Visitor

Saturday, January 29, 2011

INDULHENCIA SUHOL SA DIOS

INDULHENCIA:Ano ang Indulhencia "Indulgences" totoo bang suhol ito sa Dios ang Iglesia katolika ay may ganitong uri ng aral na kung saan sa "pamamagitan ng Idulhencia ay naigagawad ng isang pari ang pagpapatawad ng kasalanan sa paghingi ng isang halaga sa isang bumibili ng indulhencia.

Indulgences "is a ducument signed by the pope or his clergy that one can buy mostly with money as a payment for the reduction of time to be served in purgatory for the penalty for venial sins.

Ngayon ang doctrina na ito ay kinatha nuon lamang (11 century). na ipinasok ng mga papa sa Roma para makapaglikom ng salapi para sa mga pansariling Interes at mga dahilan para magpayaman at magpakasasa ka kanilang mga luho sa buhay.

Pinapauna ng Banal na kasulatan ang Ukol sa lisyang aral na ito.
"At sa kasakiman sa mga pakukunwaring salita ay IPANGANGALAKAL kayo..."(2 Ped.2:3) ito ang gagawin ng mga bulaang propeta ipangangalakal nila ang kanilang mga membro. 

Sa Paanong Paraan...ganito ang sabi ng Banal na kasulatan ..."Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip ,ay nangahiwalay sa buhay ng Dios ,dahil sa kahangalang nasa kanila ,dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso ;Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan ,upang KALAKALIN ang lahat ng karumihan ng boung kasakiman.(Efe.4:18-19) 

Anopat ang kanyang kalakal ay kaluluwa ng mga tao.(Apoc.18:13,Ezek.27:13) na nagsisiaring ganap sa masama dahil sa suh0l.(Isa.4:23) na ang pangulo nya ay nagsisihatol dahil sa suhol at ang mga saserdote niya 'y nangagtuturo dahil sa UPA at ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi.(Mikas 3:11) 

Ngayon ganito Kinalakal ng Iglesia Katolika ang kanyang mga kaanib nila na anopa't kahit patay na pinagkikitaan pa rin nila sa pamamagitan ng pagpapamisa sa mga patay para maiahon ito sa tinatawag na purgatoryo na kahit ang kaanib nila na walang pag-asa sa kaligasan ay pinapaasa na maiahon ang kaluluwa sa purgatoryo at ang katumbas nito ay salapi o pera para ipag-pamesa ni Padre ang kanyang kaluluwa na maiahun sa purgatoryo- na nagsisiaring ganap sa masama dahil sa suhol. dahil dito ang Iglesia Katolika ay naging Toldang Suhulan.(Job 15:34) na kung saan nagaganap ang pangangalakal ng kaluluwa ng tao na may mga nangagbibili at nangagsisibili.(Luc.17:28,Isa.24:2) sa paraan ng tinatawag na Indulhencia. 

Ngayon dahil sa Indulhencia may mga Tao binilibili ang pagkakasala ..."Ngunit walang gaya ni Achab na NAGBILI ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa Paningin ng Panginoon..."(1 Kings 21:25)na ginawang tiwala ang kanyang kayamanan at nagpapakalakas sa kanyang kasamaan.(Awit 52:7)

Dahil may pambili ng kaluluwa sa mga pari at Obispo para mapatawad ang kanilang mga kasalanan inilagak ng iba ang kanilang puso sa kayamanan na umaasa na ang kanilang  kayamanan na gagawing indulhensiya ay makapagliligtas sa kanila kaluluwa sa parusa ng Dios. (Eclesiastes 8:7-8)

Huwag kang tumiwala sa kapighatian, at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw: kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso.(Awit 62:10)


Ano't kayoy nangaggugugol; ng salapi sa hindi pagkain?at ng inyong gawa sa hindi nakakabusog..."(Isa.55:2) 

Ngayon ang tanong Pwede bang Suhulan ang Dios para magpatawad ng ating mga  kasalanan? 

Ang sagot -----HINDI-----

"Sapagkat ang Panginoong ninyong Dios ,ay siyang Dios ng mga dios ,at Panginoon ng mga Panginoon ,siyay dakilang Dios ,siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na HINDI NAGTATANGI ng tao NI TUMATANGGAP NG SUHOL.(Deut.10:17,2Cro.19:7)

Ang tunay na Dios ay Hindi TUMATANGGAP ng SUHOL. hindi sia pwede bayaran ng SALAPI para magpatawad ng kasalanan sa paraan ng indulhencia. 

"...At hindi siya magpapatawad sa Kaarawan ng paghihiganti .Hindi niya pakukundanganan ang anomang TUBOS ,Ni magpapahinga man siyang tuwa ,bagaman ikaw ay magbigay ng maraming SUHOL.(Kaw.6:34-35)

"Na ang mga kamay ay kinaroroonan ng kasamaan at ang kanilang kanan ay puno ng mga suhol.(Awit 26:10)

"Bakit may halaga sa kamay ng mangmang upang ibili ng karunungan gayo'y wala siyang pagkaunawa.(Kaw.17:16) 

Kaya dyan makikita natin na ang Dios ay hindi NASUSUHULAN walang kabuluhan ang salapi o kayamanan sa araw ng pagsusulit hindi ito makapagliligtas ng kaluluwa .(Kaw.11:4,Zeph.1:18) o maasahan man na magligtas.(1 Tim.6:17) 

"Hindi mabibili ng ginto,ni matitimbag man ng pilak ang halaga nyaon.(Job 28:15)sapagkat hindi pilak o ginto na nasisira ang pantubos.(1 ped.1:18,Isa.52:3) 

Kaya kahit anong kayamanan o halaga ng salapi ay hindi mo kayang tubusin ang kaluluwa ng isang tao sa kamay ng Dios walang may makakapagligtas sa kamay ng Dios.(Deut.32:39)...."Silang nagsisitiwala sa kanilang kayamananan at nangaghahambog sa karamihan ng mga kayamanan ;WALA sa kaniyang MAKATUTUBOS sa anopa mang paraan sa kaniyang kapatid ,Ni magbibigay man sa Dios ng PANGTUBOS sa kaniya ;(Sapagkat ang Katubusan ng kanyang kaluluwa ay MAHAL..."(Awit 49:6-8) 

Walang halaga na Pwede ipantubos sa kaluluwa ng tao wala ring may may magbabayad sa kanyang ginawa bawat tao hahatulan ayon sa kanyang Ginawa.(Apoc.20:13) 

"Na ang masamang tao ay natataan sa kaarawan ng kapootan? Sinong magpapahayag ng kaniyang lakad sa kaniyang mukha at sinong MAGBABAYAD sa kanyang GINAWA?gayon may dadalhin siya sa Libingan..."(Job 21:30-32) 

