Visitor

Wednesday, August 31, 2011

HOLY INQUISITION

Ano ba ang "HOLY INQUISiTION" Ito ay isang Institusyon na itinatag ng Iglesia Katolika para Supilin ang mga kalaban ng simbahan sa pamamagitan ng inquisation ipinatupad ng simbahan ang kanyang marahas na gawain na humatong sa pagpatay sa mga tinatawag nilang mga ERIHE ,na kung saan nagpapataw sila ng isang malupit na parusa sa mga taong hindi sumang-ayon sa katuruan ng Simbahan.
The Inquisition had originated in a Decree of POPE GREGORY IX in 1231 to Go after Heretics and Their symphathizer ."Inquisition " was a papal judicial institution organized to combat heretics .

".... through death, he might destroy him who had the empire of death, that is to say, the devil:(Hebrew 2:14 Latin Vulgate)
"Her priest Do VIOLENCE TO my law and profane my HOLY THINGS'.(Ezek.22:26)

Kaya ang  Karahasang Ito matagal ng binabala ng mga Banal na kasulatan na kung saan ang mga PARI ay nagsigawang may karahasan sa mga utos ng Dios.

"Nakikisama ba sa iyo ang LUKLUKAN NG KASAMAAN na nagaanyo ng pang api sa pamamagitan ng PALATUNTUNAN ?silay nagpipisan laban sa kaluluwa ng matuwidat PINAPARUSAHAN nila ang WaLANG salang dugo.

Kanilang Pinagpapatay ang bao at taga ibang lupa at pinapatay ang mga ULILA.(Awit 94:20-21,6)

"...Sila'y natutuwa sa kasinungalingan sila'y NAGSISIBASBAS ng kanilang bibig ngunit nanganunumpa sa loob.(Awit 62:4)

"Dahil nga sa mga kasalanan ng kanyang mga propeta at sa mga kasamaan ng kaniyang MGA PARI na nagbubo ng Dugo ng mga ganap sa gitna niya.silay nagsisikapa sa mga lansangan na parang mga BULAG ,silay nangadudumihan ng dugo na anopat hindi mahipo ng mga tao ang kanilang mga sout (Pan.4:13-14)

Ang Galaad ay bayang gumagawa ng kasamaan; tigmak sa dugo. At kung paanong ang mga pulutong ng mga tulisan na nagsisiabang sa isang tao, ay gayon ang pulutong ng mga PARI na nagsisipatay sa daan na dakong Sichem; Oo, sila'y gumawa ng kahalayan.(Oseas 6:8-9)

Kaya sa Pamamagitan ng Inquisition na ito nagawa ng simbahan ang kanilang mga maitim na kalupitan para pigilin at lipulin ang mga kaaway ng simbahan isinagawa nila ang pagpatay sa pamamagitan ng pagsunog sa mga tinatawag nilang mga ERIHE sa ngalan ng DIOS.

"Kayoy palalayasin nila sa mga sinagoga ,oo dumarating ang oras na ang sinomang pumapatay sa inyo ay aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios.(John 16:2)

Ngunit inyong niwawalang puri ang mga dukha hindi baga kayo'y pinahihirapan ng mayayaman at sila rin KUMAKALADKAD sa inyo sa harapan ng mga hukuman .(San .2:6)

 "Oo, dahil sa iyo ay pinapatay kami buong araw; kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan.(Awit 44:22)

Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila.(Kaw.1:32)

Ginamit ng simbahan ang HUKUMAN Sibil ng isang Bansa para ipatupad ang mga pagmamalupit at karahasang ito.na kung saan kahit ang mga Gobyerno ng mga bansa ay nasangkot sa mga kalupitang ito at dahil dito hindi lamang libo ang pinapatay ng simbahan kundi milyon ayon sa tala ng kasaysayan

"Datapuwat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito huhulihin kayo ,at pag uusigin kayo na kayo'y ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan na kayo'y dalhin sa harapan ng mga HARI at MGA GOBERNADOR dahil sa aking Pangalan.(Luc.21:12)

"Sila'y nag iisip ng PAG-API at naglalabas ng kasamaan at ang kanilang kalooban ay naghahanda ng pandaraya.(Job 15:35)

Ganito ag kalupitan na ginawa ng simbahan sa kasaysayan ng pag iral nito sa mundo ang Inquisition ay nagdulot ng maraming kalupitan at karahasan .na kung saan ang Simbahang katoliko ay naging UHAW sa DUGO ng kanilang mga biktima .

