Visitor

Monday, October 28, 2013

MOON LIGHT A REFLECTED LIGHT FROM THE SUN

Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light,..."(Matthew 24:29)

2,000 yrs Ago is already revealed in the Holy Bible "If the light from the moon is actually the reflected light from the sun?What happen to the moon when the sun be darkened in that day??? 

No"Reflected light from the Sun the tendency the 
moon shall not give her light because the source of moon light is the reflected light of the sun.

Amazing Word of God The light from the Moon is actually the reflected light from the Sun!

Every second, the Sun is converting 600 million tons of hydrogen into helium. This reaction lets out a tremendous amount of energy. Most of this energy heads off into space, but some of it falls on the planets and the moons in the Solar System. This is why we can see them at all. Without the Sun, only Jupiter and Saturn would be readily detectable in the infrared spectrum, as they give off more heat than they absorb from the Sun.

Sunday, October 27, 2013

BIONIC PARTS OF HUMAN BODY


Am I as strong as a rock? Am I some kind of iron man? (Job 6:12 ISV)

Do I have the strength of a stone? Is my body made of bronze?(Job 6:12 NLT)
Do I have the strength of rocks? Does my body have the strength of bronze?(Job 6:12 God's Word Translation)

The stones and dust is the source of metalic composation to create Bionic parts of Human pleasure and favour.


For thy servants take pleasure in her stones, and favour the dust thereof. (Psalms 102:14)
   
                                              

Tuesday, October 22, 2013

PAKISTAN 7.8 MEGA QUAKE EMERGE NEW ISLANDThen the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth.There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it. He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet. ..."And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.(2 Samuel 22:8-10,16)


PHOTOSYNTHESIS
And he shall be as the light of the morning, when the sun riseth, even a morning without clouds; as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain.(2 Samuel 23:4)


What Do Plants Need to Make Food?Plants need several things to make their own food. 


They need:chlorophyll, a green pigment found in the leaves of plants (see the layer of chlorophyll in the cross-section of a leaf below)
light (either natural sunlight or artificial light, like from a light bulb)

He is green before the sun, and his branch shooteth forth in his garden.His roots are wrapped about the heap, and seeth the place of stones. (Job 8:16-17)

carbon dioxide (CO2)(a gas found in the air; one of the gases people and animals breathe out when they exhale)

water (which the plant collects through its roots)

nutrients and minerals (which the plant collects from the soil through its roots)

Plants make food in their leaves. The leaves contain a pigment called chlorophyll, which colors the leaves green. Chlorophyll can make food the plant can use from carbon dioxide, water, nutrients, and energy from sunlight. This process is called photosynthesis.During the process of photosynthesis, plants release oxygen into the air. People and animals need oxygen to breathe.

Sunday, October 20, 2013

KRISTO HINDI MAKAGAGAWA SA KANIYANG SARILI? BAKIT
Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi makagagawa ang Anak ng anoman sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama; sapagka't ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayon ding paraan.(Juan 5:19)Paano ba inuunawa ang Juan 5:19 "Totoo ba hindi makagagawa ang Anak ng isang bagay sa kaniyang sarili? Ano ba ang ibig sabihin na hindi makagagawa ang Anak sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama.Una ang talata na ito ay hindi patunay na hindi Dios ang Panginoong Jesu Cristo bagkus ito ang patunay sa pagiging Anak ng Dios ng ating Panginoong Jesu cristo.

Paano ba gumagawa ang Anak?


"Datapuwa't sinagot sila ni Jesus, Hanggang ngayo'y gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. (Juan 5:17)

Gumagawa ang Anak kung paano gumagawa ang Ama.ngayon paano ba ginagawa ng Anak ang ginagawa ng Ama?


Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili: humahatol ako ayon sa aking naririnig: at ang paghatol ko'y matuwid; sapagka't hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin.(Juan 5:30)Ginagawa ng Anak ang ginagawa ng Ama na hindi niya hinahanap ang kaniyang sariling kalooban bagkus ang kalooban ng Amang nagsugo sa kaniya.kaya gumagawa ang anak ayon sa kalooban ng Ama na makita niyang gawin ng Ama na ginagawa ng Anak sa gayon rin paraan .Paano sabihin ni Kristo na ang ginagawa niya yaong makita niyang gawin  ng Ama kung hindi sila magkasama sa isang panahon kaya ito nasabi ng ating Panginoong Jesu- cristo dahil may panahon na itong Ama at ang Anak ay magkasama.(Juan 1:1,Juan 17:22)

Ito ang patunay sa pagkakaroon ng "Unity" ng Ama at ng kanyang Anak.(Juan 10:30,Juan 17:22) na gumagawa ang Anak ayon sa kalooban ng kanyang Ama na kanyang makita na ginagawa ng Ama. isang katangian ng pagiging masunuring Anak sa kanyang Ama.

"Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao: At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, na nagmasunurin..."(Filipos 2:6-8)

Kaya kung nasabi man ng ating Panginoong Jesu Cristo na "Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili ? sa dahilan na si Cristo bilang masunuring Anak ng Dios Ama ay gumagawa ayon sa pinag uutos sa kanya ng Ama na gawin.(Juan 6:38,Juan 8:28,55)at ano man ang ginagawa ng Anak ay yaong makita niyang ginagawa ng Ama sapagkat nagkakaisa ng kalooban ang Anak at Ama hindi gumagawa ang Anak ng bagay na labag o hindi kasang-ayon sa kalooban ng kanyang Ama. bagkus gumagawa ang Anak ayon sa kalooban ng kanyang Ama.

Ang sariling kalooban ni Cristo ay nasasang-ayun sa sariling kalooban ng Ama. tanda ng pagiging masunurin at pagpapasakop ng Anak sa kanyang Ama kung paano sa langit gayon din sa lupa.(Mat.6:10)


Friday, October 11, 2013

MGA GAWA 2:22Paano ba ang tamang unawa sa "Mga Gawa 2:22"

“Fellow Israelites, listen to this: Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders and signs, which God did among you through him, as you yourselves know.(Acts 2:22 NIV)"A man " sa Greek ang ginamit na salita ay "an'-ayr"ανδρα noun - accusative singular masculine "aner" an'-ayr: a man (properly as an individual male) -- fellow, husband, man, sir.


Kayong mga lalaking taga Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito: Si Jesus na taga Nazaret, lalaking pinatunayan ng Dios sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Dios sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo;Siya, na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Dios, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay: (Mga Gawa 2:22-23)
Kaya itong "an-ayr" tumutukoy ito sa kasarian o Gender "Male Gender" na itong Jesus na taga Nazaret ay "lalaking" pinatunayan ng Dios. na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Dios.ay ipaglilihi at ipapanganak ng isang dalaga.

Natupad ito sa hula ng propetang si Isaias,   

Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.(Isaias 9:6)

Ito palang ipapanganak na isang bata ay tatawaging "Makapangyarihang Dios " walang hanggang Ama , at Pangulo ng kapayapaan.

na sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake "an-ayr" .natupad ito ng ibigay ng Dios Ama ang kanyang bugtong na anak.

Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.(Juan 3:16)


Na bagama't nasa anyo ng Dios ay nagpakakababa bagkus hinubad niya ito ,at naganyong alipin,na nakitulad sa mga tao.

"Na siya, bagama't nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:(Fil.2:6-7)

Ginawa ito ng Dios Ama ng isugo niya kanyang bugtong na anak sa sanlibutan.(Gal.4:6) at nagkatawang tao.(Juan 1:1-3,14,18,Isa.9:6)

kaya nung magkatawang tao nasa anyo ng "isang lalake" (an-ayr) 

INTERNATIONAL CONDEMNATION


New International Version
Whoever says to the guilty, "You are innocent," will be cursed by peoples and denounced by nations.(Proverbs 24:24)

In the Time of king solomon there is no such word "nternational condemnation or Global condemnation but Solomon prophecy that in the near future "Whoever says to the guilty "you are innocent "will be cursed by peoples and denounced by nations .


con‧dem‧na‧tion [uncountable and countable]

an expression of very strong disapproval of someone or something, especially something you think is morally wrong
condemnation of
There was widespread international condemnation of the bombing,crimes,human right ,etch.

Tuesday, October 8, 2013

WORM LIKE BACTERIA CAUSES DESEASES

In the Time of  Job There is no available instrument like microscope to discribe What is a image of  Bacteria but the WORD OF GOD REVEALED it "A worm like bacteria that causes deseases  discribe in THE BOOK OF GOD. 

My body is clothed with worms and scabs,
my skin is broken and festering.(Job 7:5)


                      Trepomena Pallidium (Bacteria cause Syphilis)

Bacillus Antracis (cause Antrax)


Vibrio Cholerae (Causes Cholera)

Salmonella species (Causes food poisoning)

Shigella Species (Causes dysentery)

Listeria Monocytogens (Causes Listerioses)


And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God:(Job 19:26)

Sunday, October 6, 2013

PROPHECHY OF ISLAMIC CONQUEST OF INDIA
Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know him not see his days? Some remove the landmarks; they violently take away flocks, and feed thereof.They drive away the ass of the fatherless, they take the widow's ox for a pledge.They turn the needy out of the way: the poor of the earth hide themselves together.Behold, as wild asses in the desert, go they forth to their work; rising betimes for a prey: the wilderness yieldeth food for them and for their children.They reap every one his corn in the field: and they gather the vintage of the wicked.They cause the naked to lodge without clothing, that they have no covering in the cold.They are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for want of a shelter. They pluck the fatherless from the breast, and take a pledge of the poor.They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry;Which make oil within their walls, and tread their winepresses, and suffer thirst. 
Men groan from out of the city, and the soul of the wounded crieth out: yet God layeth not folly to them.(Job 24:1-12)

Friday, October 4, 2013

JFK ASSASSINATION PROPHECHY

The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, To cast down the poor and needy, To slay such as are upright in the way.(Psalms 37:14 ASV)


The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth....."The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him. (Psalms 37:12,32)

PROPHECHY OF LENNIN REIGN OF COMMUNISM
Why standest thou afar off, O LORD? why hidest thou thyself in times of trouble?The wicked in his pride doth persecute the poor: let them be taken in the devices that they have imagined.For the wicked boasteth of his heart's desire, and blesseth the covetous, whom the LORD abhorreth.The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God: God is not in all his thoughts.His ways are always grievous; thy judgments are far above out of his sight: as for all his enemies, he puffeth at them.He hath said in his heart, I shall not be moved: for I shall never be in adversity.His mouth is full of cursing and deceit and fraud: under his tongue is mischief and vanity.He sitteth in the lurking places of the villages: in the secret places doth he murder the innocent: his eyes are privily set against the poor.He lieth in wait secretly as a lion in his den: he lieth in wait to catch the poor: he doth catch the poor, when he draweth him into his net.He croucheth, and humbleth himself, that the poor may fall by his strong ones.He hath said in his heart, God hath forgotten: he hideth his face; he will never see it. (Psalms 10:1-11)

The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. "..."They are all gone aside, they are all together become filthy: there is none that doeth good, no, not one.Have all the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread, and call not upon the LORD. (Psalms 14:1,3-4)vestures of fine linen, ..."(Genesis 41:42 Kjv)


Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways.What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him?Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me.How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger.They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away.God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he shall know it.His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the Almighty.For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst?Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high. One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet.His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow. And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure.They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them. Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me.For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the wicked?Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens,That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath.Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done?Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb.The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him.(Job 21:14-33)

ESTRADA AND GLORIA MENTION IN ISAIAH 62 PURTUGUESE BIBLEISAIAH 62:2 E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a (((((tua glória;))))) e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará.

ISAIAH 62:10 Passai, passai pelas portas; preparai o caminho ao povo; aplanai, aplanai a(((( estrada,)))) limpai-a das pedras; arvorai a bandeira aos povos.

HOLOCAUST
For I am the Lord that love judgment, and hate robbery in a holocaust: and I will make their work in truth, and I will make a perpetual covenant with them.(Isaiah 61:8)


The Holocaust (from the Greek ὁλόκαυστος holókaustos: hólos, "whole" and kaustós, "burnt")also known as Shoah (Hebrew:השואה, HaShoah, "the catastrophe"; Yiddish: חורבן, Churben or Hurban, from the Hebrew for "destruction"), was the mass murder orgenocide of approximately six million Jews during World War II, a programme of systematic state-sponsored murder by Nazi Germany, led by Adolf Hitler and the Nazi Party, throughout the German Reich and German-occupied territories.

Of the nine million Jews who had resided in Europe before the Holocaust, approximately two-thirds were killed.Over one million Jewish children were killed in the Holocaust, as were approximately two million Jewish women and three million Jewish men. A network of over 40,000 facilities in Germany and German-occupied territory were used to concentrate, hold, and kill Jews and other victims.