FELIX Y MANALO AY MAPAKIAPID AT NAMBUBUGBOG NG ASAWA


Ito ang Ducumento na magpapatunay sa pagiging GANID SA LAMAN at PAGIGING SADISTA  NI FELIX Y MANALO NA LEADER NG CULTO NI MANALO 

"His wife accused him of cruelty and of adultery.She come to my house and showed the WOUNDS which Felix had made by blown on her back.

Ang sulat ng nagngangalang Rosita Trillanes na napalathala sa Official Gazette, Vol. 1, July 1942, na hinango naman namin na munting aklat na sinulat ni Lino Javier at pinamagatang “Anghel ba o Haring Solomon si Felix Manalo?” page 4-6

Ganito ang nilalaman ng liham ng iyon:

Mga Kapatid:

Dahil sa pag-ibig ko sa Iglesia at ukol sa inyong kabutihan ay sumulat ako sa inyo upang magtapat ng bagay na talagang nangyari sa akin at ng mga bagay na aking nasaksihan at nalaman sa panahon ng dalawang taong pagkatigil ko sa Central. Ako ay isang dalaga na naging kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Batangas. Ako ay kinapootan at itinakwil ng aking mga magulang. Sa paniwala kong ako’y makakatagpo ng pag-aampon ay pumayag ako kay kapatid na Jacinto Torres na dalhin niya ako sa opisina Central. Noong ako ay naroon ay naransan ko ang lubhang napakapait at napakasakit sa buhay ng dalaga gaya noong lapastanganin ako ni Manalo na itinuturing kong isang ama. Noong una ay niligawan niya ako ngunit nang tumanggi ako sa kanyang mga ninanais ay binugbog at hinataw niya ako ng aking ikinawala ng malay-tao. At noong ako’y wala nang malay-tao ay ginawa niya ang kahalayang ibig niya sa akin. Doon ay lubhang naghirap ako dahil sa masamang palakad sa akin, paghataw at pagbabanta na tinatanggap ko kailan ma’t tumututol ako sa mahahalay niyang nais sa akin.

Marami din akong nasaksihang mga ginahasa ni Felix Manalo, ang iba ay mga dalaga; ang iba ay mga asawa ng mga kaanib; samantalang ang isa ay asawa ng isang Ministro. Sinabi ni Manalo sa akin ang tungkol sa mga ibang kanyang ginawan ng kahalayan, noong ako’y kanyang hinihikayat na pumayag sa kanyang mga ninanais. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa tatlumpung mga babaing kanyang kanyang pinagsamantalahan. Hindi ko maaaring ihayag ang kanilang mga pangalan upang pagtakpan ang kanilang karangalan, ngunit madalas silang nagpupunta sa Opisina. Sa piling ko ay pinagsikapan niyang ginahasa ang isang dalaga na pagkatapos ay nagbuntis at iyon ay nangyaring napapunta din sa opisina central ukol sa tanging pagkakataong may kaugnayan sa Manalo. Marahil ang dahilan kung kaya si Liloy ay nagbitiw, ay sapagkat sinikap ni Manalong pilitin si Amanda. Ang lahat ng mga itong kanyang nilapastangan ay nangatatakot magsabi sapagkat sila’y binalaang papatayin kung sila’y magsasabi, katulad ng ginawa niya kay Basilia Santos ng Paco, na itinuturo niya si Manalo, bilang ama ng kanyang dalawang anak. Naging balitang-balita ito sa Paco.

Bago nagpunta si Manalo sa America, ay dinala niya ako sa bahay ng mga Protacio, sa Pasay. Ngunit noong wala pang isang buwan ay dumating siya upang kunin niya akong pabalik, nangangambang baka sinabi ko sa mga Protacio ang lahat ng kanyang inasal at ginawa sa akin; noong ako’y tumangging sumama sa kanya ay binalaan niya ako ng masama at tinakot niya ako ng isang rebolber at sa pamamagitan ng lakas ay pinilit niya akong sumama sa kanya. Pagkatapos nito ay pinalayas niya sa Iglesya ang mga mag-anak ng Protacio at pinaratangan ng kabulaanan.

