DEVOTIONS

DEVOTION TO SACRED HEART AND IMMACULATE HEART :"Ang  puso ay magdaraya ng higit kay sa lahat na bagay ,at totoong masama sinong nakaaalam.(Jer.17:9)

"...at aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman..(Ezek.11:19)

"Anak ng tao ,tinaglay ng mga lalaking ito ang kanilang mga diosdiosan sa kanilang puso at inilagay ang katitisuran ng kanilang kasamaan sa harap ng kanilang  mukha dapat bagang sanggunian nila ako?(Ezek.14:3)

"Siyang tumitiwala sa kaniyang sariling puso ay mangmang.(Kaw.28:26)

"Gayon may hindi nila tinalima o ikiniling man ang kanilang pakinig kundi lumalad bawat isa sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso..."(Jer.11:8)

"Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pagiisip..."(Mat.15:19) 


DEVOTION TO FIVE WOUNDS:

Five Holy Wounds or Five Sacred Wounds refer to what are believed to be the five piercing wounds that was suffered during the crucifixion of Jesus. These wounds are not explicitly mentioned in any of the canonical Gospels until the Resurrection, although John the Evangelist states that no bones were broken. In the course of His Passion, Jesus suffered other wounds as well, such as those from the crown of thorns and from the flagellation."At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kaniyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang boung lupa nanggilalas sa hayop.(Apoc.13:3)

Comments

Popular Posts