VALENTINE'S DAY SA PAGANO

Tinatawag ito ng mga katoliko na kaarawan ng MGA PUSO o mas lalong kilala sa katawagang "VALENTINE's DAY" tuwing sasapit ang "Feb.14" Saan ba nagsimula ang valentine's day ...totoo ba na ito ay kapistahan hango sa kapistahang pagano na "Lupercalia" bakit ito napasama sa kapistahan na pinagdiriwang ng mga kristiano.Ang "Valentine's Day" ay hango sa kapistahang pagano na "Lupercalia" na ng malaon ay nai-adopt ng Iglesia katolika bilang bahagi ng kapistahang kristiano.

"Lupercalia"In ancient Rome "lupercalia" was a festival of purity and Firtility which began on the ides of february 15th to became in spring with some cleaning ,celebrate to honor roman god of agriculture and also pay homage to Romulus and Remus the wolf suckling founder of the Great Empire.

Member of the luperci order of roman priest ,would go to the fabled cave where Rumulus and Remus were raised by thier she WOLF in order sacrifice a goat (for Fertility)and a dog (for purification)then boy would slice the goat hide into strips ,dif them into the sacrificial bloodand slap women's butts,and assorted crops with the bloody strips,apparently making everyone fertile.then all the young women in town would put thier names in a giant Urn and bachelor would reach thier hand in and be faired for one year with whatever names they chose ,the matches frequently ended in marriages.

At ayon naman sa isang aklat na (The Decline and fall of Roman Empire by Edward Gibbons Chapter 36,Part:03)ay may ganitong sinasabi.

"Yet the vestiges of supertition were not alsolutely obliterated ,and the festival of Lupercalia ,whose origin had preceded the foundation of Rome ,was still celebrated under the reign of Anthemius.'

After the conversion of the Emperial city (Rome) the christian still continued ,in the month of February ,the annual celebration of lupercalia to which they ascribed a secret and mysterious influwence on the genial power of the animal and vegetable world.(C.36,P.03)

twenty four years after the death of Emperor Anthemius a Christianized form of the lupercalia festival was officially adopted by the Church (Catcholic church) as a day to honor a saint-Saint valentine.

On (496 A.D) Pope Gelasius declared February 14 "St. Valentine's day"

Tinatawag rin ito na ARAW NG MGA PUSO sa dahilan ito ang araw ng mga magkasintahan kaya sinisimbolo ng "PUSO" ang araw na ito.

"The HEART is deceitful above all things ,and desperately wicked ;who can know it"(Jer.17:9)
"Ang masamang bayang ito ,na ayaw makinig ng mga salita ko,na lumakad ayon sa katigasan ng kanilang PUSO ,at yumayaong sumusunod sa ibang mga dios upang paglingkuran at upang sambahin ay magiging gaya ng pamigkis ito,na hindi mapapakinabangan sa anoman.(Jer.13:10)

Ngayon ito bang kaugalian ng mga pagano na ina-dopt ng Iglesia katolika sa celebrasyon ng Valentine's day ano ang masasabi ng banal na kasulatan sa mga bagay na ito.
"Ang aking bayan ay humingi ng payo sa kanilang tungkod ,at at ang kanilang tungkod ay nagpapahayag sa kanila ;sapagkat ang PAGPAPATUTOT ay nagligaw sa kanila ,at sila'y NAGPATUTOT ,at nagsihiwalay sa kanilang Dios.Sila'y nangaghahain sa mga taluktok ng mga bundok at nagsusunog ng kamangyan sa mga burol ,sa ilalim ng encina at ng mga alamo at ng mga roble sapagkat ang mga lilim ng mga yaon ay mabuti ;kayat ang iyong mga anak na babae ay nagpatutot at at ang iyong mga manugang na babae ay nangangalunya.Hindi ko parurusahan ang inyong mga anak na babae pagka silay nagpatutot ni ang inyong mga manugang na babae man pagka sila'y nangangalunya sapagkat ang mga lalake sa kanilang sarili ay nagsiyaon kasama ng mga patutot at silay nangaghahain na kasama ng mga patutot :at ang BAYAN na hindi NAKAKAALAM ay NAWAWASAK.(Oseas 4:12-14)

"At ikaw ,pagka ikaw ay napahamak ,anong iyong gagawin?Bagaman ikaw ay nanamit ng ng mainam na damit na mapula ,bagaman ikaw ay gumagayak ng kagayakang ginto ,bagaman iyong pinalalaki ang iyong mga mata ng pinta ,sa walang kabuluhan nagpakaganda ka ;hinahamak ka ng mga mangingibig sa iyo ,pinagsisikapan nila ang iyong buhay.(Jer.4:30)
  • "At aking dadalawin sa kanya ang MGA KAARAWAN ng mga BAAL (Lupercalia)na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan nang siyay nagpaparaya ng kaniyang mga hikaw at mga hiyas ,at sumusunod sa mga mangingibig sa kaniya ,at kinalilimutan ako sabi ng Panginoon.(Oseas 2:13)

"Hindi sila titiisin ng kanilang mga gawain na manunumbalik sa kanilang Dios sapagkat ang espiritu ng pagpapatutot ay nasa loob nila ,at hindi nila nakikilala ang Panginoon.(Oseas 5:4)

"At akoy tumingin sa mga musmos Ako'y nagmasid sa mga kabataan sa may kabataang walang bait ,na dumaraan sa lansangan malapit sa kaniyang sulok at siya'y yumaon sa daan na patungo sa bahay ;sa pagtakip silim sa kinagabihan ng araw sa katanghalian ng gabi ,at sa kadiliman .At narito ,doo'y nasasalubong niya ang isang babae na nakagayak ng tila patutot ,at tuso sa puso siyay madaldal at matigas ang ulo ang kaniyang mga paa ay hindi nagsisitahan sa kaniyang bahay :ngayo'y nasa mga lansangan siya mamaya 'y nasa mga luwal na dako siya at nag-aabang sa bawat sulok gayon hinahawakan niya siya at hinahagkan siya at may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kanya ;MGA HAIN NA MGA HANDOG TUNGKOL SA KAPAYAPAAN ay sa akin sa ARAW na ITO ay tinupad ko ang aking mga panata ,kaya't lumabas ako upang salubungin ka hinanap kong masikap ang iyong mukha ,at nasumpungan kita .Aking nilatag ang aking higaan na may coltsong may burda na yari sa guhit-guhit na kayong lana sa egipto.at aking pinabanguhan ang aking higaan ng mira ,mga oleo,at sinamomo ,Parito ka tayoy 'y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan magpakasaya tayo sa mga pagsisintahan .(Kaw. 7:7-18)

Diba sa ganitong paraan pinagdidiriwang ng mga katoliko ang "Valentine's Day "kaya nga malimit tuwing sasapit ang araw na yan puno ang mga hotel at lodge sa magkakasintahan

Ang mga Anak na babae ng ibang dios.(Mal.2:11) ay nagsisipag-asawa at pinapagasawa.(Luc.20:34,Mat.24:38)...kaya sa mga araw ding ito maraming katoliko ang kinakasal.

Ngayon mahigpit po ang tagubilin ng Panginoon sa kanyang bayan na huwag makibahagi sa pagdiriwang ng mga pagano.

"Ganito ang sabi ng Panginoon .Huwag kayong matuto ng lakad ng mga Bansa..."(Jer.10:2)

"Huwag kayong makibahagi sa kanila.(Efe.5:7) kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios.(Rom.12:2) sa Ganito tinuruan tayo ng Dios na huwag makibahagi sa ganitong mga pagdiriwang ng mga pagano sapagkat ang mga ganitong pagdiriwang ay naghihiwalay sa ating mga anak na lalake at babae sa Dios para maglingkod sa ibang dios.(Deut.7:4)

Comments

Popular Posts