Kanyang ginugugol ang lahat niyang buwanang sahod na P 1,300.00 ukol sa mga babae at sa mga mahahalay na mga gawain, samantalang ang abang manggagawa ng Iglesya ay tumatanggap lamang ng P5.00, P 10.00, P 15.00, P 20.00 isang buwan. Ang nangyayari sa lahat ninyong mga abuloy na iniaalay sa Dios, ay nagpupunta sa kanya at bagay na kanyang ginugugol ukol sa lahat niyang mahahalay na gawa. Sinabi ko kay kapatid na Doro ang lahat ng bagay na ito noong si Manalo ay naroon pa sa America.Sa ganitong paraan ay pababayaan ba ninyong pagmalabisan ni Manalo ang mga kaanib at tanggapin ang Iglesya sa ngalan ng Dios…? Hindi ba ninyo iniibig ang Iglesya…? Ang inyong asawa at mga anak na babae ay nasa panganib sa kasawian sa mahahalay na pita ng taong iyan na ipinalalagay at kinikilala ninyong bilang tagapagturo ng mga salita ng Dios.

Ipinagtatapat ko sa inyo ang lahat ng bagay na ito, ipinauubaya ko sa inyo ang kapasiyahan na magagawa ninyo kung tunay na iniibig ninyo ang Iglesya at ang Dios. Sa paghimok sa babaeng iniibig niya maging siya ay isang dalaga o isang may asawa, ay binabanggit niya ang maraming asawa ni Solomon at inaangkin niyang ang taong sinugo ng Dios, ay dapat gawing maligaya at ang pagpayag na pagsang-ayon sa kanyang mga ninanais ay isang kapuri-puring gawa sa mga mata ng Dios. Matatanggap ba ng inyong mabuting diwa ang walang kaayusang ito…? Nasa inyo ang kapasiyahan.
Ang inyong kapatid na naging sawingpalad dahil sa malabis ng pagtitiwala.

ROSITA

1. Citing the case of People versus Trillanes, published in the Official Gazette, Volume I, No. 1, July 1954, p. 394, docketed as Case No. 8180, April 21, 1942. The Court of Appeals where Trillanes was acquitted. The appellate court upheld Trillanes and categorically called Manalo “a man of low morals” (“un hombre de baja moral’).

2. Further more: “…Manalo, took advantage of his position as head of the Iglesia ni Cristo, and …employed religion as a cloak to cover his…immoral practices; that he pretended to be the Messias sent by God; and that to persuade his victims, he cited the example of Solomon and his many wives”Philippine Mission
Churches of Christ
Leslie Wolfe Carrie A. Wolfe

P.O. Box 8774
Manila, P.I.


Oct. 14, 1933

Mr. Salvador Laspinas,
1535 Felix Huertas, Int. C.,
Manila

Dear Bro. Laspinas:

I have your letter of Oct. 7th. You know I am sick. I am not able to give you all the information about Felix Manalo that you desire. He was a student in our mission and I was one of his teachers. We had him employed as an evangelist, paying him a salary. He was minister for the church at Singalong for some time. His wife accused him of cruelty and of adultery. She came to my house and showed the wounds which Felix had made by blows on her back. I called the doctor who is now in Manila to examine her wounds. The church at Singalong had an investigation of Felix. The wife of Felix came andmade complaints, but Felix did not come. The church at Singalong voted that Felix was guilty of the charges of his wife. As a consequence we took away the salary that we were giving to Felix. Then Felix left us.

I do not have further personal knowledge of the life of Felix. There was, however, a Teresa who studied with us. It was proven in court that Felix was the father of her child.

Bro. Baronia has much typewritten information about Felix Manalo and especially about the Teresa case, which he says he will be glad to furnish to any one desiring the information.

I hope you will be able to continue your work and that you will be very successful. I am

Cordially yours,

Leslie Wolfe
“Felix Manalo
Angel Or Sex Maniac?

“By JOE CRUZ
(FIRST OF A SERIES)

“(This article is not written in defense of a group of persons or organizations; neither is it designed to accuse publicly or personally a certain individual nor purposely designed for those to whom there is a great gulf fixed between the law-abiding citizens and the wrongdoers.–EDITORS)

“MANALO, FELIX ISAGUN

“Superior Minister of the “Iglesia Ni cristo,” or Church of Christ. Born in Barrio Calsada, Tagig, Rizal, on May 10, 1886, he is the first of the two sons of Mariano Isagun and Bonifacia Manalo. At the age of seven, he entered a barrio school then conducted by a certain Maestrong Cario, wherein he obtained his primary education.

“When the revolution came in 1896, he was unable to continue his studies, so he lived with his parents to help them sometimes by fishing but most of the time by plowing their own field. When he grew older he studied photography and later a hatter’s trade and established a hat store. But this kind of living did not satisfy him for he aspired to lead a religious life.

