Visitor

Thursday, March 28, 2013

JUAN 8:40


Isa sa mga ginagamit ng mga tao na hindi naniniwala sa pagiging Dios ni Cristo ay ang "Juan 8:40" ito ay malimit na ginagamit ng mga INC 1914 at ng mga Muslim para patunayan na hindi Dios si Cristo kundi "TAO"tama ba ang kanilang pag unawa sa nabanggit na talata ito ngayon ang ating pag-aaralan ,kung ano ang kahulugan ng talatang ito.
"Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios: ito'y hindi ginawa ni Abraham.(Juan 8:40)
Ayon sa mga gumagamit sa talatang ito dito daw ay inamin ni Cristo na siya ay "TAO" na nagsasaysay ng katotohanan na kaniyang narinig sa Dios ? Hindi daw siya ang Dios kundi siya ay tao na nagsasaysay ng katotohanan na narinig niya sa Dios.kaya ang sa congclution nila tao si Cristo ?Tama ba ganitong pag unawa sa talata.
Ngayon titignan natin ang boung Kontexto ng talata sa kabuhuan kung bakit ito sinabi ni Cristo kaya sisimulan natin sa boud ng pangyayari . 

Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan: ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Sinabi nga sa kaniya ng mga Fariseo, Nagpapatotoo ka sa iyong sarili; hindi totoo ang patotoo mo. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Bagama't ako'y nagpapatotoo sa akin din, ay totoo ang aking patotoo; sapagka't nalalaman ko kung saan ako nanggaling, at kung saan ako paroroon; datapuwa't hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling, o kung saan ako paroroon. Nagsisihatol kayo ayon sa laman; ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo; sapagka't hindi ako nagiisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat, na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatotoo sa akin din, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Saan naroroon ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, Hindi ninyo nakikilala ako, ni ang aking Ama: kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Sinalita niya ang mga salitang ito sa dakong kabang-yaman, nang nagtuturo siya sa templo: at walang taong humuli sa kaniya; sapagka't hindi pa dumarating ang kaniyang oras. Muli ngang sinabi niya sa kanila, Yayaon ako, at ako'y inyong hahanapin, at mangamamatay kayo sa inyong kasalanan: sa aking paroroonan, ay hindi kayo mangakaparoroon. Sinabi nga ng mga Judio, Siya kaya'y magpapakamatay, sapagka't kaniyang sinabi, Sa aking paroroonan, ay hindi kayo mangakaparoroon. At sa kanila'y kaniyang sinabi, Kayo'y mga taga ibaba; ako'y taga itaas: kayo'y mga taga sanglibutang ito; ako'y hindi taga sanglibutang ito. Sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mangamamatay sa inyong mga kasalanan: sapagka't malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Cristo, ay mangamamatay kayo sa inyong mga kasalanan.(Juan 8:12-24) 


Kung itaas natin ang pag-basa hindi ito nagpapatunay sa pagiging tao ni Cristo bagkus pinatunayan ni Cristo na hindi siya tao sapagkat nung tanungin ng mga escriba at fariseo ang kanyang kapamahalaan sa paghatol sinabi ni Cristo na hindi siya humahatol na mag-isa kundi kasama niya ang Ama na nagsugo sa kanya at kang paghatol ay totoo at sinabi niya na siyay hindi taga sanlibutan kundi siya ay taga itaas.


Bakit sinabi ni cristo na hindi siya taga sanlibutan bagkus siya ay taga Itaas,Ano ang ibig sabihin nito?


Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung ang Dios ang inyong ama, ay inyong iibigin ako: sapagka't ako'y nagmula at nanggaling sa Dios; sapagka't hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako.(Juan 8:42) 


