ay "HINDI"..sapagkat kung may masama sa Bilangguan na nakakulong ay para ang masamang tao ay Ituwid sa loob ng kulungan ...Para pagbayaran ng masama ang kanyang nagawang masama ,o di kaya para ang masama ay pigilin sa pag-gawa ng masama .kaya nga ang kulungan tinatawag na ito na "Correctional"kasi sa loob nito itinutuwid ang masama para bumuti.kaya hindi dahilan na dahil  Ang Dating daan ay nilalakaran ng masamang tao ay masama na rin ang Ang dating daan.

Di naman nagiging adik ang REHAB Center dahil may nakakulong na Adik,at lalong Di nagiging sira ulo ang Mental Hospital dahil may mga Sira ulo na ginagamot.

Ang Patunay Nagpatuloy si Job sa paglakad sa ang Dating ..."Ang aking paa ay sumusunod na lubos sa kaniyang mga hakbang ang kaniyang DAAN (Ang Dating Daan) ay aking iningatan ,at hindi ako lumiko ,akoy hindi humiwalay sa kanyang mga utos..."(Job 24:11-12)

"At bukod dito'y aking nakita sa ilalim ng araw sa dako ng kahatulan na nandoon ang kasamaan ,at sa DAKO NG KATUWIRAN nandoon ang kasamaan.(Eclesiastes.3:16)

dako man ng kahatulan at dako ng katuwiran ay nandoon din ang kasamaan.kaya di dahil may masama sa dako ng katuwiran ay masama na rin ang DAKO ng KATUWIRAN.

Ngayon ang Tanong natin Bakit Nilalakaranng Masamang tao ang Dating Daan Ano ang dahilan?

"Mabuti at Matuwid ang Panginoon kaya't tuturuan niya ang MGA Makasalanan sa DAAN.(Awit 25:8)

Ang Dios pala ang magtuturo sa mga makasalanan o sa mga masamang tao ng DAAN na dapat doon siya lumakad kaya kaya kalooban ng Dios ang Dating Daan ay lakaran ng masama.

Ang Tanong Bakit kalooban ng Dios na ang Dating Daan ay lakaran ng masama?

"Ganito ang sabi ng Panginoon ,magsitayo kayo sa mga Daan at magsitingin kayo at Ipagtanong ninyo ang mga DATING LANDAS kung saan nandoon ang MABUTING DAAN at magsilakad kayo roon at kayo'y mangakakasumpong ng KAPAHINGAHAN sa inyong mga kaluluwa.(Jeremias.6:16)

Ito pala ang Dahilan kaya pala pinalalakad ng Dios at tinuturuan ng Dios ang masama sa DAAN para Masumpungan ng masama ang kapahingahan ng kanyang kaluluwa na kung saan iniutos ng Dios na hanapin at ipagtanung ng masama ang mga DATING LANDAS (DAAN) kung saan nandoon ang MABUTING DAAN at magsilakad sila roon at doon kanilang mamasumpungan  ang kapahingahan ng kanilang mga kaluluwa.

Ngayon ang mabuting Daan ay Walang iba kundi ang Ating Panginoong Jesu Cristo siya ANG DAAN at katotohanan at ang buhay.(Juan 13:6,Colosas.2:6) at sa pamamagitan ni Kristo ay matatamo natin ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa.(Mateo .11:28-29)sa pagtatanong sa mga Dating Landas (Daan) ay ating masusumpungan ang MABUTING DAAN

Ngayon Bakit DATI ang Daan na ating dapat hanapin at lakaran?

"Sapagkat tayo'y kaniyang gawa ,na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga INIHANDA ng DIOS nang UNA upang siya nating LAKARAN.(Efeso.2:10)

"Ito palang Daan na ito Inihanda na ito ng  DIOS Buhat ng UNA para siya nating LAKARAN kaya "DATI"
 at ito ang kanyang mga utos na syang mga saway na TURO na syang DAAN ng BUHAY .(Kawikaan .6:23)

Ang patunay na ang MGA UTOS ay Daan ng Buhay ito ang sabi ng ating Panginoong Jesus.."At sinabi nya sa kaniya ,Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti?may isa na siyang mabuti :datapuwat kung ibig mong PUMASOK SA BUHAY ,ingatan mo ang MGA UTOS.(Mateo.19:17)

NgAYON iTONG mga Utos na ito Hindi ito bago kundi ito ang mga Dating UTOS .."Mga minamahal wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos ,kundi ang DATING UTOS na nasa inyo buhat ng pasimula ang DATING UTOS ay ang salita na inyong narinig.(1Juan 2:7)

Dati na itong Daan na ito dahil Panahon palang ni Abraham umiiral na ang Daan na ito para lakaran ng kanyang mga anak ito ang DAAN NG PANGINOON.(Genesis.18:19)

Ngayon may mga tao gusto pasamain ang DAAN na ito Ano ang sinasabi ng Dios sa mga TAONG ito?

"At sinabi ,Oh puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan ,ikaw na ANAK ng DIABLO,ikaw na kaaway ng katuwiran ,hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa MGA DAANG  MATUWID ng PANGINOON?.(Acts 13:10)

Anak pala ng Diablo ito mga taong  walang tigil na nagpapasama sa ANG DATING DAAN..

"Gayon may iyong sinasabi ang DAAN ng Panginoon ay hindi matuwid .pakinggan mo ngayon Oh sangbahayan ni Israel ,hindi baga ang aking DAAN ay ay MATUWID?hindi baga ang iyong mga lakad ang di matuwid.(Ezekiel.18:25)


At ito ay patuloy na pinapasama at inuusig ng mga taong masasama itong mga nasa DAAN nuon hanggang ngayon. And he went into the synagogue, and spake boldly for the space of three months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. But when divers were hardened, and believed not, but spake evil of that ( Old) way before the multitude, he departed from them, and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus.(Acts 19:8-9)

And I persecuted this ( old) way unto the death, binding and delivering into prisons both men and women.(Acts.22:4)

But this I confess unto thee, that after the (old) way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets:..."And when Felix heard these things, having more perfect knowledge of that (old) way, he deferred them, and said, When Lysias the chief captain shall come down, I will know the uttermost of your matter. (Acts 24:14,14)

Wednesday, December 7, 2011

BAKIT HUMAHARAP SA "EAST" ANG MGA KAANIB SA IGLESIA NG DIOS SA TUWING NAGKAKATIPON SA PANANALANGIN

Marami ang nagtatanung kung Bakit humarap sa "SILANGAN" kung mananalangin ang Mga Kaanib sa Iglesia ng Dios sa Panahon ng pagkakatipun Ito ba ay Biblical...Totoo ba na sila ay  Sumasamba sa Araw kaya humaharap sila sa "EAST" o "SILANGAN".


Ito ay mga tanung na ating sasagutin.Una Hindi Sumasamba ang mga Kaanib sa Iglesia ng Dios sa Araw "Sun" kundi ang sinasamba namin ay ang Dios Gumawa ng Langit at Lupa at ng lahat ng bagay na sa kanya tayo ay nabubuhay.(Acts 17:23,Neh.9:6)

Pangalawa ang pagharap ng mga Kaanib sa Iglesia ng Dios sa "EAST" ay bahagi lamang  ng Kaayusan na sinusunod  sa loob ng Iglesia sa tuwing sila ay  nagkakatipun.(1 Cor.14:26,33,40) sa Totoo pwede humarap kahit saan direksyon ang sino mang gusto manalangin.(1 Cor.1:2,Juan 4:23)  ngunit sa Panahon ng pagkakatipun ng mga kapatid ito ang kaayusan aming sinusunod at ito ay Biblical.


kahit nuong Panahon ng propeta Daniel ang kaayusan na ito ay kanya ng Sinusunod sa Tuwing si Propeta Daniel ay mananalangin sia ay Humaharap sa dako (east) sa Jerusalem.

"At nang maalaman ni daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan siya'y pumasok sa kaniyang bahay (ang kaniya ngang mga Dungawan ay bukas sa DAKONG JERUSALEM);at siya'y LUMUHOD ng kaniyang mga tuhod na makaikatlo isang araw ,at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng Dios gaya ng kaniyang dating ginagawa.(Dan.6:10)

"If thy people go out to battle against their enemy, whithersoever thou shalt send them, and shall pray unto the LORD toward the city ( Jerusalem ) which thou hast chosen, and toward the house that I have built for thy name" [ 1 Kings 8:44 ]


"I will bow down toward (facing) your holy temple (in Jerusalem) and will praise your name for your love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. (Psalm 138:2)"

Kaya nuon pa man ay bahagi ng kaayusan ng mga lingkod ng Dios ang direksyon kung saan sila haharap at mananalangin sa harap ng Dios.