Wala tayong Pwedi ibigay sa Dios na halaga para pantubos ng kaluluwa.(Job 35:7) 

"Sapagkat ang sinomang mag-ibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito ;at ang sinomang mawawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon,SApagkat ano ang pakikinabangin ng tao ,kung makamtan niya ang boung sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay ?o ano ang IBIBIGAY ng tao na katumbas sa kaniyang buhay.(Mat.16:25-26) sapagkat hindi nabibili ang pagpapatawad ng Dios ng isang halaga ng kayamanan o salapi ng walang pagsisisi ng puso (Mga Gawa 2:38) 

Sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya ,at magbunton ka ng maraming sabon ,gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan ,sabi ng Panginoong Dios.(Jer.2:22) 

Ang panahon ay dumarating ang kaarawan ay nalalapit huwag magalak ang mamimili o tumangis man ang manininda sapagkat ang poot ay nasa karamihan niyaon.(Ezek.7:12) sapagkat ang kanilang pag-asa MAWAWALA.(Kaw.10:28,Job 8:13) 

Be on Guard lest your spirit became blotted with INDULGENCE and drunkenness and wordly cares..."(luke 21:34 ISV.2008) 

Walang Institusyon ng Tao ang binigyan ng Dios ng karapatan para maging Hukom na nagpapatawad ng kasalanan?

"Sapagka't siya'y hindi tao, na gaya ko, na sasagot ako sa kaniya, na tayo'y pumasok kapuwa sa kahatulan, Walang hukom sa pagitan natin, na makapaglagay ng kaniyang kamay sa ating dalawa. (Job 9:32-33)

Friday, January 28, 2011

PURGATORYO BIBLICAL BA

ISa sa masalimoot na aral ng Iglesia katolika ay ang paniniwala sa "Purgatoryo"ayon sa paniniwalang ito ang kaluluwa na hindi nakapagsisi at nasa "state ng venial sin"bago mamatay ay mapupunta sa tinatawag na purgatoryo para doon nya pagbayaran ang kanyang kasalanan nagawa na hindi nya napagsisihan bago siya mamatay na kung saan doon sa daku na iyon dinadalisay ang mga kaluluwa hindi lubusang nakapaglinis.

Ang aral ukol sa "Purgatoyo"indi kailan man binanggit ng Banal na kasulatan ito ay hindi kailan man itinuro ng ating Panginoong Jesu Cristo o ng kanyang mga Apostol o ng mga propeta ...ang aral na ito ay nakatha lamang ayon sa kasaysayan ang paniniwala ukol sa purgatoryo ay kinatha lamang ng isang tao na pangalan ay "Marcion" nung mga ikalawang siglo at tinanggap itong opesyal na doctrina ng simbahan nung lamang (593 A.D)sa pamamagitan ni PoPe Gregory at muling pinagtbay ito sa "Council of Florence (1448 A.D) at nuon (1548 A.D) sa Council of Trentayon sa Cacholic Encyclopedia
1.Catcholic Doctrine -Purgatory (Lat.purgare,to make clean ,to purify)"vol.12,p.575
"According to the teaching of the Church ,the state ,place,or condition in the next world ,which will continue until the last judgement ,where the soul of those who die i the state of Grace ,but not yet free from all imperfection,make expiation for unforgiven venial sins or for temporal punishment due to venial and moral sins that have already been forgiven and ,by so doing are purified before they enter heaven."(New Catcholic Encyclopedia,vol.11,p.1034)
Ngayon ano ang masasabi ng Banal na Kasulatan ukol sa Purgatoryo umiiral ba ang daku na ito sa panukat ng salita ng Dios .Ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo lamang dako na pupuntahan ng tao ito ang Pagkabuhay ng Mga Gumagawa ng Mabuti sa pagabuhay na maguli sa Buhay at ang Pagkabuhay ng gumagawa ng Masama sa pagkabuhay na maguli sa paghatol.(John 5:28-29)
ito ang Dako na pupuntahan ng mga Pinagpala ng Panginoon at ng mga Isinumpa. ang sa Kanan at ang sa Kaliwa ,ang Tupa at ang Kambing inihanda ng Dios sa kanyang mga Pinagpala ang Kaharian at sa mga Isinumpa ay ang mapasa Apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel.(Mat.25:31-34,41)
Dalawang dako lamang naka handa na pupuntahan ng tao ang mababasa natin sa kasulatan walang "3rd Place"o ikatlong dako...ang pagdadalisay ng kaluluwa ay hindi nagaganap sa purgatoryo kundi dito palang sa mundo habang buhay tayo tinuturuan na tayo ng Dios na Maglinis o magdalisay ng ating mga sarili.(Isa.1:16-18,I Juan 3:3) habang buhay ang pagkakataon at pag-asa.(Gal.6:10,Ecle.9:4) walang pag-asa at pagkakataon sa dako ng libingan.


dito sa mundo ang Dalisayan..."Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi ,at magdadalisay;ngunit ng masasama ay gagawa na may kasamaan ;at wala sa masasama na makakaunawa ;ngunit silang pantas ay mangakakaunawa.(Dan.12:10)Dito nililinis ang Lingkod ng Dios na gaya ng pagdalisay sa pilak sa apoy.(Job 23:10-12,1Ped.1:7) itinakda ng Dios ang lupa para maglinis tayo ng ating mga sarili. (Zac.13:8-9)
Dahil sa kamatayang ating Pupuntahan ay wala ng paglilinis o pagdadalisay na gagawin ang tao.(Ecle.9:10) kundi isang takdang paghuhukom.(Heb.10:27)
Ngayon ito ang Tanung Totoo ba na ang GAWA ng buhay para sa patay ay makakapagligtas ng PATAY sa Pagkapahamak sa Apoy gaya ng Pagpapamisa at Pagpapanalangin sa mga Patay?
Wala tayong may makita na patotoo mula sa salita ng Dios na ang pagpapamisa at ang pagpapanalangin sa Patay ay Nakapagliligtas sa kaluluwa ng patay sa Apoy ng Pagkapahamak.
Bagkus ang Ating Mababasa ay HAHATULAN ang BAWAT isa ayon sa KANYANG GINAWA at hindi sa GINAWA ng iba.
"Sapagkat ang Anak ng tao ay paparitong nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama na kasama ang kaniyang mga anghel ;at kung magkagayo'y bibigyan ang BAWAT TAO AYON SA KANIYANG MGA GAWA.(Mat.16:27)
"At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya ;at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila:at sila 'y hinahatulan BAWAT TAO SA KANIYANG MGA GINAWA.(Apoc.2o:13,Jer.32:19)
Kaya walang kabuluhan ang gagawin ng buhay para sa patay pagdating sa kapalaran ng patay sa paghatol ng Dios.Ang paniniwala sa purgatoryo ay paniniwala sa dako na hindi umiiral at may mga tao na itinititig ang mata sa "WALA".(Kaw.23:5) Ang dako ng purgatoryo ay isang katawatawang aral na kinatha ng Iglesia katolika sapagkat sino ang nakakaalam kung ang isang tao ay napupunta sa dako na yan at hanggang kailan natatapus ang pagdadalisay ?Paano kung isang napunta dyan ay naiahon na at naka pasok na sa paraiso ..nangangahulugan ba ito na magsasayang ka ng pera para ipagpamisa at ipanalangin ang mga kaluluwa ng mga mahal mo sa buhay na hindi mo nalalaman kung napunta sa dako na yan ...paano kung napunta sa iMpeyerno anong silbi ng pagpapamisa at Pananalangin...una sa pontong iyan walang may nakakatiyak ...at wala ring may nakakaalam kung talaga ngang napunta sa daku na yan ang kaluuwa ng nais mong iahon...isa ang maliwanag sa lugar ng purgatoryo dako yan para pagperahan ng Iglesia katolika ang mga mananampalataya nya.
"...Sapagkat sinong MAKAPAGSASAYSAY sa tao kung ano ang MANGYAYARI pagkamatay niya sa ilalim ng araw?.(Ecle.6:12)
Mayroon bang makapagsasaysay sa tao ng mangyayari pagkamatay niya.kaya nga hindi alam ng PARI kung saan ang patay napupunta lahat ng katoliko kung tignan mo napunta lahat sa purgatoryo kasi lahat dapat ipag pamisa.
"Sapagkat hindi niya nalalaman ang mangyayari;sapagkat sinong makapagsasaysay sa kanya kung paanong mangyari.(ecle.8:7)

Tuesday, January 25, 2011

STO NINO HARI sa ABANG LUPAIN

Ngayon tatalakayin naman natin ang debosyon sa "STO NINO"kailan ba ito nagsimula bakit may pagsamba ang iglesia katolika sa imahen ng isang "BATA"ang debosyong ito ay hango sa pagsambang pagano kung ating titignan ang larawan ng "sto Nino" ito ay hango sa larawan ng dios ng mga hindu na si "Krisna"

tignan nyo sa ibaba at paki "click" ang (http://www.krisnaworld.com/gallery05.html)

at paki click naman ito (http://www.santoninodecebu.org/)

dyan makikita natin ang pagkakahawig ng larawan ng "sto Nino"sa dios ng mga hindu na si "krisna" sa anyo ng isang "bata" ngayon ganito ang sabi ng Panginoon

"At sinabi ng Paninoon kay samuel ,dinggin mo ang tinig ng iyong bayan sa lahat ng ng sinasabi sa iyo;sapagkat hindi ikaw ang kanilang tinakwil ,kundi ITINAKWIL NILA AKO,UPANG HUWAG MAGHARI SA KANILA.(1 Sam.8:7)
dahil sa pagtakwil nila sa Panginoon ito ang naging sumpa sa kanila.

"At MGA BATA ang inilagay kong maging kanilang mga PANGULO ,at mga sanggol ang magpupuno sa kanila.At ang bayan ay mapipigati ,bawat isa sa iba ,at ang bawat isa sa kaniyang kapwa ;Ang BATA ay magpapalalalo laban sa matanda at hamak laban sa marangal.(Isa.3:4-5)


"Y les pondra NINOS por principes muchachos seran sus senores."(Isa.3:4 Sagrada escrituras 1969)
"MGA BATA" NINOS" ang sa kanilang naging mga PANGULO at sanggol ang nagpupuno sa kanila at ang "BATA" ay magpapalalalo sa kanila na Ito ang Nag pa Aba ng Lupain ."Woe to thee ,O land ,when thy KING is a CHILD ,and thy princes eat in the morning.(Ecle 10:16)


"Ay de ti,tierra ,cuando tu rey es NINO,y tus principes banqueten de marana.(Ecle. 10:16 Sagradas Escrituras 1569)

"Tungkol sa aking Bayan MGA BATA (Ninos) ang mga mamimighati sa kanila,at MGA BABAE (MGA MARIA)ang mangagpupuno sa kanila.Oh Bayan ko ,silang nagsisipagpatnubay sa iyo ,mangagliligaw sa iyo ,at sisira ng daan ng iyong mga landas.(Isa.3:12)  • Silay nangaglalagay ng mga HARI ngunit hindi sa pamamagitan ko ;silay nangaglalagay ng MGA PRINCIPE at hindi ko nalalaman sa kanilang pilak at kanilang ginto ay nagsisigawa sila ng diosdiosan,upang silay mangahiwalay.(Oseas.8:4)

  • Ito ang ating masasaksihan sa ating bayan na kung saan ang hari sa lupain ay isang bata o tinatawag nilang "sto Nino"kaya ganon nlang karubdub ang debosyon ng ating mga kababayan katoliko sa "larawan ng batang ito"nariyan ang ibat-ibang pagdiriwang para parangal sa "Batang Nino"nariyan ang ang kapistahan ukol sa kaya gaya ng sinulog ng Cebu,o Ati-Atihan ng Kalibo o,Dinagyang ng IloIlo...ang mga ito giagawa para sa debosyon sa "Nino"

  • Ang Cristo Jesus sa Biblea ay hindi nanatiling bata lumaki ito sa karunungan at maging sa pangangatawan. Hindi ito nanatiling batang Jesus

    "And Jesus increased in wisdom and stature ;and in favour with God and man.(Luke 2:52)
Ang Nino ay hindi ang Ating Panginoong Jesu Cristo ito ay Larawan ng diosdiosan na si Krisna na nagbabalat kayo sa LARAWANG ng BATANG Jesus na nagbabalot ng KAMANGMANGAN ng isang BATA sa puso ng maraming tao


"la necedad esta ligada al corazon del NINO ...".(Prov.22:15 la Nueva Biblia de los Hipanos 2005 lockman)


"Foolishness is bound in the heart of a CHILD..."