Dito isinaysay ni cristo na kaya siya hindi taga sanlibutan kundi taga -itaas sapagkat siya ay nanggaling o nagmula sa Dios at isinugo ng Dios .samakatuwid hindi talaga si Cristo tao kundi siya ay MULA SA DIOS at isinugo ng Dios sa sanlibutan at bumaba mula sa langit.
Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.(Juan 6:38)
Kaya dito maliwanag na hindi tao si Cristo kundi siya ay nagmula sa Dios at bumaba mula sa langit para gawin ang kalooban ng Amang Dios na nagsugo sa kanya ,kaya may misyon ang pagparito ni Cristo sa sanlibutan kaya siya bumaba mula sa langit at ito ay gawin ang kalooban ng Dios Ama na nagsugo sa kanya.
Ngayon bakit sinabi ni Cristo na siya ay TAONG nagsasaysay ng katotohanan narinig niya sa Dios? Nangangahulugan ba ito na hindi siya Dios ?Ngayon ang tanong natin paano naging "TAONG " nagsasaysay si Cristo ng katotohanan narinig niya sa Dios?
Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:(Fil.2:6-7)
Paano naging TAONG nagsasaysay ng katotohanan si Cristo sinagot mismo ng Biblia ang dahilan na siya bagamat nasa anyong Dios.ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin ,na nakitulad sa mga tao at nasumpungan sa anyong tao (Filipos 2:8).kaya itong cristo na Anak ng Dios na buhay ay nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao upang saysayin sa mga tao ang katotohanan narinig niya sa Dios.
Ipinadala siya ng Ama sa sanlibutan para saysayin ang katotohanan ng Dios ito ang misyon ni Cristo kaya siya ay nagkatawang tao.(Juan 1:1,14) kaya si Cristo ay Dios o Anak ng Dios na nagkatawang tao para maging tao na magsasaysay ng katotohanan ng narinig niya sa kanyang Ama.
Ang patunay bago ipanganganak Abraham ay nanduon na si Cristo ?
Dakila ka pa baga sa aming amang Abraham, na namatay? at nangamatay ang mga propeta: sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anoman: ang aking Ama'y siyang lumuluwalhati sa akin; na tungkol sa kaniya'y sinasabi ninyo, na siya'y inyong Dios; At hindi ninyo siya napagkilala: nguni't nakikilala ko siya; at kung aking sasabihin, na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo, na sinungaling: datapuwa't nakikilala ko siya, at tinutupad ko ang kaniyang salita. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw; at nakita niya, at natuwa.Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limangpung taon, at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga.(Juan 8:53-58)

Sunday, March 24, 2013

CRISTO ISINUGO NA PROPETA AY ANAK NG DIOS "SPOKESPERSON NG AMA"
Isa sa malimit ipinapangatuwiran ng mga INC ni Manalo o ng mga Muslim kaya daw hindi Dios si Cristo dahil daw sa BIBLIA ang atingPanginoong Jesu Cristo daw ay tinawag na "SUGO NG DIOS" o "PROPETA NG DIOS" ito daw ang patunay ayon sa kanila na hindi si Cristo ang Dios.

Ito ngayon ang ating hihimayhimayin kung tama ba ang ganitong pananaw ito ba ay makatuwiran una yong salitang SUGO NG DIOS nagpapatunay ba ito hindi Dios ang ating Panginoong Jesu Cristo.

Ang salitang "SUGO" sa tamang kahulugan nito ay "IPINADALA" o isinugo sa isang misyon o tungkulin. hindi ito tumutukoy sa likas na kalagayan.

Halimbawa ang "Presidente ay nagsugo ng kanyang AMBASADOR " ang nagsugo yong "PRESIDENTE" at ang "ISINUGO " ay ang "AMBASADOR" sa kalagayan ng NAGSUGO at ang ISINUGO ,,,iisa lang kanilang kalagayan "ang PRESEDENTE ay TAO ang kalagayan at ang "isinugo na "AMBASADOR " ay TAO rin ang kalagayan sa pagiging TAO pareho silang TAO,,,Biologically pareho silang tao.


Ang magkaiba lang sa kanila ay ang tungkulin na ginampanan ang na isa ay gumaganap ng tungkuling PRESIDENTE  at ang isa naman ay AMBASADOR.

Kaya hindi nakakabawas ng kalagayan ang pagiging "SUGO"Lalo na kung nagsugo at ang isinugo ay pareho ng kalagayan

Halimbawa :May Ama na isinugo ang Anak niya na bumili ng suka nawala ba kalagayan ng Anak bilang tao ng isinugo siya ng kanyang Amang tao .HINDI NAMAN ,,

Ngayon itatanong nalang natin "ANONG URI NG PAGKA SUGO ang ating Panginoong Jesu Cristo kasi maraming isinusugo ang Dios ,Pwede magsugo ang Dios ng anghel ,pwede magsugo ang Dios ng mga bagay na kanyang naisin isugo. 

"Sinugo niya ang kaniyang SALITA, at pinagaling sila, at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak.(Awit 107:20)

Pansinin ninyo "ISINUGO NG DIOS  ANG KANIYANG SALITA" dito maliwanag na ang Salita ng Dios ay isinusugo mismo ng DIOS? Ngayon ano itong SALITA na isinususugo ng Dios .

Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha.(Juan 1:1-3 MBB)

Dito maliwanag na itong SALITA na isinusugo ng Dios ito ay naroon na sa pasimula at kasama ng Dios at ang SALITA AY DIOS

Sino ito'ng Salita na kasama ng Dios sa pasimula na...na ayon kay Apostol Juan na itong SALITA ay  "DIOS"?

