EUKARISTIYA TUNAY NA LAMAN AT DUGO NI CRISTO

Itong Aral ukol sa eukaristiya isang masalimuot na aral ng Iglesia katolika ito'y ukol sa paniniwala na ang tinapay o (Ostea) na kinakain at alak (Vino) na iniinum ng isang pari sa mesa ay tunay na laman at dugo ni Cristo sa pamamagitan ng tinatawag nilang "Transubstantiation"

Ngayon ano ba ang tinatawag na Eukaristiya

ito ang ating matutunghayan sa isang aklat katoliko na ang pamagat ay (Our Victory through Christ prepared by daughter of St. Paul under the direction of Rev.James Alberione )sa page.23 ay ganito ang ating mababasa

"What is the Holy Eucharist?

"The Holy Eucharist is a sacrament and sacrifice ;in it our savior Jesus Christ ,body blood and divinity ,under the appearance of bread and wine is contained ,offered and received.(p.23)

Ano daw ang "Eukaristiya" ito daw ay sakramento at sakripisyo ng ating Panginoong Jesus ito daw ay katawan,dugo,at kabanalan ng ating Panginoong Jesu Cristo sa anyo ng tinapay at alak na inihahandog at tinatanggap sa mesa ng mga katoliko.

kaya sa paniniwala nila ang kinakain nilang (ostea) ay tunay na katawan ni Cristo "(Flesh of Christ) at ang alak na iniinum ay tunay na dugo ni Cristo (real blood of Christ) ngayon ito bang paniniwalang ito ay biblical? Totoo ba na tunay na katawan at dugo ni Cristo sa anyong tinapay at alak ang tinatanggap ng mga katoliko sa eucharistiya.
 • It was until around (831 A.D) when an abbot of the monastery of Corbie name PAchasius Rodbertus reassoned out in his book "Of the Body and Blood of the Lord"how the element were really transformed unto body and blood of Christ.
 • Transubtantiation was first time the term use was by "Hildebert of Tours.
 • On Council of trent 1546 was adopted by the Church as there offecial Doctrines.

  May ginagamit na talata sa Bagong tipan ang mga katoliko na kanilang pinagkamalian ukol sa aral na ito.

  nung nagtatag ang Panginoong Jesu cristo ng Banal na hapunan kasama ang kanyang mga apostol ay ganito ang sabi ng Panginoon...."At samantalang sila'y nagsisikain ,ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala ,at pinagputl-putol ,at ibinigay sa mga alagad at sinabi ,kunin ninyo ,kanin ninyo ito ang aking katawan.at dumampot siya ng isang saro,at nagpaslamat ,at ibinigay sa kanila ,na nagsasabi ,magsiinom kayong lahat diyan;sapagkat ito ang aking dugo ng tipan ,na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad sa kasalanan.(Mat.26:26-28,Mar.14:22-24,Luc.22:19-20)

  Kung pag-aralan natin ang mga sinabi ni Jesus nagtuturo ang ating Panginoon ng Aral sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng mga halimbawa na ginamit ang tinapay at alak ...ganito ang paraan ng pagtuturo ng Panginoon gumagamit na mga bagay pero ang pinapatungkulan ay kanyang sarili.

  "Halimbawa nito ay ang Templo sa Jerusalem na sinabi ng Panginoon na Igiba ninyo ang Templo na ito ,at aking itatayo sa tatlong araw sa pangyayaring iyon nag-akala ang mga judio na templong igigiba ay ang leteral na templo na itinuro ng Panginoon pero ang hindi nila alam ang tinutukoy ng Panginoon na Templo ay ang kanyang katawan mismo.(juan 2:14-21)

  Nangangahulugan ba ito na yong templo na itinuro ng Panginoon na leteral na templo ay ang tunay na katawan ng Panginoon....o nagturo ang Panginoon ng bagay na ginawang halimbawa lamang ang templo na leteral para maituro nya ang tunay na templo na syang kanyang katawan na mamatay at muling ibabangon sa ikatlong araw.

  ganito kasi ang paraan ng pagtuturo ng Panginoon gumagamit ng mga halimbawa sa lupa para ituro ang bagay na nauukol sa langit.

  "Kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit.(Juan 3:12)

  Ito ang pinagkamalian ng mga katoliko nung marinig nila ito nag-akala na sila na yong sinabi ni Jesus na tinapay na kanyang katawan at alak na sinabi ng Panginoon na kanyang dugo ay tunay na katawan at dugo ni Cristo kaya nag-akala sila na Ostea na tinatanggap nila sa misa at ang alak ay tunay na katawan at dugo ni Cristo. mahilig kasi mag leteral ang mga katoliko sa kanilang nababasa .

  Hindi ibig sabihin ng Panginoon na siya ang Puno ng Ubas ay leteral na syang puno ng ubas.(Juan 15:1) ginamit ng Panginoon ang ubas para maging Simbolo ...ganon din nung sabihin ng Panginoon Kanin ninyo ang tinapay sapagkat ito ay aking katawan at ang alak sapagkat ito ay aking dugo ginawang halimbawa lamang ito ng Panginoon para maituro ang tunay na laman at dugo nya ...sabi pa nga ng Panginoon ang kanyang dugo ay nabuhos sa marami sa ikapapatawad ng kasalanan...Ang nabuhos na dugo sa Ibabaw ng Krus ay ang dugo na letral ng Panginoon hindi ang ALAK...ang alak nabuhos sa bunganga ng lasenggero..diba...(Kaw.23:29-35)...walang alak na nabuhos sa ibabaw ng krus na naging sanhi ng kapatawaran ng marami...ang nabuhos dugo ni Cristo.(1 Ped.1:19)...kung alak na leteral ang tinutukoy ni apostol Pablo na sa sarong ating iinuman bakit sinabi nya sa (Roma 14:21) na mabuti ay huwag ng UMINOM ng ALAK

  Ngayon ginagamit nila ang (John 6:53-58) na ang kumain ng laman at Dugo ng Panginoon ay may buhay na walang Hanggan ...kung titignan natin ang kontexto ng talata nung sabihin ito ng Panginoon ang tagpong ito "Hindi nagbabanal na hapunan ang Panginoon...at lalong walang tinapay at alak na hawak ang Panginoon.

  Ngayon nung sabihin ba ng Pangininoon ..."Maliban inyong KANIN ang laman ng Anak ng tao at INUMIN ang kanyang DUGO,ay wala kayong buhay sa inyong sarili..."nanangahulugan ba ito ng Leteral na PAGKAIN at leteral na PAG-iNum...Mayroon PAG-KAIN na hindi nangangailangan ng leteral na kakainin mo.(Juan 4:32-34)...Pagkain na kay Jesus ang Sundin ang kalooban ng nagsugo sa kanya.... at mayroong pag-INUM na hindi nangangailangan ng leteral na PAG-INUM.(Mat.5:6,Juan 4:14)....ang sinomang nauuhaw sa katuwiran ay iinum nito...

  Ngayon ang sinalita ng Panginoong Jesus sa (John 6:53-58)ay hindi leteral kundi espiritwal.

  "Ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anomang pinakikinabang ang mga SALITANG SINALITA ko sa inyo ay pawang ESPIRITU at pawang buhay.(John 6:63)


  bukod sa (John 6:53-58) ginagamit din nila ang (1 Cor.11:24-25)...Ito rin isa mga talata na ipinagkamali ng unawa ng mga katoliko...kung babasahin natin ang kontexto ng talata makikita natin iba at mali ang kanilang unawa sa Kontexto...una sinabi ng apostol Pablo..."Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa sa inyo;ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay...pansinin nyo sabi ng Apostol Pablo may Tinanggap siya sa Panginoon na siya rin namang ibinibigay nya...alamin natin na nung isagawa ng Panginoong Jesu cristo ang pagbabanal na hapunan ay hindi pa po kasama sa labindalawang alagad si Apostol Pablo ...pero ayon sa Apostol Pablo may tinanggap sya sa Panginoon...natitiyak natin na hindi ang leteral na tinapay at leteral na saro ang tinanggap nya....kasi paano nya tatanggapin "WALA" naman siya nung gabing iyon.