Ang Hindi alam ng maraming katoliko na ang kanilang sinasamba na bata ay hindi ang Panginoong Jesu Cristo kundi larawan ng dios ng mga Hindu na si Krisna hindi natin matutunton ang pagsambang ito sa panahon ng mga Apostol walang Apostol na sumamba sa "bata"o tinawag ang ating Panginoong Jesu Cristo na "Nino Jesus"

Ang pagsamba sa "nino Jesus" ay isang maliwanag na kaugaliang pagano na pagsamba sa diosdiosan.(1 Ped.4:3)

Ang naging katawa-tawa pa ang debosyon ito sapagkat may iba-ibang Nino na pinararangalan ang mga deboto may "Nino na Doctor" may nino Na nka damit ng Pulis may Nino na naka damit pang Security guard etch...kaya mga "NINOS"
Ngayon ganito ang Payo ng Apostol Pablo sa mga Kristiano?
"Mga kapatid "Huwag kayong MANGAGPAKA-BATA sa pagiisip..."(1 Cor.14:20)...Upang tayoy Huwag maging MGA BATA "NINOS" pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat ng na hangin ng ARAL. sa pamamagitan ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian.(efe.4:14)
kundi Mapalad ..."Magiging Mapalad siya na kukuha at MAGHAHAGIS sa iyong MGA BATA "NINOS" sa malaking Bato.(Awit 139:9)...na sa kaarawang yaon ay IHAHAGIS ng mga tao ang kanilang diosdiosan na pilak,at ang ang kanilang mga diosdiosang Ginto..."(Isa.2:20)
Na marapat MAWASAK ...at MALIPOL ang mga diosdiosang "NINOS" na ito at maging bangkay ang kanilang mga hari na pinatitiwalaan.(Ezek.43:9)
"Matad pues ahora todos los varones entre los NINOS ;matad tambien toda mujer que haya conacido varon carnalmente.(Num.31:17 Reina Valera 19o9)


"Matad a viejos ,jovenes doncellas NINOS y mujeres hasta el esterminio pero no toqueis a ninguno sobre quien este la seral comenzareis por mi santuario comenzaron ,pues con los ancianos que estaban delante del templo.(Ezek.9:6 La biblea de las Americas 1997 Lockman)


At ang nagtitiwala sa LARAWANG ito ay mapapahiya..."Anong napapakinabang ng LARAWANG INANYUAN na yao'y inanyuan ng mangagawa niyaon ng BINUBONG LARAWAN ,na TAGAPAGTURO ng mga KASINUNGALINGAN na TINITIWALAAN ng nag anyo sa kanya na GUMAWA ng MGA PIPING DIOSDIOSAN? sa ABa niya na nagsasabi sa KAHOY GUMISING ka;sa PIPING BATO BUMANGON ka !magtuturo baga ito ?Narito nababalot ng ginto at pilak ,at walang hinga sa loob niyaon.(Hab.2:18-19)

Magiging mapalad siya, na kukuha at maghahagis sa iyong mga bata sa malaking bato.(Awit 137:9)

Mapalad ang mga Babae na hindi nag-iingat ng Larawan ng "STO NINO"?iTO Ay sumisimbolo sa debosyon ng mga Katoliko sa bata  at ina.
Datapuwa't paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili, at ang inyong mga anak. Sapagka't narito, darating ang mga araw, na kanilang sasabihin, Mapapalad ang mga baog, at ang mga tiyang kailan ma'y hindi nangagdalang-tao, at ang mga dibdib na kailan man ay hindi nangagpapasuso. (Luc.23:28-29)

Sunday, January 9, 2011

ABE ARGONIOSA NASIRAAN NG ULO KINAUSAP SI DR.JOSE RIZAL

Ngayon Tatalakayin natin kung "SINO si FR.ABRAHAM "ABE" P.ARGONIOSA ang taong ito ay gusto lamang sumikat kilala ito sa kanyang MALULUTONG NA PAGMUMURA at PANINIRA sa kanyang mga nakakausap sa kanyang blog ..Dalubhasa ang taong ito sa pagsisinungaling at pagkatha ng kwento .

Pero ALAM ba niyo na si ABRAHAM ARGONIOSA ay isang SIRA ULONG PARI sa iglesia katolika.


                                    
Ayon sa kay Abe Argoniosa nakausap nya daw ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal sa Telepono ito ay matutunghayan natin sa kanya mismong blog na (http://thesplendorofthechurch.blogspot.com/2010/01/bakit-maitim-ang-nazareno-sa-quiapo.html)

Ang tagpo ito ay ang pakikipagtalakayan nya sa isang Member ng INC ni MANALO.

Ito ang sabi ni ABe Argoniosa.

"HELLO CALLING DR.JOSE RIZAL .SIR MERON PO DITO GUSTONG KUMAUSAP KA PADRE DAMASO .NABUNTIS DAW PO NI PADRE DAMASO ANG NANAY NYA AT SA ANAK .OPO .GUSTO PO NIYANG MAKAHARAP AT MAKA DEBATE SI PADRE DAMASO KASI GUSTO NYANG KILALANIN SIYANG ANAK,HA,HA,HA...HA,HA,HA,....ANO PO DOC?AY APO

AYAN,SABI NI DR.JOSE RIZAL E PWEDE MO NA DAW MAKAUSAP SI PADRE DAMASO.AYAN SYA...KAUSAPIN MO NA HA,HAA,HA,

Ano ang sabi ni Abe Argonesa nung tawagan nya si Dr.Jose Rizal sabi nya ("Hello Calling Dr. Jose Rizal) at nung sagutin siya ni Rizal ang sabi daw ni Rizal (Ay Apo)hehehehe...sinabi daw sa kanya ni Dr.Jose Rizal na (PWDE daw makausap si Padre Damaso (ayan sya....kausapin mo ha)

Ano pa ang sabi ni Dr. jose Rizal kay Abe Argoniosa ng kausapin nya ito sa telepono .

Abe Argoniosa said;

"SABI PA NI DR.JOSE RIZAL E TUWANG TUWA PADRE DAW SI PADRE DAMASO ,KASI KANYANG NAPAG-ALAMAN NA ANG LIDER MO PALANG SI FELIX MANALO E TULAD DIN DAMASO NA MAY ANAK SA LABAS AT MAY NI RAPE ,HA.HA,HA...MAGKAURI NI PADRE SILA. HA,HA,HA...OO,KAYA TUWANG TUWA DAW SI PADRE DAMASO,"

Ano daw ang sabi ni Dr.Jose Rizal kay Abe Argoniosa nalaman daw ni Padre Damaso na ang leader daw ng INC na si Manalo ay may Anak sa labas at may ni Rape ...at sabi pa daw ni Rizal sa kanya NATUWA Daw si PADRE DAMASO nung malaman nyang magkauri sila ni Manalo.