"At nagkatawang-tao ang SALITA, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan...."Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya.(Juan 1:14,18)


Ito pala ang Bugtong na Anak ng Dios.(Juan 1:18) na kasama ng Dios Ama sa pasimula na ang pangalan ay ang SALITA NG DIOS.(Apoc. 19:11-16)

Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan, at ano ang pangalan ng kaniyang anak kung iyong nalalaman?(Kaw.30:3-4)

Maliwanag na ang ANAK NG DIOS o ang BUGTONG na ANAK ang tinutukoy na ang SALITA ay DIOS. na ito rin ang Nagkatawang tao at tumahan sa GITNA NG MGA TAO.(1 Samuel 20:42,Zac.2:8-10,Juan 1:1-3,14)Ang Dios Anak o ang Anak ng Dios na nahayag sa Laman.(1Tim.3:16)o sumasa Laman.(Jusua 1:9,Col.2:9)

"....gaya ng sabi ng Dios, Mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila; at ako'y magiging kanilang Dios, at sila'y magiging aking bayan. (2 Cor.6:16)


At nagkatawang-tao ang Salita, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.(Juan 1:14) 

"Nguni't katotohanan bang ang Dios ay tatahang kasama ng mga tao sa lupa?(2Cro.6:18)

Dahil nagkatawang tao ipinaglihi ng isang dalaga at naganap ang hula na ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalake at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel  na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios.(Mat.1:22-23) na tumahan sa gitna natin.

Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda; narito, isang dalaga ay maglilihi, at manganganak ng isang lalake, at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel.(Isaias 7:14)


Sapagat itong ipapanganak ng dalaga ay ang ay ang Makapangyarihang Dios na Anak ng Kataastaasang Ama.(Luc.1:31-32)

Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.(Isaias 9:6)

At dumating ang panahon isinugo ng Amang Dios ang kanyang Anak sa sanlibutan.(1Juan 4:10,14) upang ang sanlibutan ay sumamplataya sa kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya.(Juan 3:16-17) 

Dahil dito isinugo si Cristo bilang PROPETA at ang pag-dating ng dakilang propetang ito ay ang PAGDALAW NG DIOS sa kanyang bayan upang ang kanyang bayan ay iligtas sa kanilang kasalanan.(Mat.1:21)


At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naparoon sa bayan na tinatawag na Nain; at kasama niya ang kaniyang mga alagad, at ang lubhang maraming tao. At nang siya nga'y malapit na sa pintuan ng bayan, narito, inilalabas ang isang patay, bugtong na anak na lalake ng kaniyang ina, at siya'y bao: at kasama niya ang maraming tao na taga bayan. At pagkakita sa kaniya ng Panginoon, siya'y kinahabagan niya, at sinabi sa kaniya, Huwag kang tumangis. At siya'y lumapit at hinipo ang kabaong: at ang nangagdadala ay tumigil. At sinabi niya, Binata, sinasabi ko sa iyo, Magbangon ka. At naupo ang patay, at nagpasimulang magsalita. At siya'y ibinigay niya sa kaniyang ina. At sinidlan ng takot ang lahat: at niluluwalhati nila ang Dios, na sinasabi, Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta: at, dinalaw ng Dios ang kaniyang bayan.(Luc.7:11-16)


Na kung saan lumitaw sa gitna natin ang isang DAKILANG PROPETA  at dinalaw ng Dios ang kaniyang Bayan ...kaya ang paglitaw nitong Dakilang Propeta na ito ay siya ring pagdalaw ng Dios sa kanyang bayan samakatuwid itong dakilang propeta na ito ay ang Dios na dumalaw sa kaniyang bayan dahil ang DAKILANG PROPETANG ito ay HIGIT kay sa isang PROPETA ito ay PANGINOON na paparito na ipaghahanda ang kanyang daan.


Datapuwa't ano ang nilabas ninyo? upang makita ang isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at lalo pang higit kay sa isang propeta. Ito yaong tungkol sa kaniya'y nasusulat, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. (Mateo 11:9-10)

At ito ay pinagpauna ng Banal na Kasulatan na TUNAY NA DADALAWIN NG DIOS ANG MGA ANAK NI ISRAEL natupad ito sa pagparito ng ANAK NG DIOS.

"At ipinasumpa ni Jose sa mga anak ni Israel, na sinasabi, Tunay na dadalawin kayo ng Dios,..(Gen.50:25)

Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos;Ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao, upang iyong dalawin siya?(Awit 8:3-4) 


Na kung saan dinalaw ng Dios ang tao o ang anak ng tao upang ilagak sa tao ang kaniyang puso at   nagkatawang tao.(Juan 1:14,Heb.2:6-9) at naparitong nasa laman.

Ano ang tao, na iyong palalakhin siya, at iyong ilalagak ang iyong puso sa kaniya, At iyong dadalawin siya tuwing umaga, at susubukin siya sa tuwi-tuwina? (Job 7:17-18)

"...ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman..."(2 Juan 7)

Tunay na ang isang Manunubos ay paparoon sa Sion at sa kanila na nangaghihiwalay sa Jacob ng pagsalangsang  upang iligtas sila sa kanilang kasalanan. 

At isang Manunubos ay paroroon sa Sion, at sa kanila, na nangaghihiwalay sa Jacob ng pagsalangsang, sabi ng Panginoon.(Isaias 59:20)

Sapagka't ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, na nagsasabi, Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas.(Mateo 3:3) 

Oo at ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng kataastaasan; Sapagka't magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon, upang ihanda ang kaniyang mga daan; Upang maipakilala ang kaligtasan sa kaniyang bayan, Sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan, Dahil sa magiliw na habag ng aming Dios, Ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin.(Luc.1:76-78)

Nguni't mangatuwa ang matuwid; mangagalak sila sa harap ng Dios: Oo, mangagalak sila ng kasayahan. Kayo'y magsiawit sa Dios, kayo'y magsiawit ng kapurihan sa kaniyang pangalan: ipaghanda ninyo ng maluwang na lansangan siya na nangangabayo sa mga ilang; ang kaniyang pangalan ay JAH; at mangagalak kayo sa harap niya..."Oh Dios, nang ikaw ay lumabas sa harap ng iyong bayan, nang ikaw ay lumakad sa ilang;(Awit 68:3-4,7)

Nangyari nga ito, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi,Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion: Narito, ang Hari mo'y pumaparito sa iyo, Na maamo, at nakasakay sa isang asno, At sa isang batang asno na anak ng babaing asno.(Mateo 21:4-5)

Kaya isa sa mga titulo ng ating Panginoong Jesus cristo ay ang "DAKILANG PROPETA" ngunit hindi siya  BASTA PROPETA lang siya ay higit pa sa kay sa propeta  (Luc 7:26)siya  Anak ng Dios.(Juan 3:16) na nagkatawang tao o nag anyong tao at nakitulad sa tao.(Juan 1:14,Fil.2:5-8) na sa pamamagitan ng Anak ay nagsasalita ang Ama sa huling araw na ito siya ang itinalaga ng Ama na maging PROPETA o TAGAPAGSALITA ng AMA na dapat pakikinggan ng tao..

Nevi'im In Hebrew, the word נָבִיא (navi), "spokesperson", traditionally translates as "prophet"

Kaya sa literal na kahulugan ng salitang "PROPETA" ay SPOKES PERSON si Cristo bilang Sinisintang  Anak ng AMA ay isinugo ng kanyang Ama sa sanlibutan para maging TAGAPAGSALITA ng DIOS AMA sa mga tao at sa kanya tayo makikinig. 

Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan;(Hebreo 1:2-3) 

At pagkaraan ng anim na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago, at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok: At nagbagong-anyo siya sa harap nila; at nagliwanag ang kaniyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kaniyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipagusap sa kaniya. At sumagot si Pedro, at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito: kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng tatlong tabernakulo; isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila: at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong kinalulugdan; siya ang inyong pakinggan.(Mateo 17:1-5)

Sinugo ng Dios Ama ang kanyang sinisintang ANAK sa sanlibutan upang maging PROPETA o (SPOKEPERSON) ng Ama sa mga tao na kaniyang nilalang .(Mat.21:37) at ito ang isinugo ng Ama.(Gal.4:4) na bumaba sa lupa mula sa langit.(Juan 6:38) at nagkatawang tao at nakitulad sa mga tao.(Juan 1:1-3,14,Filipos 2:5-7) at pinangangak ng isang Berhin.(Isaias 9:6).

Ito ang Bugtong na Anak ng Ama  na dumalaw sa Israel.

At nangyari nga ang lahat ng ito, upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, Narito, ang dalaga'y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios. (Mateo 1:22-23)At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. (1Juan 5:20)

Wednesday, March 20, 2013

RADIO WAVES OF POWERHow radio waves are created by electricity

A lot of natural phenomena generate electromagnetic waves. The burning of helium gas in stars creates heat and light, which are both forms of electromagnetic radiation. Lightning creates a lot of electromagnetic radiation in a large part of the electromagnetic spectrum. The burning of materials like wood also produces heat and light and the decay of heavy isotopes like uranium generates radioactive radiation. There is a lot of electromagnetic radiation out there.


Ephesians 2:2 "....the power of the air,...."