“To realize his aspiration he joined the Methodist Episcopal Church in 1904, and attended the classes given by that institution, but not being satisfied with the teachings of that church, he transferred to the Ellinwood Presbyterian school. He was likewise so dissatisfied with the teachings of the Presbyterian Church that he decided and joined the Christian Mission, where later he was made an evangelist. As he was also dissatisfied with the teachings and doctrines of this church, he resigned his position and joined the Seventh day Adventist, popularly known as “Sabathist.” He continued his studies in the Scriptures, while in his spare time he canvassed books and wrote for the publications of the Philippine Publishing House, the organ of the Seventh Day Adventist. Then he was made a minister, but due to his constant and profound study of the Bible, he began to entertain many doubts in the doctrines and teachings of the Adventists, so that he finally decided to preach the Gospel as it was revealed to him. This was the beginning of the establishment in the Philippines of the “Iglesia Ni Cristo.” (ENCYCLOPEDIA OF THE PHILIPPINES, Vol. IX, Versonco).

“But according to the same source, Felix Manalo Isagun is not the actual founder of the “Iglesia Ni Cristo” as claimed although the propagation started on or about November 1913. Thinking that it might be his success in pursuing his task by preaching the Scriptures in his own version, the said Church of Christ was registered under his name at the Bureau of Commerce and Industry, July 27, 1914. From then on, after many years of its survival as an organization the Philippines Free Press, dated April 23, 1950, made all estimation of more or less two million members. It was the most shocking news perhaps to other religious organizations ever made publicly. Since it scattered like wildfire that engulfed the four corners of the Philippines, Roxas, Avelino and Quirino were prompted to see the founder of “Iglesia Ni cristo,” and perhaps President Magsaysay too, for some political reasons. Analyzing its members whether such number is true, there are only 86, 125 members as of 1953, as far as the Bureau of Census and Statistics is concerned and not two million as claimed.

“Mr. Manalo, perhaps, is not fully satisfied with his wife and six children. In the early twenties he started already victimizing several women. To mention the few which met a strange, most bitter and painful experience lives are Rosita, whom he can not deny that this woman is one of those that met her doom during that time; Teresa Teodoro, another victim of the so-called “Angel”; Basilla Santos, if he can recall is also one among those that suffered under his hypnotistic system. Wives of several ministers that can not talk for fear that they might be expelled as “Diakonesas” might be known by their husbands. Our informant disclosed that the following are more or less under his sex domination: Felicidad, Rosa, Virginia, Bining, Mrs. Santos, Toddy, Atang, Paz, Pilar and several weeping souls that perhaps twice as much as those above-mentioned are, in one way or another, seeking revenge against Felix Manalo.

“To support our allegation, we want to prove to the reading public the following:

“Letter of Rosita to Her Brothers

“Brothers: In my belief that I will find protection I agreed that I be brought to [the] Central Office by Brother Jacinto Torres. When I was already there I experienced the most bitter and painful in [t]he life of [a] maiden like when Manalo, whom I considered as a father, abused me. At first he courted me but when I refused to accede to his desires he struck and beat me which rendered me unconscious. And when I was already unconscious, he raped me. There I suffered much because of the ill-treatment, beating and [threatening] that I received whenever I protested against his lewd designs.

“I also witnessed many who have been raped by Felix Manalo: some are maidens; others are the wives of members and ministers. Manalo himself told me about the others whom he molested when he was persuading me to accede to his desires. He told me about some thirty women he abused. I could not reveal their names to protect their dignity, but they frequently come to the Office. In my presence, he raped a maiden who later became pregnant and that happened when she went to the central office in that only instance which concerns Manalo. … Could your good sense accept these anomalies…? It is up to you to decide.”

[Source: Emily Jordan]

Mangagingat kayo sa mga BULAANG PROPETA na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa.datapuwat sa loob ay mga LOBONG MANINILA.(Mat.7:15)

"Na may mga MATANG PUSPOS NG PANGANGALUNYA ,at hindi maaring maglikat sa pagkakasala sa mga kaluluwang walang tiyaga na may pusong sanay sa kasakiman mga anak ng panlait .(1 Ped.2:14)

"Na may anyo ng kabanalan datapuwat tinanggihan ang kapangyarihan nito lumayo ka rin naman sa mga ito ang nangangagapang sa mga bahay at binibihag ang babaing haling na lipos ng ng mga kasalanan ,hinihila ng mga ibat-ibang pita .(2 Tim.3:5-6) 


Comments

Popular Posts