GULO NG IGLESIA NI CRISTO SA EDSA


Minsan lang mabalita ang INC ni Manalo sa International News na CNN kabalbalan pa at panggugulo na kung saan inuudyukan ang mga kaanib nila na umaklas at lumaban sa Gobyerno.

Mga Culto ni Manalo diwa ba ng Biblia ang ginagawa nyong panggugulo sa EDSA para sulsulan ang mga membro ninyo na umaklas sa Gobyerno

Ito Basahin ninyo para maliwanagan ang mga madilim nyong mga kaisipan na pinadilim ng anghel ni Satanas

Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral.(Rom.13:1 Mbb)

Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa Emperador, na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador, na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan.Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Huwag ninyong gawing panakip sa paggawa ng masama ang kalayaang ito, subalit mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos.Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Cristo. Mamuhay kayo nang may takot sa Diyos at may paggalang sa Emperador.(1Ped.2:13-17)

Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao.Idalangin rin ninyo ang mga hari at maykapangyarihan, upang tayo'y makapamuhay nang matahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal.Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas.(1 Tim.2:1-3)

Comments

Popular Posts