Visitor

Monday, January 27, 2014

POMPEIIPsalms 104:32

He looketh on the earth, and it trembleth: he toucheth the hills, and they smoke.


The city of Pompeii was an ancient Roman town-city near modern Naples in the Italian region of Campania, in the territory of the comune ofPompei. Pompeii, along with Herculaneum and many villas in the surrounding area, was mostly destroyed and buried under 4 to 6 m (13 to 20 ft) of ash and pumice in the eruption of Mount Vesuvius in 79 AD.

Researchers believe that the town was founded in the seventh or sixth century BC and was captured by the Romans in 80 BC. By the time of its destruction, 160 years later, its population was probably approximately 20,000, with a complex water system, an amphitheatre, gymnasium and a port.

The eruption was cataclysmic for the town. Evidence for the destruction originally came from a surviving letter by Pliny the Younger, who saw the eruption from a distance and described the death of his uncle Pliny the Elder, an admiral of the Roman fleet, who tried to rescue citizens. The site was lost for about 1500 years until its initial rediscovery in 1599 and broader rediscovery almost 150 years later by Spanish engineerRocque Joaquin de Alcubierre in 1748. The objects that lay beneath the city have been well preserved for centuries because of the lack of air and moisture. These artifacts provide an extraordinarily detailed insight into the life of a city during the Pax Romana. During the excavation, plaster was used to fill in the voids between the ash layers that once held human bodies. This allowed one to see the exact position the person was in when he or she died.

Friday, January 17, 2014

ICE VII"The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.(Job 38:30)

Ice VII is a cubic crystalline form of ice. It can be formed from liquid water above 3 GPa by lowering its temperature to room temperature, or by decompressing (D2O) ice VI below 95 K. Ordinary water ice is known as ice Ih, (in the Bridgman nomenclature). Different types of ice, from ice II to ice XV, have been created in the laboratory at different temperatures and pressures. Ice VII is metastable over a wide range of temperatures and pressures and transforms into low density amorphous ice (LDA) above 120K. Ice VII has a triple point with liquid water and Ice VI at 355 K and 2.216 GPa, with the melt line extending to at least 715 K and 10 GPa. It can also be created by increasing the pressure on ice VI at ambient temperature.

Like the majority of ice phases (including ice Ih), the hydrogen atom positions are disordered.In addition, the oxygen atoms are disordered over multiple sites.The structure of ice VII comprises a hydrogen bond framework in the form of two interpenetrating (but non-bonded) sub-lattices.Hydrogen pass through the center of the water hexamers and thus do not connect the two lattices. Ice VII has a density of about 1.65 g cm-3 (at 2.5 GPa and 25°C), which is less than twice the cubic ice density as the intra-network O····O distances are 8% longer (at 0.1 MPa) to allow for interpenetration. The cubic unit cell has a side length of 3.3501 Å (for D2O, at 2.6 GPa and 22°C) and contains two water molecules.

Ice VII is the only disordered phase of ice that can be ordered by simple cooling, and it forms (ordered) ice VIII below 273 K up to ~ 8 GPa. Above this pressure, the VII-VIII transition temperature drops rapidly, reaching 0 K at ~60 GPa. Thus, ice VII has the largest stability field of all of the molecular phases of ice. The cubic oxygen sub-lattices that form the backbone of the ice VII structure persist to pressures of at least 128 GPa; this pressure is substantially higher than that at which water loses its molecular character entirely, forming ice X. In high pressure ices, protonic diffusion (movement of protons around the oxygen lattice) dominates molecular diffusion, an effect which has been measured directly.

Scientists hypothesize that Ice VII may comprise the ocean floor of Titan as well as extrasolar planets (such as Gliese 436 b and GJ 1214 b) that are largely made of water.

Monday, January 13, 2014

SI PEDRO BA ANG KINATUPARAN NG ISAIAS 22:21-22


Si Apostol Pedro ba kinatuparan ng hula sa Isaias 22:21-22 na magiging Ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Juda. 

Ito ang isa sa ginagamit ng mga Tagapagtanggol katoliko para patunayan ang pagiging kauna-unahang PAPA NI PEDRO ito ba ay naayon sa tamang interpretasyon ng Banal na Kasulatan 

Basahin ang nasabing talata:


"At aking susuutan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamigkis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kaniyang kamay: at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem, at sa sangbahayan ni Juda. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kaniyang balikat; at siya'y magbubukas, at walang magsasara; at siya'y magsasara, at walang magbubukas. (Isaias 22:21-22)

Pansinin natin ang talata sabi sabi ng Panginoong  Dios sa hula na itong kanyang bibigyan pamamahala ay kanyang susuutan ng balabal at patitibayin siya ng kanyang pamigkis ,at ipagkakatiwala sa kanyang kamay ang pamamahala niya'y magiging Ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Juda at ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang sa kaniyang balikat 

Sino itong Inatangan ng katungkulan sa sa kanyang BALIKAT sa sangbahayan ni David ito ba ay natupad kay apostol Pedro "HINDI" Po?

Kung gayon kanino ito natupad?

"Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang paglago ng kaniyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas, sa luklukan ni David, at sa kaniyang kaharian, upang itatag, at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailan man. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo.(Isaias 9:6-7)

Ito pala ay natupad sa isang batang ipinanganak isang anak na lalake na kung saan ang pamamahala ay MAAATANG SA KANYANG BALIKAT  at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha , Tagapayo , Makapangyarihang Dios at WALANG HANGGANG AMA , Pangulo ng Kapayapaan na kung saan ang kanyang pamamahala  at ng kapayapaan  ay hindi mag magkakaroon ng wakas sa LUKLUKAN o SANGBAHAYAN ni DAVID at ito ay natupad sa ating Panginoong Jesu Cristo.(Isaias 7:13-14,Mat.1:21-23) na siya ang AMA o WALANG HANGGANG AMA na tinutukoy ni Propeta Isaias na MAATANGAN sa BALIKAT ng PAMAMAHALA at katungkulan sa sangbahayan ni David.(Luc.1;31-33)

Na kung saan siya'y magbubukas , at walang magsasara,at magsasara at walang may magbubukas.Kanino ba ito natupad ito ba ay natupad kay apostol pedro ....HINDI

Bagkus ito ay natupad sa ating  Panginoong Jesu Cristo 

"Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At sa anghel ng iglesia sa Filadelfia ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinoman, at naglalapat at di maibubukas ng sinoman:(Apoc.3:6-7)

Ang Panginoong Jesu- Cristo ang BANAL.(Mga Gawa 4:27,30) at ang TOTOO.(Apoc.3:14) na may susi David niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinoman at naglalapat at di maibubukas ng sinoman siya ang Leon sa angkan ni Juda , ang Ugat ni david ang nagtagumpay na magbukas ng aklat at ng pitong tatak nito siya  ang may hawak  susi ni David  .(Mat.16:19)


"At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng pitong tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig, Sinong karapatdapat magbukas ng aklat, at magtanggal ng mga tatak nito? At sinoman sa langit, o sa ibabaw man ng lupa, o sa ilalim man ng lupa, ay hindi makapagbukas ng aklat, o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam, sapagka't hindi nakasumpong ng sinomang marapat magbukas ng aklat, o makatingin man: At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, Huwag kang umiyak; narito, ang Leon sa angkan ni Juda, ang Ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng pitong tatak nito.(Apoc.5:1-5)

Hindi si Apostol Pedro ang kinatuparan ng Hula sa nasabing talata bagkus natupad ito sa ating Panginoong JESU CRISTO.


Sunday, January 5, 2014

ANG KAUGNAYAN NG IGLESIA NG DIOS SA PILIPINAS SA IGLESIA NUONG UNANG SIGLOAng kasaysayan ng MCGI "Members of Church of God International ay Nag ugat ito  pabalik sa Panginoong Jesu Cristo at kanyang mga Apostol una ito naitatag sa  Jerusalem nuong 33 A.D Nung sabihin ng Panginoon..."At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. (Mateo 16:18).

Mula nuon inatasan ng Panginoong ang kanyang mga Apostol na Humayo at gawing Alagad ang mga Bansa.(Mateo 28:19)

"Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo:


Magmula sa Jerusalem silay magiging saksi ng Panginoon hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa.(Luc.24:47-48,Gaw.1:8) nakarating ito sa Roma (Italya).(Gaw.28:16) nakarating din ito sa Espaniya.(Roma 15:24,28)


Itong CHURCH OF  ROME pagkamatay ng mga Apostol ay pinasuk ito ng mga Ganid na lobo na hindi magpapatawad sa Kawan na mga taong mangagsasalita ng masama at magdadala sa mga alagad sa kanilang hulihan .(Acts 20:29-30) kaya ito ay nalihis ng landas at naligaw sa pagsunod sa tunay na aral na bagamat kilala nila ang Dios siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang.(Rom.1:15,19-26,32)

 "Ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga propeta na nagliligaw sa (((((aking bayan)));.."(Mikas 3:5)

Kaya ang CHURCH OF ROME ay nailigaw ng mga ganid na Lobo o mga Bulaang Propeta.

NASIRA ito sa kanyang kalagayan ng pagiging tunay na Iglesia ng Dios dahil sa kakulangan ng kaalaman sapagkat nilimot nila ang kautusan ng kanilang Dios. 

"Ang (((((aking bayan))))) ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman: sapagka't ikaw ay nagtakuwil ng kaalaman, akin namang itatakuwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko: yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Dios, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. (Oseas  4:6)

Pero pansinin mo sa kabila na NASIRA itong BAYAN NG DIOS sa Roma  ito ay inaangkin pa rin ng DIOS na "AKING BAYAN " o kanyang BAYAN. kaya kahit ito ay nailigaw ng mga Bulaang guro itinuturing pa rin ng Dios ito na kanyang bayan.

Itong CHURCH OF ROME nakarating ito sa Pilipinas nuong 1521 dala ng Espaniya.dahil inaangkin pa rin ito ng Dios na kanyang Bayan may hula si Propeta Nehemias  na itong Church of Rome ay mababalik ito sa paglilingkod sa Dios.

Nguni't kung kayo'y magsibalik sa akin, at ingatan ninyo ang aking mga utos, at gawin, bagaman ang nangatapon sa inyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng lupa, akin ngang pipisanin sila mula roon, at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan. Ang mga ito nga'y ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan, na iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan, at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. (Neh.1:9-10)Natupad ang sinabi ng Panginoon sa Mga Gawa 1:8 na magmumula sa Jerusalem at Samaria at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa ang pagsasaksi at dahil dito pipisanin sila mula roon mula sa silangan luluwalhatiin ang Panginoon samakatuwid ang Dios ng Israel sa mga pulo ng dagat sa kaduluduluhang bahagi ng lupa  na pinakaari at maririnig ang mga awit ng pagluwalhati sa matuwid."Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid baga'y ang pangalan ng Panginoon, ng Dios ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. (Isaias 24:15-16)


Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita. Humingi ka sa akin, at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana, at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari.(Awit 2:7-8)

Kayo'y magsipakinig sa akin, Oh mga pulo; at inyong pakinggan, ninyong mga bayan, sa malayo:.."(Isa.49:1)

Inyong dinggin ang salita ng Panginoon, Oh ninyong mga bansa, at inyong ipahayag sa mga pulo sa malayo; at inyong sabihin, Ang nagpangalat sa Israel, siyang magpipisan sa kaniya, at magiingat sa kaniya, gaya ng ginagawa ng pastor sa kaniyang kawan. Sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at tinubos niya siya sa kamay ng lalong malakas kay sa kaniya. (Jer.31:10-11)

Dahil ang ang mga pulo sa malayo o sa kaduduluhang bahagi ng lupa ay maghihintay ng kanyang kautusan.

Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa; at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. (Isaiah 42:4)

At dahil dito silang mga namamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa , at silang mga mapagupasala ay mangatututo ng aral.

Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga mapag-upasala ay mangatututo ng aral.(Isa.29:24)

Ito rin ang mga panahon na silang mga mapag-upasala ay mangatututo ng aral sapagkat darating sa kanila ang liwanag ng pagkaunawa.

Sapagkat sa araw na yaon marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay at ang masama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masama na makakaunawa ngunit silang pantas ay mangakakaunawa?

