PAPACY

Totoo ba ang mga papa na namuno sa Iglesia Katolika ay kahalili ni Pedro ,naging papa ba si Apostol Pedro sa Roma ito ba ay Biblical o isa ring katha na walang batayan sa salita ng Dios .

Ayon sa Isang aklat katoliko na pamagat ay "Commentary on the official Catechism of Philippines p.133)ang isa daw patunay na ang iglesia Katolika ang tunay na iglesia sapagkat pinamumunuan ito ng kahalili ni San Pedro.

"The best proof that the catcholic Church is the true church is that she is still ruled by the successor of St. Peter."(p.133)
Pero ang paniniwala na naging Obispo si Pedro sa Roma nung (42-67 A.D ay walang matibay na batayan sa kasaysayan kundi naka ugat lamang sa isang alamat o tradisyon.

Ayon sa isang Historian na si Loraine Boittner sa kanyang aklat na isinulat na (Roman Catcholism:90th printing .Phillipsburg:The Presbytarian and reformed publishing Co.,1962

"There is in fact no Testament evidence,nor any historical proof of any kind,that Peter ever was in Rome All rests on legend."(p.117)

"Legend" o alamat lamang pala ang paniniwala na si Apostol Pedro ay nakarapunta sa Roma

"All of this makes it quite certain that peter never was in Rome at all.Not one of early church father gives any support to be the belief that peter was a bishop in Rome until jerome in the fitth century ."(Roman Catcholism ,p.122)

"Most scholars reject as unhistorical The tradition that the Apostle Peter was ,and was recognised as being the first Bishop of Rome."(The Christian Society ,Neill Stephen.London :Great Bretain Collins Clear -type press.1952 p.36)

Ito ang patotoo ng isang Obispo ng Iglesia katolika tungkol sa "PAPACY" si Bishop Joseph George Strossmayer

"Now having read the whole New testament ,I declaire before God ,with my hand raised to thatgreat crucifix ,that I have found no trace of the papacy as it exits at this moment ."(p.4)

"Finding no trace of the papacy in the days of the apostles,I said to my self I shall find what I am search of in the annals of the church .Well ,I say it frankly I have sought for a pope in the first four centuries ,and I have not found him."(Bishop Strossmayer's Speech( in the Vatican council of 1870 ,p.10)

"Ignasius wrote six of his letters outside Rome urging the people to rally behind their bishop as a sign of unity ,but in his letters to Romans he never mentioned a Roman bishop.(Saints & sinners by Eamon Duffy p.7)

Sa Maraming reperensya na inilahad natin pinatutunayan lang na ang claime ng Iglesia Katolika ukol sa Papacy ay isa lamang alamat at walang matibay na patotoo sa kasaysayan .Ngayon Tignan natin sa Biblea kung may patotoo ang salita ng Dios.

Una binilinan ng Panginoon Jesu Cristo ang kanyang mga Apostol kasama si Pedro na Huwag magsitungo sa alin mang daan ng mga gentil.( Mat.10:5)

Nung isugo ng Panginoon ang mga Apostol isinugo si Pedro na maging Apostol sa mga Judyo ito ang patotoo ng Apostol Pablo

"Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang evangelio ng di pagtutuli gaya rin naman ng pagkatiwala kay Pedro ng evangelio ng pagtutuli (sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagka apostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga Gentil.(Gal.2:7-8)

Inihanda pala ng Panginoon si Apostol Pedro sa pagka apostol sa mga pagtutuli o sa mga Judyo at ang Apostol pedro naman inihanda para sa mga Gentil kung gayon paano naging papa sa Roma si Pedro kung ministeryo na ipinag katiwala sa kanya ay ukol at para sa mga judyo

Kung naging Papa si Pedro sa Roma bakit nung dumating si Apostol pablo sa Roma Hindi man lang maisaludar ni Pedro si pablo kung nandoon siya mantakin mo nakipanuluyan pa si Pablo at umupa ng kanyang matuluyang tahanan .(Acts 28:30)

Pangalawa nung Batiin ni Apostol Pablo ang mga kapatid sa Roma hindi man lang nabanggit o nabati si Apostol Pedro (Rom.16:1-24) Leader sa Iglesia sa Roma hindi man lang nabati... ano yon.

"Ang iyong PANGUNAHING AMA (PAPA) ay nagkasala at ang iyong mga tagapagaaninaw ay nagsisalansang laban sa akin.(Isa.43:27)

Comments

Popular Posts