FELIX Y MANALO SUNOD -SUNURAN SA JAPON


"Datapuwat nagsisagot si Pedro at ang mga Apostol at nangagsabi dapat muna kaming magsitalima sa Dios bago sa mga tao.(Gawa 5:29)

Sa  mga Apostol sa Dios muna silang magsitalima bago sa mga tao samantala kay Manalo sa Japon muna siya tatalima bago sa Dios ito ang mahirap sa nagpapanggap lang sugo pero takot sa japon

"Sa kasalukuyan ang kapatid na Prudencio Vasquez ang namamahala ng Iglesia ,ITO ANG GUSTO NG JAPON ,Tayoy sumunod .Huwag kayong mabalisa sapagkat sila ang may kapangyarihan sa ating Bayan.


kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon. Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang kami'y muli nilang maalipin. 5 Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita.(Gal.2:4-5)


Comments

Popular Posts