"At Dahil siya may Kapahintulutan ng mga PANGULONG PARI na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan.(Acts 9:14)

"At kayo'y kapootan ng lahat ng MGA BANSA (UNIVERSAL) dahil sa aking pangalan.(Mat.24:9)

Sabi ng Panginoong Jesu Kristo ang Alin mang relihiyon na PUMAPATAY ay sa DEMONYO.(John 8:44)

Sunday, August 28, 2011

REVELATION 12 SI MARIA BA ANG "BABAE "

Rev.12:1 "Sino ang Babae sa Revelation 12 Ayon sa mga Catcholic Apologist ito daw ay literal na si Maria .

 

"At ang isang dakilang tanda TANDA ay nakita sa langit ;Isang BABAE na nararamtan ng Araw at ang BUWAN ay NASA ILALIM ng kanyang mga PAA,at sa kanyang Ulo ay ang may putong na Labindalawang BITUIN.

Hindi maaring Si Maria ang babae na ito sa pagkat kung titignan natin ang BaBAE ay NANGANGANAK sa Ibabaw ng BUWAN..."Ang BUWAN ay nasa Ilalim ng kanyang mga paa'....Hindi naman ito nangyari kay Maria nung ipanganak ng Maria ang Panginoong si Jesus sa Bethlehem cia nanganak hindi sa ibabaw ng Buwan.At Hindi Pwede maging literal na BABAE ito na gaya ni Maria sapagkat hindi maari na isuot ni Maria ang Araw kasi ang "SUN" mas malaki pa sa mundo paanong idamit ng literal na maria ang araw.
Rev.12:2

"At siyay nagdadalang TAO ;at siyay sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak ,at sa Hirap upang manganak.

Dyan makikita natin na hindi maaring si Maria ito ...kasi ang tunay na maria hindi nanganak sa ibabaw ng BUWAN ...at Iputong mo sa Ulo ng maria ang Literal na labindalawang bituin ay Imposible na mangyari...kaya hindi maari ito ang literal na Maria .ngayon kung hindi ito si Maria sino ito.
Sino ang Babae na manganganak?
"Magdamdam,magdamdam ka,magtuos ka ng hirap .Oh ANAK NA BABAE NG SION ,na gaya ng BABAE sa pagdaramdam ,sapagkat ngayo'y LALAbas ka sa bayan at ikaw ay tatahan sa parang ,at ikaw ay darating hanggang sa babilonia doon ka maliligtas ,doon ka TUTUBUSIN ng panginoon sa kamay ng iyong mga kaaway.(Mikas 4:10)
Ang ANak na BABAE ng Sion ang Ang BABAE na nagdadaramdam sa panganganak.tandaan natin ang BAYAN ng DIOS Natapon hanggang sa "UTTERMOST PART OF HEAVEN .(Neh.1:9 kjv)
"Through there of you cast OUT unto the UTTERMOST PART OF HEAVEN" kaya nakita ni San Juan ang Pangitain sa Langit na ang kahulugan nito nangalat ang Anak na babae ng Sion hanggang sa UTTERMOST PART OF HEAVEN.na nasa PAGDARAMDAM ng hirap ng KAPIGHATIAN na gaya ng babaing manganganak .(1 tes.5:3)
Nararamtan ng ARAW' ang araw ay Sumisimbolo sa Protection ng Dios na sumasanggalang sa babae.(Psalms 84:11)
"For the Lord God is a SUN and shield"
Crown of 12 STARS na sumisimbolo naman ito ng labindalawang Kapatid ni Jose na syang Labindalawang TRIBO NG ISRAEL.(Gen.37:9-10)

Ang Buwan "moon" na kung saan nakapatong ang paa ng babae ay sumisimbolo ito na magiging matatag ang kinatayuan ng babae na gaya ng Buwan sa langit ` .(Awit 89:37)

Sunday, August 21, 2011

GENESIS 3:15 SI MARIA BA

Isang usapin na malimit marinig natin mga tagapagtanggol Katoliko ang usapin ng Gen.3 :15 ayon sa kanila ang babae daw na makikipag kaalit sa AHAS ay si Maria Totoo ba ito.

"At papagaalitin ko ikaw (ahas) at ang BABAE at ang iyong binhi (binhi ng ahas) at ang kaniyang BINHI(binhi ng babae)ang dudurog ng iyong ulo (ulo ng ahas) at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong (sakong ng babae).(Gen.3:15)

Ang unang tanong natin "Sino ang Binhi ng babae ?

Ayon sa Apoc.12:17 "ang binhi ng babae ay mga nagsisitupad ng mga utos ng Dios at may patotoo ni Cristo.

At ang Sino mang kay Cristo ay BINHI.(Gal.3:29)NA MGA anak SA PANGAKO ANG BINHI.(ROM.9:8) sapagkat si Cristo ay BINHI.(Gal.3:16)

"At sa ganito'y ang boung Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat "MAGBUHAT sa SION ang TAGAPAGLIGTAS siya ang maghihiwalay sa JACOB (ISRAEL) ng Kalikuan.(Rom.11:26)

Eksakto sa Hula ang TAGAPAGLIGTAS o ang Panginoong Jesu Cristo ay NAGMULA sa SION cia ang BINHI na pagmumulan ng mga BINHI na sumusunod sa Utos ng Dios

Kung Ganon ang BINHI ay Si Cristo at ang mga Tumutupad sa utos ng Dios at may Patotoo ni Cristo .

Sapamagitan ng IGLESIA ay dudurugin ng Dios sa ilalim ng mga paa ng mga alagad ang SATANAS.

"At si satanas ay dudurugin ng Dios ng kapayapaan sa madaling panahon sa ILALIM ng iyong mga PAA.(paa ng mga ALAGAD o IgLesia ).(Rom.16:20)

Dudurugin ni Cristo na Panginoon ang Ulo ng kanyang mga Kaaway.

"Ngunit sasaktan ng Dios ang ULO kaniyang mga KAAway.(Awit 68:21)

"...his Hand pierced the gliding Serpent.(Job 25:13,Isa.27:1)

"Sa pamamagitan ng Dios ay gagawa kaming may katapangan sapagkat siya'y ang YAYAPAK sa aming mga KAAWAY.(Awit 60:12)

Kung ganon HINDI si Maria ang YAyapak sa ULO ng Kaaway o AHAS kundi ang Dios Kaya MALI ang IMMACULADA CONCEPTION

" SA iLALIM NI CRISTO iLALAGAY ANG mGA kAAWAY .(MAT.22:44)

Ngayon SIno ang BABAE na binabanggit sa Gen.3:15?

ANG bAbAE Ay ang ANAK NA BABAE ng SIOn.(Zac.9:9,Zac.2:10)

"Umawit ka ,oh ANAK NA BABAE NG SION ,humiyaw ka, oh ISRAEL...(Zeph.3:14)

Ang Israel.(Mikas 4:10)

Hindi si Maria ang BABAE kundi ang ANAK na BABAE ng SIon ang "ISRAEL".

Hindi Totoo ang aral ng Iglesia Katolika na HINDI NABAHIRAN ng Kasalanan si Maria o Hindi Nagkasala si Maria .

Hindi Nanatili Sanggol Si Maria ng Lumaki ito at Nagdalaga nakagawa rin si Maria ng kasalanan.(2  Cro.6:36,Rom.3:23,Rom.5:12,1 John 1:10) Kahit ang Matuwid at Banal na si Maria nagkasala rin.(Ecle.7:20)

Sunday, August 7, 2011

BATO NA NANGANAK TINAWAGNA MAMA MARY

May mga tao na ang nanganak sa kanila ay "BATO"kaya tinatawag nila ang BATO na kanilang INA"Na nangagsasabi sa kahoy ikaw ay aking Ama; at sa BATO iyong IPINANGANAK AKO..."(Jer.2:27)

May bato na nanganganak? ngayon paano ipinapanganak ng BATO ang mga taong Ito.

"Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking INA.(Awit 51:5)

"Narito siyang nagdaramdam ng kasalanan ,oo siya'y naglihi ng kasamaan at nanganak ng KABULAANAN.(Awit 7:14)

Ito palang BATO na nanganak na tinatawag nilang INa ay naglihi ng kasamaan at nanganak ng kabulaanan ...kaya ang mga anak nito mga Bulaan o mga Sinungaling

"Anong napapakinabang ng LARAWANG INANYUAN na yao'y INANYUAN ng manggagawa niyaon ;ng BINUBONG LARAWAN ,na TAGAPAGTURO ng mga KASINUNGALINGAN.(Hab.2:18)

kaya ganon nalang kasidhi ang kanilang pagtitiwala sa kanilang Ina sapagkat parang puno ng ubas ang kanilang INA sa kanilang dugo.(Ezek.19:10)

"Ang iyong Ina ay parang puno ng ubas sa iyong dugo..."

kaya mga Sinungaling ang mga anak kasi ang BATO na nanganak sa kanila ay BINUBONG LARAWAN na TAGAPAGTURO NG KASINUNGALINGAN.

At ang bawat nakikinig sa TAGAPAGTURO NG NG MGA KASINUNGALINGANG ito ay lahat nyang mga Lingkod ay masasama.

"Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan lahat niyang mga lingkod ay masasama.(Kaw.29:12)

Maalala nawa ng Panginoon ang kasamaan ng kaniyang mga magulang at huwag mapawi ang kasalanan ng kaniyang INA .(Awit 109:14)

"At ikaw ay matitisod sa araw at ang mga propeta naman ay matitisod na kasama mo sa gabi ,at aking papatayin ang inyong INA.(Oseas 4:5)

"Narito ,bawat sumasambit ng mga kawikaan ay sasambitin ang kawikaang ito laban sa iyo,na kung ano ang INA ,gayon ang kaniyang anak na babae.(ezek.16:44)

Diba MAMA MARY ang tawag nila sa LARAWANG INANYUAN .

At marami sa mga kababayan nating mga Katoliko pinagkatiwalaan ang kanilang mga larawang inanyuan .Si Maria ay hindi Dios bakit sa kanya tayo Hihingi ng saklolo siya ay tao ring tulad natin .hindi sia tumutugon at hindi sia ang naghihimala bakit sa kanya natin iukol ang pagpapasalamat at pagluwalhati.

"Mayroon bagang sinoman sa gitna ng mga WALANG KABULUHAN ng mga BANSA (DIOSDIOSAN)na makapagpapaulan?o makapagpapaambon baga ng mga Langit ?Hindi baga IKAW ay siya OH PANGINOON naming DIOS ?kaya't kami ay mangaghihintay sa iyo sapagkat iyong ginawa ang lahat ng bagay na ito.(Jer.14:22)

Siya RIN ANG nagpapasikat ng ARAW

"Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa Langit sapagkat PINASISIKAT niya ang kanyang ARAW sa masasama at sa mabubuti ,at nagpapaulan sa ganap at sa mga hindi ganap.(Mat.5:45)

Piro sa kabila nito maraming Tao hindi nila inukol sa Dios ang lahat ng karangalan bagkus inukol nila sa TAONG may kasiraan ang kapurihan na ukol sana sa DIOS.

Mga karangalan ni Maria na hindi ukol sa kanya ?

Si Rebeca tinawag na Mother of many Millions.(Gen.25:60)

Ang Mother of MANKIND ay hindi si Maria kundi si EVa na asawa ni Adam.(Gen.3:20)

Ang Mother of All NAtion ay si Sarah hindi si Maria.(Gen.17:15-16)

Tuesday, August 2, 2011

MARIA REINA NG LANGIT TOTOO BA ITO


QUEEN OF HEAVEN-----For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. (Eph.6:12)

Isa sa mga karangalang ikinakapit ng simbahang Katolica sa ina ng ating Panginoong Jesu Cristo ay ang pagiging REINA NG LANGIT "QUEEN OF HEAVEN "ito ba ay biblical o isa lamang katha na kinathang mainam .

Ang Titulo ng Pagiging Reina ng Langit ni Maria ay hindi kailan man itinuro ng Bible .walang reina sa Langit sa pagkat hindi naman ASAWA ng Dios si Maria ...kung ang Panginoong Jesu Cristo ay Hari ng mga Hari.(Apoc.19:11-16) lalabas..kung Reina ang kanyang Ina sa langit lalabaS MAG-asawa si Maria at ang Panginoong Jesu Cristo.

Ang Dios ng Langit.(Ezra 7:23) ay HARI magpakailan pa man.(Awit 10:16,Awit 5:2) Hari ng Langit.(dan.4:37)

Ang katawagang reina ng Langit ay matagal ng kinakapit ng mga pagano sa diosa ng mga pagano na tinatawag nilang "REINA NG LANGIT na kanilang pinagsusunugan ng kamangyan.(Jer.44:17-19,25) na sa mga Greigo ito ay ang diosang si ARTEMIS ng EFESO.(Acts 19:27-29,35) BAGO bago pa man ipanganak si Maria na Ina ng Panginoong Jesu cristo.

"Ang mga anak ay nangamumulot ng kahoy ,at ang mga AMA ay nagpapaningas ng apoy at ang mga Babae ay nangagmamasa ng masa upang igawa ng mga tinapay ang REINA NG LANGIT,at upang magbuhos ng handog na inumin sa ibang mga dios upang kanilang mungkahiin ako sa galit.(Jer.7:18)

Ngayon dahil sa ganitong karangalan na ikinapit ng simbahan kay Maria maraming kinathang aral sila na kung saan nagpapakita ng pagdadakila ng pagiging REINA NG LANGIT ni Maria. at karamihan sa mga aral na ito ay isang pamumusong sa Dios ng langit.

ang mga aklat katoliko ay nagpatotoo sa mga karangalan ikinapit nila kay Maria...."Mary was closer to God than any other creature ;her sanctity surpasses than of all the angels and saints put together ,SHE has the glorious privilege of being GOD'S OWN MOTHER,CO REDEMPTRIX together with her son.(The Commandment p.99)

Ayon sa aklat katoliko binigyan daw si Maria ng karangalan na maging INA NG DIOS at magiging KASAMANG MANUNUBOS ng ANak.at kahit anghel daw ay nasa ILALIM ni Maria ito ay salungat sa PSALM 8:4-5-na ginawang mababa ang tao kay sa Anghel.

Ito pa ang isa pang karangalan na kinatha ng Simbahan ukol kay Maria.

"Mary ,being altogether TRANSFORMED into GOD by grace and by the Glory which transforms all the saints into him...that in heaven and on earth everything,EVEN GOD HIMSELF,is SUBJECTED tothe Blessed Virgen..."(p.17)

"The saints have said many beautiful things about mary...they know that there were no limits to her power ,because she has POWER OVER GOD HIMSELF.(True Devotion to Mary p.3)

"St bernardine of seina declared that all obey Mary's COMMANDS ,EVEN GOD.(Glories and virtues of Mary. p.77)

Ayon sa aklat Katoliko si Maria daw ay Nag-anyong DIOS .na kung saan ang lahat ng nasa Langit at lupa kahit ang Dios ay nasa kanyang PAGSAKOP .at ang kanyang kapangyarihan ay walang pagkatapus na kahit ang DIOS ay Sumusunod kay Maria .

Ngayon ang ganitong Pamumusong sa Dios ay sinasang-ayunan ba ng SALITA ng DIOS.

Una sa Langit at Lupa ang DIOS lamang ang MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT .(Gen.17:1) cia ang KATAAS-TAASAN sa lahat.(Awit 83:18) sapagkat cia lamang ang MAKAPANGYARIHAN sa LAHAT at ang kanyang kapangyarihan ay WALANG HANGGAN.(Dan.4:34) walang nilalang na mas makapangyarihan pa sa Dios .

Walang nilalang na pwede mag utos o dumikta sa gagawin ng Dios kahit si Maria pa ito.

"Narito ang dios ay GUMAGAWA ng mainam sa kaniyang kapangyarihan sinong Tagapagturo ang gaya niya?Sinong nagguhit sa kanya ng kanyang daan ?O sinong makapagsasabi ,ikaw ay gumawa ng kalikuan.(Job 36:22-23)

"Kung siya'y dumaan at magsara at tumawag sa kahatulan ,sino ngang MAKAPIPIGIL sa kanya.(Job 11:10)

"Oo mula nsang magkaroon ng araw ay ako nga;at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay;AKO'Y GAGAWA ,at sinong PIPIGIL .(Isa.43:13)

"...At walang MAKAHAHADLANG sa kaniyang KAMAY o makapagsasabi ,sa kaniya anong ginagawa mo.(Dan.4:35)

Dito maliwanag WALANG NILALANG na pwede PUMIGIL sa kalooban ng DIOS o Dumikta sa Gagawin ng Dios .

Ngayon May Nilalang ba mas GANAP pa sa Dios?

"Ano ang tao upang maging malinis at siyang IPINANGANAK ng BABAE upang siyay maging MATUWID.(Job 15:14)

"Magiging ganap pa ba ang TAONG may KAMATAYAN kay sa DIOS ?lilinis pa ba kaya ,ang tao kay sa may lalang sa kaniya .(Job 14:17)

"Narito ,akoy sasagot sa iyo dito'y HINDI GANAP sapagkat ang Dios ay DAKILA kay sa TAO.(Job 33:12)

Dito maliwanag din ang sagot ng banal na kasulatan na ang DIOS ay dakila sa kanyang Nilalang kaya paanong mangyari na ang Dios papasakop sa kalooban ni Maria kailan man ang to ay hindi mananaig kay sa Dios .

"Bumangon ka .Oh Panginoon ,huwag manaig ang tao..."(Awit 9:19)

Ngayon may mapalad ba na mas MAPALAD sa kay Maria dito sa ibabaw ng Lupa.

Ito ang sagot ng Kasulatan...."At nangyari ,na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito ,ang isang babaing mula sa karamihan ay naglakas ng kaniyang tinig at sinabi sa kaniya ,MAPALAD ang tiyang sa iyoy nagdala,at ang Dibdib na iyong sinusuhan .DATAPUWAT sINABI niya (Jesus)Oo,bagkus na LALONG MAPAPALAD ang nANGAKIKINIG ng SALITA NG DIOS at ito'y ginagawa.(Luc.11:27-28)

LAlong MAPALAD kay sa Kay Maria ang NANGAKIKINIG ng SALITA ng DIOS at Ginagawa ito.

Ngayon Paano pinakilala ng Maria na Ina ng Panginoong Jesu Cristo ang kanyang Sarili sa Banal na kasulatan Totoo ba na mas Dakila pa cia kay sa Dios?

Then Mary said "Here I'am THE SERVANT OF THE LORD ,let be with me according to your word..."(Luke 1:38)

Paano pinakilala ng tunay na maria ang kaniyang sarili ayon sa kanya cia ay LINGKOD o ALIPIN lamang ng Panginoon .Hindi nya pinakilala ang kaniyang sarili na mas mataas pa sa Panginoon.

Ngayon Sino ang Tinuturo ni Maria na dapat Sundin ng mga TAo sya ba ?

"At nang magkulang ng alak ang Ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya wala silang alak at sinabi sa kaniya ni Jesus BABAE anong PAKIALAM ko sa iyo? ang aking oras ay hindi pa dumarating sinabi ng kaniyang ina sa mga alila.GAGAWIN NINYO ANG ANOMANG SA INYO'Y KANIYANG SABIHIN.(Juan 2:3-5)

At Hindi si Maria ang Naghahari sa Kalangitan Kundi ang Dios.kundi ang Dios ang mataas na Pangulo ng lahat (1 Cro.29:11)at ang kaniyang Kaharian ay nagpupuno sa LAHAT-LAHATAN.(Awit 103:19) at sa DIOS ang KAHARIAN ,at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman.(Mat.6:13)

"at kaniyang sinabi ,Oh Panginoon na Dios ng aming mga magulang di ba ikaw ang Dios sa Langit ?at Di ba ikaw ay PUNO SA LAHAT NG KAHARIAN ng mga bansa?At nasa iyong kamay ang KAPANGYARIHAN at LAKAS ,ANOPAT WALANG MAKAHAHARAP SA IYO.(2 Cro.20:6)

Ang Maria na pinakilala ng Banal na kasulatan ay Hindi Isang Makapangyarihang Maria kundi isa lamang karaniwang nilalang may maraming kahinaan at hindi magawagawa?

Mayroon Hindi alam.(luc.2:43-44) may hindi nauunawaan.(Luc.2:48-50) at mayroong limetasyon at hindi nagagawa.(juan 19:25)..isang Maria na Hindi sumasakop sa lahat kundi nagpapasakop sa Gobyerno ni Augustos Cesar.(Luc.2:1-5)

"Akoy nakaupong REINA at hindi bao at hindi ko makikita kailan man ang pagluluksa .kayat darating sa isang araw ang mga salot sa kaniya ,kamatayan ,at pagluluksa ,at Gutom at siya'y lubos na susunugin sa apoy sapagkat malakas ang Panginoong DIos na humatol sa kaniya.(Apoc.18:7-8)

"Ikaw ay bumaba ay umupo sa alabok ,Oh ANAK NA DALAGA NG BABILONIA lumagamak ka sa lupa na walang luklukan..."sapagkat hindi ka na tatawaging ang mahal na BABAE ng MGA KAHARIAN.(Isa.47:1,5)

"At sisirain ko ang kahambugan ng iyong kapangyarihan at gagawin kong parang BAKAL ang iyong LANGIT at parang TANSO ang iyong LUPA.(Lev.26:19)


MARY AS A MORNING STAR:

The "Morning Star" has always had a special application to Mary. The Church interprets the verse in the Canticle of Canticles (vi, 9) as descriptive of Her. "Who is She that cometh forth as the morning rising, fair as the moon, bright as the sun?" Every church today, as in ages past, has its altar of the Blessed Virgin. In the old Cathedrals, the Lady Chapel was situated behind the choir and the high altar, and to the extreme east, as the symbol of Her as the Morning Star. We read in an old book of the 16th century: "Like as the morning cometh before the sun rising, and divideth the night from the day, so the Virgin Mary rose as the morning before the Sun of Justice, and divided the state of grace from the state of sin, the children of God from the children of darkness. Whereupon the Church singeth to Her praise that Her glorious life gave light to the world and illumined all the Church and congregations of faithful people." So a Solemn Mass was sung every day at early dawn in Her honor, and the bell for rising was called "Saint Mary's bell." St. Bridget of Sweden calls Her "the star preceding the sun."

But the most common "Star" figure, which all the spiritual writers have used, is "Star of the Sea," the guide to man who is sailing on the sea of life. St. Bernard, as many others, interpreted Miriam (Hebrew for "Mary") as meaning Star of the Sea, and thus explains it: "Because without loss of its own integrity, a star sends forth its rays—and so Mary brought forth Jesus. She is, therefore, that noble star risen out of Jacob, whose ray illuminates the whole earth, whose splendor both shines above and pierces the nether darkness, enlightening the earth and giving heat rather to souls than to bodies, nourishing virtues, expelling vices. Mary is the excellent, bright and wonderful Star lifted up necessarily above this great and wide ocean, shining with merits, illuminating with example. Behold the Star!"

Acts 7:42
Then God turned away from them and abandoned them to serve the stars of heaven (The Morning Star) as their gods! In the book of the prophets it is written, 'Was it to me you were bringing sacrifices and offerings during those forty years in the wilderness, Israel?

And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the stars (the star of the sea), even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them, and serve them, which the LORD thy God hath divided unto all nations under the whole heaven.(Deut.4:19)