VOW OF POVERTY

VOW OF POVERTY BIBLICAL BA?
corporationsole.insights2.org/Poverty.html"Iyong inilalagay sa kahihiyan ang payo ng dukha...(Awit 14:6)

"Huwag kang tumiwala sa kapighatian.(Awit 62:10)

"...Ang kapahamakan ng dukha ay kanyang karalitaan...."ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala.(Kaw.10:15-16)

"Kaya't ganito ang sabi ng Banal ng Israel ,sapagkat iyong hinamak ang salitang ito at nagsitiwala kayo sa kapighatian,at kasuwailan ,at yaon ay inyong inaasahan ,kaya't ang kasamaang ito ay magiging sa inyong gaya ng batong sira na madaling mababagsak sa isang matayog na pader na biglang dumating ang pagkasira sa isang sandali.(Isa.30:12-13)

Comments

Popular Posts