ROSARY

Ang Rosaryo ba ay biblical ,ang rosaryo ay isang anyong pananalangin na kung saan inulit-ulit ito ng mga katoliko sa pagsasambitla ng Aba Ginoong Maria at Ama namin ,ito ay isang panalangin na debosyon kay Maria na itinuro ni Domenggo nung mga 12 century na tinanggap ng simbahang Katoliko .


                          
Isang Budhiesta Na nanalangin na gumagamit ng Beds na katulad sa Rosaryo ng mga Katoliko

Sa Liwanag ba ng Salita ng Dios pinapahintuloy ba ng Panginoong Jesus na ang kanyang mga Alagad ay manalangin ng PAULIT-ULIT?

"Jesus said.."but when YOU PRAY ,use NOT VAIN REPETITIONS,as the pagans do;for they think that they shall be heard for thier much speaking.(Mat.6:7)

Ang PANANALANGIN palang PAULIT-ULIT ay ISANG walang KABULUHAN na gawain ng mga PAGANO na hindi dapat tularan ng mga ALAGAD.(1 kings 18:27-29)

Ito ay anyo ng PAGPAPAKUNWARI na nanalangin ng mahaba.(Luc.20:46-47)

"Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang inyong mga puso na magsalita ng anomang bagay sa harap ng Dios;sapagkat ang Dios ay nasa Langit ,at ikaw ay nasa lupa pakauntiin mo ang inyong salita.(Ecle 5:20)

Kaya dyan mababasa natin na tinuturuan tayo ng Dios na huwag paulit-ulit kaya pakauntiin natin ang ating mga salita huwag tayo dadaing ng paulit-ulit.(Isa.1:15) kasi hindi naman bingi ang Dios.(Isa.59:1) kasi bago natin hingin ito ALAM nya na.(Mat.6:8)


Anomang salita na walang kabuluhan lumabas sa ating bibig ipagsusulit natin yan sa araw ng paghuhukom.(Mat.12:36)"Kung paano ang aso na bumabalik sa kaniyang suka,gayon ang MANGMANG na UMUULIT ng kaniyang KAMANGMANGAN.(kaw.26:11)Dyan maliwanag na Mangmang ang tawag sa UMUULIT ng kanyang kamangmangan at ang pananalangin ng paulit-ulit ay isang kamangmangan kasi hindi naman bingi ang DIos .(Awit 94:9) bago pa natin hinggin nakikita ng Dios ang ating mga pangangailangan.(Awit 11:4,Kaw.15:3) at bago pa natin sabihin nasisiyasat niya na ito.(Awit 139:1-4)

Kanino nga ninyo itutulad ang Dios? o anong wangis ang iwawangis ninyo sa kaniya? Ang larawang inanyuan na binubo ng mangbububo, at binabalot ng ginto ng platero, at binubuan ng mga pilak na kuwintas. (Isaias 40:18-19)


Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom, at uhaw, at kahubaran, at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay: at lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal ka niya.(Deut.28:48)

Comments

 1. Matthew 6:7 (Tagalog Version)
  "6:7 At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka't iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila."
  .
  ang sinasabi po sa verso ay WALANG KABULUHANG PAULITULIT.. Ang pagdarasal po ng "Ama namin" at "Aba Ginoong Maria" ay kailanman HINDI MAGIGING 'WALANG KABULUHAN' sapagkat ang pagdarasal po ng "Ama namin" at "Aba Ginoong Maria" ay isang paraan ng pagtawag sa Dios Ama at sa Dios Ina..

  ReplyDelete
 2. Karagdagan pa, sinabi rin po sa MATTHEW 6:9-13
  "6:9 Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo.
  6:10 Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.
  6:11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
  6:12 At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.
  6:13 At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa."
  .
  .
  iyan po ay ang "Ama namin".. at ang "Ama namin" ay kasama sa pagdarasal ng sa Santo Rosaryo..

  ReplyDelete
 3. Mga magulang ko’t mga kapatid bago po natin tuluyang pag-usapan kung papaano nalikha ang Santo Rosaryo, ay pag-usapan po natin higit sa lahat ang mahalagang bahagi ng panalangin ng ating Panginoong Hesukristo at ang Salterio, ito po yung Ama Namin ang panalangin na kung saan ay itinuro ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostoles noong unang panahon at ang Aba Ginoong Maria na matatagpuan natin sa banal na kasulatan (Genesis 3:15) ng binati ng Archanghel Gabriel si Ginoong Sta. Maria, Ito po ang unang dasal ng mga nag-dedebosyong mananampalataya noong unang panahon, ito yung dasal na ginamit noon ng mga Apostoles at ng mga desipolo.

  Noong taong 1214 lamang ito natanggap ng Santa Iglesia o nang simbahan. Ganun pa man ang Banal ng Ina ng Simbahan ay natanggap ang Rosaryo sa kasalukuyang anyo nito at ayon sa pamamaraan ng paggamit nito. Ito po ay ibinigay sa simbahan sa pamamagitan ni Sto. Domingo na siyang pinagbigyan ng Mahal na Birhen Maria nang sa kadahilanan ay mabigyan ng lakas o impluwensya na magbalik loob ang mga Albigenses at ang mga makasalanan.

