SINO ANG BABAE NA NAKASAKAY SA HAYOP NA MAY PITONG ULO AT SANGPUNG SUNGAY
Ito ang Larawan na ating makikita sa Immaculate Conception at sa Birhen ng Guadalupe sa Mexico kung mapapansin natin ang Babae ay nakasakay sa Dragon o sa Matandang Ahas 

Ito ang pangitain ni Juan na ipinakita sa kanya ng Panginoon sa Pulo ng Pathmos 

"At ako'y kaniyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong na may pitong ulo at sangpung sungay.(Rev.17:3)


Sino itong Hayop na sinasakyan ng babae na may pitong ulo at sangpung sungay?
"At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ,ang isang malaking dragong mapula ,na may pitong ulo at sangpung sungay at sa kaniyang mga ulo'y may pitong diadema.(Rev.12:3)


Ito pala ang hayop na may pitong ulo at sangpung sungay ay ang malaking dragon na mapula 
Sino itong Dragon na mapula na may pitong ulo at sangpung sungay sa paliwanag mismo ng Banal na Kasulatan na siyang sinasakyan ng Babae?

"At inihagis ang Malaking Dragon ang Matandang ahas ,ang tinatawag na DIABLO at SATANAS ,ang dumadaya sa buong sanglibutan...(Rev.12:9)
 

Comments

Popular Posts