Visitor

Thursday, November 25, 2010

ROSARY

Ang Rosaryo ba ay biblical ,ang rosaryo ay isang anyong pananalangin na kung saan inulit-ulit ito ng mga katoliko sa pagsasambitla ng Aba Ginoong Maria at Ama namin ,ito ay isang panalangin na debosyon kay Maria na itinuro ni Domenggo nung mga 12 century na tinanggap ng simbahang Katoliko .


                          
Isang Budhiesta Na nanalangin na gumagamit ng Beds na katulad sa Rosaryo ng mga Katoliko

Sa Liwanag ba ng Salita ng Dios pinapahintuloy ba ng Panginoong Jesus na ang kanyang mga Alagad ay manalangin ng PAULIT-ULIT?

"Jesus said.."but when YOU PRAY ,use NOT VAIN REPETITIONS,as the pagans do;for they think that they shall be heard for thier much speaking.(Mat.6:7)

Ang PANANALANGIN palang PAULIT-ULIT ay ISANG walang KABULUHAN na gawain ng mga PAGANO na hindi dapat tularan ng mga ALAGAD.(1 kings 18:27-29)

Ito ay anyo ng PAGPAPAKUNWARI na nanalangin ng mahaba.(Luc.20:46-47)

"Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang inyong mga puso na magsalita ng anomang bagay sa harap ng Dios;sapagkat ang Dios ay nasa Langit ,at ikaw ay nasa lupa pakauntiin mo ang inyong salita.(Ecle 5:20)

Kaya dyan mababasa natin na tinuturuan tayo ng Dios na huwag paulit-ulit kaya pakauntiin natin ang ating mga salita huwag tayo dadaing ng paulit-ulit.(Isa.1:15) kasi hindi naman bingi ang Dios.(Isa.59:1) kasi bago natin hingin ito ALAM nya na.(Mat.6:8)


Anomang salita na walang kabuluhan lumabas sa ating bibig ipagsusulit natin yan sa araw ng paghuhukom.(Mat.12:36)



"Kung paano ang aso na bumabalik sa kaniyang suka,gayon ang MANGMANG na UMUULIT ng kaniyang KAMANGMANGAN.(kaw.26:11)



Dyan maliwanag na Mangmang ang tawag sa UMUULIT ng kanyang kamangmangan at ang pananalangin ng paulit-ulit ay isang kamangmangan kasi hindi naman bingi ang DIos .(Awit 94:9) bago pa natin hinggin nakikita ng Dios ang ating mga pangangailangan.(Awit 11:4,Kaw.15:3) at bago pa natin sabihin nasisiyasat niya na ito.(Awit 139:1-4)





Kanino nga ninyo itutulad ang Dios? o anong wangis ang iwawangis ninyo sa kaniya? Ang larawang inanyuan na binubo ng mangbububo, at binabalot ng ginto ng platero, at binubuan ng mga pilak na kuwintas. (Isaias 40:18-19)


Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom, at uhaw, at kahubaran, at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay: at lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal ka niya.(Deut.28:48)

2 comments:

 1. Matthew 6:7 (Tagalog Version)
  "6:7 At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulitulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil: sapagka't iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila."
  .
  ang sinasabi po sa verso ay WALANG KABULUHANG PAULITULIT.. Ang pagdarasal po ng "Ama namin" at "Aba Ginoong Maria" ay kailanman HINDI MAGIGING 'WALANG KABULUHAN' sapagkat ang pagdarasal po ng "Ama namin" at "Aba Ginoong Maria" ay isang paraan ng pagtawag sa Dios Ama at sa Dios Ina..

  ReplyDelete
 2. Karagdagan pa, sinabi rin po sa MATTHEW 6:9-13
  "6:9 Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo.
  6:10 Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.
  6:11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
  6:12 At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.
  6:13 At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailan man. Siya nawa."
  .
  .
  iyan po ay ang "Ama namin".. at ang "Ama namin" ay kasama sa pagdarasal ng sa Santo Rosaryo..

  ReplyDelete