  Mga magulang ko’t mga kapatid dito po ay malalaman natin kung papaano natanggap ni Sto. Domingo de Guzman ang Sto. Rosaryo, na kung saan ang Kwento po ay natagpuan sa napaka-sikat na librong “De Dignitate Psalterii” mula kay Blessed Alan de la Roche:

  Nang mga panahong iyon ni Sto Domingo de Guzman nakita nito na malubha na sa paggawa ng kasalanan ang mga Albigenses at dapat nang pigilan ang mga ito nang sa gayon ay magbalik loob sa makapangyarihang Diyos, kaya ng mga oras na iyon ang ginawa niya ay bumalik siya sa kagubatan upang magdasal malapit sa Toulouse, na kung saan ay walang tigil siyang nanalangin ng tatlong araw at tatlong gabi at sa mga oras na yun ay wala siyang ginawa kundi lumuha at humagulgol at malupit na penitensiya o pagpapakasakit ang kanyang ginawa nang sa gayon ay mapahinahun o mapawi ang galit ng Makapangyarihang Diyos. Nang matapos ay mahinahun siyang kumilos na tila nagutay-gutay ang kanyang katawan matapos ay siya’y bumaksak at nawalan ng malay-tao.

  Sa pagkakataong ito ang Mahal na Birhen ay nagpakita sa kanya, kasama ang tatlong anghel at siya’y nagwika:
  “Mahal na Domingo, alam mo ba kung ano ang sandata ng Mahal na Santisima Trinidad na kailangan gamitin para mapabuti at mapagbago ang mundo?”
  to be continued...

  ReplyDelete
 4. continuation....

  “Oh, Mahal na Birhen,” sagot ni Sto. Domingo, “kayo po ang nakakaalam kaysa sa akin kung ano po ang nararapat dahil kayo po ang sumunod sa inyong anak na si Hesukristo ang laging may pinakamataas na kasangkapan para po sa aming kaligtasan.”


  At sumagot ang Mahal na Birhen:


  “Gusto kong malaman mo na, sa ganitong uri ng digmaan, ang dudurog at wawasak niyan ay ang Orasyong Saltero na kung saan ito yung saligang bato ng Bagong Tipan. Kaya’t kung gusto mong maabot itong talamak na mga kaluluwa na patuloy sa paggawa ng kasalanan at manalo sa kanila sa tulong ng Diyos, ipahayag mo ang aking Saltero.”


  Siya ay tumayo, guminhawa ang kanyang pakiramdam at nakadama siya ng init ng kasigasigan na mapagbalik loob ang mga tao sa kanilang purok, siya ay pumunta sa Dambanang Simbahan. At ang mga angel ay kinalembang ang kampana ng simbahan nang sa gayun ay magtipon-tipon ang lahat ng tao at si Santo Domingo ay nag-umpisang mangaral.

  At sa simula ng kanyang pangaral ay nakapangilabot ang sumiklab sa bawat isa, alalaumbagay ang mundo ay nanahimik, ang araw ay dumilim at kumulog ng malakas at kumidlat, ang lahat ay natakot at nangamba. Labis silang natakot nang makita nila ang larawan ng Mahal na Birhen na nagpakita sa tanyag na lugar at nakita nilang itinaas niya ang kanyang bisig sa kalangitan ng tatlong beses para pumanaog ang Diyos ng buong lakas at pwersa nang sa kadahilanang hangarin sa tao, na kung sila’y di-magtagumpay na mag-balik loob sa Diyos, at baguhin ang uri ng kanilang pamumuhay at hingin ang pagsanggalang o kaligtasan sa Banal na Ina ng Diyos.

  Ang nais ng Diyos sa pamamagitan ng mahiwagang pangyayari at kababalaghan ay lumaganap ang bagong panalangin “ang Santo Rosaryo” at ito’y gumawa nang malawakan pagkilala.

  Pagkatapos, sa pagdarasal ni Santo Domingo, ang bagyong dumating ay nawala at siya ay tumungo sa pangangaral. Masiglang talakayan at pilit niyang ipinaliwanag ang kahalagahan ng Santo Rosaryo na halos lahat ng sambayanan ng Toulouse ay tumanggap at niyakap itong Santo Rosaryo at tinalikuran na nila ang huwad o maling pagsampalataya. Hindi nagtagal ay napakalaking pagbabago ang nakita sa mga taong bayan, ang mga tao ay nagsimulang mamuhay ng mabuti, nagbabanal, may takot sa Diyos at palagiang pagdarasal ng Santo Rosaryo. Iniwan na nila ang dating nakasanayang masamang pag-uugali, bisyo at pag-gawa ng kasalanan.  Ave Maria Purissima,

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts