IDOLATRIA PRACTISE NG MGA KATOLIKO

Ngayon pag aralan natin kung totoo na ang "idolatria "ay practise ng mga katoliko .

Ano ba ang kahulugan ng salitang "idolatria"Idolatria ,shortened from L.l..Idolatria (Tertullian)from Greek "eidololatria "means "Worship" of Idol from "eidolon " means "image" + latreia" means "Worship ,serviceKaya ang tamang kahulugan ng "Idolatria"ay Worship of Image " o "
pagsamba sa Imahen"
Ngayon sa Iglesia katolika ba ay Sinasamba ang Imahen ?

"13.Is the worship of the saints confined to their persons?"
No ;it extends also to thier relics ang IMAGES."

No.15:"Ought we to worship holy images?"
"We should have ,partcularly in our churches ,images of Our lord,as also of the Blessed Virgin and saints.."


Reference:Catechisn of Christian Doctrine No.3 p.86 No.10
Ito naman sa Isa pang Aklat katoliko na "The Commandments p.91" St.paul publication

"Why do we Worship the Images of the Heart of Jesus ?
"We worship the image of the Heart of Jesus because his heart is the symbol of His Love for us.(p.91)

"Moreover ,following other schoolmen ,Thomas also showed in a wonderful section of his Summa Theolica ,his understanding of the irrational element in the cult image and its veneration :when one turn to an image ,He say in so far as it a thing-either a painting or a statue -it deserves the same reverence as Christ himself ,"since Christ is worshipped with humble veneration ,it follow that his image ,too, must be worshipped with (relatively)humble veneration."(p.151)

Reference:(Summa Theolica III,PU,25,aRT.3(Early Christian Art,p.151)

Dyan maliwanag na sinasamba at aral mismo sa iglesia katolika ang Pagsamba sa imahen.ayon sa kanilang mga aklat ay may pagsamba silang inuukol sa imahen ng kanilang mga santo tumatagos ang pagsamba nila sa mga santo maging sa mga relikya at imahen nito.

Kaya dyan ating maiintindihan kung bakit ganon nalang ang pagpapahalaga ng mga katoliko sa kanilang mga imahen sapagpagkat may pagsamba silang inuukol dito kung saan sa harap ng imahen ay naninikluhod sila at nanalangin at nag-aalay ng bulaklak at nagsisindi ng kandela bilang kanilang pagsamba sa Imahen ng kanilang kinikilalang mga santo.

"At nangyari sa walang kabuluhang niyang pagsamba sa larawang inanyuan na ang lupain ay nadumihan ,at silay sumasamba sa pamamagitan ng mga bato at ng mga kahoy.(Jer.3:9)

"At inyong nakita ang kanilang mga karumaldumal ,at ang kanilang mga IDOLO ,na kahoy at bato ,pilak at ginto na nasa gitna nila.(Deut.29:17)

Ngayon dinadahilan ng mga defensor katoliko na para daw mahulog sa idolatriya kailangan daw diyosin o kilalanin mong dios ang isang bagay ?sa kanila daw ang mga imahen nila hindi naman daw nila dinidiyos ito pero hindi nila tinatanggi na sinasamba nila?

Ang ganitong Pangatuwiran ay isang malabo at isang palusot na pangangatuwiran lamang sapagkat hindi kailangang diyosin ang isang bagay para ito mahulog sa idolatriya.ang pagwasak ng Dios sa tansong ahas hindi nanahulugan na sinamba ng mga anak ni Israel ang tansong ahas,ang pagluhod ni San Juan sa Anghel ng Panginoon ay hindi nanahulugan na kinilala ni San Juan ang Anghel na Dios pagkus ito paggalang pero sa tagpong niluhuran niya ito sinaway sya ng anghel kasi alam ng anghel ang pagsamba ay ukol lamang sa Dios.(Apoc.19:10)

Pangalawa ang katigasan ng ulo ay anyo ng pagsamba sa diosdiosan.(1Sam.15:23) pero walang tao na matigas ang ulo na kinikilala nya na ang katigasan ng ulo nya ay dios nya.

kaya hindi kailangan kilalanin mong dios ang isang bagay para ito matawag na idolatriya ang pag sunod sa masamang nasa gaya ng pakikiapid ,masasamang pita ng kasakiman ,at karumihan ay isang anyo ng Idolatriya.(Col.3:5)

"Datapuwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao.(Mar.7:7)

Sa ganito nahulog ang walang kabuluhang pagsamba ng Iglesia katolika sa Idolatriya na nagtuturo ng utos ng mga tao.

Utos ng mga tao na sambahin si maria at ang mga santo.
Utos ng mga tao na sambahin ang Imahen at rebulto.
Utos ng mga tao na sambahin ang relikia ng mga santo.

Tignan ninyo ang pagkakahawig ng larawan ng Cristo Jesus ng mga katoliko sa dios ng mga pagano na si "ZEUS"...."(http://atheism.about.com/library/FAQs/religion/blgrk_zeus03.htm)

Comments

Popular Posts