MOST HOLY FATHER ang PAPA sa ROMA

Ang Katawagang "MOST HOLY FATHER" ay ikinakapit sa papa sa Roma ng mga Manampalatayang katoliko ito ba ay biblical o isang TITULO na kinatha lamang ng Iglesia katolika.

Sa Bible ang Dios lamang ang " MOST HOLY FATHER"

"That men may know that thou ,whose name alone is YHWH ,art THE MOST HIGHT over the EARTH.(Psalms 83:18)

Ang Dios lamang ang Tinawag na "MOST HIGHT" o MOST HOLY FATHER OVER THE EARTH

"And now I am no more in the world ,but these are in the world ang I come to thee. HOLY FATHER keep through thine own NAME those whom thou hast given me,that they may be one ,as we are.(John 17:11)

Kaya ang titulo na Most Holy father ay titulo ng Dios kung pansinin ninyo pilit inaagawan ng Papa sa Roma ang Dios sa titulong ito sapagkat ang papa sa Roma ay nagpapatawag ring "MOST HOLY FATHER"

Ngayon kaninong gawain ito ang makipantay sa Dios?

"Ano nahulog ka mula sa langit ,Oh TALA sa umaga ,anak ng umaga !paanong ikaw ay lumagapak sa lupa ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa.At sinabi mo sa iyong sarili Ako'y sasampa sa Langit ,aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Dios ,at ako 'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilaga.Akoy sasampa sa itaas ng kaitaasan ng mga alapaap akoy magiging gaya ng Kataastaasan.(Isa. 14:12-14)

Ito pala ang pangarap ng PAPA ng mga sinungaling at mamatay tao (John 8:44) ang magiging gaya ng Kataastaasan.

Kaya hindi katakataka ang Anak nya Gusto rin makipantay sa Dios o maging gaya ng Dios.

"Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas ,at mahayag ang taong makasalanan ,ang anak ng kapahamakan .Na sumasalansang at magmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba ;ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios na siya 'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na TULAD sa DIOS.(2 Tes.2:3-4)

Nakikitulad rin pala sa Dios ang mga ANak ng Demonyo may patunay ba tayo na Gusto tumulad ng mga anak ng Demonyo sa Dios.

"St. Clement ,then had reason to say that the PRIEST is, it were,a GOD on earth."(p.36)

reference:St.Alphonsus de Liguori, "Dignity and Duties of the Priest .brooklyn ,New York: Redemptorist fathers,1927

"The POPE is as it were GOD on earth ,sole sovereign of the faithful of Christ ,chief King of Kings ,having plenitude of power to whom has been entrusted by the omnipotent God direction not only of the earthly but also of heaven kingdom..."

Reference:Prompta Bibliotheca by Fr. Lucious Ferraris

"Take care that we lose not that salvation ,that life and breath which thou hast gave us ,For thou art ,our shepherd thou art,our physician,thou art our Governor ,thou art our husband ,and thou art finally ANOTHER GOD ON EARTH.

Reference:Cristopher Marcellus in oration addressing POPE JULIUS II ,in fith LATERAN COUNCIL,SESSION IV (1512)Council edition .AGRIP.,(SACRURUM CONCILLORUM J.D MANSI (ed.)vol.32, Col.161)

"Dominum Nostrom Papam (Our Lord GOd the Pope) Culomn 153 "Gloss of extravagantes of Pope John XXII ,Cum.,inter,Tittle 14 Chapter 4 "Ad Callem Sexti Decretalium) Paris 1685

Pope Innocent III (1198-1216) wrote" We may according to the fullness of our power dispose of the law and dispense above the law ,those whom the pope of rome doth seperate ,it is not a man that seperate them.but God for the pope holdeth place on earth not simply of a man but of the TRUE GOD.

Reference:(I Book of Gregory 9 decret.c.3)

"Talastasin mo nga sa araw na ito at iasapuso mo.na ang Panginoong ay siyang Dios sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa ,wala ng iba pa. (Deut.4:39)

"Anak ng tao sabihin mo sa Prinsipe ng Tiro ,Ganito ang sabi ng Panginoong Dios ;sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi ,Ako'y dios ,ako nauupo sa upuan ng Dios .sa Gitna ng mga dagat :gayon man ikaw ay tao ,at hindi Dios .bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Dios.(Ezek.28: 2)

"Thou shall have no OTHER GODS before me.(Exo.20:3)

Comments

Popular Posts