Ngayon ang sabi ng Banal na kasulatan Pupurihin ang Dios sa "EAST " o dakong "SILANGANAN"..."May his Name be PRAISED now and forever ,FROM THE EAST" to the west praised the name of the Lord .(Psalms 113:2-3 TEV)

Ang ginamit sa Hebrew ng "EAST" ay "Mizrach" (Mizrah)...face East- WARD "face to the direction of Sun rising" .."O Pagharap sa Direksyong SILANGAN "(east) is the direction that most jews face during prayer .(2 Cro.6:36-40,1 Kings 8:46-52)


Kung ano ang aming narinig, ay gayon ang aming nakita sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo, sa bayan ng aming Dios: itatatag ito ng Dios magpakailan man. (Selah) Aming inaalaala ang iyong kagandahang-loob, Oh Dios, sa gitna ng iyong templo.Kung ano ang iyong pangalan, Oh Dios, gayon ang pagpuri sa iyo hanggang sa mga wakas ng lupa; ang iyong kanan ay puspos ng katuwiran.(Awit 48:8-10)

luluwalhatiin din ang pangalan ng Dios ng Israel sa "East"...."Kayat Luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa SILANGANAN sa makatuwid baga'y ang pangalan ng Panginoon ng Dios ng Israel..."(Isa.24:15)

Bakit  Direksyon ng "EAST" dapat luwalhatiin at Purihiin ang Pangalan ng Dios ng Israel sa dahilang sa "east" nagmumula ang kaluwalhatian ng Dios .

"At narito ang KALUWALHATIAN ng DIOS ng Israel ay nangagaling sa DAKONG SILANGAN.(Ezek.43:2)

"...At ang kaniyang KALUWALHATIAN ay mula sa SILANGANAN...(Isa.59:19)

Sa Dakong  Silangan o dereksyon ng  (east) Pala nagmumula ang Kaluwalhatian ng Dios ng Israel kaya ito ang dahilan kung bakit humaharap sa direksyon ng east ang mga kaanib sa Iglesia ng Dios .

Sa "Dako rin ng "EAST" pinaghahandogan ng Kamangyan ng mga Hentil ang Dios ng Israel...."Sapagkat mula sa SIKATAN NG ARAW (EAST) hanggang sa  nilulubugan niyaon magiging dakila ang ang aking Pangalan sa mga gentil at sa bawat dako ay paghahandugan ng KAMANGYAN ang aking Pangalan at ng dalisay na Handog sapagkat ang aking Pangalan ay magiging dakila sa gitna ng  mga gentil sabi ng Panginoon ng mga hukbo.(Mal.1:11)

Ang Kamangyan na Ihahandog sa Panginoon ng mga hukbo sa dakong "EAST" ay ang mga PAnalangin ng mga Banal.(Apoc.5:8) at ang Dalisay na handog ay ang mga hain ng pagpuri sa Dios.(Heb.13:15)kaya ito ang dahilan na sa tuwig mananalangin sa pagkakatipun ang mga kaanib sa Iglesia ng Dios ay lumuluhod sila sa direksyon ng east ito ay paghahandog ng kamangyan na siyang panalangin ng mga banal.

"Oh magsiparito kayo,tayoy magsisamba at magsiyukod tayo'y magsiluhod sa HARAP ng Panginoon na may Lalang sa atin.(Awit 95:6)

Ang isa pang dahilan kaya sa "east " humaharap ang mga kaanib sa Iglesia ng Dios sapagkat sa "EAST" sumikat ang "ARAW NG KATUWIRAN " (SUN OF RIGHTEOUSNES) at ito ay ang ating Panginoon Jesu Cristo

"Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay SISIKAT ang ARAW NG KATUWIRAN na may kagalingan sa kaniyang mga pakpak at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan.(Mal.4:2)

Nagmula sa East ipinanganak ang Tagapagligtas upang maging ILAW sa mga nangalugmok sa lilim ng kamatayan .(Mat.4:15-16)