Sa Tingin nyo Mga MAGIGILIW na nagbabasa kailan nakausap si Abe Argoniosa at si Rizal ...hehehehe...kung totoo man ito nag usap si Abe Agonesa at si Dr. Jose Rizal lalabas sa kwento ni Argoniosa may PLDT sa langit hehehe...(Hello Calling Dr. Jose Rizal) hehehehe...at kung hindi man sila nag usap sa telepono kundi nag usap sila sa cellphone lalabas nito may signal ng SMART at GLOBE sa langit ....Hehehehe...kung saan man PANTASYA nya ito naranasan si ABe Argoniosa lamang ang nakakaalam.

Pero IIsa ang Tiyak WALA na sa MATINONG PAGIISIP ang PARING ito.

Ganito ang sabi ng Panginoon "Siyay mamamatay sa kakulangan ng turo At sa kadahilanan ng kaniyang PAGKAULOL ay maliligaw siya.(Kaw.5:23)

"Kaniyang pinalakad na HUBAD sa BAIT ang mga PARI.(Job 12:19) na silay nakikipagsangunian sa patay.(Deut.18:10-11)

"Ang kamangmangan ay KAGALAKAN sa WALANG BAIT.(Kaw.15:21)

BAKIT KABALIKTARAN

Marami marahil ang nagtataka at nakakapansin kung bakit ang aral ng Iglesia Katolika ay salungat at KABALIKTARAN nung aral na naka sulat sa banal na kasulatan. Ito ngayon ang ating Pag-aaralan Bakit Marami sa aral na sinusunod sa Iglesia katolika ay Kabaliktaran sa naka sulat .

Ganito ang sabi ng Salita ng Dios.

"Sapagkat pinalitan nila ang KATOTOHANAN ng Dios ng KASINUNGALINGAN..."(Rom.1:25)

Isa sa tanda ng kaaway ng Dios pinapalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan .Sa paanong Paraan ito ang sagot ng kasulatan.

"Sa Aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama ,at ng masama ay mabuti ;na inaaring dilim ang liwanag ,at liwanag ang dilim ;na inaaring mapait ang matamis ,at matamis ang mapait!(Isa.5:20)

sa mga kaaway ng katotohanan ang masama ay inaaring mabuti at ang mabuti ay inaaring masama kaya sa kanila baliktad ang dilim sa kanila ay liwanag at mapait ay matamis.

Halimbawa sa Ayon sa salita ng Dios Huwag kang gagawa ng par sa iyo larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit ,o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa.

Huwag mong Yuyukuran sila o Paglilingkuran man sila .(Exo.20:4-5)

Pero masdan mo ang mga katoliko gumagawa sila ng LARAWANG INANYUAN na kawangis sa anyo ng ano man nasa Langit o anyo ng mga nasa lupa o sa ilalim ng lupa.

Sa Salita ng Dios Huwag manalangin ng Walang kabuluhang paulit ulit.

"At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang WALANG KABULUHANG paulitulit na gaya ng ginagawa ng mga Gentil.."(Mat.6:7)

Pero masdan mo ang ginagawa ng mga katoliko paulit-ulit sila kung mananalangin tulad ng ginagawa nila sa tinatawag nilang pag rorosaryo.

Sa salita ng Dios Bawal ang kumain ng dugo.

"At huwag kayong kakain sa anomang paraan sa dugo ..."(Lev.7:26)

Pero masdan mo ang mga katoliko pagkain nila ang dugo .

Sa mga halimbawa na ipinakita natin kung alin yong kabaliktaran yon ang ginagawa ng iglesia katolika .ang iniutos ng Dios hindi nila sinusunod bagkus ang labag sa utos ng Dios yon naman ang sinusunod .pinalitan nila ang utos ng Dios ng Utos ng mga tao kaya naging walang kabuluhan ang kanilang pagsamba.(Mat.15:8-9)

Dyan maliwanag na sa atin na KABALIKTARAN nga ang aral ng iglesia katolika sa Salita ng Dios na nakasulat sa Banal na kasulatan.

"Gayon may aking tinuruan ang ephraim na lumakad ,aking kinanlong sila sa aking bisig ngunit ngunit hindi nila kinilala na aking pinagaling sila.(Oseas 11:3)


Sa halip sa Dios sila magpasalamat sa mga kagalingan kanilang tinanggap ,sa larawang binubo sila nagbigay ng pagluwalhati at pagpuri.

Thursday, January 6, 2011

ITIM na NAZARENO NG QUIAPO

Ngayon Tatalakayin naman natin ang Nazareno sa Quiapo at mga Mala Himala daw ginawa nito sa kanyang mga Deboto .na ayon sa sa kanila gumagawa daw ng himala ito sa buhay nila kaya ganon nlang kasidhi ang kanilang mga debosyon sa larawang ito.


"Ang bayang nalulugmok sa kadiliman,ay nakakita ng dakilang ilaw ,at sa nangalulugmok sa pook at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw.(Mat.4:16)

Ang ating Bansang Pilipinas ay nalulugmok sa pagsamba sa itim na diosdiosan (Kadiliman o darkness) refresent the black color of the black Nazarene of Quiapo.

Marami sa mga deboto nito ang may masidhing pagtitiwala at pananalig sa larawan ng itim na Nazareno na ang iba sa mga Deboto nito naniniwala itong larawang inukit na ito ay mismo ang Cristo.

Kaya kung tawagin ng iba ang larawang inukit na ito ay "MAHAL NA NAZARENO" o JESUS NAZARENO " o di kaya "POONG NAZARENO"na para bang ito mismo ang tunay na Jesu Cristo.

At ang mga Deboto nito ay naging mga panatiko dahil sa paniniwala na ang inukit na larawang ito ay nagtataglay ng kapangyarihang magpagaling at tumugon ng kanilang mga kahilingan .kaya ganon nalang karubdub ang kanilang pananalig na kung saan halos magpakamatay sila para makalapit at maka punas o makahalik sa itim na larawan ng tinatawag nilang itim na Nazareno.(1 Kings 19:18,Kaw.27:6) na habang nakikipag agawan ng lubid sa prusisyon nito . May pagsamba talagang inuukol ang mga debotong katoliko sa larawan ng itim na Nazareno sa Quiapo at ito ay inamin mismo Ang sa  Isang Awitin na kinakanta  ng mga deboto sa kanya  "composed by "Lucio San Pedro Which is used by Quiapo church as the main hymn to the black nazarene of Quiapo.

Ang pamagat "Nuestro Padre Jesus Nazareno"

Nuestro Padre Jesus Nazareno
SINASAMBA ka namin
Pinipintuho ka namin
Aral mo ang aming buhay
At kaligtasan.