  Ngayon dahil HALIMBAWA lamang ang TINAPAY at ALAK.(1 cor.10:6) sa talagang Tunay na laman at dugo ni Cristo.Ang bawat halimbawa nito ay nagtuturo sa atin na ating pahalagahan ang kanyang katawan na siyang IGlesia.(Col.1:18) ang Dugo ng Tipan na nabuhos para sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan.(Mat.26:28) na sa pakikipagkaisa nating ito ating INAALAALA.(1 cor.11:24)at inihahayag ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya.(1 cor.11:26) ang Tipang walang Hanggan.(1 cro.16:15)

  "Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala ,hindi baga siyang pakikipagkaisa sa DUGO ni Cristo ?Ang tinapay na ating pinagputol-putol ,hindi baga siyang pakikipagkaisa sa KATAWAN NI CRISTO.(1 cor.10:16)

  At itong katawan na ito ay ang iisang Tinapay...."Bagamat tayo 'y marami ay IISA LAMANG TINAPAY,IISANG KATAWAN ;sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang TINAPAY.(1 Cor.10:17)

  Pansinin ninyo na IISANG TINAPAY lamang at yong iisang tinapay yon din ang IISANG KATAWAN.(Efe.4:4) na kung saan tayo nakikibahagi sa isang tinapay...eh sa katoliko maraming tinapay eh di hindi nga leteral na tinapay ito ...kundi ito ay tumutukoy sa isang katawan na ang bawat isa ay samang-samang mga sangkap.(1 Cor.12:27) at ito ang katawan ni cristo na siyang Iglesia (col.1:18) na itinulad sa tinapay.(Awit 14:4)at si Cristo mismo ang tinapay na bumabang galing langit .(Juan 6:51) samantala itong tinapay na pinagpirapiraso ng mga katoliko galing sa panaderia...at ang masama pa pagdating sa alak (vino) pari nlang ang nakikibahagi na umiinum nito na ito ay tuwirang pagsalungat sa sinabi ni Cristo....na sinabi magsiinum kayong lahat dyan.(Mat.26:27)


  Ang Dios ay Tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa Pakikisama sa kanyang anak na si Jesu cristo na ating Panginoon.(1 Cor.1:9) at bawat tinawag at may pakikipagkaisa sa pamamagitan ng KATAWAN ni Cristo.(Col.3:15) na siyang IGLESIA.(Col.1:18) sa pamamagitan ng evangelio tayo'y nakakabahagi.(efe.3:6)


  Masaklap ang sinapit ng Cristo ng mga Katoliko nung kanilang kainin ito?

  "Hindi pa ba ninyo nalalaman ,na ang anomang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa Tiyan at INILALABAS sa DAANAN ng DUMI.(mat.15:17).

   Ito ba ang magiging anyo ng Cristo ng mga katoliko na gawa sa Harena matapus dumaan sa proseso ng degistion sa loob ng tiyan.

  Kayo na ang mag isip kung saan tumuloy ang kanilang Cristo...Matapus lumabas sa Daanan ng Dumi...Ang author kasi ng "Transubstantiation"ay ang diablo

   Ang huling hantungan ng Cristo ng mga Katoliko matapus dumaan sa daanan ng dumi!

  Makikita natin dito na sinubuk ng diablo ang Pangnoong Jesus na gawing tinapay ang bato...."At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya ,kung ikaw ang Anak ng Dios ,ay ipaguutos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay.(mat.4:3)

  Pero sinagot ng Panginoon ang Diablo..."Nasusulat Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao ,kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Dios.(Mat.4:4)...eh katoliko sapagkain nila ng Ostea akala nila buhay na walang hanggan na yon pero sa panginoon hindi lamang sa Tinapay mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Dios.

  Ang katawan ng ating Panginoong Jesu Cristo ay matagal ng maluwalhati na inakyat sa Langit na nakaupo sa kanan ng Dios.(Col.3:1) paano mangyari na ang kanyang katawan ay pinagpira-piraso pa dito sa lupa.


