ANG GUYA NG ISRAEL AT ANG GUYA NG MGA KATOLIKO


 Ito ang GINTONG GUYA na sinamba ng mga Israelita na na naghatid sa kanila sa mabangis na Galit ng Dios kaya ang mga sumamba sa mga ito ay pinalipul ng Dios.Ito naman ang Catcholic Version ng GUYA  na kasama si San Isedro Labrador


"At kaniyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang buril ,at GINAWANG ISANG GUYANG BINUBO at kanilang sinabi ,ang mga ito ang maging iyong mga Dios ,Oh Israel ,nagsampa sa iyo mula sa lupain ng egipto.(Exo.32:4)

"Gayon may ang mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabal ,na kaniyang pinagpagkasala sa Israel ,hindi mga hiniwalay ni Jehu sa makatuwid bagay ang pagsunod sa MGA GUYANG GINTO na nangasa Bethel at nangasa Dan.(2 Kings 10:29)

"Sila'y nagsigawa ng GUYA sa Horeb at nagsisamba sa larawang binubo.ganito nila pinapagbago ang kanilang kaluwalhatian sa wangis ng BAKA na kumakain ng damo.nilimot nila ang Dios na kanilang Tagapagligtas...(Awit 106:19-21)

"Matatalian mo ba ang bakang gubat ng iyong panali sa pangbukid ?o mangabubusagsag ba ng mga libis sa likuran mo?aasa ka ba sa kaniya dahil sa siya'y totoong malakas ?o iiwan mo ba ang iyong gawain sa kaniya.(Job 39:10-11)

Comments

Popular Posts