ANG SODOMA AT EGIPTO SA ESPIRITU

Ngayon pag-aaralan natin kung Sino ang Sodoma at Egipto sa Espiritu na binabanggit sa Rev. 11:8

Sino ba itong Sodoma at Egipto sa Espiritu na kung saan doon ipinako ang ating Panginoon Jesu Cristo na kanila ring Panginoon ,alam natin na hindi ito ang Egipto at Sodoma na literal na binabanggit sa Banal na kasulatan kundi ito ay isang uri ng relihiyon na kung saan taglay nito ang Diwa ng Sodoma sa pagiging makikiapid at mahalay.(Rev.14:8) at ang diwa ng Egipto sa pagiging mapang alipin .(Exo.20:2).

Basahin natin ;

"At ang kanilang mga bangkay ay nasa langsangan ng dakilang bayan ,na ayon sa espiritu at tinatawag na Sodoma at Egipto na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila.(Rev.11:8)

Ayon sa talata na ito ang Sodoma at Egipto sa espiritu ay ang Dakilang bayan ,Sino itong Dakilang Bayan o "Great City "na siya rin ang tinatawag na Sodoma at Egipto sa Espiritu?

"At ang babae na iyong nakita ay ang Dakilang bayan ,na naghahari sa mga hari sa lupa .(Rev.17:18)Ito palang Dakilang Bayan na tinawag ang Sodoma at egipto sa espiritu ay ang Dakilang bayan "Great City" na naghahari sa mga hari sa lupa.ngayon binigyan tayo ng Banal na kasulatan  ng palaisipan kung sino ito. ito daw ang  dakilang Bayan na naghahari sa mga hari sa lupa .

                      Ang Papa ng Roma sa harap ng mga leader ng Bansa sa UN


                                PHARAROH OF ROMAN CATCHOLIC CHURCH                                                PHARAROH OF EGYPT


                                            VATICAN OBELISKS


                                                    EGYPTIANS OBELIKS

"They brought out the obeliks of the house of baal and burned them.they also broke down the sacred      obeliks of Baal ,and made it a latrine this day.(2 kings 10:26-27) 


Sa kasaysayan ng mundo walang ibang syudad na kung saan ang mga hari sa lupa ay nagpapasakop at sinasakop nito maliban lamang sa syudad ng Roma kung saan nakatatag rin ang VATICAN CITY na Centro ng Iglesia Catolica Apostolica Romana

Kung ganon ang syudad ng Roma ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa  boung lupa taglay nito ng syudad na ito ang Diwa ng Sodoma at ng Egipto.

Saksi ang ating bansang Pilipinas sa pagiging mapang alipin ng relihiyong dala ng mga espaniol sa ating bansa  na kung saan higit tatlong daang taon tayong inalipin sa ilalim ng ng espanya ,ganon din ang Colonisasyon sa Bagong Mundo "New World " o America na kung saan maraming katutubong Inca ang sapilitan pinaluhod sa  dalang relihiyon ng mga prayle sa pamamagitan ng espada at krus  .

"Kanilang itinatayo ang Sion sa pamamagitan ng dugo ,at ang Jerusalem sa pamamagitan ng kasamaan.(Mikas 3:10)


Nasa Diwa din ng Iglesia na galing sa Roma ang pagkakaroon nito ng mga Homo sexual na kaparian na kung saan na nasasangkot sa maraming eskandalo ito ang patunay na Diwa ng Iglesia sa Roma ang Sodoma sa espiritu


 

Comments

Popular Posts