"SINASAMBA ka NAMIN" dito makikita natin sa awitin na talagang sinasamba ng mga deboto sa Quiapo ang itim na Nazareno na tinatawag nilang "nuestro Padre Jesus Nazareno"

Ang gawaing ito ay isang anyo ng idolatria o pagsamba sa larawang inukit na mahigpit na ipinagbawal ng Panginoon sa kanyang mga Lingkod .

"Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang INANYUAN o ng kawangis man anomang anyong nasa itaas sa langit ,o ng nasa ibaba sa lupa ,o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa.Huwag mong YUYUKURAN sila o PAGLINGKURAN man sila sapagkat akong PANGINOON mong Dios ay Dios na MAPANIBUGHUIN...(Exo.20:4-5)


"Sumasangguni ang ang aking bayan sa KAPUTOL na KAHOY itinatanung nila kung ano ang dapat gawin..."(Oseas 4:12 mbb)


"Ngayon ,narito ,ikaw ay TUMITIWALA sa tungkod na ito na KAHOY na lapok ,samakatuwid baga'y sa Egipto na kung sinoman ay sumasandalay tutuhog sa kanyang kamay ,at paglagpasan..."(2 Kings 18:21)

Diba ito ang ginagawa ng mga Deboto ng Itim na Nazareno na karubdub na debosyon sa itim na larawan ay kanilang niyuyukuran at pinaglilingkuran binibihisan pa nga nila ito ng damit na matingkad na pula.(Apoc.12:3) para mag mukhang Hari.at kanilang sinasangguni at pinagtitiwalaan . atin ring mapapansin na ang bawat deboto ay nagsusuot o nanamit ng matingkad na pula sa kanyang kapistahan.(Jer.4:30) at nagsisipaghalik sa larawan ng itim na nazareno na may mukhang walang hiya.(Kaw.7:13)

"Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan sapagkat may pumupotol ng PUNONG KAHOY sa gubat ,na siyang gawa ng kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol .kanilang GINAGAYAKAN ng pilak at ginto ;kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos .Silay gaya ng puno ng PALMA na binilog at hindi nagsasalita kinakailangang PASANIN ,sapagkat hindi nakakalakad ,huwag ninyongkatakutan ang mga iyon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ,ni wala ring magagawang mabuti.

Nay pilak na pinukpok na dinala rito mula sa Tarsis ,at ginto mula sa Upaz na gawa ng manggagawa at ng mga kamay ng panday ;azul at kulay UBe ang kanilang damit gawang lahat ng mga bihasang manggagawa.(Jer.10:3-5,9)

Ang ganitong gawain ay matagal ng gawain ng mga pagano.ang pagpaparangal sa kaputol na kahoy o larawang inanyuan na gawa sa kahoy na inanyuan ayon sa anyo ng TAO ayon sa kagandahan ng TAO .(Isa.44:13)

Ngayon itong ltim na Larawan ay itinatanyag ng kanyang mga deboto na Cristo dahil sa mga Himala daw na gawa nito ito ba ay nasa biblea.

Ito ang ating mababasa. sa "Mat.24:24"

"Sapagkat may magsisilitaw na mga BULAANG CRISTO ,at mga bulaang propeta at MANGAGPAPAKITA ng mga DAKILANG TANDA at mga kababalaghan ;ano pat ILILIGAW ,kung maari ,pati ng mga hirang."

Matagal ng Pinagpauna ng Tunay na Cristo na may magsisilitaw na BULAANG CRISTO na ano'pat magpapakita ng DAKILANG TANDA at kababalaghan anopat ililigaw nya pati ang mga HINIRANG .diba ganito ang makikita natin sa itim na Nazareno ng Quiapo nagpapakita ng mga milagro at mga kababalaghan sa kanyang mga deboto.Na ang kanyang Paggawa ng DakilangTanda at kababalaghan ay paggawa ni Satanas.(2 Tes.2:9)

Na ano'pat sa pamamagitan ng LARAWAN ng hayop na may SUGAT na nabuhay ay makapangusap ang Diablo.(Apoc.13:14-15) sa LARAWANG INANYUAN na TAGAPAGTURO NG MGA KASINUNGALINGAN.(Hab.2:18)

Ano' pat Itatanyag nila ang LARAWANG INAYUAN sa PARADA

"Silay dumodukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan ;silay nagsisiupa ng panday -ginto at kanyang ginagawang dios ;silay nagpapatirapa ,oo,silay nangagpapatirapa ,oo sila'y nagsisisamba.PINAPASAN nila siya sa balikat ,dinadala nila siya ,at inilalagay siya sa kanyang dako,at siyay nakatayo mula sa kanyang dako ay hindi makikilos ,oo ma'y dadaing ,gayon may hindi siya makasasagot ,o makapagliligtas man sa kaniya ng kabagabagan.(Isa.46:6-7)

At sa PARADA nito MARAMING DEBOTO ang Magbubuwis ng BUHAY

"Hindi pumaparito ang magnanakaw ,kundi upang magnakaw at PUMATAY ,at PUMUKSA..."(Juan 10:10) sapagkat siya ay ISANG MAMATAY TAO buhat pa ng Una.(Juan 8:44)


Ngayon payag ba ang Dios na na pupurihin ng Tao ang Dios sa Pamamagitan ng kaputol na kahoy na inukitan ng larawan at mukha ng tao.


Ganito ang sabi ng Panginoon..


"Huwag kayong GAGAWA ng ibang mga dios na IAAGAPAY sa akin..."(Exo.20:23)


"Ako ang Panginoon na siyang aking Pangalan at ang AKING KALUWALHATIAN ay hindi ko IBIBIGAY sa IBA ,o ang akin mang KAPURIHAN sa MGA LARAWANG INANYUAN.(Isa.42:8)


"...SIlay walang kaalaman na nangagdadala ng KAHOY ng kanyang LARAWANG INANYUAN at nagsisidalangin sa dios na hindi makapagliligtas.(Isa.45:20)


Ngayon dapat ba tayong maniwala kahit naghihimala ang itim na NAzareno sa Quiapo dahil sa Patotoo ng ibang tao.
"Kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula o isang mapanaginipin (visionary)ng mga panaginip at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan .At ang Tanda o kababalaghan ay mangyari ,na kaniyang pagsalitaan ka na sabihin SUMUNOD tayo sa ibang dios na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran sila .ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ngmga panaginip ;sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Dios upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon Dios ng inyong boung puso at ng inyong boung kaluluwa.(Deut.13:1-3)
  • Aking kinapopootan aking hinahamak ang inyong KAPISTAHAN ,at hindi ako malulugod sa inyong mga takdang kapulungan.(Amos 5:21)

Tuesday, January 4, 2011

NEW YEAR PAANO BA DAPAT IPAGDIWANG

Ngayon masalimout ang pagdiriwang ng mga kababayan nating mga katoliko sa tinatawag na BAGONG TAON at marami sa kaugaliang ito ay hindi Biblical na pagdiriwang nariyan ang kaugalian na ipinagdidiwang ito sa maingay at magulong selebrasyon naroon ang inuman at walang humpay na kainan sinasalubong din ito ng iba sa pamamagitan ng mga paputok ng mga "fire craker" na pantaboy daw ng "MALAS" sa bagong taon nandyan din ang paghahanda ng SWERTE sa "13 fruits"at ang bawat taon ay inugnay sa taon ng mga hayop sa chinese calindar .na kung saan para bang ang kapalaran ng boung taon ay nakasalalay sa year ng mga hayop.