 • Eh kung totoo ito na tunay na laman at dugo ni Cristo ang kanilang kinakain ito isang uri ng cannibalismo..."Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang KANIN ang aking LAMAN ang aking mga kaaway at aking mga kaalit ,sila'y nangatisod at nangarapa.(Awit 27:2)...at halimaw na uhaw sa dugo(Apoc.17:6)

  "Ang mga kalumbayan nila ay dadami na nangaghahandog sa IBang DIOs at kanilang INUMING HANDOG NA DUGO ay hindi ko ihahandog ni sasambitin man ang kanilang mga pangalan sa aking mga labi.(Awit 16:4)

  "sapagkat sila'y nagkasala ng pangangalunya ,at dugo sa kanilang kamay  at sa kanilang mga diosdiosan ay nagsisamba.(Ezek.23:37)

  "Inyong hinatulan, inyong pinatay ang matuwid; hindi niya kayo nilalabanan.(San.5:6)

  Ginawan ninyo ako ng malaking kalapastanganan sa harap ng aking bayan sa pamamagitan ng kaunting harina at ng durog na tinapay. Sa pamamagitan ng inyong pagsasabi ng kasinungalingan sa mga mahilig makinig ng kasinungalingan, pinapatay ninyo ang dapat mabuhay at binubuhay ang dapat mamatay."(Ezek.13:19)

  Ito ang Nagyayari sa Eukaristiya ng mga Katoliko ang kanilang mga PARI gumigiray sa alak ng kalasingan.

  Gayon man ang mga ito ay gumigiray dahil sa alak, at dahil sa matapang na alak ay pahapayhapay; ang saserdote at ang propeta ay gumigiray dahil sa matapang na alak, sila'y nangasakmal ng alak, sila'y pahapayhapay dahil sa matapang na alak: sila'y nangamamali sa pangitain, sila'y nangatitisod sa paghatol.Sapagka't lahat ng mga dulang ay puno ng suka, at ng karumihan, na anopa't walang dakong malinis. Kanino siya magtuturo ng kaalaman? at kanino niya ipatatalastas ang balita? silang nangalayo sa gatas, at nangahiwalay sa suso?.(Isaias 28:7-9)

  Comments

  1. Tama po kayo. di puwedeng iliteral yan.

   kasi kung ililiteral lang yan ay dapat 1 saro lang ang iinumin.

   pero magkakasakit mga tao kung ililiteral ang pag inom sa saro.

   ang pag inom sa saro ay pagtanggap sa pag uusig:

   Juan 18:11 Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak: ang sarong sa akin ay ibinigay ng Ama, ay hindi ko baga iinuman?

   kita mo, huhulihin si Jesus sa talatang yan at para hindi mahuli ay nanaga pa si San Pedro Apostol.

   pero imbis na tumakas sa pag uusig ay tinanggap niya ito sa pamamagitan ng pagsama sa mga darakip kanya.

   Ganon rin sa tinapay. isa lang ang tinapay at hinati hati sa 11 pang kasama ni Jesus.

   kung ililiteral mo yan at 1000 ang dadalo, hindi magkakasya ang 1 tinapay lang.

   pero sa Simbahang Kato-LIKO, hindi binigay yung pinutol na ostia sa mga tao.

   pero may letra por letra bang batayan sa Bibliya na ang pagkain sa espiritwal na tinapay ay pagtanggap ng aral ni Jesus?

   ito naman linawin nyo para sa mga mambabasa.

   ReplyDelete
  2. Brother, kelan nyo ipupublish yung mga apologetics na ginagamit ng mga Katoliko na puwede mag alaga ng tupa sa tagginaw at Dec. 25 daw pinanganak si Jesus?

   ginamit pa nila yung sa Genesis na si Jacob daw nag alaga ng tupa tuwing tagginaw.

   nandon lang po yun sa comment section ng INDULHENSYA, SUHOL SA DIOS.

   ReplyDelete
  3. Mayroon po kapatid ang aral po itinulad ito sa tinapay na kinagugutuman ng tao.(Amos 8:11)

   Ang lumalasa nito ay ang ating mga pakinig.(Job 20:11)

   ang tinutuluyan nito ay hindi tiyan kundi puso.(Awit 119:11)

   Cgi kapatid ipublish natin yan sa susunod na pasko. Ok ba sayo ....

   ReplyDelete
  4. sige sa December 1 nyo na lang yun ipublish yung pinapupublish ko sa inyo.

   pero dapat ngayon palang naireseach nyo mga sagot doon.

   ReplyDelete

  Post a Comment

  Popular Posts