APOSTOL PEDRO LEADER at KAHALILI NI CRISTO

Ang Paniniwala na si Pedro ang naging Leader at Kahalili ng Panginoong Jesu Cristo ay walang batayan sa Biblea bagkus ang pakilala ng Apostol Pablo ay ELDER lamang cia sa Iglesia.(1Ped.5:1-3)

Una hindi maghahalal ang Panginoong Jesu Cristo ng leader na Tinawag nyang satanas.(Mat.16:23)

Pangalawa Hindi maghahalal ang Panginoong Jesu Cristo ng Leader na sinabihan nyang kakaunti ang pananampalataya.(Mat.14:25-31)

Pangatlo Hindi maghahalal ang Panginoon ng Leader na ilang bisis nagkaila sa kanya.(Mat.26:73-75)

Kung si Apostol Pedro ang naging Leader ng mga apostol Bakit cia Sinalansang ng Apostol Pablo ng mukhaan.(Gal.2:11-14)

At kung cia ang leader bakit nung magkaroon ng suliranin sa Iglesia sa Jerusalem tungkol sa suliranin ukol sa pagtutuli sa mga Gentil bakit si Santiago ang humatol at hindi si Apostol Pedro.(Acts 15:1-20)


Hindi rin si Apostol Pedro ang Kahalili ng Panginoong Jesu Cristo kasi Hindi naman napapalitan ang Pagka Leader o Head ni Cristo sa Iglesia.(Col.1:18) Pwedi bang maputol ang ULO ng Iglesia na si Cristo natural "HINDI" ang pagka saserdote ng Panginoong Jesu Cristo ay hindi mapapalitan at namamalagi magpakailanman.(Heb.7:23-24, Luc.1:33,Dan.7:27)

Ngayon bakit sa aral ng Iglesia Katolika ay may Kahalili ang Panginoong Jesu Cristo at ito ay si Apostol Pedro at ang kahalili naman ni Pedro ay ang mga Papa sa Roma .

"Kung magkagayo'y tatayo na KAHALILI niya angisa na magpaparaan ng maniningil sa kaluwalhatian ngkaharian ;ngunit sa loob ng kauting araw ay mapapahamak ,na hindi sa kagalitan ,o sa pagbabaka man.At KAHALILI niya na tatayo ang isang hamak na tao ,na hindi nila pinagbigyan ng karanglan ng kaharian ;ngunit darating sa panahon katiwasayan ,at magtatamo ng kaharian sa pamamagitan ng mga daya.(Dan.11:20-21)

Dito nagugat ang Palitan ng KAHALILi sa Iglesia Katolika ang PAGHAHALI ng ULO ng mga Hayop.(Apoc.17:9-11)

"Dinggin mo ,Oh aming Dios sapagkat kami ay hinamak ;at ibalik mo ang kanilang pagkadusta sa kanilang sariling ULO.."(Neh.4:4)

Bagaman ang kaniyang karilagan ay nagpaiilanglang hangang sa langit at ang kanyang ULO ay umaabot hanggang sa mga Alapaap.gayonmay matutunaw siya magpakailanman na gaya ng kanyang sariling dumi..."(Job 20:6-7)

Comments

Popular Posts