Sa Ganito idinadaos ng mga kababayan nating mga katoliko ang Pagpalit ng taon.Alam naman natin sa gusto man natin at hindi papalit talaga ang taon .Ngayon paano ipagdidiwang ng mga Lingkod ng Dios ang bagong taon sa biblical na payo ng pagdiriwang .at Paano ba ito ipinagdidiwang ng mga taga sanlibutan.

1.Ipinagdiriwang ito ng mga kababayan nating mga katoliko sa Magulong pagsasaya.

"Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga gentil ,at lumakad sa kalibugan ,sa mga masamang pita sa mga paglalasing ,sa mga kalayawan ,sa mga kayamuan ,at sa kasuklamsuklam na pagsamba sa mga diosdiosan :Ikahahanga nila ang mgabagay na ito na kayoy hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan ,kung kayat kayoy pinagsasalitaan ng masama.(1 Ped.4:3-4)

"Na nangagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama ;palibhasa 'y inaari nilang isang KALIGAYAHAN ang MAGPAKALAYAW kung ARAW ,mga dungis at kapintasan na NANGAGPAPAKALAYAW sa kanilang mga daya samantalang silay nangakikipagpiging sa inyo.(2 Ped.2:13)

"...Magsikain at magsiinum tayo yamang bukas tayoy mangamamatay.(1 Cor.15:32)

Diba sa ganito ipinagdiwang ng mga kababayang katoliko ang bagong taon sa magugulong pagsasaya at mayayamong kainan at Inuman o lasingan .

Datapuwat mangagingat kayo sa inyong sarili ,baka mangalugmok ang inyong mga puso sa KATAKAWAN ,at sa KALASINGAN ,at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng SILO.(Luc.21:34)


2.Nandyan din ang pagdiriwang naka salalay sa "furtune ng mga bituin at year ng mga Hayop.

"Wala kang magagawa sa kabila ng marami nang payo sa iyo patulong ka man sa inaasahan mong mga Astrologo sa mga taong humuhulsa sa mangyayari bukas batay sa kalagayan ng kalangitan at mga bituin .silay parang dayaming masusunog ni ang sarili 'y di maliligtas sa alab ng apoy...(Isa.47:13-14 MBB)

Ganito ang Payo ng Dios sa mga nagtitiwala ng kapalaran sa Year ng mga Hayop

"At sinabi ng Dios Lalangin natin ang tao sa ating larawan ,ayon sa ating wangis ,at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa mga dagat ,at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop ,at sa boung lupa at sa bawat umuusad ,na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa.(Gen.1:26)


Pero ang masaklap na nangyayari sa mga kababayan nating mga katoliko inasa ang bagong taon sa ayos ng mga bituin at sa ugali ng mga hayop kaya sila pinanganak na mga hayop.(2 Ped.2:12)nababalot ng sari-saring pamahiin ng mga Chinese ang pagdiriwang ng mga katoliko sa pilipinas.

"Sapagkat ang mga bansa ito na iyong aariin ay nakikinig sa kanila na nagmamasid ng mga PAMAHIIN at sa mga manghuhula ngunit tungkol sa sa iyo ay hindi pumapayag ang Panginoon mong Dios na gawin mo.(Deut.18:14)

Sabay ng Pagpapaputok ng mga "Fire cracker" sa pagsalubong ng taon marami ang Napuputukan at napapahamak na nasusugatan at ang iba ay naging dahilan ng kanilang kamatayan.

"Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama.(1 Tes.5:22)Hindi dapat nakasalig sa "YEAR" ng mga Hayop ang kapalaran ng ng Lingkod ng Dios kundi dapat ito nakasalig sa YEAR ng PANGINOON na nanalig sa Magagawa ng PAnginoon sa kanya.(Awit 37:3-7)


"To preach the acceptable YEAR OF THE LORD."(Luke 4:19)


"And I said ,This is my infirmity but I will remember the YEARS of the right hand of the MOST HIGH.(Psalms 77:10)


"Thou crownest the YEAR with thy goodness;and thy paths drop fatness.(Psalms 65:11)


"For all our days are passed away in the wrath ;we spend OUR YEARS as a tale that is told...So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom.(Psalms 90:9,12)

Ngayon Paano Ipinagdiriwang ng mga Lingkod ng Dios ang bagong Taon o "New year"

Ito ang sabi ng Panginoon ..."At Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito;kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag iisip,upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios .(Rom.12:2)

Alin itong kaayaya at lubos na kalooban ng Dios na pagdiriwang ng bagong taon.

"At sinalita ng Panginoon kay Moses ,na sinabi ,Salitain mo sa mga Anak ni Israel ,na iyong sabihin sa IKAPITONG BUWAN ,sa UNANG ARAW ng BUWAN ,ay magkaroon kayo ng TAKDANG KAPAHINGAHAN ,na pinakaalaalang may TUNOG ng mga pakakak BANAL na PAGPUPULONG nga.(Lev.23:23-24)

At ang ARAW na ito ay BANAL sa PANGINOON ninyong DIOS.(Neh.8:9-12)

Magsiawit kayo ng malakas sa Dios na ating kalakasan mangagkaingay kayo na may kagalakan sa Dios ni Jacob. Magsiawit kayo ng at dalhin ninyo rito ang pandereta ang masayang alpa sangpu ng salterio.Magsihihip kayo ng pakakak sa bagong BUWAN sa ating dakilang kapistahan.(Awit 81:1-3)

Ang mabuting kapalaran ay nakasalalay sa Pananalig o pagtitiwala sa Dios.(Rom.4:6)

"gaya naman ng sinasambit ni David na KAPALARAN ng TAO ,na sa kaniya'y ibinibilang ng DIos ang katuwiran.."

At sa PAGSISIKAP.(1 tim.4:13)"...Hanggang ako'y pumariyan ay MAGSIKAP ka..."

