MARIA GINAWANG HARI AT GINOOAba Po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa.
Ikaw ang kabuhayan at katamisan; Aba pinananaligan ka namin.
Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva.
Ikaw rin ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng
aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. 
Ay aba, pintakasi ka namin,
ilingon mo sa amin, 
ang mga mata mong maawain,
at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin,
ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain,
maalam at matamis na Birhen.
V. Ipanalangin mo kami, Hari ng kasantusantuhang Rosaryo.
R. Nang kami'y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristo.

Aba Po Santa Mariang Hari
Aba Po Santa Mariang Hari, Inang ng Awa.
Ikaw ang kabuhayan at katamisan;
Aba pinananaligan ka namin.
Ikaw nga ang tinatawagan namin,
pinapanaw na taong anak ni Eva.
Ikaw rin ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng aming pagtangis
dini sa lupang bayang kahapis-hapis.
Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin,
ang mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin ay
ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain,
maalam at matamis na Birhen.
Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantusantuhang Rosaryo.
Nang kami'y maging dapat makinabang
ng mga pangako ni Hesukristo.

Ginawang Hari ng mga katoliko si Maria (Ano ba talaga si Maria HARI ba o RIENA ) pero kung Banal na kasulatan ang ating  tatanungin ang Panginoong Dios lamang ang HARI ng mga Kristiano hindi si Maria


6 Wala nang ibang tulad mo, O Panginoon;
ikaw ay makapangyarihan,
walang kasindakila ang iyong pangalan.

7 Sino ang hindi matatakot sa iyo,
ikaw na HARI ng lahat ng bansa?
Karapat-dapat lamang na ikaw ay katakutan.
Kahit na piliin ang lahat ng matatalino
mula sa lahat ng bansa at mga kaharian,
wala pa ring makakatulad sa iyo.(Jer.10:6-7)

Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat
At pinagpala rin naman ang anak mong si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay.
Amen

Bukod sa tinawag na " Hari "tinawag rin si Maria na "Ginoo "Aba Ginoong Maria"..ang salitang "Ginoo" ay isang katawagang inuukol sa lalake gaya nung salitang "hari"

Ayon sa Tagalog Dictionary ang salitang "Ginoo" ay ito ang kahulugan.

Search result for ginoo:

ginoo
gino´o n. mister · m´aginoo (ma-) adj. gentlemanly, well-bred man

Comments

Popular Posts