Radio waves in wireless communication

Radio is a natural phenomenon, but we wouldn't be humans if we wouldn't try using radio waves to our advantage. The radio waves that are used in wireless communication are created artificially with electricity and they are used to transmit energy, and ultimately, information. How information can be transmitted with a radio wave is a question we will look into later. Let's first look at how radio waves are generated artificially so that they can be used in equipment like laptops and wireless routers.

Generating radio waves

When electric current flows through a wire, this creates a magnetic field.
The animation above shows a static magnetic field, that is generated by direct current (DC). Direct current is current that flows in one direction.
The electrons flowing through the wire emit small energy packets called photons. The photon emission is what creates the magnetic field.

Photons

What photons really are, is hard to comprehend. We know photons only as mathematical equations, like the ones Maxwell came up with. You can think of photons as very small energy packets that behave both as a particle and as a wave. This duality is called the wave-particle duality.
How photons travel and how they behave is part of a sience called quantum electrodynamics. We don't have the answer to obvious questions like what photons really are and what they would look like if we could see them. We just happen to know how photons behave, or are likely to behave.

Direct current versus alternating current

In wireless communication alternating current (AC) is used for the creation of radio waves. This type of current constantly changes direction because the poles that create the electric current are constantly switched at a very high frequency. These changes in direction occur 60 times per second, or, if you want to sound more sophisticated you would say the AC frequency is 60 Herz (Hz).
The changing direction of the electric current causes an oscilating magnetic field which produces radio waves.
So, if we summerize this we can say that radio waves in wireless communication are generated by an alternating current that is applied to a wire. This changing current creates an oscillating magnetic field which results in a radio wave.

WATER PURIFICATION[Hebrew 10:22]

and our bodies washed with pure water.Water purification is the process of removing undesirable chemicals, biological contaminants, suspended solids and gases from contaminated water. The goal is to produce water fit for a specific purpose. Most water is purified for human consumption (drinking water), but water purification may also be designed for a variety of other purposes, including meeting the requirements of medical, pharmacological, chemical and industrial applications. In general the methods used include physical processes such as filtration, sedimentation, and distillation, biological processes such as slow sand filters or biologically active carbon, chemical processes such as flocculation and chlorination and the use of electromagnetic radiation such as ultraviolet light.

The purification process of water may reduce the concentration of particulate matter including suspended particles, parasites, bacteria, algae, viruses, fungi; and a range of dissolved and particulate material derived from the surfaces that water may have made contact with after falling as rain.
The standards for drinking water quality are typically set by governments or by international standards. These standards will typically set minimum and maximum concentrations of contaminants for the use that is to be made of the water.

It is not possible to tell whether water is of an appropriate quality by visual examination. Simple procedures such as boiling or the use of a household activated carbon filter are not sufficient for treating all the possible contaminants that may be present in water from an unknown source. Even natural spring water – considered safe for all practical purposes in the 19th century – must now be tested before determining what kind of treatment, if any, is needed. Chemical and microbiological analysis, while expensive, are the only way to obtain the information necessary for deciding on the appropriate method of purification.

Reverse osmosis, it is first necessary to understand osmosis. Osmosis is the term for the phenomenon whereby if a semi-permeable membrane separates two salt solutions of different concentration, water will migrate from the weaker solution through the membrane to the stronger solution, until the solutions are of the same salt concentration. Reverse osmosis subverts this process. It involves applying pressure to reverse the natural flow of water, forcing the water to move from the more concentrated solution to the weaker. The semi-permeable membrane is porous, allowing water to pass through, but blocking the passage of the bulkier salt molecules.The semi-permeable membranes for reverse osmosis treatment are generally constructed from polyamide-based materials. These materials are resistant to biological degradations, but are subject to chemical attacks from chlorine. 

Reverse osmosis has been used as a method of purification for ground and surface fresh water, in addition to its role as a desalinating agent. Working with such water sources creates some problems for the reverse osmosis system. Because of the very small pore sizes involved in the membrane, it is vital that ground and surface water is adequately pre-treated prior to the reverse osmosis process. Depending upon the hardness of the water involved, scaling of the membrane is likely to occur. If the concentration of the calcium or magnesium in the water (the chemicals that determine water’s hardness) is at a high enough level where the chemicals are insoluble, it will create a hard mineral on the inside of the membrane, rendering it useless.

Sunday, March 17, 2013

EGYPT REVOLUTION
A week ago, Egypt’s revolution commemorated the second anniversary of its beginning. It hasn’t, however, been a week of celebrations – the day itself was considered by many Egyptian activists and political forces to be a reminder that after two years of transition, the revolution has not delivered on its potential. Moreover, violence has occupied the attention of the media, with civil unrest rocking cities such as Port Said, Suez and the centre of Cairo.

These are not disparate occurrences – they are inextricably linked. Two years ago, Egyptians did not rise up against a man – Hosni Mubarak – but against a system. The famous call during those 18 days of protests was clear: “the people want the fall of the regime.” In the two years since, however, that regime not only remains more or less intact – but the system within, which it operated, has taken a turn for the worse. Those who claim to support Egypt’s revolution have a lot more to do before it can be considered to have been completed.

While the regime within the institutions of the state has largely survived intact – despite many efforts of President Mohammed Morse to impose his own hegemonic regime – the institutions of the state have been weakened.

So, while the state and its institutions are not coming apart, cracks have formed – cracks that have been building not for days or nor weeks, but for many months. What we have seen over the past few days is the exploitation of those cracks as they are subjected to pressure through this crisis.

Since the beginning of this revolution, calls for reforming the institutions of the state have gone largely unheeded. Instead, the institutions have continued to deteriorate. During the transition, they have not been given the proper attention required to see them strengthen and function in a more just manner.

The ministry of interior, which governs the infamous Egyptian security services, for example, has certainly not been reformed and, as a result, is unable to carry out its responsibilities effectively. The violence over the last few days, which has cost the lives more than 60 Egyptians, is directly related to this continuing deterioration – and we should expect to see more cracks in the institution in the weeks and months ahead.

The responsibility for that deterioration can only lie with those who have been managing the Egyptian transition since Mr. Mubarak’s resignation – the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), and the presidency of Muslim Brotherhood member Mr. Morsi. It is their responsibility to reform and alter the institutions of the state to serve the Egyptian people more effectively, as well as fulfil the aims of the revolution. These two forces were the only ones who had the power to enact change. However, the SCAF did not take such steps, preferring to focus on other issues. When Mr. Morsi took office, changing the institutions was generally ignored in favour of steps that sought to impose a new hegemony sympathetic to the Muslim Brotherhood.
Some supporters of the government point the finger of blame towards the opposition forces for the violence and the crisis – but the opposition has no competency or power to affect the institutions, and it is not responsible for the violence. To assume otherwise is to grant the opposition more clout than it actually possesses. If the opposition and the government were to stand together and urge an end to the violence sreets, it would be largely ignored.
The grievances being heard on the streets of Egypt’s cities are not political in any case – they are far more raw than that, and the violence will only continue if the core causes of those grievances are not addressed. The institutions of the state are not equipped to deal with the outbreak of a crisis when things break down. Egyptians will urgently need these institutions in the period ahead, most particularly because the worsening economic situation is colliding with popular discontent over Mr. Morsi’s government.

The last few days are an indictment of the opposition political leadership for many things – but not because of the outbreak of violence or the inability of the state to suitably manage that violence. Only the governing powers of the past two years can be held to account in that regard – the reforming and restructuring of the institutions of the state should have been the first priorities of any post-Mubarak regime.

They were not – and they should be held to account for that. It is unclear, however, whether they will be held to account; not unless the leadership of the opposition is able to organize effectively, in political terms, to ensure that.”
As such, it is likely that the state’s institutions will deteriorate further, until either a stronger political opposition can hold the government to account – or until a new president is elected into office. Neither appears likely for some time.

SYRIAN UPRISING

The Syrian civil war,also commonly known as the Syrian uprising, is an ongoing armed conflict in Syria between forces loyal to the Syrian Ba'ath Party government and those seeking to oust it. The conflict began on 15 March 2011, with popular demonstrations that grew nationwide by April 2011. These demonstrations were part of the wider Middle Eastern protest movement known as the Arab Spring. Protesters demanded the resignation of President Bashar al-Assad, whose family has held the presidency in Syria since 1971, as well as the end to over four decades of Ba'ath Party rule

In April 2011, the Syrian Army was deployed to quell the uprising, and soldiers were ordered to open fire on demonstrators. After months of military sieges,the protests evolved into an armed rebellion. Opposition forces, mainly composed of defected soldiers and civilian volunteers, became increasingly armed and organized as they unified into larger groups. However, the rebels remained fractured, without organized leadership. The Syrian government characterizes the insurgency as an uprising of "armed terrorist groups and foreign mercenaries".The conflict has no clear fronts, with clashes taking place in many towns and cities across the country.

 


The Arab League, United States, European Union, Arab States of the Persian Gulf, and other countries condemned the use of violence against the protesters. The Arab League suspended Syria's membership because of the government's response to the crisis, but granted the Syrian National Coalition Syria's seat on 6 March 2013. The Arab League also sent an observer mission in December 2011, as part of its proposal for peaceful resolution of the crisis. A further attempt to resolve the crisis was made through the appointment of Kofi Annan as a special envoy. On 15 July 2012, the International Committee of the Red Cross assessed the Syrian conflict as a "non-international armed conflict" (the ICRC's legal term for civil war), thus applying international humanitarian law under the Geneva Conventions to Syria.

On 2 January 2013, the United Nations stated that the war's death toll had exceeded 60,000; on 12 February, this figure was updated to 70,000. According to various opposition activist groups, between 50,130 and 72,305 people have been killed,of which about half were civilians, but also including 31,170–32,960 armed combatants consisting of both the Syrian Army and rebel forces,up to 2,690 opposition protesters and 1,000 government officials.By October 2012, up to 28,000 people had been reported missing, including civilians forcibly abducted by government troops or security forces. According to the UN, about 1.2 million Syrians have been displaced within the country.To escape the violence, as many as 1 million Syrian refugees have fled to neighboring countries.In addition, tens of thousands of protesters have been imprisoned and there were reports of widespread torture and psychological terror in state prisons.International organizations have accused both government and opposition forces of severe human rights violations.However, human rights groups report that the majority of abuses have been committed by the Syrian government's forces, and UN investigations have concluded that the government's abuses are the greatest in both gravity and scale.

Friday, March 15, 2013

THE MEDICINE SOILMedicine

 • Soil is commonly used in antibiotics. Microbes created in the soil are harmful to bacteria, which is why soil is used in medicine. Medicines created by soil include skin ointments, tuberculosis drugs and anti-tumor drugs.

  While many people recognize the important duties that soil performs in our everyday lives—nourishing plants, filtering ground and surface water and providing a foundation for our homes and offices—most do not realize that soil has also served as an important source of commonly used antibiotics.
  Soil is indeed almost a perfect laboratory for the creation of natural medicines. Soil contains a wide array of tiny microhabitats that creates an enormous variation in the appearance and survival strategies of soil microbes. This diverse group of microbes, of which there are billions in an average teaspoon of soil, must then compete with one another for every available nourishing piece of organic matter. Through the lens of a microscope, scientists have observed this fracas and realized that the methods microbes use to subdue other microbes in the soil can be adapted to fight infections in the human body.
  The pioneering work behind the discovery of soil-derived antibiotics was performed by Dr. Selman Waksman. In fact, it was Dr. Waksman who coined the term antibiotic to describe the focus of his research. Dr. Waksman was a Russian immigrant who came to the United States in 1911 to study agriculture at Rutgers University. After receiving a Ph.D. in biochemistry from the University of California and becoming a naturalized citizen, he returned to Rutgers to become a lecturer of soil microbiology and a microbiologist at the New Jersey Agricultural Experiment Station. He later became a full professor and used his position to study an order of soil bacteria called the actinomycetes. Actinomycetes seemed to compete for food in the soil by secreting compounds that were harmful to rival bacteria, thus keeping them away. Dr. Waksman realized that if he could identify and isolate these compounds, he might be able to use them to combat human infections. 

  Indeed, starting with the discovery of actinomycin in 1940 until his retirement in 1958, Dr. Waksman and his students derived 22 different antibiotic compounds from actinomycetes. Three of the antibiotics — actinomycin, neomycin and streptomycin — became commonly used. 

  Actinomycin, the first antibiotic isolated by Dr. Waksman, is used sparingly as an anti-tumor drug (it is highly toxic) and frequently as an investigative tool for cell biologists. Neomycin is an extremely common antibiotic that is found in many skin ointments such as Neosporin®, as well as numerous treatments for eye and ear infections. Streptomycin was the first practical treatment for tuberculosis. 

  While working at Rutgers, Dr. Waksman was also hired as a consultant to the Merck pharmaceutical company. A share of the royalties from patents held by Merck on Waksman’s antibiotics and other medicines went back to Rutgers University and helped to establish a fellowship in the Department of Soils. Dr. Waksman convinced Merck to license out streptomycin to other manufacturers and used the profits to found the Institute of Microbiology at Rutgers, which was renamed the Waksman Institute of Microbiology after his death. As a result of his work and charity, Dr. Waksman was awarded the Nobel Prize in 1952. He is the only soil scientist ever to have received that honor. 

  Looking to the soil for antibiotics did not stop with Dr. Waksman’s retirement. Vancomycin, an antibiotic isolated in 1956 from a species of actinomycete found in Indian and Indonesian soils, is extremely powerful and the current last line of defense for the treatment of bacterial infections. However, as with all other antibiotics, strains of bacteria resistant to vancomycin recently have been discovered. This means that some bacteria are now impervious to all known treatments. This is a scary reality, but rest assured that scientists are already at work in the soil, trying to find the microbe that will provide the next miracle medicine.


  Erythromycin is a macrolide antibiotic that has an antimicrobial spectrum similar to or slightly wider than that of penicillin, and is often prescribed for people who have an allergy to penicillins. For respiratory tract infections, it has better coverage of atypical organisms, including Mycoplasma and legionellosis. It was first marketed by Eli Lilly and Company, and it is today commonly known as EES (erythromycin ethylsuccinate, an ester prodrug that is commonly administered). It is also occasionally used as a prokinetic agent.

  In structure, this macrocyclic compound contains a 14-membered lactone ring with ten asymmetric centers and two sugars (L-cladinose and D-desosamine), making it a compound very difficult to produce via synthetic methods.

  Erythromycin is produced from a strain of the actinomycete Saccharopolyspora erythraea.


  Abelardo Aguilar, a Filipino scientist, sent some soil samples to his employer Eli Lilly in 1949. Eli Lilly’s research team, led by J. M. McGuire, managed to isolate erythromycin from the metabolic products of a strain of Streptomyces erythreus (designation changed to "Saccharopolyspora erythraea") found in the samples.

  Lilly filed for patent protection of the compound and U.S. patent 2,653,899 was granted in 1953. The product was launched commercially in 1952 under the brand name Ilosone (after the Philippine region of Iloilo where it was originally collected). Erythromycin was formerly also called Ilotycin.

  In 1981, Nobel laureate (1965 in chemistry) and professor of chemistry at Harvard University (Cambridge, MA) Robert B. Woodward (posthumously), along with a large number of members from his research group, reported the first stereocontrolled asymmetric chemical synthesis of erythromycin.

  The antibiotic clarithromycin was invented by scientists at the Japanese drug company Taisho Pharmaceutical in the 1970s as a result of their efforts to overcome the acid instability of erythromycin.
  Scientists at Chugai Pharmaceuticals discovered an erythromycin-derived motilin agonist called mitemcinal that is believed to have strong prokinetic properties (similar to erythromycin) but lacking antibiotic properties. At the present time, erythromycin is commonly used off-label for gastric motility indications such as gastroparesis. If mitemcinal can be shown to be an effective a prokinetic agent, it would represent a significant advance in the GI field as treatment with this drug would not carry the risk of unintentional selection for antibiotic-resistant bacteria.

Tuesday, March 12, 2013

EMBALMING

 Embalming, in most modern cultures, is the art and science of temporarily preserving human remains (some may preserve for long-term) to forestall decomposition and to make them suitable for public display at a funeral. The three goals of embalming are thus sanitization, presentation and preservation (or restoration) of a corpse to achieve this effect. Embalming has a very long and cross-cultural history, with many cultures giving the embalming processes a greater religious meaning.


Embalming has been practiced in many cultures. In classical antiquity, perhaps the ancient culture that had developed embalming to the greatest extent was that of Egypt, which developed the process of mummification. The Ancient Egyptians believed that preservation of the mummy empowered the soul after death, the latter of which would return to the preserved corpse.
Pottery, dishes and other miscellaneous items from the embalming cache of Tutankhamen.
The Inca and other cultures of Peru, carried out embalming rituals, as they lived in a climate which favored a form of mummification.

Monday, March 11, 2013

PERILS

2 Corinthians 11:26

Viewing the King James Version. Click to switch to 1611 King James Version of 2 Corinthians 11:26.

In journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils of sea,in perils among false brethren; 

in perils of waters,in perils of sea

in perils of robbers,

 

 

in perils in the wilderness (Desert False Prophet of Arabia)

 

 

in perils among false brethren;

 in perils in the City

Saturday, March 9, 2013

NIGHT CLUB

SONG OF FOOLS

Death metal is an extreme subgenre of heavy metal music. It typically employs heavily distorted guitars, tremolo picking, deep growling vocals, blast beat drumming, minor keys or atonality, and complex song structures with multiple tempo changes.Those who sit at the gate mock me, and I am the song of the drunkards.(Psalms 69:12)

Building from the musical structure of thrash metal and early black metal, death metal emerged during the mid-1980s.Metal acts such as Slayer,Kreator,Celtic Frost, and Venom were very important influences to the crafting of the genre.Possessed and Death,along with bands such as Obituary, Carcass, Deicide, Cannibal Corpse and Morbid Angel are often considered pioneers of the genre. In the late 1980s and early 1990s, death metal gained more media attention as popular genre niche record labels like Combat, Earache and Roadrunner began to sign death metal bands at a rapid rate. Since then, death metal has diversified, spawning a variety of subgenres.