"...Ngunit yumayaman ang kamay ng masipag...mga pagpapala ay nasa ulo ng MATUWID..."(Kaw.10:4,6)

NiNOs INNOCENTES ARAW NG LUKUHAN sa MGA KATOLIKO

Ninos Innocentes ipinagdidiwang ito ng mga katoliko tuwing Dec.28 kung saan sa Araw na yan mayroong nakasanayang kaugalian ang mga katoliko na manloloko ng kanyang kapwa katoliko sa pabirong paraan ng panloloko at ginagawa nilang katawa -tawa ang kanilang mga niloloko .

Ito bang kaugalian na ito ay Biblical Ano ang sinasabi ng Banal na kasulatan sa Kaugaliang ito .

Datapuwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib...Datapuwat ang masasamang tao at ang magdaraya ay lalong sasama ng sasama ,na mangagdadaya at sila rin ang mangagdadaya.(2 Tim.3:1,13)

"Huwag kayong magnanakaw ni MANGDADAYA ,ni MAGSINUNGALING ang sinoman sa Iba.(Lev.19:11)

"Huwag kang sasaksi sa di katotohanan laban sa iyong kapwa.(Deut.5:20)

Dito makikita natin na bawal ng Dios ang magsinungaling at mangdaya ng kapwa tao hindi rin pumapayag ang Dios na magbiro na nakakasakit ng damdamin ng iba.

"O ang karumihan man ,o mga MANGMANG na PANANALITA o ang MGA PAGBIBIRO ,na di nangararapat kundi kayoy magpasalamat.(Efe.5:4)

"Huwag kayong padaya ;ang Dios ay hindi NAPABIBIRO :sapagkat ang lahat na ihAsik ng tao ,ay siya namang aanihin niya.(Gal.6:7)

Bagkus ang Payo ng Dios ay ito.

"Huwag nga tayong mangahatulan pa sa isat-isa kundi bagkus ihatol ninyo ito ,na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa.(Rom.14:13)

Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan ;huwag kang makikipangyari sa masama ,na maging saksi kang sinungaling...Layuan mo ang bagay na kasinungalingan ,at ang walang sala at ang matuwid ..."(Exo.23:1,7)

Saturday, January 1, 2011

KRUS NI CRISTO AY ARAL HINDI LETERAL NA KAHOY

Ngayon sa banal na kasulatan ay may tinatawag na krus ni Cristo kung hindi ito ang leteral na krus na gawa sa kahoy anung uri ito ng krus."Sapagkat marami ang mga nagsisilakad ,na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo.at ngayo'y sinasabi ko sa inyo na may pag iyak na sila ang mga kaaway ng KRUS NI CRISTO.(Fil.3:18)Kakaibang uri ng Krus ito kasi may mga kaaway.Ngayon paano ba pinapasan ang krus na ito."At sinabi niya sa lahat ,kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin ,ay tumanggi sa kaniyang sarili .at PASANIN SA ARAW-ARAW ANG KANYANG KRUS,at sumunod sa akin.(Luc. 9:23,Mat.16:24)Dito makikita natin lakip ng pag tanggi sa sarili ay ating papasanin ARAW-ARAW ang krus ni Cristo therefore hindi ito leteral na krus paano mo pasanin ang krus na leteral ARAW-ARAW .naka kita naba kayo ng katoliko na pumasok ng opesina ay may pasan-pasan na leteral na krus .ang krus ni Cristo ay araw-araw na papasanin ng alagad na sumusunod sa kanya.

Ngayon ano ang krus na tinutukoy na papasanin ng isang alagad na sumusunod sa kanyang Panginoon.

"MANGAGDALAHAN kayo ng mga PASANIN ng isat isa at TUPARIN NINYONG gayon ang KAUTUSAN ni CRISTO.(Gal.6:2)

Ang tinutukoy na Krus ni Cristo na papasanin ng mga alagad ay ang Kautusan ni Cristo
may patunay ba tayong mababasa na ang krus ni Cristo ay ang kanyang kautusan.

"Pasanin ninyo ang aking pamatok ,at MAGARAL kayo sa akin;sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa.Sapagkat malambot ang aking pamatok ,at magaan ang aking PASAN.(Mat.11:29-30)

Ang krus ni Cristo ay ating papasanin at Magaral tayo sa kanya sapagkat ang kanyang pamatok ay malambot at ang kanyang pasan ay MAGAAN.

Alin ang MAGAAN na krus ni Cristo na ating PAPASANIN.

"Sapagkat ito ang Pag-ibig sa Dios na ating TUPARIN ang kanyang MGA UTOS at ang kaniyang MGA UTOS ay HINDI MABIGAT.(1 Juan 5:3, Deut.30:11)

ALin ang Krus na MAGAAN na pasan ito ang MGA UTOS ni CRISTO na Hindi MABIGAT ang kanyang Mga SALITA.

"Sapagkat ang SALITA NG KRUS ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ;ngunit itoy kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas .(1 Cor.1:18)

Ang SALITA NG KRUS ay SALITA ni Cristo.(Rom.10:17) hindi ito leteral na kahoy na tulad ng krus ng mga katoliko itong krus na ito pinapasan ito araw-araw.kaya magkaiba ang krus ng mga katoliko sa tinatawag na krus ni Cristo sapagkat ang krus ni Cristo ay ang kanyang SALITA o mga UTOS.

Ito ang krus na hindi ka Ipapako ng Leteral.

"Akoy NAPAKO sa KRUS na kasama ni CRISTO..."(Gal.2:20)

Ang nagsasalita sa talata na ito ay si Apostol Pablo sabi nya NAPAKO cia sa KRUS na KASAMA si Cristo ang itinutukoy dito ni apostol Pablo na Krus ay hindi leteral na krus na kahoy sapagkat hindi naman napako si Apostol Pablo sa Krus na kahoy. may krus na kung saan ipinako si Pablo at yan ang espiritwal na krus ang KAUTUSAN NI CRISTO.

Hindi Pwede maging Leteral na Krus ito sapagkat ang krus na ito ay may DUGO.

"At sa pamamagitan niya pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay ,na pinapayapa niya sa pamamagitan ng DUGO NG KANYANG KRUS ,sa pamamagitan niya,sinasabi ko maging mga bagay sa kalupaan ,o sa mga bagay sa sangkalangitan.(Col.1:20)

Ito ang DUGO ng Tipan. na nabubuhos dahil sa marami sa ikagpapatawad ng mga kasalanan.(Mat.26:28) Alam naman natin na ang TIPAN ay isang SALITA ng KASUNDUAN.