TITULO NG MGA SASERDOTE NI BAAL

Ang mga saserdote o Pari sa Iglesia Katolika ay may ibat-ibang titulo o katawagan na ginagamit para dakilain at purihin sila ng mga tao.

"Sapagkat iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kay sa kauwalhatian sa Dios.(John 12:43)

May mga tao talaga na gusto sa sarii ay MALUWALHATI sila ng ibang mga tao kahalintulad ng mga taong ito ay mga Fariseong mapaimbabaw na gusto sa sarili ay pagpugayan sila sa mga tao.

"Sa Aba ninyong mga fariseo !sapagkat inyong inibig ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan.(Luc.11:43)

Kaya pag naglakad ito naka sutana pa ito at gusto nila pupugayan sila sa maraming tao.

"Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may MAHABANG DAMIT ,at iniibig nila ang silay pagpugayan sa mga pamilihan ,at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga ,at ang mga pangulong dako sa mga pigingan.(Luc.20:46)

Para mapugayan sila ng mga Tao kumatha sila ng mga titulo para maitulad nila ang kanilang karangalan tulad sa Dios maging pangalan at titulo na ukol lamang sa Dios ginamit nila.(2 tes.2:4)

"Sapagkat silay nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at GINAGAMIT ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan.(Awit 139:20) isa sa mga titulo o Pangalan ng Dios na ginagamit ng mga kaaway ay ang titulo ng pagiging Panginoon.(Amos 5:8)

Mon Senior=means "My LORD" ang salitang "Mon Senior" ay katawagan o titulo na itinatawag sa isang Pari na kahulugan nito ay "PANGINOON KO"ito ay titulo paglapastangan sa Panginoon sapagkat may isa lamang tayong panginoon.

"Ni Huwag kayong patawag na MGA PANGINOON ;sapagkat iisa ang inyong Panginoon sa makatuwid baga'y ang Cristo.(Mat.23:10)

Ang pagpapatawag ng PANGINOON ay kaugalian ng mga Gentil o Pagano kaya tinuturuan ng Panginoong Jesus huwag natin tularan ang kaugalian ng mga Gentil o mga pagano.

"At kaniyang sinabi sa kanila Ang mga hari ng mga Gentil ay NAPAPANGINOON sa kanila ;at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala.Datapuwa't sa inyo hindi ganon kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa bata ;at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod.(Luc.22:25-26)

Ang Ministro ng Dios tinuturuan na huwag maging Pagkapanginoon sa mga pinangangasiwaan sa loob ng kawan .(1 Ped.5:2-3)

Oh Panginoon naming Dios ang ibang mga panginoon (Mon senior),bukod sa iyo ay naglalagay ng pagkapanginoon sa amin;ngunit ikaw lamang ang babanggitin namin sa pangalan.Sila'y patay ,silay hindi mabubuhay ;silay namatay ,sila'y hindi na babangon ;kaya 't iyong dinalaw at sinira sila at pinawi mo ang lahat na alaala sa kanila.(Isa 26:13-14)


May isang Panginoon lamang ang mga Kristiano.(1 cor.12:5,Efe.4:5) ito ang Panginoon Jesus.(1 cor.8:6) sia ang "mon Senior"..."And Thomas answered and said unto him ,MY LORD (MON SENIOR) and my GOd.(John 20:28) Kung dalawang Panginoon hindi na mabuti maraming panginoon pa kaya.(mat.6:24)

Sa Iglesia Katolika maraming silang panginoon na tinatawag mapa sa langit at mapa sa lupa marami silang "Mon Senior"(1 Cor.8:5)

Cardinal=means "Chief or Principal "Princes" o pangulo ito ay titulo ni Cristo na Pangulo ng Iglesia.(Efeso 5:23) titulo rin ito ng Panginoong Dios na Pangulo sa lahat ng Kaharian ng mga Bansa.(2 Cro.20:6)

"Put not your trust in Princes.."(Psalms 146:3)

"Which non of the Princes of the World knew. for had they know it they would not have crucified the Lord of Glory.(1 cor.2:8)

"...Hindi ko na sila iibigin lahat nilang prinsipe ay mapagsalansang.(Oseas 9:15)

Si Satanas mismo tinawag sa kasulatan na "Princes of the World"(John 14:30,2 Cor.4:4)

Arch-Bishop=Bishop is Biblical.(1 Tim3:1) wala sa bible ang na titulo na Arch bishop

Reverend= Ito ay katawagang ginamit lamang sa Dios

"He sent redemption unto his people ;he hath commanded his covenant for ever ;HOLY and REVEREND is his name.(Psalms 111:9)

"All the king's servant ,that were in king's gate bowed ,and reverenced Haman;for the king had so command concerning him .but Mordecai bowed not ,nor did him reverence.(Esther 3:2)

Maraming Titulo na ginagamit ang mga Pari sa Iglesia katolika na ninakaw lamang sa Titulo o sa pangalan na para lamang sa DIos.

Kahit ang Pagkapari o Holy Order ay inalis na ng Dios .(Heb.7:12) pinalitan ng mga kaloob ng pagtawag sa ministeryo.(Efe.4:11)

"...Kayo'y naghalal ng mga saserdote na ayon sa kaugalian ng mga bayan ng ibang mga lupain na anopat sinomang naparoroon upang tumalaga sa pamamagitan ng isang guyang baka ,at pitong lalaking tupa ,yo'y maaaring saserdote sa mga yaon na hindi mga dios.(2 Cro.13:9)

Na hinalal na mga SASERDOTE ni BAAL.(2 king's 11:18) ito ang kahalintulad ng mga Paring Katoliko na hinalal lamang sa mga seminaryo.

Comments

 1. Master, Ano po sagot nyo sa alibi na wala naman po talagang mababasang sagot mismo na mga sitas sa Bibliya?

  nandito lang po ang tanong:

  http://mcgi-pantas.blogspot.com/2011/02/tradisyon-utos-ng-mga-tao.html

  ReplyDelete
 2. Master, I suggest at mas maganda ay gagawin nyo po talaga na minsan sa future topics ay yung mga topics ay sagot na sa mga batayan sa Bibliya para depensahan ng Simbahang Katoliko ang lahat ng mga hidwa niyang mga aral.

  like purgatoryo, rebulto, etc. etc.

  sana rin po Master, iconsider nyo na makipagblogwar kapag may nakita akong 1 Katoliko na gumawa ng topic na nirefute ang isan topic nyo.

  what I mean, kapag nainform ko kayo o nalaman nyo mismo ay gagawa kayo ng counter topic sa refutation ng 1 Katoliko na nirefute ang 1 ninyong article.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts