EUKARISTIYA NG MGA KATOLIKO BULAANG CRISTO

Dahil sa paniniwala na ang "Ostea" na sinusubo at ang alak na iniinum ay tunay na laman at dugo ni Cristo naniniwala ang mga Katoliko na ang tinatanggap nilang Ostea at Alak sa misa ay si Cristo mismo ito ay mababasa natin sa kanilang aklat na ang pamagat ay (My Catholic Faith sa page.42) ay may ganitong mababasa.

"THe priest place a Host on tongue.The Host seems to be a LITTLE FLAT PIECE of WHITE BREAD ,but it is not.It is JESUS LIVING true..."(page 42)

Sino daw ang tinatanggap nilang Ostea "si Jesus daw ang Buhay na Totoo"


kaya saan mang nagmimesa ang pari at may tinatanggap na Ostea ang mga katoliko si Cristo mismo ang Ostea na yan...kaya dito malinaw na makikita natin may ipinapakilalang bagong Jesus ang mga Katoliko na sa anyo ng Maliit na puting tinapay na ayon sa kanila "TUNAY NA KRISTO"


Ngayon Ano ang Babala ng Panginoong Jesus tungkol sa Pagbangon ng mga Bulaang Cristo na magpakilala na sila ang tunay na Kristo..."Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan ,na magsisipagsasabi ,ako ang Cristo at ililigaw ang marami...sapaagkat may magsisilitaw na mga bulaang cristo ,at mga bulaang propeta ,at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan ;anopat ililigaw kung maari pati ang mga hirang.(Mat.24:5,24)


"Sapagkat kung yaong paparito ay mangaral ng ibang Jesus ,na hindi namin ipinangaral ,o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap ,o ibang evangelio na hindi ninyo tinanggap ,ay mabuting pagtiisan ninyo.(2 Cor.11:4)


Matagal na itong pinagpauna ng banal na kasulatan na may babangon na mga bulaang cristo o mangangaral ng ibang JESUS at ito ay natupad sa Iglesia Katolika na kung saan ipinangngaral nila ang ibang Jesus na sa anyo ng TINAPAY na tinatanggap nila sa Misa.


"Silay gumagala dahil sa TINAPAY ,na nagsasabi Nasaan?kaniyang nalalaman na ang araw ng kadiliman ay handa sa kaniyang kamay.(Job 15:23)


May mga Tao na gumagala dahil sa TINAPAY na nagsasabi Nasaan? Diba ganito ang masasaksihan natin sa maraming katoliko na gumagala Tuwing Linggo para hanapin ang Tinapay o Ostea sa misa sa paniniwala na ang pagtanggap sa ostea ay pagtanggap sa Kristo.


Ngayon ano ang masasabi ng Panginoong Jesus Tungkol sa naghahanap ng Tinapay na ito.


"Kung ang kanyang mga anak ay dumami ,ay para sa tabak at ang kanyang LAHI ay hindi mabubusog ng TINAPAY.(Job 27:14)


May nabubusog ba ng tinapay na ito tayo ang saksi maraming katoliko ang kumakain nito hanggang ngayon gutom sa katuwiran ng Dios.(Amos 8:11) hindi ito nakakabusog ng kaluluwa.(Kaw.13:25)


kaya sabi ng Panginoon..."Huwag mong kanin ang TINAPAY nya na may MASAMANG MATA...Sapagkat silay nagsisikain ng TINAPAY ng KASAMAAN ;at nagsisiinum ng ALAK ng karahasan.(Kaw.4:17) Tinatawag rin ito na TINAPAY NG KASINUNGALINGAN o maruming tinapay na tulad sa isang kasuklamsuklam na Laman na pumapasok sa bibig.(Ezek.4:13-14) at Saro ng mga Demonyo.(1 Cor.10:21,Apoc.17:4)


"Tinapay ng Kasinungalingan ay matamis sa tao...o sa isang putol na tinapay"(Kaw.20:17,Kaw.28:21)


kaya ang sabi ng Panginoon ..."Huwag kang kumain ng tinapay ng mga tao.(Ezek.24:17,1 Kings 13:9)
  • "At siya'y nagdala ng kagutom sa lupain ;kanyang binali ang boung TUNGKOD na TINAPAY .(Awit 105:16)

    "At aking niyapakan ang mga bayan sa aking galit ,at nilango ko sila sa aking kapusukan at ibinubo sa lupa ang kanilang DUGONG BUHAY.(Isa.63:6)
  • BoldNa kung saan sa tungkod na tinapay na ito ay nagsisangguni ang kanyang bayan upang humingi ng payo na kanilang ipinagkasala sa Panginoon.(Oseas 4:12).at sa isang putol na tinapay na kanilang sinamba ...ang pagasamba sa Tinapay o "Ostea" ay hayag na makikita sa pagsamba ng mga katoliko sa paniniwala na ang kapirasong putol na tinapay na kanilang sinasamba ay si Cristo na sa anyo ng tinapay kaya sa Iglesia katoliko ang ganitong debosyon sa euchristiya ay itinuturing na pagsamba kay Cristo.
  • Ang mga anak ay namumulot ng kahoy at ang mga AMA (pari) nangagpapaningas ng apoy at ang mga babae ay nangagmamasang masa upang igawa ng mga TINAPAY (ostea)ang reina ng Langit at upang magbuhos ng mga handog na ALAK sa ibang mga dios upang kanilang mungkahiin ako sa galit.(Jer.7:18)
Nang magkagayo'y sinabi niya sa akin tingnan mo,ibinigay ko sa sa inyo 'y DUMI ng baka na kahalili ng DUMI ng tao at iyong ihahanda ang iyong tinapay sa ibabaw niyaon.(Ezek.4:15)

Hindi kayo kumain ng tinapay, ni uminom ng alak o inuming nakalalasing: upang inyong makilala na ako ang Panginoon ninyong Dios. (Deut.29:6)

Comments

  1. Kung kayamuan sa alak at karne wala ng may mayamo kay sa mga katoliko ksi maging HARINA o TINAPAY ginawang karne o laman ni Cristo.(kaw.23:20)sa mga katoliko lang makikita mo na ang tinapay ay karne na sa kanila jejjeje

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts