EL-SHADAI AKO -EL-SHADAI KAMI (MGA GOD ALMIGHTY NA KATOLIKO)

El-Shadai pangalan ng Dios sa Hebreo na kahulugan ay "Makapangyarihang Dios sa Lahat " (Almighty God) ito rin ang katawagan sa isang Grupo ng  Catcholic Charismatic renewal na itinayo ni Mike Velarde.na kung saan ginagamit ang pangalan ng Dios na pantawag sa kanila.

Ito ay malimit na maririnig natin sa mga member nila ang pagsabi na "El-Shadai Ako o El-Shadai Kami "
lalabas nito sinasabi nila na "God Almighty Ako  o God Almighty Kami"

Ito isang tuwirang pamumusong sa pangalan ng Dios na sasabihin mo at aangkinin mo na isang kang "Almighty God" na malimit hindi napapansin ng mga katoliko na kasapi sa El-Shadai Group.at ito tahasang pag-angkin sa sarili na sila ay mga dios.

kaya kung may walong milyon na El-Shadai Member lalabas na may walong milyon na God Almighty na katoliko.na umaangkin sa sarili na ..."El-sahadai Kami o El-Shadai Ako".

Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos upang aming maalamam na kayo'y mga dios,oo kayo'y magsigawa ng mabuti ,o magsigawa ng kasamaan ,upang kami ay mangawalan ng loob ,at mamasdan naming magkakasama .narito kayo'y sa wala ,at ang inyong gawa sa wala kasuklamsuklam siya na pumili sa inyo.(Isa.41:23-24)

"Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan.(Awit 139:20)

Comments

Popular Posts