At sinabi niya, Yumaon ka ng iyong lakad, Daniel; sapagka't ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis, at magpapakaputi, at magpapakadalisay; nguni't ang masasama ay gagawa na may kasamaan; at wala sa masasama na makakaunawa; nguni't silang pantas ay mangakakaunawa. (Dan.12:9-10)At hinulaan din ang panahon ng kung saan silang mga pantas ay mangakakaunawa ito ang  panahon na kung tawagin ay panahon ng kawakasan. na silang mga pantas ay sisilang na parang mga ningning ng langit at silay mangagbabalik sa marami sa katuwiran.o sa aral ng evangelio.(Roma 1:16-17)At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit; at silang mangagbabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailan man. Nguni't ikaw, Oh Daniel, isara mo ang mga salita, at tatakan mo ang aklat, hanggang sa panahon ng kawakasan: marami ang tatakbo ng paroo't parito, at ang kaalaman ay lalago. (Dan.12:3-4)

At sila ang magtatayo ng mga dating sira at magbabangon ng mga dating giba at kanilang huhusayin ang mga sirang bayan at mga nagiba sa maraming salit saling lahi at mga taga ibang lupa ang magsisitayo at magpapastol ng kawan.at ito natupad ng muling itayo ang nasira na Iglesia ng Roma na ipinastol ng mga taga ibang lupa na tatawagin mga saserdote ng Panginoon at sa ganito ililigtas ng Panginoon ang kanyang Bayan sa lupaing silangan.


At sila'y magtatayo ng mga dating sira, sila'y magbabangon ng mga dating giba, at kanilang huhusayin ang mga sirang bayan, ang mga nagiba sa maraming sali't saling lahi. At ang mga taga ibang lupa ay magsisitayo at mangagpapastol ng inyong mga kawan, at ang mga taga ibang lupa ay magiging inyong mga mangaararo at mangungubasan. Nguni't kayo'y tatawaging mga saserdote ng Panginoon; tatawagin kayo ng mga tao na mga tagapangasiwa ng ating Dios: kayo'y magsikain ng kayamanan ng mga bansa, at sa kanilang kaluwalhatian ay mangagmamapuri kayo.(Isa.61:4-6)


Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Kung maging kagilagilalas sa mga mata ng nalabi sa bayang ito sa mga araw na yaon, magiging kagilagilalas din naman baga sa aking mga mata? sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran; (Zac.8:6-7)

Ililigtas ng Dios ang kanyang Bayan sa Lupaing Silanganan gaya ng kanyang Pangako nuong una at sa MGA HULING ARAW AY MABABALIK LOOB ANG BAYAN NG DIOS SA KANILANG DIOS AT DIDINGGIN NILA ANG TINIG O SALITA NG KANILANG PANGINOON AT ANG PANGINOON AY MAAWA SA KANILA AT HINDI SILA PABABAYAAN AT MULING AALAHANIN NG PANGINOON ANG KANYANG TIPAN SA ATING MGA MAGULANG SA PANGINOON .

At doo'y maglilingkod kayo sa mga dios, na yari ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato na hindi nangakakakita, ni nangakakarinig, ni nangakakakain, ni nangakakaamoy. Nguni't mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Dios, at iyong masusumpungan, kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa.Pagka ikaw ay nasa kapighatian, at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Dios, at iyong didinggin ang kaniyang tinig. Sapagka't ang Panginoon mong Dios ay maawaing Dios; hindi ka niya pababayaan, ni lilipulin ka niya ni kalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na kaniyang isinumpa sa kanila. (Deut.4:28-31)

MULA SA PAGLILINGKOD SA MGA KAHOY AT BATO NA ITINURO NG IGLESIA KATOLICA ROMANA TINUPAD NG DIOS ANG KANYANG PANGAKO NA KANGYANG NA KANYANG IBABALIK SA PAGSUNOD SA DALISAY NA ARAL ANG KANYANG BAYAN SA MGA HULING ARAW

Tinupad ng Dios ang kanyang Pangako sa kaniyang BAYAN mula sa Loob ng  CHURCH OF ROME na nasira sa kakulangan ng kaalaman ay may bayang ibinukod ang Dios na kanyang ilalabas na kanyang magiging bayan.

At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot: (Apoc.18:4)Ito ang Simula ng MCGI sa pilipinas na karamihan sa mga kabahagi nito ay mula sa CHURCH OF ROME isang BAYAN pag-aari ng Dios na kaniyang tinawag na  Bayan sa kaniyang pangalan  sa Panahon ng Kawakasan sa lupaing SILANGANAN sa mga Pulo ng dagat sa Kaduduluhang bahagi ng lupa.